Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0558

Регламент (ЕО) № 558/2007 на Комисията от 23 май 2007 година за откриване и управление на тарифна квота за внос на млади мъжки говеда за угояване

OJ L 132, 24.5.2007, p. 21–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009; отменен от 32009R0437

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/558/oj

24.5.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 132/21


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 558/2007 НА КОМИСИЯТА

от 23 май 2007 година

за откриване и управление на тарифна квота за внос на млади мъжки говеда за угояване

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1254/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на говеждо и телешко месо (1), и по-специално член 32, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Списъкът СХL на Световната търговска организация изисква от Общността да открие годишна квота за внос на 169 000 глави млади мъжки говеда за угояване. Въпреки това, в резултат на преговорите, довели до Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската общност и Съединените американски щати съгласно член ХХIV, параграф 6 и член ХХVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. (2), одобрено с Решение 2006/333/ЕО на Съвета (3), Общността се задължава да включи в своя списък за всички държави-членки коригиране на тази тарифна квота за внос на 24 070 глави.

(2)

Необходимо е да се съставят подробни правила за отварянето и управлението на тази вносна тарифна квота за периода от 1 юли до 30 юни на следващата година.

(3)

Съгласно член 29 параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1254/1999 вносът в Общността подлежи на представяне на лицензия за внос. Все пак, целесъобразно е квотата да се управлява чрез предоставяне на права за внос като първа стъпка и издаване на вносни лицензии, като втора, в съответствие с член 6 параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 година за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (4). По този начин получилите права за внос оператори биха могли да изберат, по време на периода на квотата и с оглед на актуалния им стокооборот, момента, в който искат да подадат заявления за вносни лицензии. При всички случаи Регламент (EО) № 1301/2006 ограничава срока на валидност на лицензиите, който изтича на последния ден от периода на тарифната квота за внос.

(4)

Следва да се установят правила за подаването на заявленията и информацията, която да присъства в заявленията и лицензиите, ако е необходимо с добавяне или с дерогация от някои разпоредби на Регламент (ЕО) № 1445/95 на Комисията от 26 юни 1995 г. относно правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии в сектора на говеждото и телешкото месо и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/80 (5) и Регламент (ЕО) № 1291/2000 на Комисията от 9 юни 2000 г. относно определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии и сертификати за предварително фиксиране за селскостопански продукти (6).

(5)

Регламент (ЕО) № 1301/2006 определя с изключително подробни разпоредби подаването на заявления за права за внос, статута на заявителите и издаването на вносни лицензии. Разпоредбите в този регламент трябва да се прилагат от 1 юли 2007 г. за вносни лицензии, издадени съгласно настоящия регламент, без да се накърняват определените в настоящия регламент допълнителни условия.

(6)

С оглед да се предотврати спекулация, предоставените в рамките на квотата количества следва да се направят достъпни за оператори, които са в състояние да покажат, че са наистина заети с внос в значителен мащаб от трети страни. Като се вземе под внимание горното и за да се гарантира ефективно управление, от заинтересованите търговци следва да се изисква да са внесли най-малко 50 животни през всеки от двата въпросни периоди, посочени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1301/2006, като се има предвид, че пратка от 50 животни може да се разглежда като икономически рентабилна пратка. Освен това по административни причини държавите-членки следва да могат да приемат заверени копия на документите, доказващи наличието на търговия с трети страни.

(7)

Също така, с оглед да се предотврати спекулация, следва да се фиксира гаранция за права за внос, вносните лицензии следва да не са прехвърлими и лицензиите следва да се издават на търговци единствено за количествата, за които те са получили вносни права.

(8)

За да се задължат операторите да подават заявления за вносни лицензии за всички получени права за внос следва да се постанови, че подаването на заявление за внос за разпределените количества представлява, що се отнася до гаранцията за права за внос, първостепенно изискване по смисъла на Регламент (ЕИО) № 2220/85 на Комисията от 22 юли 1985 година за определяне на общи подробни правила за прилагането на системата от гаранции за селскостопанските продукти (7).

