EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0751

2008/751/ЕО: Решение на Комисията от 18 септември 2008 година за временна дерогация от правилата за произход, предвидени в приложение II към Регламент (ЕО) № 1528/2007 на Съвета, за да се вземе предвид особената ситуация в Мадагаскар по отношение на консервираната риба тон и филето от риба тон (нотифицирано под номер C(2008) 5097)

OJ L 255, 23.9.2008, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/751/oj

23.9.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 255/31


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 18 септември 2008 година

за временна дерогация от правилата за произход, предвидени в приложение II към Регламент (ЕО) № 1528/2007 на Съвета, за да се вземе предвид особената ситуация в Мадагаскар по отношение на консервираната риба тон и филето от риба тон

(нотифицирано под номер C(2008) 5097)

(2008/751/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1528/2007 на Съвета от 20 декември 2007 г. за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвидени в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство (1), и по специално приложение II, член 36, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с приложение II, член 36 от Регламент (ЕО) № 1528/2007 на 26 май 2008 г. Мадагаскар поиска за период от шест месеца дерогация от правилата за произход, определени в посоченото приложение. Искането включва общо количество от 2 000 t консервирана риба тон и 500 t филе от риба тон от позиция по ХС № 1604. Искането е направено, тъй като уловът и доставката на сурова риба тон с произход са намалели в Индийския океан.

(2)

Съгласно информацията, предоставена от Мадагаскар, уловът на сурова риба тон с произход е бил необикновено малък през първите четири месеца на 2008 г., дори и ако бъде сравнен с обичайните сезонни вариации, и е довел до спад в производството на консервирана риба тон. При тази необичайна ситуация Мадагаскар не е в състояние за определен период да спази правилата за произход, предвидени в приложение II към Регламент (ЕО) № 1528/2007.

(3)

С цел да се гарантира, че Мадагаскар може да продължи износа за Европейската общност след изтичане на Партньорското споразумение между държавите от АКТБ и ЕО (2), следва да бъде предоставена нова дерогация.

(4)

За да осигури плавното преминаване от Партньорското споразумение АКТБ—ЕО към Временно споразумение за икономическо партньорство между ИЮАД (източните и южните африкански държави) и ЕС, следва да бъде предоставена нова дерогация със задна дата от 1 януари 2008 г.

(5)

Предвид въпросния внос една временна дерогация от правилата за произход, предвидени в приложение II към Регламент (ЕО) № 1528/2007, не би причинила сериозна вреда на утвърденото производство в Общността, стига да се спазват определени условия, свързани с количествата, надзора и продължителността.

(6)

Следователно е оправдано да се предостави временна дерогация съгласно приложение II, член 36, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1528/2007.

(7)

Мадагаскар ще се ползва от автоматична дерогация от правилата за произход по отношение на консервирана риба тон и филе от риба тон по позиция по ХС № 1604 съгласно член 42, параграф 8 от протокола за произход, приложен към Временното споразумение, с което се установява рамка за Споразумение за икономическо партньорство между източните и южните африкански държави, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга (Временно споразумение за партньорство ИЮАД—ЕС) при влизането в сила на посоченото споразумение или по време на неговото временно прилагане.

(8)

В съответствие с член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1528/2007 правилата за произход, определени в приложение II към посочения регламент, и дерогациите от тях се заменят с правилата на Временното споразумение за партньорство ИЮАД—ЕС, чието влизане в сила или временно прилагане се предвижда да стане през 2008 г. Затова дерогацията следва да се прилага до 31 декември 2008 г. според искането на Мадагаскар, освен ако Временното споразумение за партньорство ИЮАД—ЕС не влезе в сила или не бъде приложено временно преди тази дата.

