EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1400

Регламент (ЕО) № 1400/2007 на Комисията от 28 ноември 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 474/2006 за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 311, 29.11.2007, p. 12–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 012 P. 126 - 138

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1400/oj

29.11.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 311/12


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1400/2007 НА КОМИСИЯТА

от 28 ноември 2007 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 474/2006 за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2005 г. за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, и за информиране на пътниците на въздушния транспорт за самоличността на опериращите въздушни превозвачи и за отмяна на член 9 от Директива 2004/36/ЕО (1), и по-специално член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 474/2006 на Комисията (2) се създаде списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, съгласно глава II от Регламент (ЕО) № 2111/2005.

(2)

В съответствие с член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2111/2005, някои държави-членки предоставиха на Комисията информация, която е от значение в контекста на актуализирането на списъка на Общността. Трети държави също предоставиха такава информация. Въз основа на това списъкът на Общността следва да се актуализира.

(3)

Комисията уведоми всички засегнати въздушни превозвачи директно или, когато това бе невъзможно — чрез органите, отговарящи за регулаторния им надзор, като посочи съществените факти и съображения, които биха залегнали в основата на решение за налагане на оперативна забрана за тях в границите на Общността или за изменение на условията за оперативна забрана, наложена на въздушен превозвач, включен в списъка на Общността.

(4)

На засегнатите въздушни превозвачи Комисията даде възможност да се запознаят с предоставените от държавите-членки документи, да представят писмени коментари и да направят устно изложение пред Комисията в рамките на 10 работни дни, а също и пред Комитета за авиационна безопасност, създаден с Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета от 16 декември 1991 г. относно хармонизирането на техническите изисквания и на административните процедури в областта на гражданското въздухоплаване (3).

(5)

Органите, отговорни за законовия надзор на съответните въздушни превозвачи, бяха консултирани от Комисията, както и, в особени случаи, от някои държави-членки.

(6)

Регламент (ЕО) № 474/2006 следва да бъде съответно изменен.

(7)

След анализа на документацията, представена от Blue Wing Airlines във връзка с напредъка в осъществяването на плана му за корективни действия, и вследствие на признаването и положителната оценка за тази документация от компетентните органи на Суринам, съществува достатъчно доказателствен материал, че този превозвач е изпълнил успешно корективните действия, необходими за отстраняването на недостатъците, довели до включването му в списъка на Общността.

(8)

Въз основа на общите критерии е установено, че Blue Wing Airlines е взел всички необходими мерки, за да изпълни приложимите стандарти за безопасност и следователно може да бъде изключен от приложение А.

(9)

Pakistan International Airlines представи на Комисията документация, която потвърждава корективните действия, предприети за отстраняване на недостатъците, свързани с безопасността, на останалите в неговия въздухоплавателен парк самолети тип Airbus A-310 (регистрационни обозначения: AP-BDZ, AP-BEB, AP-BGO, AP-BEQ, AP-BGS и AP-BGQ) и Boeing B-747-300 (регистрационни обозначения: AP-BFW, AP-BFV, AP-BFY), които продължават да бъдат предмет на оперативни ограничения. Компетентните органи на Пакистан потвърдиха тези мерки.

(10)

Вследствие на това, въз основа на общите критерии е установено, че настоящият режим на оперативни ограничения, наложени на Pakistan International Airlines, следва да бъде прекратен, а превозвачът следва да бъде изключен от приложение Б.

(11)

Компетентните органи на Пакистан се съгласиха, че преди възобновяване на операциите в посока към Общността на всеки от засегнатите отделни самолети, включително и на самолетите, изброени в съображение 8 от Регламент (ЕО) № 787/2007 на Комисията (4), те ще предоставят на органите на държавата-членка, в която се намира летището по местоназначение, както и на Комисията, доклад от контрола на безопасността на самолета, който са направили не повече от 72 часа, преди самолетът да започне да оперира. При получаване на доклада съответната държава-членка може, ако е необходимо, да предприеме подходящи мерки в съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 2111/2005. При пристигането му следва да се извършва пълна наземна инспекция в рамките на програмата SAFA, а докладът от нея следва да се предаде незабавно на Комисията, която го препраща на другите държави-членки. Държавите-членки възнамеряват да проверяват системно действителното изпълнение на приложимите стандарти за безопасност, като дават предимство на наземните инспекции, осъществявани на борда на въздухоплавателни средства на този превозвач.

