Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0051

Директива 2008/51/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година за изменение на Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие

OJ L 179, 8.7.2008, p. 5–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 024 P. 126 - 132

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/51/oj

8.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 179/5


ДИРЕКТИВА 2008/51/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 21 май 2008 година

за изменение на Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 91/477/ЕИО (3) въведе съпътстваща мярка за вътрешния пазар. Тя установява равновесие между ангажимента за осигуряване на известна свобода на движение за някои огнестрелни оръжия в рамките на Европейската общност и необходимостта тази свобода да се контролира чрез въвеждане на гаранции за сигурност, пригодени към този вид продукт.

(2)

В съответствие с Решение 2001/748/ЕО на Съвета от 16 октомври 2001 г. относно подписването от името на Европейската общност на Протокол на Организацията на обединените нации срещу незаконното производство и трафика с огнестрелни оръжия, техните части, компоненти и боеприпаси към Конвенцията срещу транснационалната организирана престъпност (4) Комисията подписа този протокол (наричан по-долу „Протокола“) от името на Общността на 16 януари 2002 г.

(3)

Присъединяването на Общността към Протокола налага изменения на някои разпоредби на Директива 91/477/ЕИО. Действително, важно е да се осигури последователното, ефективно и своевременно изпълнение на международните ангажименти, които имат отношение към директивата. Освен това е необходимо да се използва възможността, която предоставя тази ревизия, с цел да се внесат подобрения в директивата с оглед разрешаване на определени въпроси, и по-специално на идентифицираните в доклада на Комисията до Европейския парламент и до Съвета от 15 декември 2000 г. относно прилагането на Директива 91/477/ЕИО.

(4)

Тъй като разузнавателните данни на полицията показват увеличаване на употребата на видоизменени оръжия в рамките на ЕС, от съществено значение е да се гарантира включването на такива оръжия, които могат да бъдат видоизменени, в определението за „огнестрелно оръжие“ за целите на Директива 91/477/ЕИО.

(5)

Огнестрелни оръжия, техни части и боеприпаси, внесени от трети държави, попадат в обхвата на законодателството на Общността и съответно за тях важат изискванията съгласно Директива 91/477/ЕИО.

(6)

Следователно, за целите на Директива 91/477/ЕИО следва да се даде определение на понятията незаконно производство и трафик на огнестрелни оръжия, техни части и боеприпаси, както и на понятието проследяване на огнестрелно оръжие.

(7)

Освен това Протоколът въвежда задължение за маркировка на оръжията в момента на производството им, както и при тяхното прехвърляне от държавния резерв към постоянна гражданска употреба, докато задължението за маркировка е споменато само косвено в Директива 91/477/ЕИО. За да се улесни проследяването на оръжията, е необходимо да се използват само буквено-цифрови кодове, като в маркировката се включва годината на производство на оръжието (ако тя не представлява част от серийния номер). Конвенцията от 1 юли 1969 г. относно взаимното признаване на контролните щемпели върху преносимите огнестрелни оръжия следва да се ползва във възможно най-голяма степен като еталон по отношение на системата за маркиране в Европейския съюз като цяло.

(8)

Освен това, въпреки че Протоколът предвижда срокът на съхраняване на регистрите, съдържащи данни за оръжията, да бъде увеличен на най-малко десет години, предвид опасния характер и дълготрайността на оръжията е необходимо този срок да бъде удължен до най-малко 20 години, за да се даде възможност за точно проследяване на огнестрелните оръжия. Също така е необходимо държавите-членки да поддържат компютризирана система за регистриране на данни, която да бъде централизирана или децентрализирана и да гарантира достъп на овластените органи до системите за регистриране на данни, където се съдържа необходимата информация относно всяко огнестрелно оръжие. Достъпът на органите на полицията, на съдебните и другите овластени органи до информацията, съдържаща се в компютризираната система за регистриране на данни, трябва да бъде в съответствие с член 8 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи.

(9)

Необходимо е също да се уточни, че посредническата дейност, упомената в член 15 от Протокола, следва да получи свое определение за целите на Директива 91/477/ЕИО.

