Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0010

Регламент (ЕО) № 10/2008 на Комисията от 8 януари 2008 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 458/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската система за интегрирана статистика на социалната закрила (ESPROS) по отношение на определенията, подробните класификации и актуализирането на правилата за разпространение за базовата система на ESPROS и модула за бенефициерите на пенсии (Текст от значение за ЕИП )

OJ L 5, 9.1.2008, p. 3–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 006 P. 194 - 203

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/10/oj

9.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 5/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 10/2008 НА КОМИСИЯТА

от 8 януари 2008 година

за прилагане на Регламент (ЕО) № 458/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската система за интегрирана статистика на социалната закрила (ESPROS) по отношение на определенията, подробните класификации и актуализирането на правилата за разпространение за базовата система на ESPROS и модула за бенефициерите на пенсии

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 458/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 25 април 2007 г. относно Европейската система за интегрирана статистика на социалната закрила (ESSPROS) (1), и по-специално член 7, параграфи 1 и 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 458/2007 установи методологична рамка, която да се използва за събиране на сравними статистически данни в полза на Общността, и срокове за предаването на статистическите данни, събрани в съответствие с ESSPROS.

(2)

Съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 458/2007 следва да се приемат мерки за прилагане относно форматите за предаване на данни, резултатите, които следва да се предават и критериите за измерване на качеството за базовата система на ESSPROS и модула за бенефициерите на пенсии.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Статистическия програмен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Мерките за прилагане, изисквани от член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 458/2007 по отношение на базовата система ESSPROS (за количествени данни и за качествена информация по схема и видове обезщетения) и във връзка с модула за бенефициерите на пенсии, са такива, каквито са изложени в приложения от 1 до 3.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 януари 2008 година.

За комисията

Joaquín ALMUNIA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 113, 30.4.2007 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.   ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА БАЗОВАТА СИСТЕМА НА ESSPROS

1.1.   ГРУПИРАНЕ НА СХЕМИ: КРИТЕРИИ, ПО КОИТО ДА СЕ КЛАСИФИЦИРАТ СХЕМИ НА СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА

1.1.1.   Вземане на решения

Вземането на решения се отнася до звеното, което взема най-важните решения: равнището на обезщетенията, условията, при които те се изплащат, и начините, по които се финансира схемата. Схемите могат да бъдат контролирани от правителството и не контролирани от правителството.

1.1.2.   Правоприлагане

Правоприлагането се отнася до правилата, заложени от законодателството във връзка с членството на лица, които са субекти на социална закрила. Членството в една схема за социална закрила може да бъде задължително или незадължително.

1.1.3.   Установяване на права

Установяване на права се отнася до основанието, въз основа на което лицето, субект на социална закрила, е избираемо за обезщетения: с условие или без условие за плащане на вноски.

1.1.4.   Обхват на схемата

Обхватът на схемата се отнася до частта на населението, на която се предоставя социална закрила (цялото население, всички или мнозинството от работниците или специфични сектори от населението).

1.1.5.   Равнище на закрила

Равнището на закрила се отнася до въпроса дали схеми за социална закрила предлагат основно или допълнително равнище на закрила.

1.2.   ПРИХОДИ НА СХЕМИ ЗА СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА

1.2.1.   „Социални вноски“ представляват разходите, понасяни от работодателите от името на своите служители или от лица, субекти на социална закрила, за гарантиране на право на социалноосигурителни обезщетения.

1.2.2.   „Общи правителствени вноски“ означава разходите на правителството за провеждане на схеми за обществено осигуряване, без плащане на вноски, и финансово подпомагане, осигурявано от правителството на други местни схеми за социална закрила.

1.2.3.   „Трансфери от други схеми“ означава безвъзмездни плащания, получавани от други схеми за социална закрила. Те включват социални вноски, пренасочени от други схеми.

1.2.4.   „Други приходи“ означава различни текущи приходи на схеми за социална закрила.

