EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0842

Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 година относно някои флуорирани парникови газовеТекст от значение за ЕИП.

OJ L 161, 14.6.2006, p. 1–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 016 P. 73 - 83
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 016 P. 73 - 83
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 60 - 70

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; отменен от 32014R0517 . Latest consolidated version: 11/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/842/oj

15/ 16

BG

Официален вестник на Европейския съюз

73


32006R0842


L 161/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 842/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 17 май 2006 година

относно някои флуорирани парникови газове

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 175, параграф 1 и член 95 от него във връзка с членове 7, 8 и 9 от настоящия регламент,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2), в светлината на съвместния текст, одобрен от Помирителния комитет на 14 март 2006 г.,

като имат предвид, че:

(1)

Шестата програма на Общността за действие в областта на околната среда (3) идентифицира изменението на климата като приоритет за действие. Тази програма признава, че Общността е поела задължението да постигне 8 % намаление на емисиите на парникови газове в периода от 2008 до 20012 г. в сравнение с нивата от 1990 г. и че в дългосрочен аспект глобалните емисии на парникови газове трябва да бъдат намалени приблизително със 70 % в сравнение с нивата от 1990 г.

(2)

Крайната цел на Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата, която бе одобрена с Решение 94/69/ЕО на Съвета от 15 декември 1993 г. относно сключването на Рамковата конвенция на Обединените нации за изменение на климата (4), е да постигне стабилизирането на концентрациите на парникови газове в атмосферата на равнище, което предотвратява опасната антропогенна намеса в климатичната система.

(3)

Решение 2002/358/ЕО на Съвета от 25 април 2002 г. относно одобрението от името на Европейската общност на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации за изменение на климата и съвместното изпълнение на задълженията, предвидени в него (5) задължава Общността и нейните държави-членки да намалят своите агрегатни антропогенни емисии на парниковите газове, изброени в приложение А към Протокола от Киото, с 8 % в сравнение с нивата от периода от 2008 до 2012 г.

(4)

Повечето флуорирани парникови газове, контролирани съгласно Протокола от Киото и настоящия регламент, имат висок глобален затоплящ потенциал.

(5)

Следва да се предвиди предотвратяване и минимизиране на емисиите на фуорирани парникови газове, без да се засяга Директива 75/442/ЕИО на Съвета от 15 юли 1975 г. относно отпадъците (6), Директива 96/61/ЕО на Съвета от 24 септември 1996 г. относно комплексното предотвратяване и контрол на замърсяването (7), Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно излезлите от употреба превозни средства (8) и Директива 2002/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003 г. относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) (9).

(6)

Главната цел на настоящия регламент е да намали емисиите на флуорираните парникови газове, предвидени в Протокола от Киото, и по този начин да защити околната среда.

Следователно правното основание следва да бъде член 175, параграф 1 от Договора.

(7)

Въпреки това уместно е да се предприемат мерки на равнище Общност на основание член 95 от Договора, за да се хармонизират изискванията за употребата на флуорираните парникови газове и търговията и етикетирането на продуктите и оборудването, съдържащи флуорирани парникови газове. Ограниченията за търгуването и употребата на някои приложения на флуорираните парникови газове се считат като подходящи за случаите, в които са налице жизнеспособни алтернативи, а подобрението на задържането и възстановяването не е осъществимо. Доброволни инициативи от страна на някои промишлени сектори също трябва да се вземат предвид, както и фактът, че разработването на алтернативи все още продължава.

(8)

Прилагането и налагането на настоящия регламент следва да подтикне технологичното обновяване чрез поощряването на непрекъснатото разработване на алтернативни технологии и преминаване към вече съществуващи технологии, които са по-благоприятни за околната среда.

(9)

Държавите-членки следва да облекчават презграничните пратки на възстановени флуорирани парникови газове за унищожаване или повторно извличане вътре в Общността в съответствие с Регламента на Европейския парламент и на Съвета относно изпращането на отпадъци (10).

(10)

Пускането на пазара на продукти и оборудване, съдържащи флуорирани парникови газове, както е изброено в приложение II, вреди на целите и ангажиментите на Общността и нейните държави-членки по отношение на изменението на климата и следователно е необходимо да се ограничи пускането на пазара на тези продукти и оборудване по отношение на Общността. Такъв може да е и случаят, засягащ други приложения, съдържащи флуорирани парникови газове, и следователно трябва да се разгледа необходимостта от разширяване на приложение II, като се вземат ползите за околната среда, техническата възможност и ефективността на разходите.

(11)

Приложение II към Решение 2002/358/ЕО установява различни цели за отделните държави-членки и държавите-членки са приели различни стратегии за постигането на тези цели. Държавите-членки следва да бъдат в състояние да поддържат съществуващите национални мерки, приети с оглед постигането на тези цели за ограничен период от време в съответствие с член 95 от Договора.