(12)

След като Mahan Air предаде преработен план за корективни действия и съпътстваща документация във връзка с изпълнението на този план, както и вследствие на тяхното признаване и положителната оценка за тази документация от компетентните органи на Ислямска република Иран, съществува достатъчно доказателствен материал, че превозвачът е в процес на изпълнение на корективните действия за отстраняване на недостатъците, довели до включването му в списъка на Общността.

(13)

Въпреки изпълнението на корективни действия в областта на поддръжката и техниката обаче се проверяват основни недостатъци във връзка с продължаващата летателна годност на някои самолети, с които се оперира в Общността, довели до задействане на процедура за временно отнемане на сертификата за летателна годност на тези самолети; проверява се също така и доказателственият материал по отношение на основни недостатъци във връзка с изискванията за поддръжка. Освен това, беше сметнато за необходимо и съответно поискано да се внесат допълнителни промени в плана за корективни действия в областта на операциите (5).

(14)

Въз основа на общите критерии е установено, че Phuket Air е взел всички изисквани мерки за покриване на съответните стандарти за безопасност и следователно може да бъде изваден от приложение А. Комисията отбелязва желанието на компетентните органи на Ислямска република Иран за засилено упражняване на надзорните отговорности на тези органи с оглед увеличаване на безопасността и тясно сътрудничество с Комисията във връзка с това.

(15)

След като Ukrainian Mediterranean Airlines предаде преработен план за корективни действия и съпътстваща документация във връзка с изпълнението на този план, както и вследствие на признаването и оценката на тази документация от компетентните органи на Украйна, съществува доказателствен материал за това, че превозвачът е в процес на изпълнение на корективни действия за отстраняване на недостатъците, довели до включването му в списъка на Общността. Украинските компетентни органи инспектираха превозвача и му издадоха ново свидетелство за авиационен оператор с дванадесетмесечен срок на валидност, до 15 октомври 2008 г. Независимо от това, съгласно информацията, предадена от компетентните органи на Украйна на 13 ноември 2007 г., органите продължават да изпитват притеснения относно недостатъчния контрол на повтарящи се недостатъци от страна на ръководството на въздушния превозвач, както и по отношение на качеството на документацията във връзка с подготовката на полетите. Също така според компетентните органи на Украйна честотата на тези констатации не им позволява да стигнат до заключение по отношение на солидността и трайността на подобренията на превозвача, независимо от положителните промени. И накрая, компетентните органи на Украйна потвърждават, че превозвачът „се нуждае от много ресурси и от повече време, за да изпълни приложимите стандарти“.

(16)

Въз основа на общите критерии е установено, че Ukrainian Mediterranean Airlines не се е показал способен да предприеме всички необходими мерки, за да изпълни приложимите стандарти за безопасност и следователно следва да остане в приложение А.

(17)

Комисията отбелязва ангажимента на компетентните органи на Украйна за засилване надзора на този превозвач с оглед ускоряване на съответното изпълнение на плана за корективни действия.

(18)

През последните четири месеца Hewa Bora Airways престана да оперира в Общността със самолет тип Boeing B767-266ER, cons. № 23 178 с регистрационно обозначение 9Q-CJD, с който му беше разрешено да оперира съгласно Регламент (ЕО) № 235/2007. Вместо това, той оперираше в Общността по силата на договор за мокър лизинг (ACMI), подписан с белгийски въздушен превозвач.

(19)

Въз основа на тази информация Комисията смята, че няма промяна в състоянието на превозвача и че самолет тип Boeing B767-266ER, cons. № 23 178 следва да остане в приложение Б.

(20)

Предприятието Cronos Airlines информира Комисията, че е получило свидетелство за авиационен оператор от органите на Екваториална Гвинея. Тъй като този нов въздушен превозвач е сертифициран от органите на Екваториална Гвинея, които се показаха неспособни да осъществяват подходящ надзор за безопасност, той следва да бъде включен в приложение А.

