Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0075

Директива 2008/75/ЕО на Комисията от 24 юли 2008 година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел включване на въглеродния двуокис като активно вещество в приложение I към нея (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 197, 25.7.2008, p. 54–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 069 P. 81 - 83

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2013; отменен от 32012R0528

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/75/oj

25.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 197/54


ДИРЕКТИВА 2008/75/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 24 юли 2008 година

за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел включване на въглеродния двуокис като активно вещество в приложение I към нея

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на биоциди на пазара (1), и по-специално член 16, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията от 4 декември 2007 г. относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (2) установява списък с активни вещества, подлежащи на оценка с оглед на евентуалното им включване в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО. Списъкът включва въглеродния двуокис.

(2)

Съгласно Регламент (ЕО) № 1451/2007, на въглеродния двуокис е направена оценка в съответствие с член 11, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО за употреба в продуктов тип 14 (родентициди), съгласно определението, посочено в приложение V към Директива 98/8/ЕО.

(3)

Франция бе определена за докладваща държава-членка и на 15 май 2006 г. представи на Комисията доклада на компетентния орган, придружен от препоръка, в съответствие с член 14, параграфи 4 и 6 от Регламент (ЕО) № 1451/2007.

(4)

Докладът на компетентния орган беше преразгледан от държавите-членки и Комисията. В съответствие с член 15, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1451/2007, на заседанието на Постоянния комитет по биоцидите от 21 юни 2007 г. констатациите от прегледа бяха включени в доклад за оценка, с предложение въглеродният двуокис да бъде включен в приложение IA към Директива 98/8/ЕО само за използването му в готови за употреба газови бутилки, снабдени с устройство за газоулавяне.

(5)

Ако дадено активно вещество фигурира в приложение IA, то при обичайни обстоятелства би трябвало да бъде включено и в приложение I. Включването в приложение I би обхванало тези начини на употреба, за които продуктите се очаква да удовлетворят изискванията на член 5 от Директива 98/8/ЕО, но не и начините на употреба на продуктите с понижена опасност. Такъв е случаят с някои биоцидни продукти, използвани като родентициди и съдържащи въглероден двуокис. Поради това е целесъобразно въглеродният двуокис да бъде включен в приложение I за продуктов тип 14, за да се гарантира, че във всички държави-членки разрешителните за биоцидни продукти, използвани като родентициди и съдържащи въглероден двуокис, могат да бъдат издавани, изменяни или отменяни в съответствие с член 16, параграф 3 от Директива 98/8/ЕО.

(6)

Докладът за оценка беше съответно изменен и преразгледан на заседанието на Постоянния комитет по биоцидите от 29 ноември 2007 г.

(7)

Преразглеждането във връзка с въглеродния двуокис не разкри нерешени въпроси или други безпокойства, с които да се заеме Научният комитет по рисковете за здравето и околната среда.

(8)

Преценката на равнище на Общността бе извършена само за една конкретна употреба. В допълнение към това, в съответствие с член 8, параграф 5 от директивата, известна част от информацията не беше представена и съответно не беше преценена. Следователно е уместно държавите-членки, когато издават разрешителни за продукти, да преценяват рисковете за помещенията и хората, като се вземат предвид рисковете, които не са били представително разгледани в оценката на риска на равнището на Общността, а също така държавите-членки следва да гарантират, че са предприети подходящи мерки или са наложени специфични условия, за да се сведат установените рискове до приемливи нива.

(9)

Важно е разпоредбите на настоящата директива да се прилагат едновременно във всички държави-членки, с цел да се осигури еднакъв режим на биоцидните продукти на пазара, съдържащи активното вещество въглероден двуокис, както и да се улесни правилното функциониране на пазара на биоцидни продукти като цяло.

(10)

Трябва да се отпусне разумен период от време, преди дадено активно вещество да бъде включено в приложение I, с цел да се позволи на държавите-членки и на заинтересованите страни да се подготвят за наложените нови изисквания и да се осигури възможност кандидатите, подготвили досиета, напълно да се възползват от 10-годишния период за защита на данните, който, в съответствие с член 12, параграф 1, буква в), подточка ii) от Директива 98/8/ЕО, започва от датата на включване.

(11)

След включването трябва да се разреши на държавите-членки разумен срок за прилагането на член 16, параграф 3 от Директива 98/8/ЕО, и по-специално за издаването, изменението или отменянето на разрешителни за биоциди от продуктов тип 14, съдържащи въглероден двуокис, с цел да се осигури привеждането в съответствие с Директива 98/8/ЕО.

(12)

Директива 98/8/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(13)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение I към Директива 98/8/ЕО се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

Транспониране

1.   Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от 31 март 2009 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за привеждане в съответствие с настоящата директива. Те незабавно предават на Комисията текста на тези разпоредби и прилагат таблица за съответствието на въпросните разпоредби с настоящата директива.

Те прилагат настоящите разпоредби от 1 ноември 2009 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, последните съдържат позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки предават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, регулирана от настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 24 юли 2008 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2008/31/ЕО (ОВ L 81, 20.3.2008 г., стр. 57).

(2)  ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение I към Директива 98/8/ЕО се включва следната позиция № 7:

Общоприето наименование

Наименование по IUPAC

Идентификационни номера

Минимална чистота на активното вещество в биоцидния продукт, пуснат на пазара

Дата на включване

Краен срок за привеждане в съответствие с член 16, параграф 3

(с изключение на продукти, съдържащи повече от едно активно вещество, за които крайният срок за привеждане в съответствие с член 16, параграф 3 е указаният в последното от решенията за включване отнасящи се за техните активни вещества)

Изтичане на срока за включване

Продуктов тип

Специални разпоредби (1)

„7

въглероден двуокис

въглероден двуокис

ЕО № 204-696-9

CAS № 124-38-9

990 ml/l

1 ноември 2009 година

31 октомври 2011 година

31 октомври 2019 година

14

При оценяването на заявлението за издаване на разрешително за продукт в съответствие с член 5 и приложение VI, държавите-членки оценяват, когато това е уместно за даден продукт, тези части от населението, които могат да бъдат изложени на въздействието на продукта, и вариантите на употреба или излагане на въздействието, които не са били представително разгледани при оценката на риска на общностно равнище.

При издаване на разрешителни за продукти държавите-членки оценяват рисковете и в последствие гарантират предприемането на подходящи мерки или налагането на специфични условия, за да се намалят установените рискове.

Разрешително за продукт може да бъде издадено само когато от заявлението може да бъде установено, че рисковете могат да бъдат намалени до приемливи нива.“


(1)  Във връзка с прилагането на общите принципи от приложение VI, можете да намерите съдържанието и заключенията на докладите за оценка на интернет страницата на Комисията: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


Top