(12)

С оглед допринасяне за изпълнението на ангажиментите на Общността и нейните държави-членки по Рамковата конвенция на Обединените нации за изменение на климата, Протокола от Киото и Решение 2002/358/ЕО, Директива 2006/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно емисиите на климатични системи в моторни превозни средства и за изменение на Директива 70/156/ЕИО на Съвета (11) и настоящия регламент (и двете допринасящи за предотвратяването и минимизирането на емисиите на флуорирани парникови газове) следва да бъдат приети и публикувани в Официален вестник на Европейския съюз едновременно.

(13)

Следва да бъде изготвена разпоредба за мониторинг, оценка и преразглеждане на разпоредбите, съдържащи се в настоящия регламент.

(14)

Държавите-членки следва да установят правила за санкциите, приложими за нарушенията на настоящия регламент, и да гарантират, че тези правила се прилагат. Санкциите трябва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи.

(15)

Настоящият регламент уважава основните права и спазва принципите, признати по-специално от Хартата на основните права на Европейския съюз.

(16)

Тъй като целите на настоящия регламент, а именно ограничаването и докладването на определени флуорирани парникови газове и контролирането на употребата и пускането на пазара на продукти и оборудване, съдържащи определени флуорирани парникови газове с оглед защитата на околната среда и защитата на вътрешния пазар, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки и следователно поради мащаба и последствията от настоящия регламент могат да бъдат постигнати по-добре на равнище Общност, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, установен в посочения член, настоящият регламент не отива по-далече от това, което е необходимо за постигането на тези цели.

(17)

Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на процедурите за упражняването на изпълнителни правомощия, предоставени на Комисията (12),

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Обхват

Целта на настоящия регламент е да задържи, предотврати и с това да намали емисиите на флуорираните парникови газове, предвидени в Протокола от Киото. Той се прилага за флуорираните парникови газове, дадени в приложение А към посочения протокол. Приложение I към настоящия регламент съдържа списък на флуорирани парникови газове, които понастоящем се обхващат от настоящия регламент, заедно с техния потенциал за глобално затопляне. В светлината на преразглежданията, предвидени в член 5, параграф 3 от Протокола от Киото и приети от Общността и нейните държави-членки, приложение I може да бъде преразгледано и, ако е уместно, осъвременено.

Настоящият регламент се занимава с ограничаването, употребата, възстановяването и унищожаването на флуорираните парникови газове, изброени в приложение I; етикетирането и депонирането на продуктите и оборудването, съдържащи тези газове; докладването на информация за тези газове; контрола на употребите, предвидени в член 8, и забраните за пускането на пазара за продуктите и оборудването, предвидени в член 9 и приложение II; обучението и сертифицирането на персонала и предприятията, занимаващи се с дейностите, предвидени в настоящия регламент.

Настоящият регламент се прилага, без да се засяга Директиви 75/442/ЕИО, 96/61/ЕО, 2000/53/ЕО и 2002/96/ЕО.

Член 2

Определения

По смисъла на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1.

„флуорирани парникови газове“ означава хидрофлуоровъглероди (HFC), перфлуорвъглероди (PFC) и серен хексафлуорид (SF6), както са изброени в приложение I, и препаратите, съдържащи тези вещества, но изключва веществата, контролирани по силата на Регламент (ЕО) № 2037/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 29 юни 2000 г. за веществата, които разрушават озоновия слой (13);

2.

„хидрофлуоровъглерод“ означава органично съединение, състоящо се от въглерод, водород и флуор и в което няма повече от шест въглеродни атома в молекулата;

3.

„перфлуорвъглерод“ означава органично съединение, състоящо се само от въглерод и флуор и в което няма повече от шест въглеродни атома в молекулата;

4.

„потенциал за глобално затопляне“ означава потенциал за климатично затопляне на даден флуориран парников газ по отношение на този на въглеродния диоксид. Потенциалът за глобално затопляне (ПГЗ) се изчислява чрез 100-годишния потенциал на един килограм газ по отношение на един килограм СО2. Стойностите за ПГЗ, посочени в приложение I, са тези, които са публикувани в Третия доклад за оценка (ТДО), приет от Междуправителствената група по изменение на климата (МПГИК ПГЗ стойности от 2001 г.) (14);

5.

„препарат“ по смисъла на задълженията в настоящия регламент (с изключение на унищожаването) означава смес, съставена от две или повече вещества, от които поне едно е флуориран парников газ, освен когато потенциалът за глобално затопляне на препарата е по-малък от 150. Общият потенциал за глобално затопляне (15) на препарата се определя в съответствие с част 2 от приложение I;

6.