(9)

В съответствие с член 42, параграф 8 от протокола за произход, приложен към Временното споразумение за партньорство ИЮАД—ЕС, автоматичната дерогация от правилата за произход се ограничава до годишна квота от 8 000 t консервирана риба тон и 2 000 t филе от риба тон за страните, парафирали Временното споразумение за икономическо партньорство ИЮАД—ЕС (Коморски острови, Мавриций, Мадагаскар, Сейшелски острови и Зимбабве). Мавриций и Сейшелските острови вече са подали искане за временна дерогация в съответствие с приложение II, член 36 от Регламент (ЕО) № 1528/2007. Би било нецелесъобразно да се предоставят дерогации в съответствие с приложение II, член 36 от Регламент (ЕО) № 1528/2007, които надвишават годишната квота, определена за региона на ИЮАД съгласно Временното споразумение за партньорство ИЮАД—ЕС.

(10)

Следователно на Мадагаскар следва да бъде предоставена дерогация по отношение на 2 000 t консервирана риба тон и 500 t филе от риба тон за период от една година.

(11)

С Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета относно създаване на Митнически кодекс на Общността (3) се определят правилата по отношение на управлението на тарифни квоти. С цел да се осигури ефикасно управление, проведено в тясно сътрудничество между органите на Мадагаскар, митническите органи на Общността и Комисията, посочените правила следва да се прилагат mutatis mutandis спрямо количествата, внасяни съгласно дерогацията, предоставена с настоящото решение.

(12)

За да се създаде възможност за по-ефикасно наблюдение на прилагането на дерогацията, органите на Мадагаскар следва редовно да съобщават на Комисията данни за издадените сертификати за движение EUR.1.

(13)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Чрез дерогация от приложение II към Регламент (ЕО) № 1528/2007 и в съответствие с член 36, параграф 1, буква а) от посоченото приложение, консервираната риба тон и филето от риба тон от позиция по ХС № 1604, произведени от материали без произход, се считат за продукти с произход от Мадагаскар съгласно условията, определени в членове 2—6 от настоящото решение.

Член 2

Предвидената в член 1 дерогация се прилага за продуктите и количествата, посочени в приложението, които са от Мадагаскар и са декларирани за свободно обращение в Общността през периода от 1 януари 2008 г. до 31 декември 2008 г.

Член 3

Количествата, определени в приложението към настоящото решение, се управляват в съответствие с членове 308а, 308б и 308в от Регламент (ЕИО) № 2454/93.

Член 4

Митническите органи на Мадагаскар предприемат необходимите мерки за извършване на количествени проверки на износа на продуктите, посочени в член 1.

За целта всички сертификати за движение EUR.1, издадени от тях във връзка с посочените продукти, следва да съдържат позоваване на настоящото решение.

Компетентните органи на Мадагаскар изпращат до Комисията на всяко тримесечие справка за количествата, за които са издадени сертификати за движение EUR.1 по силата на настоящото решение, както и серийните номера на тези сертификати.

Член 5

Клетка 7 от сертификатите EUR.1, издадени при прилагане на настоящото решение, съдържа следния текст:

„Derogation — Decision 2008/751/EC“.

Член 6

Настоящото решение се прилага от 1 януари 2008 г.

То се прилага до момента, в който правилата за произход, определени в приложение II към Регламент (ЕО) № 1528/2007, бъдат заместени с правила, приложени към каквото и да е споразумение с Мадагаскар, когато такова споразумение започне да се прилага временно или влезе в сила, като се вземе предвид събитието, което настъпи по-рано, но във всички случаи решението не се прилага след 31 декември 2008 г.

Член 7

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 18 септември 2008 година.

За Комисията

László KOVÁCS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 348, 31.12.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

МАДАГАСКАР

Пореден №

Код по КН

Описание на стоките

Период

Количество

09.1645

ex 1604 14 11, ex 1604 14 18, ex 1604 20 70

Консервирана риба тон (1)

от 1.1.2008 г. до 31.12.2008 г.

2 000 тона

09.1646

1604 14 16

Филе от риба тон

от 1.1.2008 г. до 31.12.2008 г.

500 тона


(1)  Независимо от вида на опаковката, при която продуктът се счита за консервиран по смисъла на позиция по ХС № 1604.


Top