(21)

Органите на Екваториална Гвинея предоставиха на Комисията актуализирана информация относно операциите на превозвачите, сертифицирани от тези органи. По-специално, същите органи обявиха, че Guinea Airways е прекратил операциите си. Въпреки това, няма доказателствен материал за отнемане на свидетелството за авиационен оператор на този въздушен превозвач. Следователно при липсата на такава информация този превозвач не може на този етап да бъде изключен от приложение А.

(22)

Властите на Киргизката република предоставиха на Комисията доказателства, че от съображения за безопасност са отнели свидетелството за авиационен оператор на World Wing Aviation. Тъй като този превозвач, сертифициран в Киргизката република, впоследствие е прекратил дейността си, той следва да бъде изключен от приложение А.

(23)

По покана на индонезийската Генерална дирекция за гражданско въздухоплаване (DGCA) екип от европейски експерти проведе мисия за установяване на фактите в Индонезия от 5 до 9 ноември 2007 г. Докладът от нея показва, че през 2007 г. DGCA вече е започнала да прилага корективни действия, предназначени за подобряване на способността ѝ да прилага и изпълнява приложимите стандарти за безопасност. DGCA съобщи, че през 2007 г. е започнала цда се преструктурира и е предоставила по-големи правомощия на инспекторите си. Този доклад разкрива също така обаче, че функциите за надзор на безопасността на сертифицираните превозвачи не са се били изпълнявани цялостно по време на първите десет месеца от 2007 г. От началото на 2008 г. DGCA възнамерява да придобие допълнителни човешки и финансови ресурси, за да изпълни задълженията си по Чикагската конвенция. Комисията отбелязва този напредък и насърчава силно DGCA да приложи всички корективни действия, които са ѝ били представени. Комисията смята обаче, че сегашното положение с прилагането на корективните действия от индонезийската DGCA не позволява на този етап да се отмени оперативната забрана за всички превозвачи, сертифицирани от този орган.

(24)

Индонезийските власти предоставиха на Комисията актуализиран списък на въздушните превозвачи, които притежават свидетелство за авиационен оператор. Понастоящем въздушните превозвачи, сертифицирани в Индонезия, са следните: Garuda Indonesia, Merpati Nusantara, Kartika Airlines, Mandala Airlines, Trigana Air Service (AOCs 121-006 и 135-005), Metro Batavia, Pelita Air Service (AOCs 121-008 и 135-001), Indonesia Air Asia, Lion Mentari Airlines, Wing Adabi Nusantara, Cardig Air, Riau Airlines, Trans Wisata Prima Aviation, Tri MG Intra Airlines (AOCs 121-018 и 135-037), Ekspres Transportasi Antar Benua (AOCs 121-019 и 135-032), Manunggal Air Service, Megantara Airlines, Sriwijaya Air, Adam Skyconnection Airlines, Travel Expres Airlines, Republic Expres Airlines, Airfast Indonesia, Travira Utama, Derazona Air Service, National Utility Helicopter, Deraya Air Taxi, Dirgantara Air Service, SMAC, Kura-Kura Aviation, Indonesia Air Transport, Gatari Air Service, Intan Angkasa Air Service, Air Pacific Utama, Transwisata Prima Aviation, Asco Nusa Air Transport, Pura Wisata Baruna, Panarbangan Angkasa Semesta, Asi Pujiastuti, Aviastar Mandiri, Dabi Air Nusantara, Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, Sampurna Air Nusantara и Eastindo. Списъкът на Общността следва да бъде актуализиран съответно и тези превозвачи следва да бъдат включени в приложение А.

(25)

Компетентните органи на Ангола представиха на Комисията нов план за корективни действия, целящ да се засили способността им да прилагат и изпълняват приложимите стандарти за безопасност по отношение на превозвача TAAG Angola Airlines, в който се засяга също така въпросът, свързан с притесненията за безопасността, повдигнат от ICAO по време на одита ICAO USOAP от 2004 г.

(26)

Превозвачът TAAG Angola Airlines представи на Комисията информация относно корективните действия, които се прилагат, за да се справи с първопричините за свързаните с безопасността недостатъци, установени по време на наземни инспекции по програма SAFA, и свидетелстват за системния характер на посочените недостатъци.