„оператор“ означава физическо или юридическо лице, упражняващо фактическа власт над техническото функциониране на оборудването и системите, обхванати от настоящия регламент; държава-членка може при определени обстоятелства да посочи собственика като отговорен за задълженията на оператора;

7.

„пускане на пазара“ означава доставянето или предоставянето за първи път на трето лице в рамките на Общността срещу заплащане или безвъзмездно на продукти и оборудване, съдържащи или чието функциониране разчита на флуориран парников газ, и включва внос в митническата територия на Общността;

8.

„употреба“ означава използването на флуорирани парникови газове в производството, повторното напълване, сервиза или поддръжката на продукти и оборудване, обхванати от настоящия регламент;

9.

„топлинна помпа“ означава съоръжение или инсталация, която при ниска температура извлича топлина от въздуха или земята и доставя топлина;

10.

„система за засичане на течове“ означава калибрирано механично, електрическо или електронно съоръжение за детекция на течове от флуорирани парникови газове, което при засичане алармира оператора;

11.

„херметически затворена система“ означава система, в която всички части, съдържащи хладилен агент, са запечатани чрез запояване, медно или цинково спояване или подобна трайна връзка, която може да включва вентили със запушалки и запушващи се сервизни отвори, които позволяват правилен ремонт или депониране и които имат норма на изтичане по-малка от 3 грама на година под налягане от поне четвърт от максималното позволено налягане;

12.

„контейнер“ означава продукт, които е проектиран преди всичко за транспортиране или складиране на флуорирани парникови газове;

13.

„контейнер, който не може да бъде повторно напълнен“ означава контейнер, който е проектиран да не бъде повторно напълнен и се използва в сервиза, поддръжката или пълненето на хладилно или климатично оборудване или оборудване с топлинна помпа, пожарозащитни системи или превключватели за висок волтаж, или за складиране или транспорт на разтворители, основани на флуорирани парникови газове;

14.

„възстановяване“ означава събирането и складирането на флуорирани парникови газове, например от машини, оборудване и контейнери;

15.

„рециклиране“ означава повторна употреба на възстановен флуориран парников газ след основен почистващ процес;

16.

„повторно извличане“ означава повторна преработка на възстановен флуориран парников газ с оглед да отговаря на определен стандарт за опериране;

17.

„унищожаване“ означава процеса, чрез който целият или по-голямата част от даден флуориран парников газ е трайно трансформиран или декомпозиран в едно или повече стабилни вещества, които не са флуорирани парникови газове;

18.

„стационарно прилагане или оборудване“ означава прилагане или оборудване, което нормално не се извършва транзитно по време на операция;

19.

„нов аерозол“ означава тези аерозолни генератори, търгувани и предназначени за продажба за широката общественост за забавления и декоративни цели, изброени в приложението към Директива 94/48/ЕО (16).

Член 3

Ограничаване

1.   Операторите на следните стационарни приложения: за охлаждане, климатизиране на въздуха и оборудване с топлинна помпа, включително техните електрически и пожарни системи, които съдържат флуорираните парникови газове, изброени в приложение I, прилагайки всички мерки, които са технически възможни и не предполагат непропорционални разходи:

а)

предотвратяват течове от тези газове; и

б)

възможно най-скоро поправят всеки засечен теч.

2.   Операторите на приложенията, посочени в параграф 1, гарантират, че са проверени за течове от сертифициран персонал, който отговаря на изискванията на член 5, в съответствие със следния график:

а)

приложения, съдържащи 3 kg или повече флуорирани парникови газове, се проверяват за течове поне веднъж на всеки 12 месеца; това няма да се отнася за оборудване с херметически затворени системи, които са етикетирани като такива и съдържат по-малко от 6 kg флуорирани парникови газове;

б)

приложения, съдържащи 30 kg или повече флуорирани парникови газове, ще се проверяват за течове поне веднъж на всеки 6 месеца;

в)

приложения, съдържащи 300 kg или повече флуорирани парникови газове, ще се проверяват за течове поне веднъж на всеки 3 месеца.

Приложенията се проверяват за течове в рамките на един месец след като теч е бил ремонтиран с цел гарантиране, че ремонтът е ефективен.

По смисъла на настоящия параграф „проверен за течове“ означава, че оборудването или системата е проверена за течове, като се използват директни или индиректни измервателни методи и като се фокусира върху тези части на оборудването или системата, които е най-вероятно да протекат. Директните и индиректните измервателни методи за проверка за течове се специфицират в стандартните изисквания за проверките, предвидени в параграф 7.

