Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0388

Регламент (ЕО) № 388/2006 на Съвета oт 23 февруари 2006 година за съставяне на многогодишен план за устойчива експлоатация на запаса от морски език в Бискайския залив

OJ L 270M , 29.9.2006, p. 288–291 (MT)
OJ L 65, 7.3.2006, p. 1–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 008 P. 180 - 183
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 008 P. 180 - 183
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 010 P. 50 - 53

No longer in force, Date of end of validity: 25/03/2019; отменен от 32019R0472

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/388/oj

04/ 8

BG

Официален вестник на Европейския съюз

180


32006R0388


L 065/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 388/2006 НА СЪВЕТА

oт 23 февруари 2006 година

за съставяне на многогодишен план за устойчива експлоатация на запаса от морски език в Бискайския залив

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Неотдавнашна научна препоръка от Международния съвет за изследване на морето (ICES) сочи, че запасът от морски език в участъци VIIIa и VIIIb на ICES има нива на причинена от риболовни дейности смъртност, които са намалили количествата на възрастните индивиди в морето до такава степен, че този запас не би могъл да се възобновява чрез репродукция, и в резултат на това е застрашен от изчезване.

(2)

Необходимо е да се вземат мерки за съставянето на многогодишен план за управление на запаса от морски език в Бискайския залив в съответствие с член 5 от Регламент (EO) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на риболовните ресурси в рамките на общата политика по рибарството (2).

(3)

Целта на плана е да гарантира такава експлоатация на запаса от морски език в Бискайския залив, която да осигурява устойчиви икономически, екологични и социални условия.

(4)

Регламент (ЕО) № 2371/2002 изисква, inter alia, за постигането на тази цел Общността да приложи предпазния подход, когато предприема мерки за защита и опазване на запаса, да осигури устойчивата му експлоатация и да намали до минимум въздействието на риболова върху морските екосистеми. Общността следва да се стреми към прогресивно прилагане на екосистемния подход към управлението на риболова и следва да има принос в ефикасните риболовни дейности в рамките на икономически жизнеспособна и конкурентна рибна промишленост, осигуряваща добър стандарт на живота на зависещите от риболов на морски език в Бискайския залив, като вземе също под внимание интереса на потребителите.

(5)

За да се постигне тази цел, необходимо е нивата на смъртност, причинена от риболовни дейности да се контролират така че да се постигне висока вероятност на забавяне на темповете ѝ с всяка изминала година.

(6)

Подобен контрол на темповете на причинена от риболовни дейности смъртност може да се постигне чрез създаването на подходящ метод за установяване на нивото на Общо допустимия улов (ТАС) на засегнатия запас, както и на система, по която риболовните дейности се ограничават до ниво, при което превишаването на ТАС е малко вероятно.

(7)

Научният, технически и икономически комитет по риболов препоръчва предпазната биомаса за запаса от морски език в Бискайския залив да бъде 13 000 тона.

(8)

Запасът от морски език в Бискайския залив е близо до предпазните нива, а постигането на такива нива в кратък срок не изисква прилагането на цялостна система за управление на риболовните дейности. Независимо от това е уместно да се определят мерки за ограничаване на общия капацитет на основните флоти, ловящи този запас, с оглед намаляването на този капацитет с течение на времето, осигуряване възстановяването на ресурса и недопускане на бъдещо увеличаване на риболовните дейности.

(9)

Следва да се включат контролни мерки в допълнение към мерките, установени в Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г., относно установяването на система за контрол, приложима към общата политика по рибарството (3), за да се осигури съответствие с мерките, установени в настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ

Член 1

Предмет

1.   Настоящият регламент установява многогодишен план за устойчивата експлоатация на запаса от морски език в Бискайския залив (оттук нататък наричан морски език в Бискайския залив).

2.   За целта на настоящия регламент „Бискайски залив“ означава морската зона, очертана от Международния съвет за изследване на морето (ICES) като участъци VIIIa и VIIIb.