(9)

Опитът показва, че правилното управление на квотата изисква освен това титулярният притежател на разрешението да е действителен вносител. По тази причина този вносител следва да участва активно в закупуването, транспортирането и вноса на съответните животни. Освен това, представянето на доказателство за тези дейности трябва да е първостепенно изискване по отношение гаранцията на лицензиите по смисъла на Регламент (ЕИО) № 2220/85.

(10)

Прилагането на настоящата тарифна квота изисква ефективни проверки за конкретното предназначение на внесените животни. Поради това животните следва да се угояват в държавата-членка, издала разрешението за внос.

(11)

Следва да се представи гаранция, че животните се угояват в продължение на най-малко 120 дни в определени производствени единици. Сумата на гаранцията следва да покрива разликата между митото по Общата митническа тарифа и намаленото мито, приложимо към датата на пускане за свободно движение на въпросните животни.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по говеждо и телешко месо,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Открива се тарифна квота за внос на 24 070 млади мъжки говеда, попадащи в кодове по КН 0102 90 05, 0102 90 29 или 0102 90 49 и предназначени за угояване в Общността за периода от 1 юли до 30 юни на следващата година („периоди на вносна тарифна квота“).

Тарифната квота има пореден номер 09.4005.

2.   Вносното мито, приложимо по тарифната квота, посочена в параграф 1, е 16 % ad valorem, плюс 582 EUR на тон нето тегло.

Митническата ставка, предвидена в първа алинея, се прилага, при условие че внесените животни се угояват в продължение на най-малко 120 дни в държавата-членка, издала разрешението за внос.

Член 2

1.   Посочената в член 1, параграф 1 квота трябва да се управлява чрез предоставяне на права за внос, като първа стъпка, и издаване на вносни лицензии, като втора.

2.   Прилагат се регламенти (ЕО) № 1445/95, (ЕО) № 1291/2000 и (EО) № 1301/2006 с изключение на случаите, когато в настоящия регламент е предвидено нещо друго.

Член 3

1.   С цел прилагането на член 5 от Регламент (EО) № 1301/2006 заявителите трябва да докажат, че са внесли най-малко 50 животни, попадащи в код по КН 0102 90, през всеки от двата посочени в този член периоди и че са били търговски и логистично отговорни за закупуването, транспортирането и пускането за свободно движение на съответните животни.

Доказателство за тези условия се представя изключително посредством:

a)

копия на документите, посочени във втория параграф от член 5 от Регламент (EО) № 1301/2006, надлежно заверени от компетентния орган;

б)

оригиналната търговска фактура или заверено копие, изготвени от продавача или от негов представител на името на титулярния притежател, като и двамата са със седалище в третата страна на износ, както и доказателство за плащане от титулярния притежател или за откриване от титулярния притежател на неотменим документален кредит в полза на продавача;

в)

товарителницата или, ако е приложимо, документа за сухопътен или въздушен транспорт, съставен на името на титулярния притежател, по отношение на съответните животни;

2.   Компания, формирана вследствие сливане на компании, всяка от които има референтен внос, съответстващ на минималното количество, посочено в първа алинея от параграф 1, може да използва този референтен внос като доказателство за търговия.

Член 4

1.   Заявления за права за внос се представят не по-късно от 13:00 часа брюкселско време на 1 юни, предшестващ съответния период на вносна тарифна квота.

2.   Във връзка с правата за внос пред компетентния орган се представя гаранция от 3 ЕUR на глава заедно със заявлението за права за внос.

3.   Държавите-членки уведомяват Комисията за общото количество в заявленията не по-късно от 16:00 часа брюкселско време на петия работен ден след края на периода за подаване на заявленията.

Член 5

1.   Права за внос се издават от седмия и не по-късно от шестнадесетия работен ден след края на периода за уведомяване, посочен в член 4, параграф 3.

2.   Ако прилагането на коефициента на разпределение, предвиден в член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1301/2006, доведе до предоставянето на по-малко от заявените права за внос, представената гаранция в съответствие с член 4, параграф 2 незабавно пропорционално се освобождава.

Член 6

1.   Пускането за свободно движение на одобрените количества в рамките на квотата, посочена в член 1, параграф 1, е обвързано с представянето на вносна лицензия.