3.   Оператори на приложенията, посочени в параграф 1, които съдържат 300 kg или повече флуорирани парникови газове, трябва да инсталират системи за детекция на течове. Тези системи за детекция на течове следва да се проверяват поне веднъж на всеки 12 месеца с оглед осигуряване правилното им функциониране. В случая на такива противопожарни системи, инсталирани преди 4 юли 2007 г., системи за засичане на течове се инсталират до 4 юли 2010 г.

4.   Там, където е поставена правилно функционираща система за засичане на течове, честотата на проверките, изискващи се по силата на параграф 2, букви б) и в), се намалява наполовина.

5.   В случай на противопожарни системи с установен режим на инспектиране, отговарящ на стандарта ISO 14520, тези инспекции могат също да се използват за изпълнението на задълженията на настоящия регламент, стига тези инспекции да са поне със същата честота.

6.   Оператори на приложенията, предвидени в параграф 1, които съдържат 3 kg или повече флуорирани парникови газове, трябва да поддържат досиета за количеството и типа флуорирани парникови газове, които са инсталирани, за добавени количества и за количества, които са възстановени по време на сервиз, поддръжка и окончателно отстраняване. Те трябва да поддържат и архив на друга релевантна информация, включително идентификацията на предприятието или техника, който е извършил сервиза или поддръжката, както и датите и резултатите от проверките, извършени съгласно параграфи 2, 3 и 4, и съответна информация, специфично идентифицираща отделното стационарно оборудване за приложенията, предвидени в параграф 2, букви б) и в). Тези архиви са на разположение при поискване от компетентния орган и от Комисията.

7.   До 4 юли 2007 г. Комисията в съответствие с процедурата, предвидена в член 12, параграф 2, установява стандартните изисквания за проверка на течове за всяко от приложенията, предвидени в параграф 1 от настоящия член.

Член 4

Възстановяване

1.   Оператори на следните типове стационарно оборудване са отговорни за въвеждането на договорености за правилното възстановяване от сертифициран персонал, който отговаря на изискванията на член 5, на флуорираните парникови газове, както и за гарантиране на тяхното рециклиране, възстановяване или унищожаване:

а)

охлаждащите вериги на хладилно и климатично оборудване и оборудване с топлинна помпа;

б)

оборудване, съдържащо разтворители, основани на флуорирани парникови газове;

в)

противопожарни системи и пожарогасители; и

г)

високоволтажни включващи/изключващи устройства.

2.   Когато даден контейнер за флуорирани парникови газове за еднократно или повторно напълване достигне края на своето функциониране, лицето, което използва контейнера за целите на транспортирането или складирането, е отговорно за създаването на договорености за правилното възстановяване на остатъчни газове, които може да се съдържат в тях, гарантиране на рециклирането, извличането или унищожаването им.

3.   Флуорираните парникови газове, съдържащи се в други продукти и оборудване, включително в мобилно оборудване, освен ако то обслужва военни операции, се възстановява от персонал с подходяща квалификация, за да се осигури тяхното рециклиране, извличане или унищожение, като това се прави до степента, която е технически възможна и не предполага диспропорционални разходи.

4.   Възстановяване за целите на рециклирането, извличането или унищожаването на флуорирани парникови газове по силата на параграфи от 1 до 3 се извършва преди окончателното отстраняване на това оборудване и, когато е уместно, по време на сервиз и поддръжка.

Член 5

Обучение и сертификация

1.   До 4 юли 2007 г., на основата на информацията, получена от държавите-членки и в консултация със съответните сектори, в съответствие с процедурата, предвидена в член 12, параграф 2, ще се установят минималните изисквания и условията за взаимно признаване по отношение на програмите за обучение и сертификация както за компаниите, така и за съответния персонал, занимаващ се с инсталацията, поддръжката или сервиза на оборудването и системите, обхванати от член 3, параграф 1, така и за персонала, занимаващ се с дейностите, предвидени в членове 3 и 4.

2.   До 4 юли 2008 г. държавите-членки установяват или адаптират собствените си изисквания за обучение и сертификация на основата на минималните изисквания, предвидени в параграф 1. Държавите-членки нотифицират Комисията за своите програми за обучение и сертификация. Държавите-членки признават сертификатите, издадени в друга държава-членка и няма да ограничават свободата да се предоставят услуги или свободата на установяване поради причини, свързани със сертификацията, издадена в друга държава-членка.

3.   Операторът на съответното приложение гарантира, че съответният персонал е получил необходимата сертификация, предвидена в параграф 2, което предполага подходящи знания за приложимите регламенти и стандарти, както и за необходимата компетентност за превенция на емисиите и възстановяване на флуорирани парникови газове и безопасно боравене със съответния тип и размер на оборудването.

