Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1383

Регламент (ЕО) № 1383/2007 на Комисията от 26 ноември 2007 година за установяване на правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 779/98 на Съвета относно отваряне и управление на някои тарифни квоти за внос в Общността на продукти в сектора на птичето месо с произход от Турция

OJ L 309, 27.11.2007, p. 34–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; отменен от 32009R0933

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1383/oj

27.11.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 309/34


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1383/2007 НА КОМИСИЯТА

от 26 ноември 2007 година

за установяване на правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 779/98 на Съвета относно отваряне и управление на някои тарифни квоти за внос в Общността на продукти в сектора на птичето месо с произход от Турция

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2777/75 на Съвета от 29 октомври 1975 г. относно общата организация на пазара на птиче месо (1), и по-специално член 6, параграф 1 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 779/98 на Съвета от 7 април 1998 г. относно вноса в Общността на селскостопански продукти с произход от Турция, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 4115/86 и за изменение на Регламент (ЕО) № 3010/95 (2), и по-специално член 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1396/98 на Комисията от 30 юни 1998 г. за установяване на процедури за прилагане в сектора на птичето месо на Регламент (ЕО) № 779/98 относно вноса в Общността на селскостопански продукти с произход от Турция, за отмяна на Регламент (ЕО) № 4115/86 и за изменение на Регламент (ЕО) № 3010/95 (3) е бил многократно променян по същество и че са необходими нови изменения. Поради това е уместно Регламент (ЕО) № 1396/98 да се отмени и да се замени с нов регламент.

(2)

Управлението на тарифните квоти следва да се осигури с лицензии за внос. За тази цел следва да се определят правилата за подаване на заявленията, както и да се уточни информацията, която следва да присъства в заявленията и лицензиите.

(3)

Разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1291/2000 на Комисията от 9 юни 2000 г. за определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии и сертификати за предварително фиксиране за селскостопански продукти (4) и Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (5) следва да се прилагат, ако не се предвиждат други с настоящия регламент.

(4)

С цел осигуряване на редовен внос, квотният период от 1 януари до 31 декември следва да се раздели на няколко подпериода. Във всички случаи Регламент (ЕО) № 1301/2006 ограничава срока на валидност на лицензиите, който изтича в последния ден от периода на тарифната квота.

(5)

С оглед на риска от спекулации, присъщ на режима в сектора на птичето месо, следва да се определят точни условия за достъпа на операторите до режима на тарифните квоти.

(6)

За да се осигури целесъобразно управление на тарифните квоти, гаранцията по лицензиите за внос следва да се определи в размер на 20 EUR за 100 килограма.

(7)

В интерес на операторите следва да се предвиди определянето от Комисията на незаявените количества, които ще бъдат добавени към следващия квотен подпериод съгласно член 7, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1301/2006.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на управителния комитет по птичето месо и яйцата,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Тарифната квота, посочена в приложение I, се открива за внос на продукти в сектора на птичето месо с кодове по КН, изброени в приложение I.

Тарифната квота е открита на годишна основа за периода от 1 януари до 31 декември.

2.   Количеството на продуктите, за които е предвидена квотата, определена в параграф 1, прилаганото мито, поредният номер, както и номерата на съответните групи са посочени в приложение I.

Член 2

Прилагат се разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1291/2000 и на Регламент (ЕО) № 1301/2006, освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго.

Член 3

Определеното за годишния квотен период количество се разпределя на четири подпериода, както следва:

а)

25 % от 1 януари до 31 март,

б)

25 % от 1 април до 30 юни,

в)

25 % от 1 юли до 30 септември,

г)

25 % от 1 октомври до 31 декември.

Член 4

1.   За прилагането на член 5 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 заявителят на лицензия за внос предоставя доказателство, че към момента на подаване на първото заявление за даден квотен период е внесъл или изнесъл не по-малко от 50 тона от продуктите, които попадат в обхвата на Регламент (ЕИО) № 2777/75, през всеки от двата периода, посочени в същия член 5.

2.   Заявлението за лицензия може да включва няколко продукта с различни кодове по КН. В този случай всички кодове по КН и техните описания се записват съответно в клетки 16 и 15 на заявлението за лицензия и в лицензията.

Заявлението за лицензия следва да се отнася за минимално количество от 10 тона и за максимално количество до 10 % от наличното количество за съответната квота за съответния подпериод.

3.   Лицензиите налагат задължението да се осъществява внос от Турция.

Заявлението за лицензия и лицензията съдържат:

а)

в клетка 8, означението на страната на произход и думата „да“, отбелязана с кръстче;

б)

в клетка 20, един от текстовете, изброени в приложение II, част А.

Лицензията съдържа в клетка 24 един от текстовете, изброени в приложение II, част Б.

Член 5

1.   Заявлението за лицензия се подава само през първите седем дни на месеца, предхождащ всеки подпериод по член 3.

2.   При подаване на заявление за лицензия се внася гаранция в размер на 20 евро за 100 килограма.

3.   Държавите-членки уведомяват Комисията най-късно на петия ден след последния ден на периода за подаване на заявленията за общите количества, изразени в килограми, заявени за всяка група.

4.   Лицензиите се издават от седмия работен ден и най-късно до единадесетия работен ден след изтичане на предвидения в параграф 3 период за уведомяване.

5.   При необходимост Комисията изчислява количествата, за които не са подадени заявления, и които се добавят автоматично към количеството, определено за следващия квотен подпериод.

Член 6

1.   Чрез дерогация от член 11, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1301/2006 държавите-членки съобщават на Комисията преди изтичане на първия месец от всеки подпериод на квотата посочените в член 11, параграф 1, буква б) от същия регламент общи заявени количества в килограми, за които са издадени лицензии.