Член 2

Цел на плана за възстановяване

1.   Целта на плана е да се постигне биомаса на запаса от морски език в Бискайския залив, хвърляща хайвер, над предпазното ниво от 13 000 тона през 2008 г. или преди това, а след това да се осигури устойчивата ѝ експлоатация.

2.   Тази цел се постига чрез постепенно намаляване на темпа на причинената от риболов смъртност на запаса.

Член 3

Законодателни мерки и определяне на годишния ТАС

1.   Когато ICES прецени, че хвърлящата хайвер биомаса на запаса е равна на или над предпазното ниво от 13 000 тона, Съветът взема решение с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията относно:

а)

дългосрочен целеви темп на причинената от риболов смъртност; и

б)

забавяне на темпа на причинената от риболов смъртност, което да се прилага до постигане на целевия темп на причинената от риболов смъртност по буква a).

2.   Всяка година Съветът взема решение с квалифицирано мнозинство въз основа на предложение от Комисията относно ТАС за следващата година за морски език в Бискайския залив.

ГЛАВА II

OБЩО ДОПУСТИМ УЛОВ

Член 4

Процедура за установяване на ТАС

1.   Когато Научният, технически и икономически комитет по риболов (STECF) прецени в контекста на най-новия доклад от ICES, че хвърлящата хайвер биомаса на запаса морски език в Бискайския залив е под 13 000 тона, Съветът взема решение за ТАС, който според оценката на STECF не надвишава размера на улови, които ще доведат до намаление с 10 % на темпа на причинената от риболов смъртност в годините на прилагането му в сравнение с темпа на причинената от риболов смъртност за предходната година.

2.   Когато Научният, технически и икономически комитет по риболов (STECF) прецени в контекста на най-новия доклад от ICES, че хвърлящата хайвер биомаса на запаса морски език в Бискайския залив е равна на или над 13 000 тона, Съветът взема решение за ТАС, който се установява в размер на улови, който по преценката на STECF е по-висок от:

а)

ТАС, чието прилагане съответства на забавянето на темпа на причинената от риболов смъртност, за който Съветът е взел решение в съответствие с член 3, параграф 1, буква б);

б)

ТАС, чието прилагане ще постигне целевия темп на причинената от риболов смъртност, за който Съветът е взел решение в съответствие с член 3, параграф 1, буква а).

3.   Когато прилагането на параграф 1 или 2 от настоящия член би довело до ТАС, превишаващ ТАС от предходната година с повече от 15 %, Съветът приема ТАС, който е с 15 % по-висок от ТАС за текущата година.

4.   Когато прилагането на параграф 1 или 2 от настоящия член би довел до ТАС, който е с повече от 15 % по-нисък от ТАС за предходната година, Съветът приема ТАС, който е с 15 % по-нисък от ТАС за текущата година.

ГЛАВА III

ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИБОЛОВНОТО УСИЛИЕ

Член 5

Специално разрешение относно морски език в Бискайския залив

1.   Държавите-членки вземат мерки, за да гарантират, че риболовните дейности, водещи до улови и задържане на борд на повече от 2 000 kg морски език от участъци VIIIa и VIIIb на ICES всяка календарна година от кораби, плаващи под техните флагове и регистрирани на тяхна територия, подлежат на издаване на разрешение за улов на морски език в Бискайския залив. Това разрешение е специално риболовно разрешение, издадено в съответствие с член 7 oт Регламент (ЕО) № 1627/94 на Съвета oт 27 юни 1994 г. относно установяване на общи разпоредби, свързани със специални разрешения за риболов (4).

2.   В границите на участъци VIIIa и VIIIb на ICES се забранява уловът и задържането на борд, претоварването или разтоварването на сушата на количество морски език, превишаващо 100 kg от всеки морски рейс, освен ако въпросният корабът притежава разрешение за улов на морски език в Бискайския залив.

3.   Всяка държава-членка изчислява сумарния капацитет в бруто тона на своите кораби, които през 2002, 2003 или 2004 г. са стоварили на сушата повече от 2 000 kg морски език от Бискайския залив. Тази стойност се съобщава на Комисията.