4.   До 4 юли 2009 г. държавите-членки гарантират, че предприятията, занимаващи се с провеждането на дейностите, предвидени в членове 3 и 4, правят доставки на флуорирани парникови газове само ако съответният персонал притежава сертификатите, предвидени в параграф 2 от настоящия член.

5.   До 4 юли 2007 г. Комисията определя, в съответствие с процедурата, предвидена в член 12, параграф 2, формата на нотификацията, предвидена в параграф 2 от настоящия член.

Член 6

Докладване

1.   До 31 март 2008 г. и всяка година след това всеки производител, вносител и износител на флуорирани парникови газове съобщава на Комисията чрез представяне на доклад, като изпраща същата информация на компетентната власт на засегнатата държава-членка, следните данни по отношение на предходната календарна година:

а)

всеки производител, който произвежда повече от един тон флуорирани парникови газове годишно, съобщава:

общото си производство за всеки флуориран парников газ в Общността, като идентифицира главните категории приложения (например подвижни климатични системи, хладилници, климатици, пяна, аерозоли, електрическо оборудване, производство на полупроводници, разтворители и пожарна защита), в които се очаква веществото да бъде използвано,

количествата от всеки флуориран парников газ, който е пуснала на пазара в Общността,

количества от всеки флуориран парников газ, които са били рециклирани, извлечени или унищожени;

б)

всеки вносител, който внася повече от един тон флуорирани парникови газове годишно, включително производители, които също внасят, ще представи информация за:

количеството от всеки флуориран парников газ, което е внесъл или пуснал на пазара в Общността, поотделно идентифицирайки главните категории за приложения (например подвижни климатици, хладилници, климатици, пяна, аерозоли, електрическо оборудване, производство на полупроводници, разтворители и пожарна защита), в които се очаква веществото да бъде използвано,

количества от всеки флуориран парников газ, които е внесъл за рециклиране, възстановяване или унищожаване;

в)

всеки износител, който изнася повече от един тон флуорирани парникови газове годишно, включително производители, които също изнасят, съобщава:

количества от всеки флуориран парников газ, който е изнесъл от Общността,

количества от всеки използван флуориран парников газ, които е изнесъл за рециклиране, извличане или унищожаване.

2.   До 4 юли 2007 г. Комисията определя в съответствие с процедурата, предвидена в член 12, параграф 2, формата на докладите, предвиден в параграф 1 от настоящия член.

3.   Комисията предприема необходимите стъпки за защита на поверителността на предоставената ѝ информация.

4.   Държавите-членки създават системи за докладване за съответните сектори, предвидени в настоящия регламент, с цел получаване на данни за емисии във възможния обхват.

Член 7

Етикетиране

1.   Без да се засяга Директива 67/548/ЕИО (17) и Директива 1999/45/ЕО (18) по отношение на етикетирането на опасни вещества и препарати, продуктите и оборудването, изброени в параграф 2, които съдържат флуорирани парникови газове, няма да се пускат на пазара, освен ако наименованията на флуорираните парникови газове се идентифицират чрез етикетиране, използващо приетата индустриална номенклатура. Такъв етикет трябва ясно да посочва, че продуктът или оборудването съдържат флуорирани парникови газове, обхванати от Протокола от Киото, както и тяхното количество и това трябва ясно и неизтриваемо да е изложено на продукта или оборудването до пунктовете за сервиз за зареждане или възстановяване на флуорирания парников газ или върху тази част от продукта или оборудването, която съдържа флуорирания парников газ. Херметически затворените системи се етикетират като такива.

Информацията за флуорираните парникови газове, включително техният потенциал за глобално затопляне, се включва в наръчниците с инструкции, предвидени за такива продукти и оборудване.

2.   Параграф 1 се прилага за следните типове продукти и оборудване:

а)

хладилни продукти и оборудване, които съдържат перфлуорвъглероди или препарати, съдържащи перфлуорвъглероди;

б)

хладилни продукти и оборудване и продукти и оборудване за климатични системи (освен това, съдържащо се в моторни превозни средства), топлинни помпи, противопожарни системи и пожарогасители, ако съответният тип продукти или оборудване съдържат хидрофлуорвъглероди или препарати, съдържащи хидрофлуорвъглероди;

в)

включващи/изключващи устройства, които съдържат серен хексафлуорид или препарати, съдържащи серен хексафлуорид; и

г)

всички контейнери за флуорирани парникови газове.

3.   Формата на етикетирането, която трябва да се използва, се установява в съответствие с процедурата, предвидена в член 12, параграф 2. Маркировъчните изисквания освен тези, предвидени в параграф 1, ако е подходящо, ще се приемат по същата процедура. Преди представяне на предложение на Комитета, предвиден в член 12, параграф 1, Комисията преразглежда желанието за включване на допълнителна екологична информация, включително потенциала за глобално затопляне, върху етикетите, като надлежно се вземат предвид съществуващите схеми за етикетиране по отношение на продуктите и оборудването, предвидени в параграф 2.

