EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1143

Регламент (ЕО) № 1143/2007 на Комисията от 1 октомври 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 256/2002 относно разрешаването на препарата за фуражна добавка Bacillus cereus var. toyoi , спадащ към групата на микроорганизмите (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 256, 2.10.2007, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 034 P. 123 - 125

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1143/oj

2.10.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 256/23


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1143/2007 НА КОМИСИЯТА

от 1 октомври 2007 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 256/2002 относно разрешаването на препарата за фуражна добавка Bacillus cereus var. toyoi, спадащ към групата на микроорганизмите

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1831/2003 предвижда, че добавките, предназначени за хранене на животните, подлежат на разрешаване и определя основанията и процедурите за предоставяне на такова разрешително.

(2)

Препаратът Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012), спадащ към групата на микроорганизмите, бе разрешен в съответствие с Директива 70/524/ЕИО на Съвета (2), и по-специално с Регламент (ЕО) № 256/2002 на Комисията (3), за неограничен период от време за употреба при прасенцата на възраст до два месеца и при свинете майки от една седмица преди опрасване до края на периода на кърмене. Тази добавка бе впоследствие вписана в Регистъра на фуражните добавки на Общността като съществуващ продукт, в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 бе подадено заявление за изменение на разрешителното за употреба на препарата с цел да се позволи използването му във фуражите за свинете майки от момента на оплождането до края на периода на кърмене. Това заявление бе придружено от информацията и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от горепосочения регламент.

(4)

В становището си от 7 март 2007 г. Европейският орган за безопасност на храните („органът“) заключи, че препаратът Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 не оказва неблагоприятно въздействие върху здравето на животните, човешкото здраве или околната среда (4). Органът заключи също така, че препаратът не представлява каквато и да било друга опасност, която би могла да изключи разрешаването му в съответствие с член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. Органът не счита за необходимо да се определят специфични изисквания по отношение на мониторинга след пускането на пазара. Той подложи също така на проверка доклада за метода на анализ на фуражната добавка във фураж, представен от референтната лаборатория на Общността, създадена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

Оценката на препарата показва, че условията, предвидени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, са спазени.

(6)

Регламент (ЕО) № 256/2002 следва да бъде съответно изменен.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение III към Регламент (ЕО) № 256/2002 се заменя с текста на приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 1 октомври 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 378/2005 на Комисията (ОВ L 59, 5.3.2005 г., стр. 8).

(2)  ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1. Директива, отменена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)  ОВ L 41, 13.2.2002 г., стр. 6.

(4)  Становище на Научната група по добавките и продуктите или веществата, използвани в храните за животни, относно безопасността и ефикасността на продукта Toyocerin (Bacillus cereus var. Toyoi) като фуражна добавка за свине майки, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1831/2003. Прието на 7 март 2007 г. Списание на ЕОБХ (2007) 458, стр. 1—9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

Микроорганизми

Номер на ЕО

Добавка

Химична формула, описание

Животински вид или категория животни

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Краен срок на разрешението

CFU/кг от цялото вещество

Микроорганизми

E 1701

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

Препарат от Bacillus cereus var. toyoi съдържащ минимум 1 × 1010 CFU/g добавка

Прасенца

2 месеца

1 × 109

1 × 109

В упътването за употреба на добавката и премикса да се посочат температурата на съхранение, срока на годност и стабилността при гранулиране.

Безсрочно

Свине майки

От момента на оплождане до края на периода на кърмене

0,5 × 109

2 × 109

В упътването за употреба на добавката и премикса да се посочат температурата на съхранение, срока на годност и стабилността при гранулиране.

Безсрочно“


Top