(10)

В някои сериозни случаи спазването на членове 5 и 6 от Протокола изисква налагането на наказателни санкции и конфискация на оръжията.

(11)

По отношение на дезактивирането на огнестрелните оръжия част III, буква а) от приложение I към Директива 91/477/ЕИО съдържа само позоваване на националното законодателство. Протоколът постановява по-ясни общи принципи относно дезактивирането на оръжията. Следователно приложение I към Директива 91/477/ЕИО следва да бъде изменено.

(12)

Предвид особеното естество на дейността на оръжейниците, е необходим строг контрол върху тази дейност от държавите-членки, по-специално за проверка на професионалните способности и почтеността на оръжейниците.

(13)

Разрешението за придобиване на огнестрелни оръжия от частни лица чрез средства за дистанционна комуникация, например по интернет, следва да бъде уредено от правилата, установени в Директива 91/477/ЕИО, и като общо правило следва да се забрани придобиването на огнестрелни оръжия от лица, осъдени с влязла в сила присъда за определени тежки престъпления.

(14)

Като цяло европейският паспорт за огнестрелно оръжие функционира задоволително и следва да се разглежда като основния документ, от който се нуждаят ловците и спортните стрелци за притежаването на огнестрелно оръжие при пътуване в друга държава-членка. Държавите-членки не могат да обвързват приемането на европейския паспорт за огнестрелно оръжие със заплащане на каквато и да било такса.

(15)

С оглед улесняване на проследяването на огнестрелните оръжия и провеждане на ефикасна борба с незаконния трафик и производство на огнестрелни оръжия, техни части и боеприпаси, е необходимо да се подобри обменът на информация между държавите-членки.

(16)

Обработването на информация се урежда с разпоредбите на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (5) и не може да засяга равнището на защита на физическите лица при обработването на личните данни съгласно разпоредбите на общностното и националното законодателство, и по-специално не променя задълженията и правата, предвидени в Директива 95/46/ЕО.

(17)

Мерките, необходими за изпълнението на Директива 91/477/ЕИО, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (6).

(18)

Няколко държави-членки неотдавна опростиха начина, по който класифицират огнестрелните оръжия, като преминаха от четири категории към две: забранени огнестрелни оръжия и огнестрелни оръжия на разрешителен режим. Държавите-членки следва да се съобразяват с тази опростена класификация, въпреки че държавите-членки, които понастоящем разделят огнестрелните оръжия на други категории, могат да запазят, в съответствие с принципа на субсидиарност, своята съществуваща система за класификация.

(19)

Разрешенията за придобиване и притежаване на огнестрелно оръжие следва да включват, доколкото е възможно, само една административна процедура.

(20)

Член 2, параграф 2 от Директива 91/477/ЕИО освен това изключва от приложното поле на тази директива придобиването и притежаването, в съответствие с националното законодателство, на оръжия и боеприпаси от колекционери и от организации, чиято дейност е свързана с културни или исторически аспекти на оръжията и които са признати за такива от държавата-членка, на територията на която са установени.

(21)

В съответствие с точка 34 от Междуинституциалното споразумение за по-добро законотворчество (7) държавите-членки следва да изготвят за собствено ползване и в интерес на Общността собствени таблици, които показват, доколкото е възможно, съответствието между настоящата директива и мерките за нейното транспониране, и да ги оповестят публично.

(22)

Следователно Директива 91/477/ЕИО следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения на Директива 91/477/ЕИО

Директива 91/477/ЕИО се изменя, както следва:

1.

Член 1 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   За целите на настоящата директива „огнестрелно оръжие“ означава всяко преносимо цевно оръжие, което произвежда, проектирано е да произведе или може да бъде видоизменено, така че да произведе изстрел с куршум или снаряд чрез действието на взривно вещество, освен ако е изключено по някоя от причините, изброени в приложение I, част III. Огнестрелните оръжия са класифицирани в приложение I, част II.

