Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1566

Регламент (ЕО) № 1566/2007 на Комисията от 21 декември 2007 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1966/2006 на Съвета относно електронното записване и отчитане на риболовни дейности и относно средствата за дистанционно наблюдение

OJ L 340, 22.12.2007, p. 46–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2008; отменен от 32008R1077

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1566/oj

22.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 340/46


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1566/2007 НА КОМИСИЯТА

от 21 декември 2007 година

за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1966/2006 на Съвета относно електронното записване и отчитане на риболовни дейности и относно средствата за дистанционно наблюдение

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1966/2006 на Съвета от 21 декември 2006 г. относно електронното записване и отчитане на риболовни дейности и относно средствата за дистанционно наблюдение (1), и по-специално член 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 22, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета (2) предвижда, че дейностите, обхванати от общата политика в областта на рибарството, се забраняват, ако капитанът на кораба не регистрира и не съобщава незабавно всякаква информация, отнасяща се до риболовната дейност, включително разтоварването в пристанища на улова или трансбордирането, като копие от тези информации се предава на властите.

(2)

Съгласно Регламент (ЕО) № 1966/2006 на Съвета задължението за електронно записване и изпращане на корабен дневник, декларация за разтоварването и декларация за прехвърлянията се прилага спрямо капитани на риболовни кораби на Общността, надвишаващи дължина от 24 метра, общо в рамките на 24 месеца от влизането в сила на правилата за прилагане, и спрямо капитани на риболовни кораби на Общността, надвишаващи дължина от 15 метра, общо в рамките на 42 месеца от влизането в сила на правилата за прилагане.

(3)

Ежедневното докладване на риболовните дейности позволява значително повишаване на ефикасността и ефективността на операциите по наблюдението, контрола и надзора по море и на сушата.

(4)

Член 6 от Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г. относно установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството (3), предвижда капитаните на риболовни кораби на Общността да водят бордови дневник за своите дейности.

(5)

Член 8 от Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета предвижда капитанът на всеки риболовен кораб на Общността, чиято обща дължина е равна или по-голяма от 10 метра, или негов представител, след всяка експедиция и в рамките на 48 часа от разтоварването, да представят декларация на компетентните органи на държавата-членка, в която се е състояло разтоварването.

(6)

Член 9 от Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета предвижда тръжните центрове или други органи или лица, одобрени от държавите-членки, които отговарят за първоначална търговия с рибни продукти по време на първата продажба, да представят бележка за продажба на компетентните органи на държавата-членка, на чиято територия се провежда първоначалната търговия.

(7)

Член 9 от Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета предвижда още, когато първоначалната търговия с рибни продукти не се осъществява в държавата-членка, в която са разтоварени продуктите, държавата-членка, която отговаря за контрола на първоначалната търговия, да осигурява колкото може по-скоро представянето на копие от бележката за продажба на органите, които отговарят за контрола на разтоварването на продуктите.

(8)

Член 19 от Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета изисква държавите-членки да изграждат компютризирани бази данни и да установяват система за потвърждение, обхващаща по-конкретно кръстосани проверки и проверка на данните.

(9)

Член 19б и член 19д от Регламент (ЕИО) № 2847/93 изискват капитаните на риболовни кораби на Общността да изготвят отчети за риболовното усилие и да ги записват в своя корабен дневник.

(10)

Член 5 от Регламент (ЕО) № 2347/2002 на Съвета (4) изисква капитанът на всеки кораб на Общността, притежател на разрешително за дълбоководен риболов, да записва в бордовия дневник или във формуляр, предоставен от държавата-членка на флага, сведения относно характеристиките на риболовните уреди и на риболовните операции.

(11)

Регламент (ЕО) № 768/2005 на Съвета за създаване на Агенция на Общността за контрол на рибарството и за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 относно установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството (5) предвижда действието на съвместни планове за разполагане.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Приложно поле

1.   Настоящият регламент се прилага за:

а)

риболовни кораби на Общността, надвишаващи дължина от 24 метра общо, от 1 януари 2010 г.;

б)

риболовни кораби на Общността, надвишаващи дължина от 15 метра общо, от 1 юли 2011 г.;

в)

регистрирани купувачи, регистрирани търгове или други юридически или физически лица, упълномощени от държавите-членки, които отговарят за първата продажба на рибни продукти с годишен финансов оборот при първите продажби на рибни продукти, надвишаващ 400 000 EUR, от 1 януари 2009 г.

