Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0959

2009/959/ЕС: Решение на Комисията от 14 декември 2009 година за изменение на Решение 2007/230/ЕО относно формуляр във връзка със социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт (нотифицирано под номер C(2009) 9895) (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 330, 16.12.2009, p. 80–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 165 - 166

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/959/oj

16.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 330/80


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 14 декември 2009 година

за изменение на Решение 2007/230/ЕО относно формуляр във връзка със социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт

(нотифицирано под номер C(2009) 9895)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/959/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно минималните условия за изпълнение на регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/599/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 11, параграф 3 и член 13 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Основният източник на информация при крайпътните проверки са записите, направени в тахографа. Липсата на записи следва да е оправдана само ако по обективни причини не е било възможно създаването на тахографски записи, включително ръчни вписвания. В такива случаи следва да се изготви удостоверение, потвърждаващо тези причини.

(2)

Формулярът за удостоверение, предоставен в приложението към Решение 2007/230/ЕО на Комисията (2), се оказа недостатъчен за обхващане на всички случаи, в които е било технически невъзможно да се регистрират дейностите на водача от записващото оборудване.

(3)

С цел да се повиши ефикасността и ефективността на проверката от страна на държавите-членки на съответствието с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с дейностите по автомобилния транспорт, за изменение на регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета (3), формулярът следва да бъде изменен чрез вмъкването на допълнителни елементи към посочените в член 11, параграф 3 от Директива 2006/22/ЕО.

(4)

Формулярът за удостоверение следва да бъде използван само ако с тахографските записи, по обективни технически причини, не може да се докаже спазването на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 561/2006.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, учреден съгласно член 18, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 г. относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт (4),

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2007/230/ЕО се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставен в Брюксел на 14 декември 2009 година.

За Комисията

Antonio TAJANI

Заместник-председател


(1)  ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 35.

(2)  ОВ L 99, 14.4.2007 г., стр. 14.

(3)  ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 370, 31.12.1985 г., стр. 8.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Image


Top