За целите на настоящата директива се смята, че даден предмет може да бъде видоизменен, така че да произведе изстрел с куршум или снаряд чрез действието на взривно вещество, ако:

външният му вид наподобява огнестрелно оръжие, и

конструкцията или материалът, от който е направен, могат да бъдат лесно видоизменени по този начин.“;

б)

създават се следните параграфи:

„1a.   За целите на настоящата директива „част“ означава всеки компонент или резервен компонент, специално предвиден за огнестрелно оръжие и основен за неговото функциониране, включително цев, затворена рама или цевна кутия, затвор или барабан, ударен механизъм или затворен блок, и всяко устройство, което е предназначено или пригодено да заглушава звука от изстрел с огнестрелно оръжие.

1б.   За целите на настоящата директива „основен компонент“ означава затворен механизъм, патронник и цев на огнестрелно оръжие, които като отделни предмети са включени в категорията на огнестрелните оръжия, на които са или са предназначени да бъдат монтирани.

1в.   За целите на настоящата директива „боеприпаси“ означава целия патрон или неговите компоненти, включително гилзи, капсули, барутен заряд, куршуми или снаряди, които се използват в огнестрелно оръжие, при условие че самите тези компоненти са на разрешителен режим в съответната държава-членка.

1г.   За целите на настоящата директива „проследяване“ означава системно следене на огнестрелните оръжия и, при възможност, на техните части и боеприпаси, от производителя до купувача, с цел осигуряване на съдействие на компетентните органи на държавите-членки при откриването, разследването и анализирането на незаконно производство и незаконен трафик.

1д.   За целите на настоящата директива „оръжеен посредник“ означава всяко физическо или юридическо лице, различно от оръжейник, чиято търговска или стопанска дейност се състои изцяло или частично от закупуване, продажба или организиране на пренасянето на оръжия.“;

в)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   За целите на настоящата директива „оръжейник“ означава всяко физическо или юридическо лице, чиято търговска или стопанска дейност се състои изцяло или частично от производство, търговия, обмен, отдаване под наем, ремонтиране или видоизменяне на огнестрелни оръжия, части и боеприпаси.“;

г)

създават се следните параграфи:

„2a.   За целите на настоящата директива „незаконно производство“ означава производство или сглобяване на огнестрелни оръжия, техни части или боеприпаси:

i)

от който и да е основен компонент на тези огнестрелни оръжия, предмет на незаконен трафик,

ii)

без лиценз или разрешение, издадено в съответствие с член 4 от компетентен орган на държавата-членка, където се извършва производството или сглобяването; или

iii)

без маркиране на сглобените огнестрелни оръжия в момента на производство съгласно член 4, параграф 1.

2б.   За целите на настоящата директива „незаконен трафик“ означава придобиването, продажбата, доставката, движението или пренасянето на огнестрелни оръжия, техни части или боеприпаси от или през територията на една държава-членка към територията на друга държава-членка, ако някоя от заинтересованите държави-членки не е дала разрешение за това в съответствие с разпоредбите на настоящата директива или ако сглобените огнестрелни оръжия не са маркирани съгласно член 4, параграф 1.“;

д)

параграф 4 се заменя със следния текст:

„4.   Европейският паспорт за огнестрелно оръжие е документ, издаден от властите на държава-членка по искане на лице, което става законен притежател и ползвател на огнестрелно оръжие. Неговият максимален срок на валидност е пет години. Този срок може да бъде удължаван. Той съдържа данните, предвидени в приложение II. Европейският паспорт за огнестрелно оръжие е непрехвърлим документ, в който са отбелязани огнестрелното оръжие или огнестрелните оръжия, притежавани и използвани от титуляря на паспорта във връзка с паспорта. Паспортът трябва да бъде носен винаги от лицето, което използва огнестрелното оръжие. В паспорта се отбелязват промените, настъпили във връзка с притежаването или характеристиките на огнестрелното оръжие, както и загубата или кражбата на огнестрелното оръжие.“

2.

Член 4 се заменя със следния текст:

„Член 4

1.   Държавите-членки гарантират, че огнестрелно оръжие или част от него, пуснато на пазара, е маркирано и регистрирано в съответствие с настоящата директива или че е било дезактивирано.