2.   Независимо от разпоредбите на параграф 1, буква а), настоящият регламент се прилага от дата преди 1 януари 2010 г. по отношение на риболовни кораби на Общността, които плават под флага на дадена държава-членка и надвишават дължина от 24 метра общо, ако съответната държава-членка го предвижда.

3.   Независимо от разпоредбите на параграф 1, буква б), настоящият регламент се прилага от дата преди 1 юли 2011 г. по отношение на риболовни кораби на Общността, които плават под флага на дадена държава-членка и надвишават дължина от 15 метра общо, ако съответната държава-членка го предвижда.

4.   Независимо от датите, посочени в параграф 1, букви а) и б), държава-членка може да реши да прилага този регламент по отношение на кораби с дължина, равна на или по-малка от 15 метра, които плават под нейния флаг, преди тези дати съгласно член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1966/2006.

5.   Държавите-членки могат да сключат двустранни споразумения относно използването на системи за електронно отчитане по отношение на корабите под техен флаг във води под своя суверенитет или юрисдикция, при условие че корабите отговарят на всички правила, определени с настоящия регламент.

6.   Настоящият регламент се прилага за риболовни кораби на Общността независимо от водите или пристанищата, в които се осъществяват риболовните операции.

7.   Настоящият регламент няма да се прилага за риболовни кораби на Общността, използвани изключително за експлоатация на аквакултури.

Член 2

Списък на оператори и кораби

1.   Всяка държава-членка съставя списък на регистрирани купувачи, регистрирани търгове или други юридически или физически лица, които е упълномощила и които отговарят за първата продажба на рибни продукти с годишен финансов оборот от рибни продукти, надвишаващ 400 000 EUR. 2007 г. ще бъде първата референтна година и списъкът се актуализира на 1 януари от текущата година (година n) въз основа на надвишаващия 400 000 EUR годишен финансов оборот от рибни продукти през година n—2. Този списък се публикува на официална интернет страница на държавата-членка.

2.   Всяка държава-членка съставя и периодично актуализира списъци на общностните риболовни кораби, плаващи под нейния флаг, по отношение на които се прилагат разпоредбите от настоящия регламент в съответствие с член 1, параграфи 2, 3, 4 и 5. Списъците се публикуват на официална интернет страница на държавата-членка и са във формат, който ще бъде решен чрез консултации между държавите-членки и Комисията.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„риболовна операция“ означава всички дейности във връзка с търсенето на риба, хвърлянето, поставянето и изтеглянето на риболовни уреди и изваждането на улова от риболовните уреди;

б)

„съвместен план за разполагане“ означава план, излагащ оперативните ред и условия за разполагането на наличните ресурси за контрол и инспекция.

ГЛАВА II

ЕЛЕКТРОННО ПРЕДАВАНЕ

Член 4

Информация, която се предава от капитаните на корабите или техни представители

1.   Капитаните на риболовни кораби на Общността предават по електронен път до компетентните органи на държавата-членка на флага информация от корабния дневник и информация за прехвърлянията.

2.   Капитаните на риболовни кораби на Общността или техни представители предават по електронен път до компетентните органи на държавата на флага информация от декларацията за разтоварването.

3.   Когато риболовен кораб на Общността разтовари своя улов в държава-членка, различна от държавата-членка на флага, веднага след получаването компетентните органи на държавата-членка на флага препращат по електронен път информацията от декларацията за разтоварване на компетентните органи на държавата-членка, в която е разтоварен уловът.

4.   Когато правилата на Общността изискват това, капитаните на риболовни кораби на Общността предават по електронен път до компетентния орган на държавата-членка на флага предварително уведомление за влизане в пристанището в момента, в който се изисква то да бъде предадено.

5.   Когато даден кораб възнамерява да влезе в пристанище на държава-членка, различна от държавата-членка на флага, компетентните органи на държавата-членка на флага препращат по електронен път, незабавно след неговото получаване, предварителното уведомление, посочено в параграф 4, на компетентните органи на крайбрежната държава-членка.

Член 5

Информация, която се предава от юридически или физически лица, които отговарят за първата продажба или приемането

1.   Регистрирани купувачи, регистрирани търгове или други юридически или физически лица, упълномощени от държавите-членки, които отговарят за първата продажба на рибни продукти, предават по електронен път на компетентните органи на държавата-членка, на чиято територия е извършена първоначалната търговия, информацията, която се изисква да бъде записана в бележката за продажба.