2.   Преди края на четвъртия месец след изтичане на всеки годишен квотен период държавите-членки съобщават на Комисията за всеки пореден номер количествата в килограми, действително пуснати в свободно обращение в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент през съответния период.

3.   Чрез дерогация от член 11, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1301/2006 държавите-членки съобщават на Комисията количествата в килограми, за които има неизползвани или частично използвани лицензии за внос, първоначално в момента на подаване на заявление за последния подпериод и, впоследствие, преди края на четвъртия месец след всеки годишен период.

Член 7

1.   Чрез дерогация от член 23 от Регламент (ЕО) № 1291/2000 срокът на валидност на лицензиите за внос е сто и петдесет дни считано от първия ден на подпериода, за който са били издадени.

2.   Без да се засягат разпоредбите на член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1291/2000, прехвърлянето на произтичащите от лицензиите права се ограничава до правоприемници, които отговарят на условията за допустимост, посочени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 и в член 4, параграф 1 от настоящия регламент.

Член 8

За пускането в свободно обращение на внесените продукти се изисква представяне на доказателство за произхода им в съответствие с разпоредбите на член 16 от протокол № 3 към Решение № 1/98 на Съвета за асоцииране ЕО — Турция (6).

Член 9

Регламент (ЕО) № 1396/98 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се тълкуват като позовавания на настоящия регламент и следва да се четат съобразно таблицата на съответствието в приложение III.

Член 10

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 26 ноември 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 282, 1.11.1975 г., стр. 77. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 679/2006 (ОВ L 119, 4.5.2006 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 113, 15.4.1998 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 187, 1.7.1998 г., стр. 41. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1961/2006 (ОВ L 408, 30.12.2006 г., стр. 1).

(4)  ОВ L 152, 24.6.2000 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2006 (ОВ L 365, 21.12.2006 г., стр. 52).

(5)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 289/2007 (ОВ L 78, 17.3.2007 г., стр. 17).

(6)  ОВ L 86, 20.3.1998 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Номер на групата

Пореден номер

Код по КН

Мито за тарифна квота

(в евро за тон)

Годишна тарифна квота

(в тонове нетно тегло)

T1

09.4103

0207 25 10

170

1 000

0207 25 90

186

0207 27 30

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230


ПРИЛОЖЕНИЕ II

A.   Текстове, посочени в член 4, параграф 3, втора алинея, буква б):

на български

:

Регламент (ЕО) № 1383/2007.

на испански

:

Reglamento (CE) no 1383/2007.

на чешки

:

Nařízení (ES) č. 1383/2007.

на датски

:

Forordning (EF) nr. 1383/2007.

на немски

:

Verordnung (EG) Nr. 1383/2007.

на естонски

:

Määrus (EÜ) nr 1383/2007.

на гръцки

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1383/2007.

на английски

:

Regulation (EC) No 1383/2007.

на френски

:

Règlement (CE) no 1383/2007.

на италиански

:

Regolamento (CE) n. 1383/2007.

на латвийски

:

Regula (EK) Nr. 1383/2007.

на литовски

:

Reglamentas (EB) Nr. 1383/2007.

на унгарски

:

1383/2007/EK rendelet.

на малтийски

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1383/2007.

на нидерландски

:

Verordening (EG) nr. 1383/2007.

на полски

:

Rozporządzenie (WE) nr 1383/2007.

на португалски

:

Regulamento (CE) n.o 1383/2007.

на румънски

:

Regulamentul (CE) nr. 1383/2007.

на словашки

:

Nariadenie (ES) č. 1383/2007.

на словенски

:

Uredba (ES) št. 1383/2007.

на фински

:

Asetus (EY) N:o 1383/2007.

на шведски

:

Förordning (EG) nr 1383/2007.

Б.   Текстове, посочени в член 4, параграф 3, трета алинея:

на български

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 1383/2007.

на испански

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 1383/2007.

на чешки

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1383/2007.

на датски

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 1383/2007.

на немски

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1383/2007.

на естонски

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1383/2007.

на гръцки

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1383/2007.

на английски

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 1383/2007.

на френски

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 1383/2007.

на италиански

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 1383/2007.

на латвийски

:

Regulā (EK) Nr. 1383/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

на литовски

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1383/2007.

на унгарски

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése az 1383/2007/EK rendelet szerint.

на малтийски

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 1383/2007.

на нидерландски

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1383/2007.

на полски

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1383/2007.

на португалски

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 1383/2007.

на румънски

:

reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1383/2007.

на словашки

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 1383/2007.

на словенски

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 1383/2007.

на фински

:

Asetuksessa (EY) N:o 1383/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

на шведски

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 1383/2007.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Таблица на съответствието

Регламент (ЕО) № 1396/98

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 2

Член 3

Член 3, параграф 1, буква а)

Член 4, параграф 1

Член 3, параграф 1, буква б)

Член 4, параграф 2

Член 3, параграф 1, буква в)

Член 4, параграф 3

Член 3, параграф 1, буква г)

Член 4, параграф 3

Член 3, параграф 1, буква д)

Член 4, параграф 3

Член 4, параграф 1, първа алинея

Член 5, параграф 1

Член 4, параграф 1, втора алинея

Член 4, параграф 2

Член 4, параграф 3

Член 5, параграф 2

Член 4, параграф 4, първа алинея

Член 5, параграф 3

Член 4, параграф 4, втора алинея

Член 4, параграф 5

Член 4, параграф 6

Член 5, параграф 4

Член 4, параграф 7

Член 4, параграф 8, първа алинея

Член 6, параграф 2

Член 4, параграф 8, втора алинея

Член 5, първа алинея

Член 7, параграф 1

Член 5, втора алинея

Член 6

Член 7

Член 8

Член 8

Член 10

Приложение I

Приложение I

Приложение II

Приложение III

Приложение IV


Top