2.   За целите на идентифицирането и проследяването на всяко сглобено огнестрелно оръжие държавите-членки в момента на производството на всяко огнестрелно оръжие:

а)

изискват уникална маркировка, включваща името на производителя, държавата или мястото на производство, серийния номер и годината на производство (ако тя не представлява част от серийния номер). Това не засяга възможността за поставяне на търговската марка на производителя. За тези цели държавите-членки могат да решат да приложат разпоредбите на Конвенцията от 1 юли 1969 г. относно взаимното признаване на контролните щемпели върху преносимите огнестрелни оръжия; или

б)

запазват всяка друга уникална и лесна за ползване маркировка с цифров или буквено-цифров код, позволяваща на всички държави лесно да идентифицират държавата на производство.

Маркировката се поставя върху основен компонент на огнестрелното оръжие, унищожаването на който би направило огнестрелното оръжие неизползваемо.

Държавите-членки изискват маркировка на всяка единична елементарна опаковка готови боеприпаси, която съдържа името на производителя, партидния идентификационен номер, калибъра и вида боеприпаси. За тези цели държавите-членки могат да решат да приложат разпоредбите на Конвенцията от 1 юли 1969 г. относно взаимното признаване на контролните щемпели върху преносимите огнестрелни оръжия.

Освен това в момента на прехвърляне на огнестрелно оръжие от държавния резерв към постоянна гражданска употреба държавите-членки осигуряват подходяща уникална маркировка, която позволява на държавите да идентифицират държавата, извършваща прехвърлянето.

3.   Държавите-членки предвиждат издаване на разрешително за упражняването на дейност на оръжейник на своя територия въз основа най-малкото на проверка на неговата лична почтеност и професионална компетентност. Ако се отнася до юридическо лице, проверката се извършва за лицето, което ръководи предприятието.

4   Най-късно до 31 декември 2014 г. държавите-членки осигуряват поддържането на компютризирана система за регистриране на данни, която е централизирана или децентрализирана и гарантира достъп на овластените органи до системите за регистриране на данни, където се вписва всяко огнестрелно оръжие, което попада в обхвата на настоящата директива. Тази система за регистриране на данни записва и съхранява за срок, не по-кратък от 20 години, данни относно типа, марката, модела, калибъра, серийния номер на всяко огнестрелно оръжие и имената и адресите на доставчика и на лицето, което придобива или притежава оръжието.

За цялото времетраене на тяхната дейност оръжейниците са длъжни да водят регистър, в който да вписват всички огнестрелни оръжия, попадащи в обхвата на настоящата директива и които са получени или пласирани от тях, заедно с данните, позволяващи идентифицирането и проследяването на оръжието, и по-специално типа, марката, модела, калибъра, серийния номер и имената и адресите на лицата, които доставят и придобиват оръжието. При прекратяване на дейността си оръжейникът предава своя регистър на националния орган, който отговаря за системата за регистриране на данни, предвидена в първа алинея.

5.   Държавите-членки гарантират, че всички огнестрелни оръжия могат да бъдат свързани с техните настоящи собственици. Въпреки това по отношение на огнестрелните оръжия, класифицирани в категория D, държавите-членки, считано от 28 юли 2010 г. въвеждат подходящи мерки за проследяване, включително — след 31 декември 2014 г. — и мерки, които позволяват пуснатите на пазара след 28 юли 2010 г. огнестрелни оръжия да бъдат свързани с техния настоящ собственик.“

3.

Създават се следните членове:

„Член 4a

Без да се засягат разпоредбите на член 3, държавите-членки разрешават придобиването и притежаването на огнестрелни оръжия само от лица, които са получили лиценз, или, по отношение на категория C или D, от лица, които са получили специално разрешително за тази цел в съответствие с националното законодателство.