2.   Когато първоначалната търговия е извършена в държава-членка, различна от държавата-членка на флага, след получаването на съответната информация компетентните органи на държавата-членка, в която се извършва първоначалната търговия, осигуряват предаването по електронен път на копие от данните от бележките за продажба на компетентните органи на държавата-членка на флага.

3.   Когато първоначалната търговия с рибни продукти не е извършена в държавата-членка, където продуктите са разтоварени, веднага след получаване на съответната информация държавата-членка, в която се извършва първоначалната търговия, осигурява предаването по електронен път на копие от данните от бележката за продажба на следните органи:

а)

компетентните органи на държавата-членка, в която са разтоварени рибните продукти и

б)

компетентните органи на държавата-членка на флага на кораба, който е разтоварил рибните продукти.

4.   Титулярят на декларацията за приемане предава по електронен път на компетентните органи на държавата-членка, на чиято територия физически е осъществено приемането, информацията, която се изисква да бъде записана в тази декларация.

Член 6

Честота на предаване

1.   Капитанът предава информация от електронния корабен дневник на компетентните органи на държавата-членка на флага най-малко ежедневно, не по-късно от 24.00 часа, дори когато няма улов. Той изпраща също такава информация:

а)

по искане на компетентния орган на държавата-членка на флага;

б)

веднага след като последната риболовна операция е приключила;

в)

преди влизане в пристанището;

г)

по време на всяка инспекция по море;

д)

по време на събития, определени в законодателството на Общността или от държавата на флага.

2.   Капитанът може да предава корекции, направени в електронния корабен дневник и в декларациите за прехвърляне, до последното предаване, осъществено в края на риболовната експедиция, и преди влизането в пристанище. Корекциите следва да бъдат лесно установими. Всички оригинални данни от електронния корабен дневник и корекциите на тези данни се съхраняват от компетентните органи на държавата-членка на флага.

3.   Капитанът или негови представители предават по електронен път декларация за разтоварването веднага след като декларацията за разтоварването е била съставена.

4.   Капитаните на прехвърлящия кораб и на приемащия кораб предават по електронен път информация за прехвърлянията веднага след прехвърлянето.

5.   Капитанът съхранява копие от информацията по параграф 1 на борда на риболовния кораб през цялото времетраене на всяка риболовна експедиция до момента, в който декларацията за разтоварване е била представена.

Член 7

Формат за предаване на информация от кораб на компетентния орган на неговата държава на флага

Всяка държава-членка определя формата за предаване на информация на нейните компетентни органи от страна на корабите, плаващи под неин флаг.

Член 8

Обратни съобщения

Държавите-членки осигуряват изпращането на обратни съобщения на корабите, плаващи под техен флаг, за всяко предаване на информация от корабния дневник, информация за прехвърлянията и разтоварванията. Обратното съобщение съдържа потвърждение на получаването.

ГЛАВА III

ИЗКЛЮЧЕНИЯ

Член 9

Изключения

1.   Държава-членка може да освобождава капитани на кораби, плаващи под неин флаг, от задълженията, посочени в член 4, параграф 1, когато те извършват 24-часови или за по-малък период риболовни експедиции в рамките на водите под неин суверенитет или юрисдикция, при условие че не разтоварват своя улов извън територията на държавата-членка на флага.

2.   Капитаните на риболовни кораби на Общността са освободени от задължението да попълват на хартиен носител корабен дневник, декларации за разтоварване и за прехвърляне.

3.   Капитани на кораби на Общността или техни представители, които разтоварват своя улов в държава-членка, различна от държавата-членка на флага, се освобождават от изискването за представяне на декларация за разтоварване на хартиен носител на крайбрежната държава-членка.

4.   Държавите-членки могат да сключват двустранни споразумения относно използването на системи за електронно отчитане на кораби, плаващи под техен флаг, в рамките на водите под техен суверенитет или юрисдикция. Корабите, попадащи в полето на действие на такива споразумения, се освобождават от попълването на корабен дневник на хартиен носител в рамките на тези води.

5.   Капитани на кораби на Общността, които записват в своите електронни корабни дневници информация за риболовното усилие, изисквана съгласно член 19б от Регламент (ЕИО) № 2847/93, се освобождават от задължението да предават отчети за риболовното усилие по телекс, VMS, факс, телефон или радио.

