Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0176

Регламент (ЕО) № 176/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1059/2003 относно установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) поради присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз

OJ L 61, 5.3.2008, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 003 P. 83 - 87

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/176/oj

5.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 61/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 176/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 20 февруари 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1059/2003 относно установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) поради присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 285, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултации с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета (3) представлява правната рамка за регионалната класификация с цел осигуряване на възможност за събирането, изготвянето и разпространяването на хармонизирана регионална статистика в Общността.

(2)

Всички статистики на държавите-членки, предавани на Комисията, разбити по териториални единици, следва да използват класификацията NUTS, когато това е приложимо.

(3)

Необходимо е да бъдат адаптирани приложенията към Регламент (ЕО) № 1059/2003, за да се отчете присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз.

(4)

Тъй като целта на настоящия регламент, а именно създаването на общи статистически стандарти, които позволяват изготвянето на хармонизирани данни, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки и следователно може да бъде по-добре постигната на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарността, установен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалността, установен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(5)

Следователно Регламент (ЕО) № 1059/2003 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1059/2003 се изменя, както следва:

1.

Приложение I се изменя в съответствие с текста, представен в приложение I към настоящия регламент.

2.

Приложение II се изменя в съответствие с текста, представен в приложение II към настоящия регламент.

3.

Приложение III се изменя в съответствие с текста, представен в приложение III към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 20 февруари 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J. LENARČIČ


(1)  ОВ C 175, 27.7.2007 г., стр. 13.

(2)  Становище на Европейския парламент от 4 септември 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 21 януари 2008 г.

(3)  ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 105/2007 на Комисията (ОВ L 39, 10.2.2007 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение I към Регламент (ЕО) № 1059/2003 се изменя, както следва:

1.

Между BE — BELGIQUE/BELGIË и CZ — ČESKÁ REPUBLIKA се добавя следната таблица:

„БЪЛГАРИЯ

CODE

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

BG

 

 

 

BG3

СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

 

 

BG31

 

Северозападен

 

BG311

 

 

Видин

BG312

 

 

Монтана

BG313

 

 

Враца

BG314

 

 

Плевен

BG315

 

 

Ловеч

BG32

 

Северен централен

 

BG321

 

 

Велико Търново

BG322

 

 

Габрово

BG323

 

 

Русе

BG324

 

 

Разград

BG325

 

 

Силистра

BG33

 

Североизточен

 

BG331

 

 

Варна

BG332

 

 

Добрич

BG333

 

 

Шумен

BG334

 

 

Търговище

BG34

 

Югоизточен

 

BG341

 

 

Бургас

BG342

 

 

Сливен

BG343

 

 

Ямбол

BG344

 

 

Стара Загора

BG4

ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ

 

 

BG41

 

Югозападен

 

BG411

 

 

София (столица)

BG412

 

 

София

BG413

 

 

Благоевград

BG414

 

 

Перник

BG415

 

 

Кюстендил

BG42

 

Южен централен

 

BG421

 

 

Пловдив

BG422

 

 

Хасково

BG423

 

 

Пазарджик

BG424

 

 

Смолян

BG425

 

 

Кърджали

BGZ

EXTRA-REGIO

 

 

BGZZ

 

Extra-Regio

 

BGZZZ

 

 

Extra-Regio“

2.

Между PT — PORTUGAL и SI — SLOVENIJA се добавя следната таблица:

„ROMÂNIA

CODE

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

RO

 

 

 

RO1

MACROREGIUNEA UNU

 

 

RO11

 

Nord-Vest

 

RO111

 

 

Bihor

RO112

 

 

Bistriţa-Năsăud

RO113

 

 

Cluj

RO114

 

 

Maramureş

RO115

 

 

Satu Mare

RO116

 

 

Sălaj

RO12

 

Centru

 

RO121

 

 

Alba

RO122

 

 

Braşov

RO123

 

 

Covasna

RO124

 

 

Harghita

RO125

 

 

Mureş

RO126

 

 

Sibiu

RO2

MACROREGIUNEA DOI

 

 

RO21

 

Nord-Est

 

RO211

 

 

Bacău

RO212

 

 

Botoşani

RO213

 

 

Iaşi

RO214

 

 

Neamţ

RO215

 

 

Suceava

RO216

 

 

Vaslui

RO22

 

Sud-Est

 

RO221

 

 

Brăila

RO222

 

 

Buzău

RO223

 

 

Constanţa

RO224

 

 

Galaţi

RO225

 

 

Tulcea

RO226

 

 

Vrancea

RO3

MACROREGIUNEA TREI

 

 

RO31

 

Sud — Muntenia

 

RO311

 

 

Argeş

RO312

 

 

Călăraşi

RO313

 

 

Dâmboviţa

RO314

 

 

Giurgiu

RO315

 

 

Ialomiţa

RO316

 

 

Prahova

RO317

 

 

Teleorman

RO32

 

Bucureşti — Ilfov

 

RO321

 

 

Bucureşti

RO322

 

 

Ilfov

RO4

MACROREGIUNEA PATRU

 

 

RO41

 

Sud-Vest Oltenia

 

RO411

 

 

Dolj

RO412

 

 

Gorj

RO413

 

 

Mehedinţi

RO414

 

 

Olt

RO415

 

 

Vâlcea

RO42

 

Vest

 

RO421

 

 

Arad

RO422

 

 

Caraş-Severin

RO423

 

 

Hunedoara

RO424

 

 

Timiş

ROZ

EXTRA-REGIO

 

 

ROZZ

 

Extra-Regio

 

ROZZZ

 

 

Extra-Regio“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение II към Регламент (ЕО) № 1059/2003 се изменя, както следва:

1.

В параграфа, отнасящ се до ниво 3 по NUTS, между Белгия и Чешката република се добавя следното:

„за България „Области (Oblasti)“,“.

2.

В параграфа, отнасящ се до ниво 3 по NUTS, между Унгария и Словашката република се добавя следното:

„за Румъния „Judeţe“,“.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Приложение III към Регламент (ЕО) № 1059/2003 се изменя, както следва:

1.

Между Белгия и Чешката република се добавя следното:

„за България „Общини (Obshtini)“,“.

2.

Между Португалия и Словения се добавя следното:

„за Румъния „Municipii, Oraşe, Comune“,“.


Top