Член 8

Контрол на употребата

1.   Употребата на серен хексафлуорид или препарати от него, съдържащи серен хексафлуорид в магнезиевото леярство, освен когато количеството използван серен хексафлуорид е по-малко от 850 kg годишно, се забранява от 1 януари 2008 г.

2.   Употребата на серен хексафлуорид или препарати, съдържащи серен хексафлуорид за запълването на гуми за моторни превозни средства, се забранява от 4 юли 2007 г.

Член 9

Пускане на пазара

1.   Пускането на пазара на продукти и оборудване, съдържащи или чието функциониране зависи от флуорирани парникови газове, както е вписано в приложение II, се забранява, както е посочено в посоченото приложение.

2.   Параграф 1 няма да се прилага за продукти и оборудване, произведени преди датата на влизане в сила на съответната забрана за пускане на пазара.

3.

а)

Когато дадена държава-членка към 31 декември 2005 г. е приела национални мерки относно пускането на пазара на продукти и оборудване, съдържащи флуорирани парникови газове или чието функциониране зависи от флуорирани парникови газове, и които са по-строги от тези, установени в настоящия член и попадат в обхвата на настоящия регламент, тази държава-членка може, съгласно буква б), да запази тези национални мерки до 31 декември 2012 г.

б)

Въпросната държава-членка до 4 юли 2007 г. нотифицира на Комисията националните мерки, придружени с основанието в подкрепа на тези мерки. Тези мерки трябва да са съвместими с Договора. Комисията предоставя на Комитета, предвиден в член 12, параграф 1, съответната информация за такива мерки.

Член 10

Преразглеждане

1.   На основата на напредъка в потенциалното ограничаване или заменяне на флуорирани парникови газове в климатични системи, освен тези, монтирани в моторните превозни средства, предвидени в Директива 70/156/ ЕИО на Съвета от 6 февруари 1970 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки по отношение на типовото одобрение на моторни превозни средства и техните ремаркета (19) и в хладилни системи, съдържащи се в транспортни средства, Комисията преразглежда настоящия регламент и ще публикува доклад най-късно до 31 декември 2007 г. Ако е уместно, тя ще придружи този доклад със законодателни предложения към 31 декември 2008 г. с оглед прилагането на разпоредбите на член 3 по отношение на климатични системи освен тези, монтирани в моторните превозни средства, предвидени в Директива 70/156/ЕИО на Съвета и в хладилни системи, които се намират в транспортни средства.

2.   До 4 юли 2011 г. Комисията публикува доклад, основан на опита от прилагането на настоящия регламент. По-специално докладът:

а)

оценява въздействието на съответните разпоредби върху емисиите и прогнозираните емисии на флуорирани парникови газове и ще разгледа ефективността на разходите за тези разпоредби;

б)

в светлината на бъдещите доклади за оценка на Междуправителствената група по изменение на климата ще оцени дали допълнителни флуорирани парникови газове следва да бъдат добавени в приложение I;

в)

оценява програмите за обучение и сертификация, установени от държавите-членки по силата на член 5, параграф 2;

г)

оценява необходимостта от стандарти на Общността, отнасящи се за контрола на емисиите на флуорирани парникови газове от продукти и оборудване, и по-специално по отношение на пяна, включително техническите изисквания по отношение на проектирането на продукти и оборудване;

д)

оценява ефективността на мерките за ограничаване, осъществени от операторите съгласно член 3, и преценява дали могат да се установят норми за максимален теч на инсталациите;

е)

оценява и, ако е уместно, може да предложи изменение на изискванията за докладване съгласно член 6, параграф 1, и по-специално количествената граница за един тон, и оценява необходимостта компетентните власти да докладват периодично на Комисията изчислените емисии, основани на представителни проби, за да се подобри практическото прилагане на тези изисквания за докладване;

ж)

оценява необходимостта от разработването и разпространяването на бележки, описващи най-добрите налични техники и най-добрите екологични практики, засягащи предотвратяването и минимизирането на емисиите от флуорирани парникови газове;

з)

включва общо резюме за развитието на технологията както вътре в Общността, така и на международно равнище, и по-специално по отношение пяната, за натрупания опит, екологичните изисквания и въздействията върху функционирането на вътрешния пазар;

и)