ГЛАВА IV

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОННО ЗАПИСВАНЕ И ОТЧИТАНЕ

Член 10

Разпоредби в случай на техническа неизправност или нефункциониране на системите за електронно записване и отчитане

1.   В случай на техническа неизправност или нефункциониране на системата за електронно записване и отчитане, капитанът или собственикът на кораба, или техен представител съобщава на компетентните органи на държавата-членка на флага ежедневно и не по-късно от 24.00 часа по начин, установен от държавата-членка на флага, информацията от корабния дневник, декларацията за разтоварване и декларацията за прехвърляне, дори когато няма улов:

а)

по искане на компетентния орган на държавата на флага;

б)

веднага след като последната риболовна операция е приключила;

в)

преди влизане в пристанище;

г)

по време на всяка инспекция по море;

д)

по време на събития, определени в законодателството на Общността или от държавата на флага.

2.   Компетентните органи на държавата-членка на флага актуализират електронния корабен дневник веднага след получаване на информацията, посочена в параграф 1.

3.   Риболовен кораб на Общността няма да напуска пристанище при техническа неизправност или нефункциониране на системата за електронно записване и отчитане преди тя да функционира така, че да удовлетвори компетентните органи на държавата-членка на флага или преди по друг начин да му бъде разрешено от компетентните органи на държавата-членка на флага. Ако тя даде разрешение на риболовен кораб, който плава под неин флаг, да напусне пристанище в крайбрежна държава-членка, държавата-членка на флага незабавно уведомява крайбрежната държава-членка за това.

Член 11

Неполучаване на информация

1.   Когато компетентните органи на държава-членка на флага не са получили предаване на информация в съответствие с член 4, параграфи 1 и 2, те уведомяват за това, колкото може по-скоро, капитана или собственика на кораба, или техен представител. Ако по отношение на конкретен кораб тази ситуация се повтори повече от три пъти в рамките на една година, държавата-членка на флага осигурява проверката на въпросната система за електронно отчитане. Засегнатата държава-членка разследва въпроса, за да установи защо информацията не е получена.

2.   Когато компетентните органи на държава-членка на флага не са получили предаване на информация в съответствие с член 4, параграфи 1 и 2, и последната позиция, получена чрез системата за наблюдение на корабите, е от водите на крайбрежна държава-членка, те уведомяват за това, колкото може по-скоро, компетентните органи на тази крайбрежна държава-членка.

3.   Веднага след получаване на уведомлението капитанът или собственикът на кораба, или техен представител изпраща всички данни, за които е получено уведомление в съответствие с параграф 1, на компетентните органи на държавата-членка на флага.

Член 12

Липса на достъп до информация

1.   Когато компетентните органи на крайбрежна държава-членка наблюдават кораб, плаващ под флага на друга държава-членка, в свои води и не могат да получат достъп до информация съгласно член 15, те изискват от компетентните органи на държавата-членка на флага да осигури достъп.

2.   Ако в рамките на четири часа от момента на подаване на искането посоченият в параграф 1 достъп не бъде осигурен, крайбрежната държава-членка уведомява държавата-членка на флага. След получаване на уведомлението държавата-членка на флага незабавно изпраща на крайбрежната държава-членка информацията чрез всякакви налични електронни средства.

3.   Ако крайбрежната държава-членка не получи посочената в параграф 2 информация, капитанът или собственикът на кораба, или техен представител изпраща информацията и копие от посоченото в член 8 обратно съобщение на компетентните органи на крайбрежната държава-членка при искане от страна на последната и чрез всякакви налични електронни средства.

4.   Ако капитанът или собственикът на кораба, или техен представител не може да предостави на компетентните органи на крайбрежната държава-членка копие от посоченото в член 8 обратно съобщение, риболовните дейности на съответния кораб във водите на крайбрежната държава-членка биват забранени, докато капитанът или негов представител може да представи на тези органи копие от обратното съобщение или информацията по член 6, параграф 1.

Член 13

Информация за функционирането на системата за електронно отчитане

1.   Държавите-членки поддържат бази данни за функционирането на своите системи за електронно отчитане. Тези бази данни съдържат най-малко следната информация:

а)

списък на плаващите под техен флаг риболовни кораби, чиито системи за електронно отчитане са имали техническа неизправност или не са функционирали;

б)

брой предавания от електронния корабен дневник на ден и среден брой получени предавания за кораб, разбити по държава-членка на флага;

в)

брой получени предавания на декларации за разтоварване, декларации за прехвърляне, декларации за приемане и бележки за продажби, разбити по държава на флага.