(27)

Комисията приветства усилието, положено от превозвача за реализиране на всички необходими мерки, за да се изпълнят приложимите стандарти за безопасност, както и силния стремеж към сътрудничество, който показват както превозвача, така и компетентните органи на Ангола. Въпреки това, Комисията смята, че на този етап решението за изваждане на TAAG Angola Airlines от списъка на Общността е преждевременно, тъй като все още съществуват значителни недостатъци, които трябва да бъдат отстранени, както и поради процеса на коригиране на превозвача от страна на компетентните органи. Комисията ще се ангажира с посещение на място, за да провери пълното изпълнение на корективните действия, по отношение на които превозвачът продължава да бъде в процес на приключване.

(28)

На 29 август 2007 г. албанският Орган за гражданско въздухоплаване представи на Комисията подробен план за възстановителни действия, с който се ангажира да ѝ предоставя редовни актуализирани доклади за напредъка, постигнат в изпълнението на посочения план.

(29)

Първият актуализиран доклад, представен от албанския Орган за гражданско въздухоплаване на 5 ноември 2007 г., показва, че компетентните органи на Албания са осъществили напредък в прилагането на посочения план за действие и че възнамеряват да приключат изпълнението му до края на 2008 г. Ангажиментът им за подобряване на способността им да осъществяват надзор на безопасността се потвърди допълнително с доклада от последното посещение с цел оценка, проведено в Албания от 22 до 26 октомври 2007 г. в рамките на Общоевропейското авиационно пространство (ECAA).

(30)

Комисията възнамерява да продължи да наблюдава изпълнението на плана за корективни действия посредством одобрените редовни актуализации, които ще предават албанските органи. Държавите-членки възнамеряват да проверяват системно действителното изпълнение на приложимите стандарти за безопасност чрез наземни инспекции, осъществявани на борда на въздухоплавателни средства на тези въздушни превозвачи.

(31)

Комисията преразгледа плана за корективни действия на компетентните органи на Република Молдова, представен на 3 септември 2007 г., и си отбеляза положението по отношение на неговото прилагане. Представеният план за действие предлага трайни решения за сегашния брой превозвачи, сертифицирани в Република Молдова.

(32)

Комисията смята обаче, че докато броят на операторите под регулаторен надзор от страна на компетентните органи на Република Молдова е на сегашното ниво, предприетите от същите органи мерки ще бъдат достатъчни, за да се възстанови способността им да изпълняват надзорните си задължения в съответствие с Чикагската конвенция. За да се гарантира, че тези мерки ще осигурят трайно решение за установените преди това недостатъци, Комисията възнамерява да продължи да наблюдава изпълнението на плана за корективни действия. Държавите-членки възнамеряват да проверяват системно действителното изпълнение на приложимите стандарти за безопасност, като дават приоритет на наземните инспекции, осъществявани на борда на въздухоплавателни средства на въздушните превозвачи, лицензирани от тези органи, както и да предават незабавно на Комисията резултатите от тези инспекции.

(33)

След дискусиите, проведени между компетентните органи на Руската федерация и Комисията, както и вследствие на представения доказателствен материал от проверката от страна на последната на корективните действия, осъществени от въздушните превозвачи, които са предмет на оперативни ограничения от 23 юни 2007 г., на 26 ноември 2007 г. компетентните органи на Руската федерация решиха да променят наложените преди това оперативни ограничения по силата на решението им от 23 юни 2007 г. Съответно с това решение пълната оперативна забрана за компаниите Kuban Airlines, Yakutia Airlines, Kavminvodyavia беше отменена.

(34)

По силата на същото решение на някои въздушни превозвачи се разрешава да оперират в границите на Общността само със специално оборудване: тези въздушни превозвачи са следните: Krasnoyarsk Airlines: самолети Boeing-737 (EI-DNH/DNS/DNT/CBQ/CLZ/CLW), Boeing-757 (EI-DUA/DUD/DUC/DUE), Boeing-767 (EI-DMP/DMH), Тu-214 (RA-65508), Тu-154M (RA-85720); Ural Airlines: самолети А-320 (VP-BQY/BQZ), Тu-154M (RA-85807/85814/85833/85844); Gazpromavia: самолет Falcon-900 (RA-09000/09001/09006/09008); Atlant-Soyuz: самолети Boeing-737 (VP-BBL/BBM), Тu-154M (RA-85709/85740); UTAir: самолети ATR-42 (VP-BCB/BCF/BPJ/BPK), Gulfstream IV (RA-10201/10202), Тu-154M (RA-85805/85808); Kavminvodyavia: самолети Тu-204 (RA-64022/64016), Тu-154М (RA-85715/85826/85746); Kuban Airlines: самолет Yak-42 (RA-42386/42367/42375); Air Company Yakutia: самолети Тu-154М (RA-85700/85794) и Boeing-757-200 (VP-BFI); Airlines 400: самолет Тu-204 (RA-64018/64020).

