EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0768

Регламент (ЕО) № 768/2006 на Комисията от 19 май 2006 година за прилагане на Директива 2004/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на събирането и обмена на информация за безопасността на въздухоплавателните средства, използващи летища на Общността, и управлението на информационната системаТекст от значение за ЕИП.

OJ L 134, 20.5.2006, p. 16–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 364–368 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 015 P. 223 - 225
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 015 P. 223 - 225
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 13 - 15

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/768/oj

07/ 15

BG

Официален вестник на Европейския съюз

223


32006R0768


L 134/16

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 768/2006 НА КОМИСИЯТА

от 19 май 2006 година

за прилагане на Директива 2004/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на събирането и обмена на информация за безопасността на въздухоплавателните средства, използващи летища на Общността, и управлението на информационната система

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2004/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно безопасността на въздухоплавателни средства на трети страни, които използват летища на Общността (1), и по-специално член 8, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2004/36/ЕО въвежда хармонизиран подход за ефективното изпълнение на международните стандарти за безопасност в Общността чрез хармонизиране на правилата и процедурите за перонни инспекции на въздухоплавателни средства от трети страни, кацащи на летища, разположени в държавите-членки. Тя изисква държавите-членки да пристъпват към перонни инспекции на въздухоплавателни средства от трети страни, за които се подозира, че не съответстват на международните стандарти за безопасност и които кацат на някое от летищата в Общността, отворено за международен въздушен трафик, като следват хармонизирана процедура и като участват в събирането и обмена на информация за извършените перонни инспекции.

(2)

Задълженията на държавите-членки към Общността, произтичащи от Директива 2004/36/ЕО, могат да бъдат до голяма степен отменени чрез участието на държавите-членки в програмата за оценка на безопасността на чуждестранни въздухоплавателни средства (SAFA), инициирана през 1996 г. от Европейската конференция за гражданска авиация (ECAC). Управлението на програмата е делегирано на Обединените авиационни власти (JAA). По-специално JAA управлява базата данни на SAFA, подпомага хармонизираното обучение на инспекторите и персонала, участващи в програмата, и осигурява разработването на процедури и предложения за подобряване на програмата и нейните средства, както и на докладването на събраната информация.

(3)

Необходимо е да се подобри системата за събиране и обмен на информация, съдържаща се в Директива 2004/36/ЕО, чрез определяне на специализиран експертен орган, отговорен за управлението на системата на SAFA в Общността.

(4)

Регламент (ЕО) № 1592/2002 на Европейския парламент и на Съвета (2) създава Европейската агенция за авиационна безопасност като единствен специализиран експертен орган, отговорен за подпомагане на Комисията и предприемащ необходимите мерки в рамките на пълномощията му, предоставени съгласно посочения регламент или друг законов акт на Общността.

(5)

В контекста на настоящия процес на преход от системата на JAA към Европейската агенция за авиационна безопасност е необходимо да се възложат на тази агенция задачите, свързани с програмата SAFA, изпълнявани досега от JAA. Този преход трябва да допринесе за засилване на програмата и осигуряване на нейното продължаване.

(6)

Продължаването на програмата SAFA и точният обмен на информация за безопасността на въздухоплавателните средства, използващи летища на Общността, изискват системата SAFA на Общността да бъде попълнена с възможно най-голямото количество информация, включително докладите за перонни инспекции, които не се изискват по Директива 2004/36/ЕО, но които се извършват в съответствие с процедурата, установена в приложение II към Директива 2004/36/ЕО.

(7)

Необходимо е системата SAFA на Общността да осигурява, че добавената стойност, възникваща в резултат от оперативното и техническото сътрудничество с международни организации, ще се поддържа.

(8)

Системата SAFA на Общността трябва също така да бъде допълнена с подходящи дейности, насочени към осигуряване на общи стандарти за извършване на перонни инспекции, като продължаване на дейността по разработване на наръчника за перонни инспекции, както и обучението, започнати от JAA.

(9)

Признато е, че трябва да продължи да се търси участието на трети страни, за да се подпомага подобряването на безопасността на гражданската авиация в Европа. Следователно, участието на трети страни в системата SAFA на Общността, според съответните споразумения, трябва да се насърчава и подкрепя с цел осигуряване на плавен преход.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден по член 12 от Регламент (ЕИО) № 3922/1991 на Съвета (3),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За целите на настоящия регламент „системата SAFA на Общността“ означава системата, създадена с Директива 2004/36/ЕО и с настоящия регламент, за събиране, обмен и анализ на информация за безопасността на въздухоплавателните средства и авиационните оператори.

Член 2

1.   Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA) управлява и използва средствата и процедурите, необходими за събиране и обмен на:

1.

