Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1422

Регламент (ЕО) № 1422/2007 на Комисията от 4 декември 2007 година за изменение на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилаганите от тях прагове за процедурите за възлагане на обществени поръчки (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 317, 5.12.2007, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 009 P. 196 - 197

No longer in force, Date of end of validity: 18/04/2016; отменен от 32014L0025

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1422/oj

5.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 317/34


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1422/2007 НА КОМИСИЯТА

от 4 декември 2007 година

за изменение на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилаганите от тях прагове за процедурите за възлагане на обществени поръчки

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (1), и по-специално член 69 от нея,

като взе предвид Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки (2), и по-специално член 78 от нея,

след консултации с Консултативния комитет за обществени поръчки,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 94/800/ЕО от 22 декември 1994 г. относно сключването от името на Европейската общност, що се отнася до въпроси от нейната компетентност, на споразуменията, постигнати на Уругвайския кръг на многостранните преговори (1986—1994 г.) (3) Съветът сключи Споразумението относно обществените поръчки (наричано по-долу „споразумението“). Споразумението следва да се прилага за всички договори за възлагане н обществени поръчки на стойност, достигаща или превишаваща стойностите (наричани по-долу „прагове“), изложени в споразумението и изразени като специални права на тираж.

(2)

Една от целите на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО е да се даде възможност на прилагащите ги възложители и възлагащи органи същевременно да изпълняват установените в споразумението задължения. За да се постигне това, праговете, определени със същите директиви за обществени поръчки, които са обхванати и от споразумението, следва да се съгласуват с цел да се гарантира, че равностойността им в евро, закръглена надолу до хилядни, отговаря на установените в споразумението прагове.

(3)

С оглед постигането на последователност е целесъобразно праговете от директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО, които не са обхванати от споразумението, също да се съгласуват.

(4)

Директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Директива 2004/17/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 16 се изменя, както следва:

а)

в буква а) стойността „EUR 422 000“ се заменя с „EUR 412 000“;

б)

в буква б) стойността „EUR 5 278 000“ се заменя с „EUR 5 150 000“.

2.

Член 61 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 стойността „422 000 EUR“ се заменя с „412 000 EUR“;

б)

в параграф 2 стойността „422 000 EUR“ се заменя с „412 000 EUR“.

Член 2

Директива 2004/18/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 7 се изменя, както следва:

а)

в буква а) стойността „137 000 EUR“ се заменя със „133 000 EUR“;

б)

в буква б) стойността „211 000 EUR“ се заменя с „206 000 EUR“;

в)

в буква в) стойността „5 278 000 EUR“ се заменя с „5 150 000 EUR“.

2.

В член 8 първият параграф се изменя, както следва:

а)

в буква а) стойността „5 278 000 EUR“ се заменя с „5 150 000 EUR“;

б)

в буква б) стойността „211 000 EUR“ се заменя с „206 000 EUR“.

3.

В член 56 стойността „5 278 000 EUR“ се заменя с „5 150 000 EUR“.

4.

В член 63, параграф 1, първа алинея стойността „5 278 000 EUR“ се заменя с „5 150 000 EUR“.

5.

Член 67, параграф 1 се изменя, както следва:

а)

в буква а) стойността „137 000 EUR“ се заменя със „133 000 EUR“;

б)

в буква б) стойността „211 000 EUR“ се заменя с „206 000 EUR“;

в)

в буква в) стойността „211 000 EUR“ се заменя с „206 000 EUR“.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2007 година.

За Комисията

Charlie McCREEVY

Член на Комисията


(1)  ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/97/ЕО на Съвета (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 107).

(2)  ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114. Директива, последно изменена с Директива 2006/97/ЕО.

(3)  ОВ L 336, 23.12.1994 г., стр. 1.


Top