4.   При писмено искане от Комисията държави-членки в срок от 30 дни представят документация на записите на улов, изготвени от корабите, на които е било дадено разрешение за улов на морски език в Бискайския залив.

5.   Всяка година държавите-членки изчисляват сумарния капацитет в бруто тона на своите кораби, които притежават разрешение за улов на морски език в Бискайския залив, и на които от влизането на настоящия регламент в сила, риболовните дейности с държавна помощ по разпоредбите на член 7 oт Регламент (ЕО) № 2792/1999 на Съвета oт 17 декември 1999 г. за установяването на подробни правила и разпоредби относно структурната помощ на Общността за сектор рибарство (5).

6.   Всяка държава-членка издава разрешения за улов на морски език в Бискайския зали на своите кораби, само ако сумарният капацитет на тези кораби не превишава разликата между сумарния капацитет, определен в съответствие с параграф 3 от настоящия член, и капацитета на кораби, чиято риболовната дейност, определена в съответствие с параграф 5, е прекратена за постоянно.

7.   Чрез дерогация от параграф 6, когато Комисията е решила въз основа на научните доклади на STECF, че целевият темп на причинена от риболов смъртност, дефинирана в член 3, параграф 1, е достигнат, всяка държава-членка издава разрешения за улов на морски език в Бискайския залив на своите кораби, само ако сумарният капацитет на тези кораби не превишава сумарния капацитет на кораби, притежаващи разрешения за улов на морски език в Бискайския залив през предходната година.

8.   Разрешенията за улов на морски език в Бискайския залив са валидни за период от една календарна година, а през риболовната година не се издават нови разрешения за риболов.

9.   Чрез дерогация от параграф 8 от настоящия член, нови разрешения могат да се издават при условие че разрешения се оттеглят едновременно от един или повече кораби със същия сумарен бруто тонаж, както този на кораба или корабите, получаващи нови разрешения.

Член 6

Алтернативна процедура за управление на риболовните дейности

1.   Като дерогация от член 5, една държава-членка, чиято квота за морски език от Бискайския залив е по-ниска от 10 % от ТАС може да внедри различен начин на управление на риболовните дейности. Този начин може да установи референтно ниво на риболовните дейности, използвано през 2005 г. Засегнатите държави-членки осигуряват риболовните дейности да не превишават референтното ниво през 2006 г. и следващите години.

2.   Към държава-членка, ползваща се от дерогацията в параграф 1 от настоящия член, може да бъде отправено искане от Комисията да представи доклад за прилагането на различен начин на управление на риболовните дейности. Комисията изпраща този доклад на всички останали държави-членки.

3.   За целите на параграф 1 риболовното усилие се измерва като сума през всяка календарна година от продуктите, изчислени за съответен кораби, от инсталираната мощност на двигателя им, измерена в kW, и броя на риболовните им дни в зоната.

4.   През 2009 г. и всяка трета година след това Съветът взема решение с квалифицирано мнозинство и въз основа на предложение от Комисията относно ревизиране на референтните нива, установени в параграф 1. Подобни ревизии целят да осигурят правилно разпределение на възможностите за риболов.

5.   По искане на държава-членка максималното годишно ниво на риболовните дейности, фиксирано по параграф 1, може да се коригира от Комисията, за да се позволи на държавата-членка изцяло да се възползва от своите възможности за риболов на морски език в Бискайския залив. Молбата се придружава от информация относно наличността на квоти и за усилието. Решенията се вземат от Комисията в срок от шест седмици от получаването на искаенто в съответствие с процедурата, определена в член 30, параграф 2 oт Регламент (ЕО) № 2371/2002.

ГЛАВА IV

МОНИТОРИНГ, ИНСПЕКЦИЯ И НАБЛЮДЕНИЕ

Член 7

Граница на допустимото отклонение

Като дерогация от член 5, параграф 2 oт Регламент (ЕИО) № 2807/83 на Комисията от 22 септември 1983 г. относно установяване на подробни правила за вписване на информация за улова на риба от държавите-членки (6), разрешената граница на допустимо отклонение, в пресметнатите количества от морски език от Бискайския в килограми живо тегло, задържани на борда на корабите, е 8 % от цифра, вписана в корабния дневник. Прилага се коефициентът на преобразуване, приет от държавата членка, под чийто флаг плава корабът.