Член 4б

Държавите-членки разглеждат възможността за изграждане на система за регулиране на дейността на оръжейните посредници. Системата може да включва една или повече мерки, например:

а)

изискване за регистрация на оръжейните посредници, които упражняват дейност на тяхна територия;

б)

изискване за издаване на лиценз или разрешително за упражняване на посредническа дейност.“

4.

Член 5 се заменя със следното:

„Член 5

Без да се засягат разпоредбите на член 3, държавите-членки разрешават придобиването и притежаването на огнестрелни оръжия само от лица, които имат основателна причина за това и които:

а)

са навършили 18 години, с изключение на придобиването, освен чрез закупуване, и притежаването на огнестрелни оръжия за лов и спортна стрелба, при условие че в този случай лицата, които не са навършили 18 години, имат разрешение от родителите или се намират под надзора на родител или на друго пълнолетно лице, притежаващ валидно разрешително за огнестрелно оръжие или за лов, или са в лицензиран тренировъчен или друг одобрен център;

б)

не могат да представляват опасност за себе си, за обществения ред и за обществената безопасност. Наличието на присъда за тежко умишлено престъпление се смята за индикация за такава опасност.

Държавите-членки могат да отнемат разрешителното за притежаване на огнестрелно оръжие, ако някое от условията, при които това разрешително е издадено, впоследствие не се изпълнява.

Държавите-членки не могат да забранят на лица, които пребивават на тяхна територия, притежаването на оръжие, придобито в друга държава-членка, освен ако забраняват придобиването на същото оръжие на тяхна територия.“

5.

В член 6 се добавя следният параграф:

„Държавите-членки гарантират, че освен по отношение на оръжейниците, се упражнява строг контрол върху разрешеното придобиване на огнестрелни оръжия, техни части или боеприпаси чрез средства за дистанционна комуникация съгласно определението в член 2 от Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 г. относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние (8).

6.

В член 7 се добавят следните параграфи:

„4.   Държавите-членки могат да разгледат възможността за издаване на многогодишно разрешително за придобиване и притежаване на всички огнестрелни оръжия, които са на разрешителен режим, в полза на лица, които отговарят на условията за издаване на разрешително за огнестрелно оръжие, без да се засягат:

а)

задължението за уведомяване на компетентните органи за извършени прехвърляния;

б)

периодичната проверка дали тези лица продължават да отговарят на условията; и

в)

предвидените в националното законодателство максимални ограничения за притежаване на огнестрелно оръжие.

5   Държавите-членки приемат правила, които да гарантират, че лицата, които съгласно националното законодателство притежават разрешително за оръжия от категория В, не е необходимо към 28 юли 2008 г. да подават заявление за получаване на лиценз или разрешително за притежаваните от тях оръжия от категория C или D на основание влизането в сила на Директива 2008/51/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. (9). Независимо от това всяко следващо прехвърляне на оръжия от категория C или D е допустимо, при условие че лицето, на което се прехвърля оръжието, трябва да получи или вече притежава лиценз или специално разрешително за притежаването му съгласно националното законодателство.

7.

В член 11, параграф 3 втора алинея се заменя със следния текст:

„Преди датата на прехвърлянето оръжейникът съобщава на органите на държавата-членка, от която се извършва прехвърлянето, всички данни, изброени в параграф 2, първа алинея. Тези органи извършват проверки, при необходимост и на място, за да проверят съответствието между информацията, предадена от оръжейника, и действителните параметри на прехвърлянето. Информацията се предава от оръжейника в срок, който осигурява достатъчно време.“

8.

В член 12, параграф 2 първа алинея се заменя със следния текст:

„Независимо от разпоредбите на параграф 1 ловците — за огнестрелно оръжие от категории C и D, и спортните стрелци — за огнестрелно оръжие от категории B, C и D, могат да притежават без предварително разрешение едно или няколко огнестрелни оръжия по време на пътуване през две или повече държави-членки с цел практикуване на тяхната дейност, при условие че притежават европейски паспорт за огнестрелно оръжие, в който са посочени това оръжие или оръжия, и при условие че са в състояние да обосноват причините за пътуването си, по-специално чрез представяне на покана или друго доказателство за практикуването на лов или спортна стрелба в държавата-членка по местоназначение.