оценява дали заместването на серния хексафлуорид в леярството с пясък, постоянното леярство с матрица и високоволтовото магнезиево леярство е технически възможно и ефективно по отношение на разходите и, ако е уместно, ще предложи преразглеждане на член 8, параграф 1 до 1 януари 2009 г.; ще се преразгледа и изключението, което се съдържа в член 8, параграф 1, в светлината на по-нататъшната оценка на наличните алтернативи към 1 януари 2010 г.;

й)

оценява дали включването в приложение II на други продукти и оборудване, съдържащи флуорирани парникови газове, е технически възможно и ефективно по отношение на разходите, вземайки предвид енергийната ефективност, и ако е уместно, ще предложи да се измени приложение II, за да се включат такива допълнителни продукти и оборудване;

к)

оценява дали разпоредбите на Общността относно потенциала за глобално затопляне на флуорираните парникови газове следва да бъде изменен; всякакви промени следва да вземат предвид технологичното и научното развитие и необходимостта да се спазват индустриалните времеви мащаби за продуктовото планиране;

л)

оценява необходимостта от по-нататъшни действия от страна на Общността и нейните държави-членки в светлината на съществуващите и новите международни ангажименти относно намаляването на емисиите на парниковите газове.

3.   Когато е необходимо, Комисията представя подходящи предложения за преразглеждане на съответните разпоредби на настоящия регламент.

Член 11

Без да се засяга законодателството на Общността, и по-специално нормите на Общността за държавна помощ и Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. за определяне на процедура за предоставянето на информация в областта на техническите стандарти и регламенти и правилата за информационни обществени услуги (20), държавите-членки могат да насърчават пускането на пазара на продукти и оборудване, които използват алтернативи на газовете с висок потенциал за глобално затопляне и които са ефективни, иновативни и намаляват още въздействието върху климата.

Член 12

Комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитета, създаден по силата на член 18 от Регламент (ЕО) № 2037/2000.

2.   Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Периодът, посочен в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.   Комитетът приема свой процедурен правилник.

Член 13

Санкции

1.   Държавите-членки приемат правила за санкциите, приложими за нарушенията на разпоредбите на настоящия регламент, и предприемат всички необходими мерки за гарантиране, че тези правила се прилагат. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи.

2.   Държавите-членки нотифицират на Комисията правилата за санкциите до 4 юли 2008 г. и незабавно нотифицират всякакви последващи изменения, засягащи тези правила.

Член 14

Без да се засяга член 9, параграф 3, държавите-членки могат да запазят или въведат по-строги защитни мерки в съответствие с процедурите, предвидени в член 95 от Договора във връзка с членове 7, 8 и 9 от настоящия регламент, или член 176 от Договора във връзка с други членове от настоящия регламент.

Член 15

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 4 юли 2007 г., с изключение на член 9 и приложение II, които се прилагат от 4 юли 2006 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 17 май 2006 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BORRELL FONTELLES

За Съвета

Председател

H. WINKLER


(1)  ОВ С 108, 30.4.2004 г., стр. 62.

(2)  Становище на Европейския парламент от 31 март 2004 г. (ОВ С 103 Е, 29.4.2004 г., стр. 600), Обща позиция на Съвета от 21 юни 2005 г. (ОВ С 183 Е, 26.7.2005 г., стр. 1) и Позиция на Европейския парламент от 26 октомври 2005 г. (все още непубликувана в Официален вестник). Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 април 2006 г. и Решение на Съвета от 25 април 2006 г.

(3)  Решение 1600/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юли 2002 г. за разработване на Шестата програма за действие на Общността за околната среда (ОВ L 242, 10.9.2002 г., стр. 1).

(4)  ОВ L 33, 7.2.1994 г., стр. 11.

(5)  ОВ L 130, 15.5.2002 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 194, 25.7.1975 г., стр. 39. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(7)  ОВ L 257, 10.10.1996 г., стр. 26. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 33, 4.2.2006 г., стр. 1).

(8)  ОВ L 269, 21.10.2000 г., стр. 34. Директива, последно изменена с Решение 2005/673/ЕО на Съвета (ОВ L 254, 30.9.2005 г., стр. 69).

(9)  ОВ L 37, 13.2.2003 г., стр. 24. Директива, изменена с Директива 2003/108/ЕО (ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 106).

(10)  Все още непубликувано в Официален вестник.

(11)  ОВ L 161, 14.6.2006 г., стр. 12.

(12)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(13)  ОВ L 244, 29.9.2000 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 29/2006 на Комисията (ОВ L 6, 11.1.2006 г., стр. 27).

(14)  МПГИК. Трета оценка за изменението на климата 2001 г. Доклад на Междуправителствената група по изменение на климата (http://www.ipcc.ch/pub/reports.htm).