2.   Резюмета на информацията за функционирането на системите за електронно отчитане на държавите-членки се изпращат на Комисията по нейно искане във формат и на интервали, които се решават при консултации между държавите-членки и Комисията.

ГЛАВА V

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ И ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Член 14

Формат за обмен на информация между държавите-членки

1.   Информацията се обменя между държавите-членки, като се използва форматът, определен в приложението, който се основава на разширяем език за означения (XML).

2.   Корекциите на информацията, посочена в параграф 1, ясно се идентифицират.

3.   Когато държава-членка получи електронна информация от друга държава-членка, тя осигурява изпращането на обратно съобщение до компетентните органи на тази държава-членка. Обратното съобщение съдържа потвърждение на получаването.

4.   Елементите от данните в приложението, които са задължителни за записване в корабния дневник от страна на капитаните, в съответствие с правилата на Общността са също със задължителен характер при обмена между държавите-членки.

Член 15

Достъп до информация

1.   Държава-членка на флага осигурява на крайбрежната държава-членка онлайн достъп в реално време до информация от електронния корабен дневник и декларацията за разтоварване на корабите, плаващи под неин флаг, когато провеждат риболовни операции във водите под суверенитета или юрисдикцията на крайбрежната държава-членка.

2.   Посочената в параграф 1 информация обхваща най-малко данните от последното тръгване от пристанище до момента, в който разтоварването е приключило. Информация от риболовни експедиции за предходните 12 месеца се предоставя при поискване.

3.   Капитанът на риболовен кораб на Общността има сигурен 24-часов достъп, седем дни в седмицата, до информацията от своя собствен корабен дневник, съхранявана в базата данни на държавата-членка на флага.

4.   Крайбрежна държава-членка предоставя на патрулен кораб за наблюдение на риболова на друга държава-членка онлайн достъп до своята база данни за корабните дневници в контекста на съвместен план за разполагане.

Член 16

Обмен на информация между държави-членки

1.   Достъпът до информация, посочен в член 15, параграф 1, се осъществява чрез сигурна 24-часова интернет връзка седем дни в седмицата.

2.   Държавите-членки обменят съответната техническа информация, за да гарантират взаимен достъп до електронните корабни дневници.

3.   Държавите-членки:

а)

осигуряват получените в съответствие с настоящия регламент данни да бъдат съхранявани при пълна сигурност в компютризирани бази данни и предприемат необходимите мерки за тяхната поверителна обработка;

б)

предприемат необходимите технически мерки за защитата на тези данни срещу всяко действие на случайно или неправомерно унищожаване, случайна загуба, увреждане, разпространение или неразрешена справка.

Член 17

Единен орган

1.   Във всяка държава-членка единен орган отговаря за предаването, получаването, управлението и обработката на цялата информация, обхваната от настоящия регламент.

2.   Държавите-членки обменят списъци и информация за контакт на органите, посочени в параграф 1, и информират Комисията за това.

3.   Всякакви промени в информацията, посочена в параграфи 1 и 2, се съобщават без отлагане на Комисията и на останалите държави-членки.

ГЛАВА VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 18

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 21 декември 2007 година.

За Комисията

Joe BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 409, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 865/2007 (ОВ L 192, 24.7.2007 г., стр. 1).

(3)  ОВ L 261, 20.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1967/2006 (ОВ L 409, 30.12.2006 г., стр. 11).

(4)  ОВ L 351, 28.12.2002 г., стр. 6. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 2269/2004 (ОВ L 396, 31.12.2004 г., стр. 1).