2.   Заявленията за вносни лицензии покриват общото разпределено количество. Това задължение е основно изискване по смисъла на член 20, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2220/85.

Член 7

1.   Заявления за вносни лицензии се подават единствено в страната-членка, в която заявителят е предявил и получил права за внос в рамките на квотата, посочена в член 1, параграф 1.

Всяко издаване на вносна лицензия води до съответното намаление на получените права за внос и представената гаранция незабавно пропорционално се освобождава в съответствие с член 4, параграф 2.

2.   Вносните лицензии се издават въз основа на заявление и на името на оператора, който е получил права за внос.

3.   Заявленията за вносни лицензии и вносните лицензии показват следното:

a)

в клетка 8 — страната на произход;

б)

в клетка 16 — един или няколко кодове по КН: 0102 90 05, 0102 90 29 или 0102 90 49;

в)

в клетка 20 — пореден номер на квотата (09.4005) и едно от обозначенията, предвидени в приложение I.

Член 8

1.   Чрез дерогация от член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1291/2000 правата, произтичащи от издадените съгласно настоящия регламент вносни лицензии, не са прехвърлими.

2.   Предоставянето на вносна лицензия става срещу представянето на гаранция от 12 EUR на глава, която заявителят трябва да внесе заедно със заявлението за вносна лицензия.

3.   Чрез дерогация от разпоредбите на дял III, раздел 4 от Регламент (ЕО) № 1291/2000 гаранцията, посочена в параграф 2 от този член, не се освобождава, докато не бъде представено доказателство, че титулярният притежател на разрешението е бил търговски и логистично отговорен за закупуването, транспортирането и пускането за свободно движение на съответните животни, както е посочено в член 3, параграф 1, втора алинея от настоящия регламент.

Член 9

1.   Към момента на пускане за свободно движение вносителят представя доказателство за това, че:

a)

писмено се е задължил да информира в срок от един месец компетентния орган на държавата-членка за селско стопанство, където ще се угояват младите говеда;

б)

е предоставил гаранция за сумата, посочена за всеки приемлив код по КН в приложение II, на компетентния орган на държавата-членка. Угояването на внесените животни в тази държава-членка, в продължение на най-малко 120 дни от датата на приемане на митническата декларация за пускане за свободно движение, е първостепенно изискване по смисъла на член 20, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2220/85.

2.   Освен в случаите на форсмажорно обстоятелство, гаранцията, посочена в параграф 1, буква б), се освобождава само ако на компетентния орган на държавата-членка бъде представено доказателство, че младите говеда:

a)

са угоявани в селското стопанство, посочено в съответствие с параграф 1;

б)

не са заклани преди изтичането на период от 120 дни от датата на вноса; или

в)

са заклани по здравословни причини или са умрели в резултат на заболяване или инцидент преди изтичането на този период.

Гаранцията се освобождава незабавно след представяне на такова доказателство.

Все пак обаче, ако посоченият в параграф 1, буква a) срок не е бил спазен, определената за освобождаване гаранция се намалява със:

15 %, и със

2 % от останалата сума за всеки ден, с който е бил превишен срокът.

Неосвободените суми се конфискуват.

3.   Ако доказателството, посочено в параграф 2, не бъде представено в срок от 180 дни от датата на вноса, гаранцията се конфискува.

Ако обаче такова доказателство не бъде представено в срок от 180 дни, както е предвидено в първа алинея, но се представи в срок от шест месеца след този период, конфискуваната сума, намалена с 15 % от гаранцията, се възстановява.

Член 10

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави- членки.

Съставено в Брюксел на 23 май 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 21. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2005 (ОВ L 307, 25.11.2005 г., стр. 2).

(2)  ОВ L 124, 11.5.2006 г., стр. 15.

(3)  ОВ L 124, 11.5.2006 г., стр. 13.

(4)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 289/2007 (ОВ L 78, 17.3.2007 г., стр. 17).

(5)  ОВ L 143, 27.6.1995 г., стр. 35. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1965/2006 (ОВ L 408, 30.12.2006 г., стр. 27).

(6)  ОВ L 152, 24.6.2000 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2006 (ОВ L 365, 21.12.2006 г., стр. 52).