Член 8

Претегляне на стоварените на сушата улови

Компетентните органи на дадена държава-членка вземат мерки, за да гарантират, че всяко количество от морски език, уловено в Бискайския залив, превишаващо 300 kg, се претегля преди продажба, като се използват везните на тържището.

Член 9

Предварително нотифициране

Капитанът на риболовния кораб на Общността, който е ловувал Бискайския залив и желае да претоварва количество морски език, задържано на борд или да или да разтоварва количество от морски език в пристанище или на място на сушата в страна, извън Общността, осигурява на компетентните органи на държавата-членка, под чийто флаг плава корабът, следната информация най-малко 24 преди претоварването или разтоварването в страна извън Общността:

а)

името на пристанището или мястото на разтоварване,

б)

очакваното време на пристигане в това пристанище или място на разтоварване,

в)

количествата в килограми живо тегло на всички видове, от които повече от 50 kg са задържани на борд.

Това нотифициране може също да се извърши от представител на капитана на риболовния кораб.

Член 10

Отделно събиране на морски език

1.   Забранява се задържането на борда на риболовен кораб на Общността в отделен контейнер на каквото и да е количество от морски език, смесено с каквито и да било други видове морски организми.

2.   Капитаните на риболовните кораби на Общността оказват на инспекторите от държавите-членки съдействие, което да даде възможност да се направи кръстосана проверка на декларираните в корабния дневник количества и уловите от морски език, задържани на борд.

Член 11

Транспорт на морски език

1.   Компетентните органи на дадена държава-членка могат да изискат претеглянето на всяко превишаващо 300 kg количество морски език, уловено в коя да е от географските области, посочени в член 1, и разтоварено за първи път в тази държава-членка, преди транспортирането му от пристанището на първо разтоварване до друго място.

2.   Като дерогация от член 13 oт Регламент (ЕИО) № 2847/93, количествата от морски език, превишаващи 300 kg и транспортирани до места, различни от мястото на разтоварване на сушата или внос, се придружават от копие на една от декларациите, предвидени в член 8, параграф 1 oт цитирания регламент, свързани с транспорта на количествата морски език. Освобождаването от това задължение, предвидено в член 13, параграф 4, буква б) от цитирания регламент, не се прилага.

ГЛАВА V

ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ

Член 12

Оценка на мерките за управление

Комисията се стреми да получава научни препоръки от STECF относно темпа на напредък в посока на целите на плана за управление през третата година на прилагане на настоящия регламент и всяка трета година на прилагане на настоящия регламент след това. Когато е уместно, Комисията предлага съответни мерки и Съветът взема решение с квалифицирано мнозинство относно алтернативните мерки за постигане на целта, подробно изложена в член 2.

Член 13

Специални обстоятелства

Ако STECF съобщи, че количеството хвърлящ хайвер запас на морски език от Бискайския залив страда от намален репродуктивен капацитет, Съветът решава с квалифицирано мнозинство въз основа на предложение от Комисията относно ТАС, който е по-нисък от предвидения в член 4.

ГЛАВА VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 14

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 февруари 2006 година.

За Съвета

Председател

E. GEHRER


(1)  Все още непубликувано в Официален вестник.

(2)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.

(3)  ОВ L 261, 20.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (EO) № 768/2005 (ОВ L 128, 21.5.2005 г., стр. 1).

(4)  ОВ L 171, 6.7.1994 г., стр. 7.

(5)  ОВ L 337, 30.12.1999 г., стр. 10. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 485/2005 (ОВ L 81, 30.3.2005 г., стр. 1).

(6)  ОВ L 276, 10.10.1983 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (EO) № 1804/2005 (ОВ L 290, 4.11.2005 г., стр. 10).


Top