(15)  За изчисляването на ПГЗ на нефлуорирани парникови газове в препарати се прилагат стойностите, публикувани в Първата научна оценка на МПГИК. Виж: Climate Change, The IPCC Scientific Assessment, J.T.Houghton, G.J.Jenkins, J.J.Ephraums (ed.), Cambridge University press, Cambridge (UK), 1990.

(16)  Директива 94/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 декември 1994 г. за изменение за тринадесети път на Директива 76/769/ЕИО за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно ограничаването на пускането на пазара и на употребата на определени опасни вещества и препарати (ОВ L 331, 21.12.1994 г., стр. 7).

(17)  Директива 67/548/ЕИО на Съвета от 27 юни 1967 г. относно сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, отнасящи се до класификацията, пакетирането и етикетирането на опасни вещества (ОВ 196, 16.8.1967 г., стр. 1). Директива, последно изменена с Директива 2004/73/ЕО на Комисията (ОВ L 152, 30.4.2004 г., стр. 1).

(18)  Директива 1999/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 1999 г. относно сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки, отнасящи се до класификацията, пакетирането и етикетирането на опасни препарати (ОВ L 200, 30.7.1999 г., стр. 1). Директива, последно изменена с Директива 2006/8/ЕО на Комисията (ОВ L 19, 24.1.2006 г., стр. 12).

(19)  ОВ L 42, 23.2.1970 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2005/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 310, 25.11.2005 г., стр. 10).

(20)  ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37. Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 2003 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЧАСТ 1

Флуорирани парникови газове, предвидени в член 2, параграф 1

Флуориран парников газ

Химическа формула

Потенциал за глобално затопляне (ПГЗ)

Серен хексафлуорид

SF6

22 200

Хидрофлуоровъглероди (HFC):

HFC-23

CHF3

12 000

HFC-32

CH2F2

550

HFC-41

CH3F

97

HFC-43-10mee

C5H2F10

1 500

HFC-125

C2HF5

3 400

HFC-134

C2H2F4

1 100

HFC-134a

CH2FCF3

1 300

HFC-152a

C2H4F2

120

HFC-143

C2H3F3

330

HFC-143a

C2H3F3

4 300

HFC-227ea

C3HF7

3 500

HFC-236cb

CH2FCF2CF3

1 300

HFC-236ea

CHF2CHFCF3

1 200

HFC-236fa

C3H2F6

9 400

HFC-245ca

C3H3F5

640

HFC-245fa

CHF2CH2CF3

950

HFC-365mfc

CF3CH2CF2CH3

890

Перфлуорвъглероди (PFC):

Перфлуорметан

CF4

5 700

Перфлуоретан

C2F6

11 900

Перфлуорпропан

C3F8

8 600

Перфлуорбутан

C4F10

8 600

Перфлуорпентан

C5F12

8 900

Перфлуорхексан

C6F14

9 000

Перфлуорциклобутан

c-C4F8

10 000

ЧАСТ 2

Метод за изчисляване на общия потенциал за глобално затопляне (ПГЗ) за препарат

Общия ПГЗ за препарат е претеглена средна величина, получена от сумата на тегловите фракции на отделните вещества, умножена по техните ПГЗ.

Σ (Вещество Х % × ПГЗ) + (Вещество У % × ПГЗ) +… (Вещество N % × ПГЗ)

Където % е приносът в тегло с тегловен толеранс от +/– 1 %.

Например: прилагайки формулата по отношение на теоретична смес от стъкло, състояща се от 23 % HFC-32; 25 % HFC-125 и 52 % HFC-134а:

Σ (23 % × 550) + (25 % × 3 400) + (52 % × 1 300)

→ Общ ПГЗ = 1 652,5


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Забрани за пускане на пазара в съответствие с член 9

Флуорирани парникови газове

Продукти и оборудване

Дата на забраната

Флуорирани парникови газове

Контейнери, които не могат да бъдат пълнени повторно

4 юли 2007 г.

Хидрофлуовъглероди и перфлуорвъглероди

Неограничени системи с пряко изпарение, съдържащи хладилни агенти

4 юли 2007 г.

Перфлуорвъглероди

Системи за противопожарна защита и пожарогасители

4 юли 2007 г.

Флуорирани парникови газове

Прозорци за битови нужди

4 юли 2007 г.

Флуорирани парникови газове

Други прозорци

4 юли 2008 г.

Флуорирани парникови газове

Обувки

4 юли 2006 г.

Флуорирани парникови газове

Автомобилни гуми

4 юли 2007 г.

Флуорирани парникови газове

Еднокомпонентни видове пяна, освен когато се изисква да отговарят на национални стандарти за безопасност

4 юли 2008 г.

Хидрофлуовъглероди

Нови аерозоли

4 юли 2009 г.


Top