(35)

Освен това, съгласно горепосоченото решение компетентните органи на Руската федерация наложиха оперативни ограничения за определени самолети на Orenburg Airlines - самолети Tu 154 (RA-85768) и B-737-400 (VP-BGQ), Air Company Tatarstan - самолет Tu-154 (RA 85101 и RA-85109); Air Company Sibir - самолет B-737-400 (VP-BTA) и Rossija – самолет Tu-154 (RA-85753 и RA-85835). На тези самолети е забранено да оперират в Общността. По силата на същото решение до 20 февруари 2008 г. компетентните органи на Руската федерация ще представят на Комисията оценката си, след като направят проверка на приключването и ефикасността на корективните действия, които засегнатите превозвачи са се ангажирали да приключат преди тази дата. Напомня се, че всички самолети, проектирани от бившия СССР, които са регистрирани в Руската федерация и оперират с търговска цел, трябва да съответстват на изискванията на част II, глава 3, том 1 от приложение 16 към Чикагската конвенция.

(36)

Комисията отбелязва решението, взето от компетентните органи на Руската федерация, и по-специално факта, че посочените в него мерки няма да бъдат променени, докато не се отстранят недостатъците на засегнатите въздушни превозвачи, така че това да удовлетвори взаимно както компетентните органи на Руската федерация, така и Комисията, и че всяка промяна в тези мерки може да бъде приета от компетентните органи на руската федерация само ако е съгласувана с Комисията. Също така тя отбелязва факта, че всички руски въздушни превозвачи, които предлагат международни услуги, включително в Общността, са информирани, че всяка наземна инспекция, която довежда до значителни констатации (категория 2) и важни констатации (категория 3), и които не са поправени, ще доведат до налагането на оперативни забрани от страна на руските органи. И накрая, с решението си компетентните органи на Руската федерация се ангажираха да предадат на Комисията резултатите от инспекциите и одитите, направени на техните въздушни превозвачи от страна на тези органи.

(37)

Комисията отбелязва това развитие и възнамерява да провери доказателствата за корективни действия, осъществени от съответните въздушни превозвачи преди следващото осъвременяване на Регламент (ЕО) № 474/2006.

(38)

Междувременно държавите-членки възнамеряват да проверяват системно действителното изпълнение на приложимите стандарти за безопасност, като дават приоритет на наземните инспекции, осъществявани на борда на въздухоплавателно средство на тези въздушни превозвачи, както и да предават незабавно на Комисията резултатите от тези инспекции. Комисията следва всеки месец да предава тези резултати на компетентните органи на Руската федерация.

(39)

Както се постановява в Регламент (ЕО) № 787/2007, компетентните органи на България уведомиха Комисията за отнемането на свидетелството за авиационен оператор на превозвачите Vega Airlines, Bright Aviation, Scorpion Air и Air Sofia, за временното отнемане на свидетелството за авиационен оператор на Air Scorpio и за налагането на оперативни ограничения за самолетите на превозвача Heli Air, които не са оборудвани с необходимите задължителни съоръжения за безопасност (EGPWS и TCAS), за да изпълняват безопасни полети в границите на Общността.

(40)

Компетентните органи на България представиха на Комисията документация, съдържаща информация за мерките, предприети от тези органи след приемането на мерките, посочени в съображения 38 и 39 от Регламент (ЕО) № 787/2007.

(41)

В съответствие с това тези органи докладваха за изваждане от българския регистър на всички самолети тип 12 на въздушните превозвачи Scorpion Air, Bright Aviation Services и Vega Airlines. Същите мерки бяха предприети по отношение на самолетите от същия тип на Air Sofia, с изключение на един самолет със сертификат за летателна годност, чийто срок на валидност изтече през юли 2007 г., който ще бъде изключен от българския регистър на 30 януари 2008 г. Що се отнася до Air Scorpio, след като неговото свидетелство за авиационен оператор беше временно отнето, предприятието дава уроци по летене и осъществява нетърговска дейност.