Държавите-членки не могат да обвързват приемането на европейския паспорт за огнестрелно оръжие със заплащане на каквато и да било такса.“

9.

Член 13, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   За целите на ефикасното прилагане на настоящата директива държавите-членки редовно обменят информация. За тази цел Комисията създава в срок до 28 юли 2009 г. контактна група за обмен на информация с цел прилагане на настоящия член. Държавите-членки се информират взаимно, а също информират и Комисията относно националните органи, отговорни за предаването и получаването на информация и за спазването на задълженията, предвидени в член 11, параграф 4.“

10.

Създава се следният член:

„Член 13а

1.   Комисията се подпомага от комитет.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (10), като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

11.

Член 16 се заменя със следния текст:

„Член 16

Държавите-членки установяват правила относно санкциите, приложими за нарушения на националните разпоредби, приети в съответствие с настоящата директива, и предприемат всички необходими мерки за гарантиране на тяхното прилагане. Предвидените санкции следва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи.“

12.

Член 17 се заменя със следния текст:

„Член 17

В срок до 28 юли 2015 г. Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета за положението, което произтича от прилагането на настоящата директива, придружен при необходимост от предложения.

В срок до 28 юли 2012 г. Комисията извършва проучване и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно възможните предимства и недостатъци от съкращаването броя на категориите огнестрелни оръжия на две такива (забранени оръжия или оръжия на разрешителен режим) с цел по-добро функциониране на вътрешния пазар за въпросните продукти, посредством евентуално опростяване.

В срок до 28 юли 2010 г. Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета, в който се представят заключенията от проучването на въпроса за пускането на пазара на реплики на оръжия, за да се прецени дали включването на тези продукти в обхвата на настоящата директива е възможно и желателно.“

13.

Приложение I се изменя, както следва:

а)

в част I първото тире се заменя със следния текст:

„—

всяко огнестрелно оръжие съгласно определението в член 1 от директивата,“;

б)

част III се изменя, както следва:

i)

буква а) се заменя със следното:

„а)

са направени трайно негодни за употреба чрез дезактивиране, при което се гарантира, че всички основни части на огнестрелното оръжие са доведени до постоянна нефункционалност и невъзможност за отстраняване, подмяна или модификация по начин, който би позволил огнестрелното оръжие да бъде въведено отново в употреба“;

ii)

след първата алинея се добавя следната алинея:

„Държавите-членки определят ред за проверка от компетентен орган на мерките за дезактивиране, предвидени в буква а), с цел да се гарантира, че модификациите, извършени по отношение на дадено огнестрелно оръжие, са го привели в състояние на необратима нефункционалност. В рамките на тази проверка държавите-членки предвиждат издаване на сертификат или протокол, удостоверяващ дезактивирането на огнестрелното оръжие, или щамповане на ясна маркировка върху него със същата цел. Комисията издава, в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 13а, параграф 2 от директивата, общи насоки относно стандартите и техниките за дезактивиране на огнестрелни оръжия с цел да се гарантира, че дезактивираните огнестрелни оръжия са трайно нефункционални.“

Член 2

Транспониране

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законови, подзаконови и административни разпоредби, необходими за привеждане в съответствие с настоящата директива, в срок до 28 юли 2010 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези мерки.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 21 май 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J. LENARČIČ


(1)  ОВ C 318, 23.12.2006 г., стр. 83.

(2)  Становище на Европейския парламент от 29 ноември 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 17 април 2008 г.

(3)  ОВ L 256, 13.9.1991 г., стр. 51.

(4)  ОВ L 280, 24.10.2001 г., стр. 5.

(5)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31. Директива, изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(6)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Директива, изменена с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

(7)  ОВ C 321, 31.12.2003 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 144, 4.6.1997 г., стр. 19. Директива, последно изменена с Директива 2005/29/ЕО (ОВ L 149, 11.6.2005 г., стр. 22).“

(9)  ОВ L 179, 8.7.2008 г., стр. 5.“

(10)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).“


Top