информацията, посочена в членове 3, 4 и 5 от Директива 2004/36/ЕО,

2.

информацията, предоставена от трети страни или международни организации, с които Общността е сключила съответни споразумения, или от организации, с които EASA е сключила съответни спогодби съгласно член 18, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1592/2002.

2.   Управлението включва следните задачи:

1.

събиране на данни от държавите-членки, необходими за информацията, свързана с безопасността на въздухоплавателните средства, използващи летища на Общността;

2.

създаване, поддържане и предоставяне на непрекъсната актуализация на централизираната база данни, съдържаща:

a)

цялата информация, която държавите-членки са задължени да събират и предоставят на основание членове 3, 4 и 5 от Директива 2004/36/ЕО,

б)

всяка друга уместна информация, засягаща безопасността на въздухоплавателните средства и авиационните оператори;

3.

предоставяне на необходимите промени и подобрения в приложенията на базата данни;

4.

анализ на информацията в централизираната база данни и друга уместна информация, засягаща безопасността на въздухоплавателните средства и авиационните оператори, и на тази база:

a)

консултиране на Комисията и компетентните упълномощени органи на държавите-членки относно незабавни действия или последваща политика;

б)

докладване на потенциални проблеми относно безопасността пред Комисията и компетентните упълномощени органи на държавите-членки;

в)

предлагане на координирани действия на Комисията и компетентните упълномощени органи на държавите-членки, когато това е необходимо в името на безопасността, и осигуряване на координацията на техническо ниво на такива действия;

5.

поддържане на връзка с други европейски институции и органи, международни организации и национални авиационни власти с цел обмен на информация;

6.

консултиране на Комисията за бъдещото развитие и стратегията на системата SAFA на Общността.

Член 3

1.   Държавите-членки следва да въвеждат без закъснение в централизираната база данни:

1.

докладите от перонните инспекции, посочени в член 4, параграф 4 от Директива 2004/36/ЕО,

2.

докладите от перонните инспекции, които не се изискват от Директива 2004/36/ЕО, но се извършват в съответствие с процедурата, установена в приложение II към Директива 2004/36/ЕО.

2.   Държавите-членки съобщават на Европейската агенция за авиационна безопасност всяка информация, която е полезна за прилагането на Директива 2004/36/ЕО и за изпълнението от Европейската агенция за авиационна безопасност на задачите, възложени ѝ чрез настоящия регламент, включително информацията, обхваната от член 3 от Директива 2004/36/ЕО.

Член 4

1.

представя на Комисията предложение за наръчник с процедури за перонни инспекции и при необходимост, предложение за по-нататъшно разработване и актуализиране на наръчника и приложенията към Директива 2004/36/ЕО;

2.

разработва програми за обучение и подпомага организирането и провеждането на курсове за обучение и семинари за инспектори с цел по-добро разбиране на системата SAFA на Общността и за постигане на общ стандарт при извършването на перонни инспекции;

3.

подпомага и координира програма за обмен на инспектори, насочена към осигуряване на възможност инспекторите да натрупат практически опит и допринасяща за хармонизиране на процедурите.

Член 5

1.   Европейската агенция за авиационна безопасност подготвя годишно и изпраща на Комисията:

1.

доклад за системата SAFA на Общността, съдържащ като минимум следната информация:

a)

състоянието на напредъка на системата, включително постиженията, засягащи събирането и обмена на информация, базата данни, наръчника за перонни инспекции и дейността по обучението;

б)

състоянието на инспекциите, проведени през годината;

в)

анализ на резултатите от инспекциите с указание за категорията на констатациите;

г)

действията, предприети през годината;

д)

приложения, съдържащи списък на инспекциите, подредени по държава на опериране, тип на въздухоплавателното средство, оператор и процент на забележките.

2.

Предложение за публичен доклад с обща информация, съдържащ анализ на цялата информация, получена в съответствие с член 5 от Директива 2004/36/ЕО.

2.   Комисията, в съответствие с процедурата, посочена в член 10, параграф 5 от Директива 2004/36/ЕО, се консултира с Комитета за сигурност на гражданското въздухоплаване по отношение на доклада за системата SAFA на Общността, посочен в първи параграф.

Член 6

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Членове от 1 до 5 се прилагат от 1 януари 2007 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 май 2006 година.

За Комисията

Jacques BARROT

Заместник-председател


(1)  ОВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 76.

(2)  ОВ L 240, 7.9.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1643/2003 (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 7).

(3)  ОВ L 373, 31.12.1991, стр. 4. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1592/2002 (ОВ L 240, 7.9.2002 г., стр. 1).


Top