(42)

Във връзка с Heli Air компетентите органи на България съобщиха, че превозвачът ще бъде в състояние да оперира със самолет от неговия въздухоплавателен парк тип LET L 410, който е оборудван с всички необходими съоръжения за безопасност (EGPWS и TCAS) и поради това е в състояние 5 декември 2007 г.

(43)

Комисията отбелязва тези мерки и приветства постоянните усилия, които полагат компетентните органи на България за подобряване упражняването на надзорните задължения. Комисията подкрепя усилията на българските компетентни органи да продължат да упражняват надзорните си задължения. Тя ще продължи да наблюдава процеса със съдействието на EASA и държавите-членки.

(44)

Досега в Комисията не е предаван доказателствен материал за пълното осъществяване на съответните оздравителни действия от другите превозвачи, включени в списъка на Общността, осъвременен на 11 септември 2007 г. и от властите, отговорни за регулативния контрол на тези въздушни превозвачи, въпреки конкретните молби, подадени от тях. Следователно въз основа на общите критерии е установено, че тези въздушни превозвачи следва да продължат да бъдат предмет на оперативна забрана (приложение А) или оперативни ограничения (приложение Б), според случая.

(45)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комисията за въздушна безопасност,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 474/2006 се изменя, както следва:

1.

Приложение А се заменя с приложение А към настоящия регламент.

2.

Приложение Б се заменя с приложение Б към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 28 ноември 2007 година.

За Комисията

Jacques BARROT

Заместник-председател


(1)  ОВ L 344, 27.12.2005 г., стр. 15.

(2)  ОВ L 84, 23.3.2006 г., стр. 14. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1043/2007 (ОВ L 239, 12.9.2007 г., стр. 50).

(3)  ОВ L 373, 31.12.1991 г., стр. 4. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1900/2006 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 377, 27.12.2006 г., стр. 177).

(4)  ОВ L 175, 5.7.2007 г. стр. 10.

(5)  Писмо на службите на Комисията, адресирано до Mahan Air, от 19 октомври 2007 г., което е предадено и на САО Иран на същата дата.


ПРИЛОЖЕНИЕ A

СПИСЪК НА ВЪЗДУШНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, ЧИИТО ОПЕРАЦИИ СА ИЗЦЯЛО ПРЕДМЕТ НА ЗАБРАНА В РАМКИТЕ НА ОБЩНОСТТА (1)

Име на юридическото лице на въздушен превозвач, както е посочено в неговото АОС

(както и търговското му наименование, ако е различно)

Номер на свидетелството за авиационен оператор (АОС) или на лиценза за опериране

Обозначителен номер на ICAO за авиолинията

Държава на оператора

AIR KORYO

Неизвестен

KOR

Корейска народнодемократична република (КНДР)

AIR WEST CO. LTD

004/A

AWZ

Судан

ARIANA AFGHAN AIRLINES

009

AFG

Афганистан

MAHAN AIR

FS 105

IRM

Ислямска Република Иран

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Неизвестен

VRB

Руанда

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Ангола

UKRAINIAN MEDITERRANEAN AIRLINES

164

UKM

Украйна

VOLARE AVIATION ENTREPRISE

143

VRE

Украйна

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за законов надзор на Демократична република Конго (ДРК), включително

 

Демократична република Конго (ДРК)

AFRICA ONE

409/CAB/MIN/TC/0114/2006

CFR

Демократична република Конго (ДРК)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL

409/CAB/MIN/TC/0005/2007

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

AIGLE AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

AIR BENI

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

AIR BOYOMA

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

AIR INFINI

409/CAB/MIN/TC/006/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TC/0118/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

AIR TROPIQUES S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0107/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

BEL GLOB AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0109/2006

BUL

Демократична република Конго (ДРК)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

BUSINESS AVIATION S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0117/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

BUTEMBO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0106/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

CER

Демократична република Конго (ДРК)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

COMAIR

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION

(CAA)

409/CAB/MIN/TC/0111/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0054/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