(5)  ОВ L 128, 21.5.2005 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ФОРМАТ ЗА ОБМЕН НА ЕЛЕКТРОННА ИНФОРМАЦИЯ

Елементи на пакета от данни

Елементи на данните

Код на полето

Описание и съдържание

Начало/край на записа

Начало на записа

SR

Етикет, показващ началото на деклариране на корабния дневник или на бележки за продажби, или на обратно съобщение

Поделементи

Адрес

AD

Предназначение: alpha-3 ISO код на държавата

От

FR

Държава, предаваща информацията (alpha-3 ISO код на държавата)

Тип на съобщението

TM

Буквен код на типа съобщение (LOG, SAL, RET или COR)

Статус на обратното съобщение

RS

Показва статуса на полученото съобщение/отчет — АСК - прието или NАК - неприето

Код за грешка при обратно съобщение

RE

Цифрови кодове, показващи грешки по получените съобщения/отчети

(101 — съобщението не се разчита; 102 — величина или размер на данните, които са извън разрешения обхват; 104 — липсващи задължителни данни; 106 — неразрешен източник на данни; 150 — грешка в последователността; 151 — дата/време в бъдещето; 250 — опит за ново уведомление на кораб; 251 — кораб, за който не е било направено уведомление; 302 — прехвърляне преди улова при влизане; 303 — улов при излизане, който е преди улова при влизане; 304 — не са получени данни за позиция; 350 — позиция без улов при влизане)

Номер на записа

RN

Сериен номер на препредаване на съобщението от FMC (годишно броене)

Дата на записа

RD

Дата на препредаване на съобщението/отчета (ГГГГММДД)

Време на записа

RT

Време на препредаване на съобщението/отчета (ЧЧММ по UTC)


Елементи на данните от корабните дневници

Елементи на данните

Код на полето

Описание и съдържание

Начало/край на елемент от корабния дневник

Начало на деклариране на корабния дневник

LOG

Етикет, показващ началото на деклариране на корабния дневник (съдържа RC, XR, IR, NA, VO, MA или TN атрибут и DEP, CAT, ENT, EXI, CRO, TRZ, TRA, LAN или RTP елемент)

Основни елементи

Деклариране на тръгването

DEP

Етикет, показващ тръгването от дадено пристанище в началото на риболовната експедиция (съдържа DA, TI и PO атрибути)

Деклариране на връщането в пристанището

RTP

Етикет, показващ връщането в пристанището в края на риболовната експедиция (съдържа DA, TI и PO атрибути)

Деклариране на улова

CAT

Етикет, показващ началото на деклариране на улова (съдържа DA, TI, FO и DU атрибути и POS, GEA или SPE поделементи)

Деклариране на прехвърлянето

TRA

Етикет, показващ началото на деклариране на прехвърляне (съдържа DA, TI, TT, TF, TC и FC атрибути и SPE поделементи)

Деклариране на разтоварването

LAN

Етикет, показващ началото на деклариране на разтоварване (съдържа DA, TI и PO атрибути и POS и SPE поделементи)

Деклариране на риболовното усилие: влизане в зона

ENT

Етикет, показващ началото на деклариране при влизане в зоната на риболовното усилие (съдържа DA, TI атрибути и POS, SPE поделементи)

Деклариране на риболовното усилие: излизане от зона

EXI

Етикет, показващ началото на деклариране при излизане от зоната на риболовното усилие (съдържа DA, TI атрибути и POS, SPE поделементи)

Деклариране на риболовното усилие: прекосяване на зона

CRO

Етикет, показващ началото на деклариране при прекосяване на зоната на риболовното усилие (съдържа ENT и EXI елементи)

Деклариране на риболовното усилие: трансзонален риболов

TRZ

Етикет, показващ началото на деклариране при трансзонален риболов в зоната на риболовното усилие (съдържа ENT и EXI елементи)

Поделементи

Поддеклариране на вид

SPE

Етикет, съдържащ информация за вида риба (съдържа SN, WT или WL, или WS, NF атрибути и PRO поделементи)

Поддеклариране на обработка

PRO

Етикет, съдържащ информация за обработката на риба (съдържа PR, CF и TY атрибути или DIS (изхвърления)

Поддеклариране на позиция

POS

Етикет, съдържащ подробна информация за местоположението на риболовния кораб (съдържа ZO атрибут, а за риболовно усилие: LA и LO атрибути)

Поддеклариране на риболовни уреди

GEA

Етикет, съдържащ подробна информация за уредите, използвани по време на риболовната операция (съдържа GE, ME, GD и GL, както се изисква от декларацията на риболовното усилие). За дълбоководни видове (ДВ) съдържа NH, IT, FO и FD.