1.3.   РАЗХОДИ ЗА СХЕМИ ЗА СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА

1.3.1.   Функции

Функция на обезщетение за социална закрила означава главната цел, за която се осигурява социална закрила, независимо от законодателни или институционални разпоредби.

1.3.1.1.   Болест/здравеопазване

Поддържане на доходите и подпомагане с пари в брой във връзка с физическо или психическо заболяване, с изключение на инвалидност. Здравеопазване, предназначено да поддържа, възстановява или подобрява здравето на лица, субекти на социална закрила, независимо от произхода на заболяването.

1.3.1.2.   Инвалидност

Поддържане на доходите и подпомагане с пари в брой или в натура (освен здравеопазване) във връзка с неспособността на физически или психически болни лица да се ангажират в икономически и социални дейности.

1.3.1.3.   Старост

Поддържане на доходите и подпомагане с пари в брой или в натура (освен здравеопазване) във връзка с остаряване.

1.3.1.4.   Наследници

Поддържане на доходите и подпомагане с пари в брой или в натура във връзка със смъртта на член от семейството.

1.3.1.5.   Семейство/деца

Подпомагане с пари в брой или в натура (освен здравеопазване) във връзка с разходите за бременност, раждане и осиновяване, отглеждането на деца и грижи за други членове от семейството.

1.3.1.6.   Безработица

Поддържане на доходите и подпомагане с пари в брой или в натура във връзка с безработица.

1.3.1.7.   Жилищно настаняване

Помощ във връзка с разходите по жилищно настаняване.

1.3.1.8.   Социална изолация (некласифицирана на друго място)

Обезщетения с пари в брой или в натура (освен здравеопазване), специално предназначени за борба със социалната изолация, в случаите, в които те не са обхванати от една от другите функции.

1.3.2.   Обезщетения за социална закрила

1.3.2.1.   „Парично обезщетение“ означава обезщетение, изплатено в брой, и което не изисква доказателство за действителни разходи от бенефициерите.

1.3.2.2.   „Обезщетения в натура“ означава обезщетения, отпуснати във вид на стоки и услуги. Те могат да бъдат предоставяни като възстановяване на средства или директно.

1.3.2.3.   „Социални обезщетения с условия за имуществено състояние“ означава социални обезщетения, които са изрично или подразбиращо се условни при доход и/или състояние на бенефициера под определено равнище.

1.3.3.   „Административни разходи“ означава разходите, наложени на схемата за управлението и администрацията й.

1.3.4.   „Трансфери към други схеми“ означава безвъзмездни плащания, направени на други схеми за социална закрила. Те включват социални вноски, пренасочени към други схеми.

1.3.5.   „Други разходи“ означава различни разходи от схеми за социална закрила (плащане на доходи от собственост и други разходи).

2.   ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗА МОДУЛА ЗА БЕНЕФИЦИЕРИТЕ НА ПЕНСИИ

2.1.   БЕНЕФИЦИЕРИ НА ПЕНСИИ

Броят на бенефициерите на всеки етап може да се дефинира като брой на лицата, получаващи най-малко една пенсия от седемте категории в ESSPROS:

пенсии за инвалидност,

обезщетения при предсрочно пенсиониране поради намалена работоспособност,

пенсии за старост,

очаквани пенсии за старост,

частични пенсии,

пенсии за наследници и

предсрочно пенсиониране, по причини, свързани с пазара на труда.

Всяко лице, което получава повече от една пенсия, се отчита само веднъж (брой бенефициери без двойно отчитане).

2.1.1   „Пенсии за инвалидност“ означава периодични плащания, предназначени да поддържат или подпомагат доходите на лице под законово предвидената/стандартната пенсионна възраст, както е установено в референтната схема, и което страда от инвалидност, която засяга неговата или нейната способност да работи или припечелва над едно минимално равнище, заложено от законодателството.

