Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0089

Директива 2008/89/ЕО на Комисията от 24 септември 2008 година за изменение с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 76/756/ЕИО на Съвета относно инсталирането на светлинни и светлинносигнални устройства на моторни превозни средства и техните ремаркета (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 257, 25.9.2008, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 205 - 206

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; заключение отменено от 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/89/oj

25.9.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 257/14


ДИРЕКТИВА 2008/89/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 24 септември 2008 година

за изменение с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 76/756/ЕИО на Съвета относно инсталирането на светлинни и светлинносигнални устройства на моторни превозни средства и техните ремаркета

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2007/46/ЕО на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (1), и по-специално член 39, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 76/756/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно инсталирането на светлинни и светлинносигнални устройства на моторни превозни средства и техните ремаркета (2) е една от специалните директиви в рамките на процедурата за типово одобрение на ЕО, установена с Директива 70/156/ЕИО на Съвета от 6 февруари 1970 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на типовото одобрение на моторни превозни средства и техните ремаркета (3). Следователно разпоредбите на Директива 70/156/ЕИО по отношение на системите, компонентите и обособените технически възли за превозни средства се прилагат за Директива 76/756/ЕИО.

(2)

С цел да се повиши безопасността по пътищата чрез подобряване на видимостта на моторните превозни средства, в Директива 76/756/ЕИО следва да се въведе задължително изискване на тези превозни средства да се поставят дневни светлини.

(3)

Очаква се новите технологии, като адаптиращата се система за предни светлини (AFS) и аварийният стоп сигнал (ESS), да окажат положително отражение върху сигурността по пътищата. Следователно Директива 76/756/ЕИО следва да бъде изменена, за да се даде възможност за оборудване на превозните средства с тези устройства.

(4)

С цел да се вземат предвид предстоящите изменения на Правило № 48 на ИКЕ на ООН (4), които Общността вече е гласувала, е целесъобразно Директива 76/756/ЕИО да се приведе в съответствие с техническия прогрес чрез съобразяването ѝ с техническите изисквания на посоченото правило на ИКЕ на ООН. С оглед постигане на яснота приложение II към Директива 76/756/ЕИО следва да бъде изменено.

(5)

Директива 76/756/ЕИО следва да бъде съответно изменена.

(6)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Техническия комитет по моторните превозни средства,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Параграф 1 от приложение II към Директива 76/756/ЕИО се изменя, както следва:

„1.

Техническите изисквания са тези, установени в параграфи 2, 5 и 6 от Правило № 48 на ИКЕ на ООН (5) и в приложения 3—11 към него.

Член 2

Ако изискванията, установени в Директива 76/756//ЕИО, изменена с настоящата директива, не са изпълнени, държавите-членки отказват да издават типово одобрение на ЕО или национално типово одобрение на нови видове превозни средства поради съображения, свързани с инсталирането на светлинни и светлинносигнални устройства, считано от 7 февруари 2011 г. за превозните средства от категории M1 и N1 и считано от 7 август 2012 г. за превозните средства от други категории.

Член 3

1.   Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от 15 октомври 2009 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и прилагат таблица на съответствието между разпоредбите и настоящата директива.

Те прилагат тези разпоредби от 16 октомври 2009 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 4

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 5

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 24 септември 2008 година.

За Комисията

Günter VERHEUGEN

Заместник-председател


(1)  ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 42, 23.2.1970 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 135, 23.5.2008 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 135, 23.5.2008 г., стр. 1.“


Top