EL SAM AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0002/2007

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

ESPACE AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0003/2007

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/0008/2007

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

GALAXY INCORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0078/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TC/0023/2005

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

I.T.A.B. — INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

KATANGA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

KIVU AIR

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES

Подпис на министъра

(Наредба № 78/205)

LCG

Демократична република Конго (ДРК)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0113/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

MALILA AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0112/2006

MLC

Демократична република Конго (ДРК)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0007/2007

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

PIVA AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0001/2007

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

RWAKABIKA BUSHI EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

SAFARI LOGISTICS SPRL

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0004/2007

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/0115/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

SUN AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

THOM'S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0009/2007

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

TRACEP CONGO

409/CAB/MIN/TC/0055/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

TRANS AIR CARGO SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0110/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS

(TRACO)

409/CAB/MIN/TC/0105/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0116/2006

WDA

Демократична република Конго (ДРК)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TC/0046/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за законов надзор на Екваториална Гвинея, включително

 

 

Екваториална Гвинея

CRONOS AIRLINES

Неизвестен

Неизвестен

Екваториална Гвинея

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Екваториална Гвинея

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

не се прилага

Екваториална Гвинея

GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Екваториална Гвинея

GUINEA AIRWAYS

738

не се прилага

Екваториална Гвинея

UTAGE — UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Екваториална Гвинея

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за законов надзор на Индонезия, включително

 

 

Индонезия

ADAM SKY CONNECTION AIRLINES

121-036

DHI

Индонезия

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Неизвестен

Индонезия

AIRFAST INDONESIA

135-002

AFE

Индонезия

ASCO NUSA AIR TRANSPORT

135-022

Неизвестен

Индонезия

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Неизвестен

Индонезия

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Неизвестен

Индонезия

BALAI KALIBRASI FASITAS PENERBANGAN

135-031

Неизвестен

Индонезия

CARDIG AIR

121-013

Неизвестен

Индонезия

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Неизвестен

Индонезия

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Индонезия

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

Неизвестен

Индонезия

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Индонезия

EASTINDO

135-038

Неизвестен

Индонезия

EKSPRES TRANSPORTASI ANTAR BENUA

121-019

Неизвестен

Индонезия

EKSPRES TRANSPORTASI ANTAR BENUA

135-032

Неизвестен

Индонезия

GARUDA INDONESIA

121-001

GIA

Индонезия

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Индонезия

INDONESIA AIR ASIA

121-009

AWQ

Индонезия

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-017

IDA

Индонезия

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Неизвестен

Индонезия

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Индонезия

KURA-KURA AVIATION

135-016

Неизвестен

Индонезия

LION MENTARI ARILINES

121-010

LNI

Индонезия

MANDALA AIRLINES

121-005

MDL

Индонезия

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Неизвестен

Индонезия

MEGANTARA AIRLINES

121-025

Неизвестен

Индонезия

MERPATI NUSANTARA

121-002

MNA

Индонезия

METRO BATAVIA

121-007

BTV

Индонезия

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Неизвестен

Индонезия

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Индонезия

PELITA AIR SERVICE

135-001

PAS

Индонезия

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Неизвестен

Индонезия

PURA WISATA BARUNA

135-025

Неизвестен

Индонезия

REPUBLIC EXPRES AIRLINES

121-040

RPH

Индонезия

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Индонезия

SAMPURNA AIR NUSANTARA

135-036

Неизвестен

Индонезия

SMAC

135-015

SMC

Индонезия

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Индонезия

TRANS WISATA PRIMA AVIATION

121-017

Неизвестен

Индонезия

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Неизвестен

Индонезия

TRAVEL EXPRES AIRLINES

121-038

XAR

Индонезия

TRAVIRA UTAMA

135-009

Неизвестен

Индонезия

TRI MG INTRA AIRLINES

121-018

TMG

Индонезия

TRI MG INTRA AIRLINES

135-037

TMG

Индонезия

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Индонезия

TRIGANA AIR SERVICE

135-005

TGN

Индонезия

WING ABADI NUSANTARA

121-012

WON

Индонезия

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за законов надзор на Киргизката република, включително

 