2.1.2   „Обезщетения при предсрочно пенсиониране поради намалена работоспособност“ означава периодични плащания на работници в напреднала възраст, които се пенсионират преди достигане на законово предвидената/стандартната пенсионна възраст, както е учредено в референтната схема, в резултат на намалена работоспособност.

2.1.3   „Пенсии за старост“ означава периодични плащания, предназначени за i) поддържане на доходите на бенефициера след пенсиониране от платена заетост на законово предвидената/стандартната възраст или ii) подпомагане на доходите на възрастни лица (с изключение на подпомагане с ограничена продължителност).

2.1.4   „Очаквани пенсии за старост“ означава периодични плащания, предназначени за поддържане на доходите на бенефициери, които се пенсионират преди законово предвидената/стандартната възраст, както е установено в съответната схема.

2.1.5   „Частични пенсии“ означава периодично плащане на част от пълната пенсия за осигурителен стаж на работници в напреднала възраст, които продължават да работят, но с намалени работни часове, или чиито доходи от професионална дейност са под зададен таван.

2.1.6   „Пенсии на наследници“ означава периодични плащания на хора, чието право произтича от сродството им с починало лице, субект по схемата за закрила (вдовици, вдовци, сираци и други подобни).

2.1.7   „Предсрочно пенсиониране по причини, свързани с пазара на труда“ означава периодични плащания на работници в напреднала възраст, които се пенсионират преди достигане на законово предвидената/стандартната възраст поради безработица или намаляване на работата, причинени от икономически мерки като преструктуриране на промишлен сектор или стопанска дейност.

2.2.   ЗАКОНОВО ПРЕДВИДЕНА/СТАНДАРТНА ПЕНСИОННА ВЪЗРАСТ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА СТАРОСТ

Законово предвидената пенсионна възраст за обезщетение за старост означава възрастта, на която обезщетения за старост стават платими, ако това е заложено от законодателство или от договор. Тази възраст може да варира както между отделните държави, така и в рамките на държави-членки, в зависимост от сектора на дейност, професия, пол и така нататък.

Когато не съществува законово предвидена пенсионна възраст, следва да се използва стандартна пенсионна възраст, което означава пенсионната възраст, предлагана от схемата, която плаща пенсията на бенефициера.

3.   СПРАВОЧЕН НАРЪЧНИК

Подробните определения, които следва да се използват за прилагане на настоящия регламент, са заложени в Наръчника за ESSPROS, изготвен от Европейската комисия в сътрудничество с държави-членки.


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ДЕТАЙЛНИ КЛАСИФИКАЦИИ

1.   КЛАСИФИКАЦИЯ НА СХЕМИ И НА КОЛИЧЕСТВЕНИ ДАННИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИХОДИ, РАЗХОДИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ФУНКЦИЯ), ОБХВАНАТИ ОТ БАЗОВАТА СИСТЕМА НА ESSPROS

1.1.   КЛАСИФИКАЦИЯ НА СХЕМИ (качествена информация)

Критерий: вземане на решения

Контролирани от правителството схеми

Неконтролирани от правителството схеми

Критерий: правоприлагане

Задължителни схеми

Незадължителни схеми

Критерий: установяване на права

Схеми с плащане на вноски

Схеми без плащане на вноски

Критерий: обхват

Универсални схеми

Общи схеми

Специални схеми

Критерий: равнище на закрила

Основни схеми

Допълнителни схеми

1.2.   КЛАСИФИКАЦИЯ НА КОЛИЧЕСТВЕНИ ДАННИ

Пълните подробни класификации, които да се използват за задължителни данни за предаване на Евростат, са заложени в Наръчника за ESSPROS, изготвен от Европейската комисия в сътрудничество с държави-членки. Тези подробни класификации са обобщени в класификацията за първо равнище, посочена по-долу.

1.2.1.   Приходи

Базовата система на ESSPROS класифицира приходите на схеми за социална закрила по тип и произход. Типът посочва естеството или основанието за плащане: социални вноски, общи правителствени вноски, трансфери от други схеми и други приходи.