Атрибути

Номер на експедицията

TN

Номер на риболовната експедиция през настоящата година (001-999)

Дата

DA

Дата на предаване (ГГГГММДД)

Време

TI

Време на предаване (ЧЧММ по UTC)

Основна идентификация на кораба

RC

Международна радиопозивна

Външна идентификация на кораба

XR

Страничен (корпусен) регистрационен номер на кораба

Идентификация на кораба (CFR)

IR

Номер от регистъра на флотата на Общността

Име на кораба

NA

Име на кораба

Име на собственика на кораба

VO

Име на собственика на кораба

Име на капитана

MA

Име на капитана

Име на пристанището

PO

Код на пристанището (2-буквен код на държавата (ISO alpha-3 код на държавата) + 3-буквен код на пристанището, например за Единбург — GBEDI, за Кил — DEKEL или за Виго — ESVGO)

Риболовни операции

FO

Брой риболовни операции (изваждане на мрежите) за период от 24 часа

Продължителност на риболова

DU

Продължителност на риболовната дейност в минути

Позиция: географска ширина

LA

Географска ширина, изразена в градуси и минути (N/S ГГММ)

Позиция: географска дължина

LO

Географска дължина, изразена в градуси и минути (E/W ГГММ)

Зона на риболов

ZO

Най-малката статистическа зона (подзона, участък, подучастък и т.н.), обхваната от класификацията на главната риболовна зона по ФАО [и ICES] (например 27.3.24 [или III24] за подучастък 24 на ICES в Балтийско море, 21.1F[или 1F] за участък 21.1F на NAFO и т.н.)

Име на уреда

GE

Буквен код съгласно Международна стандартна статистическа класификация на риболовните уреди на ФАО

Размер на отворите на мрежата на уреда

ME

Размер на отворите (в милиметри)

Височина на уреда

GD

Височина на уреда (в метри)

Дължина на уреда

GL

Дължина на уреда (в метри)

Име на вида

SN

Име на вида на уловената риба (alpha-3 ФАО код)

Тегло на рибата

WT

Тегло на живата риба (в килограми)

Брой риби

NF

Брой уловени риби (когато квотата е разпределена по брой риби, например сьомга)

Фактор за превръщане

CF

Фактори за превръщане на теглото на разтоварената риба и рибния продукт в еквиваленти живо тегло

Тегло на разтоварената риба

WL

Тегло на продукта в декларацията за разтоварване

Представяне на рибата

PR

Буквен код на представянето на продукта (начин на обработка на рибата):

(WHL — цяла риба, GUT — изкормена, GUH — изкормена + без глава, GUG — изкормена и без хриле, GUL — изкормена с оставен черен дроб, GTF — изкормена, без опашка и перки, GUS — изкормена, без глава, без кожа, FIL — филета, FIS — филета + без кожа, FSB — филета с кожа + кости, FSP — филета без кожа с гръдни кости, HEA — без глава, WNG — гръдни перки, WNG + SKI — гръдни перки + без кожа, SKI — без кожа, DIS — изхвърлена)

Вид опаковка

TY

3-буквен код (CRT = кашони, BOX = кутии, BGS = торби, BLC = блокове)

Прехвърляне: приемащ кораб

TT

Международна радиопозивна на приемащия кораб

Прехвърляне: (претоварван) кораб

TF

Международна радиопозивна на претоварвания кораб

Прехвърляне: държава на флага на приемащия кораб

TC

Държава на флага на кораба, приемащ прехвърлянето (alpha-3 ISO код на държавата)

Прехвърляне: държава на флага на претоварвания кораб

FC

Държава на флага на претоварвания кораб (alpha-3 ISO код на държавата)

Допълнителни кодове за дълбоководен риболов

Среден брой куки, използвани върху парагада

NH

Среден брой куки на парагада

Продължителност на потапяне

IT

Общо времето, през което уредът е във водата (ловейки риба) за период от 24 часа

Риболовни операции

FO

Брой риболовни операции (изваждане на мрежите и влачени уреди или хвърляне на парагада) за период от 24 часа

Дълбочини на риболова

FD

Разстояние между дъното и повърхността на морето


Елементи на данните за бележки за продажби

Елементи на данните

Код на полето

Описание и съдържание

Начало/край на елемент от бележка за продажби

Начало на деклариране на бележка за продажби

SAL

Етикет, показващ началото на деклариране на бележка за продажби (съдържа XR (RC, IR), NA, VO и MA атрибути и SIF или TOV поделементи)