Киргизка република

AIR CENTRAL ASIA

34

AAT

Киргизка република

AIR MANAS

17

MBB

Киргизка република

ASIA ALPHA AIRWAYS

32

SAL

Киргизка република

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Киргизка република

BISTAIR-FEZ BISHKEK

08

BSC

Киргизка република

BOTIR AVIA

10

BTR

Киргизка република

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Киргизка република

DAMES

20

DAM

Киргизка република

EASTOK AVIA

15

Неизвестен

Киргизка република

ESEN AIR

2

ESD

Киргизка република

GALAXY AIR

12

GAL

Киргизка република

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Киргизка република

INTAL AVIA

27

INL

Киргизка република

ITEK AIR

04

IKA

Киргизка република

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Киргизка република

KYRGYZSTAN

03

LYN

Киргизка република

KYRGYZSTAN AIRLINES

01

KGA

Киргизка република

MAX AVIA

33

MAI

Киргизка република

OHS AVIA

09

OSH

Киргизка република

S GROUP AVIATION

6

Неизвестен

Киргизка република

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Киргизка република

SKY WAY AIR

21

SAB

Киргизка република

TENIR AIRLINES

26

TEB

Киргизка република

TRAST AERO

05

TSJ

Киргизка република

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за законов надзор за регулаторен надзор на Либерия

Либерия

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за законов надзор на Сиера Леоне, включително

Сиера Леоне

AIR RUM, LTD

Неизвестен

RUM

Сиера Леоне

BELLVIEW AIRLINES (S/L) LTD

Неизвестен

BVU

Сиера Леоне

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Неизвестен

DTY

Сиера Леоне

HEAVYLIFT CARGO

Неизвестен

Неизвестен

Сиера Леоне

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Неизвестен

ORJ

Сиера Леоне

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Неизвестен

PRR

Сиера Леоне

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Неизвестен

SVT

Сиера Леоне

TEEBAH AIRWAYS

Неизвестен

Неизвестен

Сиера Леоне

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за законов надзор на Свазиленд, включително

Свазиленд

AERO AFRICA (PTY) LTD

Неизвестен

RFC

Свазиленд

JET AFRICA SWAZILAND

Неизвестен

OSW

Свазиленд

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

Неизвестен

RSN

Свазиленд

SCAN AIR CHARTER, LTD

Неизвестен

Неизвестен

Свазиленд

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Неизвестен

SWX

Свазиленд

SWAZILAND AIRLINK

Неизвестен

SZL

Свазиленд


(1)  Въздушните превозвачи, изброени в приложение А, биха могли да получат разрешение да упражняват права за движение, като използват на „мокър“ лизинг въздухоплавателни средства на въздушен превозвач, който не е предмет на оперативна забрана, при условие че съответните стандарти за безопасност са изпълнени.


ПРИЛОЖЕНИЕ Б

СПИСЪК НА ВЪЗДУШНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, ЧИИТО ОПЕРАЦИИ СА ПРЕДМЕТ НА ОПЕРАТИВНИ ОГРАНИЧЕНИЯ В РАМКИТЕ НА ОБЩНОСТТА (1)

Име на юридическото лице на въздушен превозвач, както е посочено в неговото АОС

(както и търговското му наименованиe, ако е различно)

Номер на свидетелството за авиационен оператор(АОС)

Обозначителен номер на ICAO за авиолинията

Държава на оператора

Тип въздухоплавателно средство

Обозначителен/ни знак/ци, производствени серийни номера

Държава на регистрация

AIR Бангладеш

17

BGD

Бангладеш

B747-269B

S2-ADT

Бангладеш

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Коморски острови

Целият въздухоплавателен парк, с изключение на:

LET 410 UVP

Целият въздухоплавателен парк, с изключение на:

D6-CAM (851336)

Коморски острови

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TC/0108/2006

ALX

Демократична република Конго (ДРК)

Целият въздухоплавателен парк, с изключение на:

B767-266 ER

Целият въздухоплавателен парк, с изключение на:

(9Q-№ 23 178)

Демократична република Конго (ДРК)


(1)  Въздушните превозвачи, изброени в приложение Б, биха могли да получат разрешение да упражняват права за движение, като използват на „мокър“ лизинг въздухоплавателни средства на въздушен превозвач, който не е предмет на оперативна забрана, при условие че съответните стандарти за безопасност са изпълнени.


Top