1.2.1.1.   Приходи според типа

Общи приходи

Социални вноски

Социални вноски на работодателите

Социални вноски от лицата, субекти на социална закрила

Общи правителствени вноски

Данъчни средства, заделяни за специални цели

Общи приходи

Трансфери от други схеми

Социално вноски, пренасочени от други схеми

Други трансфери от други местни схеми

Други приходи

Доходи от собственост

Други приходи

1.2.1.2.   Приходи според произхода

Произходът определя институционалния сектор, от който се получава плащането.

Класификациите на институционалните сектори, от които произхождат приходите на схеми за социална закрила са онези, използвани в националните счетоводни отчети (ESA 95).

Предприятия

Правителство

Областни и местни органи на управление

Социалноосигурителни фондове

Домакинства

Институции с идеална цел, обслужващи домакинства

Останалата част от света

1.2.2.   Разходи

Разходите на схемите за социална закрила се класифицират по тип, посочващ естеството на, или основанието за разходите: обезщетения за социална закрила, административни разходи, трансфери към други схеми и други разходи.

Обезщетенията за социална закрила са разчетени на обезщетения със и без условия за имуществено състояние. Класификацията на обезщетенията за социална закрила дава допълнителни подробности в зависимост от това дали помощта се предоставя като пари в брой (като периодично плащане или еднократна сума) или в натура. Освен това се използва по-подробна класификация, при която елементите съответстват на само една функция или само на ограничен брой от функциите, описани в раздел 1.2.3. Тази допълнителна класификация е дефинирана в Наръчника за ESSPROS.

Общо разходи

Обезщетения за социална закрила

Обезщетения за социална закрила, без условия за имуществено състояние

Обезщетения в брой, без условия за имуществено състояние

Периодични обезщетения в брой, без условия за имуществено състояние

Еднократни обезщетения в брой, без условия за имуществено състояние

Обезщетения в натура, без условия за имуществено състояние

Обезщетения за социална закрила, с условия за имуществено състояние

Обезщетения в брой, с условия за имуществено състояние

Периодични обезщетения в брой, с условия за имуществено състояние

Еднократни парични обезщетения в брой, с условия за имуществено състояние

Обезщетения в натура, с условия за имуществено състояние

Административни разходи

Трансфери към други схеми

Социалноосигурителни вноски, пренасочени към други схеми

Други трансфери към други местни схеми

Други разходи

1.2.3.   Обезщетения според функцията

Класификацията според предназначението е, както следва:

 

Болест/здравеопазване

 

Инвалидност

 

Старост

 

За наследници

 

Семейство/деца

 

Безработица

 

Жилищно настаняване

 

Социална изолация (некласифицирана на друго място)

2.   ПОДРОБНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА БЕНЕФИЦИЕРИТЕ НА ПЕНСИИ

2.1.   ДАННИ

Общ брой бенефициери на пенсии без двойно отчитане

Общ брой бенефициери на пенсии (поради инвалидност) без двойно отчитане

Общ брой бенефициери на пенсия за инвалидност без двойно отчитане

Общ брой бенефициери, получаващи обезщетения при предсрочно пенсиониране поради намалена трудоспособност без двойно отчитане

Общ брой бенефициери на пенсия за инвалидност (без условия за имуществено състояние) без двойно отчитане

Общ брой бенефициери, получаващи обезщетения при предсрочно пенсиониране поради намалена трудоспособност (без условия за имуществено състояние) без двойно отчитане

Общ брой бенефициери на пенсия за инвалидност (с условия за имуществено състояние) без двойно отчитане

Общ брой бенефициери, получаващи обезщетения при предсрочно пенсиониране поради намалена трудоспособност (с условия за имуществено състояние) без двойно отчитане

Общ брой бенефициери на пенсии (функции пенсия за старост и на наследници) без двойно отчитане