Основни елементи

Информация от бележка за продажби

SIF

Етикет, съдържащ информация за продажба (съдържа DA, TI, SL, SC, NS, NB, CN и TD атрибути и SIT поделементи)

Информация за приемане

TOV

Етикет, съдържащ информация за декларация за приемане (съдържа DA, TI, SL, NS, NB, CN и TD атрибути и SIT поделементи)

Поделементи

Продаван артикул

SIT

Етикет, съдържащ информация за артикул в рамките на дадена продажба (съдържа FP, FF, SF, DL, PO, QC, PD и ZO атрибути и SPE, POS и PRO поделементи)

Поддеклариране на вид

SPE

Етикет, съдържащ информация за вида риба (съдържа SN, WT или WL, или WS и MZ атрибути и PRO поделементи)

Поддеклариране на обработка

PRO

Етикет, съдържащ информация за обработката на рибата (съдържа PR, CF и TY атрибути)

Атрибути

Дата

DA

Дата на продажбата (ГГГГММДД).

Време

TI

Време на продажбата (ЧЧММ по UTC).

Място на продажбата

SL

Код на пристанището или име на мястото (ако не е в пристанище), където е осъществена продажбата

Държава на продажбата

SC

Държава, където се е състояла продажбата (alpha-3 ISO код на държавата)

Основна идентификация на кораба

RC

Международна радиопозивна

Външна идентификация на кораба

XR

Страничен (корпусен) регистрационен номер на кораба, който е разтоварил рибата

Идентификация на кораба (CFR)

IR

Номер от регистъра на флотата на Общността

Име на кораба

NA

Име на кораба, който разтоварва рибата

Име на собственика или капитана на кораба

VO

Име на собственика или капитана на кораба

Име на продавача

NS

Име на тръжния център, друг орган или лице, продаващо рибата

Име на купувача

NB

Име на тръжния център, друг орган или лице, купуващо рибата

Номер на договора за продажба

CN

Номер на договора за продажба

Номер на транспортния документ

TD

Посочване на транспортния или T2M документ (член 13 от Регламент (ЕИО) № 2847/93)

Дата на разтоварване

DL

Дата на разтоварване (ГГГГММДД).

Име на пристанището

PO

Код на пристанището (пристанище на разтоварване) (2-буквен код на държавата (ISO alpha-3 код на държавата) + 3-буквен код на пристанището), например за Единбург — GBEDI, за Кил — DEKEL или за Виго — ESVGO)

Име на вида

SN

Име на вида на уловената риба (alpha-3 ФАО код)

Географска зона на произход

ZO

Съгласно класификацията на главната риболовна зона по ФАО (например 27.3.24 [или III24] за подучастък 24 на ICES в Балтийско море, 21.1F[или 1F] за участък 21.1F на NAFO и т.н.).

Квота на държавата

QC

Alpha-3 ISO код на държавата на кораба, който разтоварва рибата, получена чрез прехвърляне, в случай че държавата на флага на претоварвания и получаващия кораб е различна

Тегло на продадената риба

WS

Тегло на продадената риба (в килограми)

Категория на рибата според размера

SF

Размер на рибата (1-8; един размер или кг, г, см, мм или брой риби за кг според случая)

Категория на рибата според това колко е прясна

FF

Категория на рибата според това колко е прясна (Extra, A, B, E)

Минимален размер на рибата

MZ

Минимален размер на рибата (в милиметри)

Фактор за превръщане

CF

Фактори за превръщане на теглото на разтоварената риба и рибния продукт в еквиваленти живо тегло

Представяне на рибата

PR

Буквен код на представянето на продукта (начинът на обработка на рибата):

(WHL — цяла риба, GUT — изкормена, GUH — изкормена + без глава, GUG — изкормена и без хриле, GUL — изкормена с оставен черен дроб, GTF — изкормена, без опашка и перки, GUS — изкормена, без глава, без кожа, FIL — филета, FIS — филета + без кожа, FSB — филета с кожа + кости, FSP — филета без кожа с гръдни кости, HEA — без глава, WNG — гръдни перки, WNG + SKI — гръдни перки + без кожа, SKI — без кожа.)

Вид опаковка

TY

3-буквен код (CRT = кашони, BOX = кутии, BGS = торби, BLC = блокове)

Цена на рибата

FP

Цена за kg (валута на сделката/kg)

Предназначение на продукта

PD

Кодове за консумация от човека, пренасяне, промишлени цели


Top