(7)  ОВ L 205, 3.8.1985 г., стр. 5. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2006.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Обозначения, предвидени в член 7, параграф 3, буква в)

:

на български език

:

Живи мъжки животни от рода на едрия рогат добитък с живо тегло ненадвишаващо 300 кг за глава добитък, предназначени за угояване [Регламент (ЕО) № 558/2007]

:

на испански език

:

Bovinos machos vivos de peso vivo inferior o igual a 300 kg [Reglamento (CE) no 558/2007]

:

на чешки език

:

Živí býci s živou váhou nepřevyšující 300 kg na kus, na výkrm (Nařízení (ES) č. 558/2007)

:

на датски език

:

Levende ungtyre til opfedning, med en levende vægt på ikke over 300 kg pr. dyr (forordning (EF) nr. 558/2007)

:

на немски език

:

Lebende männliche Rinder mit einem Gewicht von höchstens 300 kg je Tier, zur Mast bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 558/2007)

:

на естонски език

:

Elusad isasveised elusmassiga kuni 300 kg, nuumamiseks (määrus (EÜ) nr 558/2007)

:

на гръцки език

:

Ζώντα βοοειδή με βάρος ζώντος που δεν υπερβαίνει τα 300 kg ανά κεφαλή, προς πάχυνση [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 558/2007]

:

на английски език

:

Live male bovine animals of a live weight not exceeding 300 kg per head, for fattening (Regulation (EC) No 558/2007)

:

на френски език

:

Bovins mâles vivants d'un poids vif inférieur ou égal à 300 kg par tête, destinés à l'engraissement [règlement (CE) no 558/2007].

:

на италиански език

:

Bovini maschi vivi di peso vivo non superiore a 300 kg per capo, destinati all’ingrasso [regolamento (CE) n. 558/2007]

:

на латвийски език

:

Jaunbuļļi nobarošanai, kuru dzīvsvars nepārsniedz 300 kg (Regula (EK) Nr. 558/2007)

:

на литовски език

:

Penėjimui skirti gyvi vyriškos lyties galvijai, kurių vieno gyvasis svoris yra ne didesnis kaip 300 kg (Reglamentas (EB) Nr. 558/2007)

:

на унгарски език

:

Legfeljebb 300 kg egyedi élőtömegű élő hím szarvasmarhaféle, hizlalás céljára (558/2007/EK rendelet)

:

на малтийски език

:

Annimali bovini ħajjin tas-sess maskil b'piż ħaj li ma jisboqx it-300 kg kull ras, għat-tismin (ir-Regolament (KE) Nru 558/2007)

:

на нидерландски език

:

Levende mannelijke mestrunderen met een gewicht van niet meer dan 300 kg per dier (Verordening (EG) nr. 558/2007)

:

на полски език

:

Żywe młode byki o żywej wadze nieprzekraczającej 300 kg za sztukę bydła, opasowe (rozporządzenie (WE) nr 558/2007)

:

на португалски език

:

Bovinos machos vivos com peso vivo inferior ou igual a 300 kg por cabeça, para engorda [Regulamento (CE) n.o 558/2007]

:

на румънски език

:

Masculi vii din specia bovină cu o greutate în viu mai mică sau egală cu 300 kg per cap, destinați îngrășării [Regulamentul (CE) nr. 558/2007]

:

на словашки език

:

Živé býčky so živou hmotnosťou do 300 kg na kus, určené pre ďalší výkrm [nariadenie (ES) č. 558/2007]

:

на словенски език

:

Živo moško govedo za pitanje, katerega živa teža ne presega 300 kg na glavo (Uredba (ES) št. 558/2007)

:

на фински език

:

Lihotettaviksi tarkoitettuja eläviä urospuolisia nautaeläimiä, elopaino enintään 300 kg/eläin (asetus (EY) N:o 558/2007)

:

на шведски език

:

Levande handjur av nötkreatur som väger högst 300 kg, för gödning (förordning (EG) nr 558/2007)


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Суми на гаранцията

Мъжки говеда за угояване

(код по КН)

Сума (в EUR на глава)

0102 90 05

28

0102 90 29

56

0102 90 49

105


Top