Общ брой бенефициери на пенсии (функция старост) без двойно отчитане

Общ брой бенефициери на пенсия за старост без двойно отчитане

Общ брой очаквани бенефициери на пенсия за старост без двойно отчитане

Общ брой бенефициери на частична пенсия без двойно отчитане

Общ брой бенефициери на пенсия за старост (без условия за имуществено състояние) без двойно отчитане

Общ брой очаквани бенефициери на пенсия за старост (без условия за имуществено състояние) без двойно отчитане

Общ брой бенефициери на частична пенсия (без условия за имуществено състояние) без двойно отчитане

Общ брой бенефициери на пенсия за старост (с условия за имуществено състояние) без двойно отчитане

Общ брой очаквани бенефициери на пенсия за старост (с условия за имуществено състояние) без двойно отчитане

Общ брой бенефициери на частична пенсия (с условия за имуществено състояние) без двойно отчитане

Общ брой бенефициери на пенсия (функция наследници) без двойно отчитане

Общ брой бенефициери на пенсия за наследници ( без условия за имуществено състояние) без двойно отчитане

Общ брой бенефициери на пенсия за наследници (с условия за имуществено състояние) без двойно отчитане

Общ брой бенефициери на пенсии (функция безработица) без двойно отчитане

Общ брой бенефициери, получаващи обезщетения при предсрочно пенсиониране по причини от пазара на труда (без условия за имуществено състояние) без двойно отчитане

Общ брой бенефициери, получаващи обезщетения при предсрочно пенсиониране по причини от пазара на труда (с условия за имуществено състояние) без двойно отчитане

2.2.   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Законово предвидена или стандартна пенсионна възраст според пол и според схема

Референтна дата/метод на изчисляване според схема


ПРИЛОЖЕНИЕ 3

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРАВИЛАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

1.   АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРАВИЛАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ЗА БАЗОВАТА СИСТЕМА НА ESSPROS

1.1.   АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРАВИЛАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПОСРЕДСТВОМ ГРУПИРАНЕ НА СХЕМИ

1.1.1.   Групиране на схеми по критерии

На определени потребители се разрешава да публикуват данни посредством групиране на схеми в съответствие с класификацията на схеми на ESSPROS, определена по критериите в приложение 1, раздел 1.1 („Групиране на схеми“).

1.1.2.   Данни по схеми

На определени потребители се разрешава да публикуват данни по схеми или по групи от схеми за онези държави, които не дават изрично съгласие за пълно разпространение от съображения за поверителност. Групите от схеми трябва да отговарят на правилата за разпространение, заложени от всяка засегната държава-членка.

1.2.   АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРАВИЛАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА КАЧЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО СХЕМА И ВИДОВЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

На Евростат се разрешава да публикува качествена информация по схема и видове обезщетения с достатъчно подпомагане.

2.   АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРАВИЛАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕРИТЕ НА ПЕНСИИ

2.1.   ОБОБЩЕНИЯ ЗА КАТЕГОРИИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С КЛАСИФИКАЦИЯТА НА БЕНЕФИЦИЕРИТЕ НА ПЕНСИИ НА ESSPROS

На определени потребители се разрешава да публикуват данни за седемте пенсионни категории и за обобщения за категории в съответствие с класификацията на бенефициерите на пенсии на ESSPROS в приложение 2, раздел 2 (детайлна класификация на бенефициерите на пенсии).

На определени потребители се разрешава също така да публикуват разчета между бенефициерите на обезщетения със и без проучване на източниците на доходи, в съответствие с класификацията на бенефициерите на пенсии на ESSPROS в приложение 2, раздел 2 (детайлна класификация на бенефициерите на пенсии).

2.2.   ДАННИ ПО СХЕМИ

На определени потребители се разрешава да публикуват данни по схеми или по групи от схеми за онези държави, които не дават изрично съгласие за пълно разпространение от съображения за поверителност. Групите от схеми трябва да отговарят на правилата за разпространение, заложени от всяка засегната държава-членка.


Top