Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0015

Директива 2006/15/ЕО на Комисията от 7 февруари 2006 година за установяване на втори списък на индикативни гранични стойности на професионална експозиция при прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на Директиви 91/322/ЕИО и 2000/39/ЕОТекст от значение за ЕИП.

OJ L 38, 9.2.2006, p. 36–39 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 158–161 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 008 P. 205 - 208
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 008 P. 205 - 208
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 004 P. 270 - 273

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/15/oj

05/ 08

BG

Официален вестник на Европейския съюз

205


32006L0015


L 038/36

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2006/15/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 7 февруари 2006 година

за установяване на втори списък на индикативни гранични стойности на професионална експозиция при прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на Директиви 91/322/ЕИО и 2000/39/ЕО

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската общност,

като взе предвид Директива 98/24/ЕО на Съвета от 7 април 1998 г. за опазване на здравето и безопасността на работниците от рисковете, свързани с химични агенти на работното място (1), и по-специално член 3, параграф 2 от нея,

като взе предвид становището на Консултативния комитет по безопасност, хигиена и опазване на здравето на работното място,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Директива 98/24/ЕО Комисията трябва да предложи европейски цели под формата на индикативни гранични стойности на експозиция (ИГСПЕ) за защитата на работниците от химични рискове, които да бъдат определени на общностно равнище.

(2)

При изпълнението на настоящата задача Комисията се подпомага от Научния комитет за пределно допустими стойности на професионална експозиция на химични вещества (SCOEL), създаден с Решение 95/320/ЕО на Комисията (2).

(3)

Индикативните гранични стойности на професионална експозиция, основани на здравеопазването, необвързващи стойности, получени от най-скорошните научни данни, които са на разположение и отчитайки наличните методи за измерване. Те определят праговите нива на експозиция, под които не се очакват вредни последици за което и да е вещество. Те са необходими за определянето и оценката на рисковете на работодателя, съгласно член 4 от Директива 98/24/ЕО.

(4)

За всяко химично вещество, за което на ниво Общността са установени индикативни гранични стойности на професионална експозиция, от държавите-членки се изисква да установят национална пределно допустима стойност на професионална експозиция, вземайки предвид пределната стойност на Общността, но може да определят неговия характер съгласно националното законодателство и практика.

(5)

Граничните стойности на професионална експозиция следва да бъдат разглеждани като важна част от общия подход за осигуряване опазването на здравето на работниците на работното място срещу рисковете, възникващи от опасни химикали.

(6)

Резултатите от оценките на риска и стратегиите за намаляване на риска, разработени в рамката на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета (3) за оценка и контрол на рисковете от съществуващите вещества, предвиждат установяването или преглед на граничните стойности на професионална експозиция.

(7)

Първият и вторият списък на индикативните гранични стойности на професионална експозиция бяха установени с Директиви 91/322/ЕИО (4) и 96/94/ЕО на Комисията (5) на базата на Директива 80/1107/ЕИО на Съвета от 27 ноември 1980 г. относно защитата на работниците от рисковете, свързани с експозицията на химични, физически и биологични агенти на работното място (6).

(8)

Директива 80/1107/ЕИО се отменя, считано от 5 май 2001 г., с Директива 98/24/ЕО.

(9)

Директива 98/24/ЕО установи, че Директиви 91/322/ЕИО и 96/94/ЕИО остават в сила.

(10)

Директива 96/94/ЕО бе отменена, считано от 31 декември 2001 г. с Директива 2000/39/ЕО на Комисията от 8 юни 2000 г., за изготвяне на първи списък на гранични стойности на професионална експозиция в приложение на Директива 98/24/ЕО на Съвета за опазване на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място (7).

(11)

С оглед на оценката на последните научни данни е уместно да се прегледат индикативните гранични стойности на професионална експозиция, установени от Директива 91/322/ЕИО.

(12)

В съответствие с член 3 от Директива 98/24/ЕО Научният комитет по пределно допустими стойности оцени общо 33 вещества, които са изброени в приложението към настоящата директива. От тези 33 вещества 17 бяха вече изброени в приложението към Директива 91/322/ЕИО. За 4 от тези вещества Научният комитет по пределно допустими стойности препоръчва установяването на нови индикативни гранични стойности и за 13 вещества — да се поддържат предишните гранични стойности. Затова тези 17 вещества, изброени сега в настоящата директива, следва да бъдат заличени с приложението към Директива 91/322/ЕИО, а останалите 10 вещества остават в приложението към Директива 91/322/ЕИО.

(13)

Десет вещества следва да останат в приложението към Директива 91/322/ЕИО. По отношение на 9 от тези вещества Научният комитет по пределно допустими стойности (SCOEL) все още не е препоръчал индикативни гранични стойности на професионална експозиция, а за останалите вещества се очаква в близко бъдеще да има допълнителни научни данни и те ще бъдат представени на Научния комитет за пределно допустими стойности (SCOEL) за разглеждане.

(14)

Списъкът в приложението към настоящата директива обхваща още 16 други вещества, за които от Научния комитет по пределно допустими стойности (SCOEL) са предложени индикативни гранични стойности на професионална експозиция, след оценката на последните налични научни данни за производствените последици върху здравето, отчитайки наличието на методи за измерване в съответствие с член 3 от Директива 98/24/ЕО.

(15)

Едно от тези вещества, монохлорбензол, бе включено в приложението към Директива 2000/39/ЕО. Научният комитет по пределно допустими стойности (SCOEL) направи преглед на предложени индикативни гранични стойности на професионална експозиция с оглед на неотдавнашните научни данни и препоръча установяването на нови индикативни гранични стойности на професионална експозиция. Поради това настоящото вещество, което сега е включено в списъка на приложението към настоящата директива, следва да бъде заличено с приложението към Директива 2000/39/ЕО.

(16)

Необходимо е също да се установят краткосрочни гранични стойности на професионална експозиция за определени вещества, за да се вземат предвид последиците от краткосрочната експозиция.

(17)

За някои вещества е необходимо да се вземе предвид възможността за проникването им през кожата, за да се осигури най-доброто ниво на защита.

(18)

Настоящата директива следва да представлява практическа стъпка към постигането на социалното измерение на вътрешния пазар.

(19)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Комитета, основан с член 17 от Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване на подобрения в областта на безопасните и здравословни условия на труд на работниците (8).

(20)

Следователно Директива 91/322/ЕИО следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

При прилагането на Директива 98/24/ЕО, с настоящото се създава втори списък на Общността за индикативните гранични стойности на професионална експозиция за химични агенти, изброени в настоящото приложение.

Член 2

Държавите-членки установяват национални гранични стойности на професионална експозиция за химични агенти, изброени в приложението, вземайки предвид възприетите в Общността стойности.

Член 3

В приложението към Директива 91/322/ЕИО, позоваванията на веществата никотин, мравчена киселина, метанол, ацетонитрил, нитробензол, резорцин, диетиламин, въглероден диоксид, оксалова киселина, цианамид, двуфосфорен петоокис, двуфосфорен пентасулфид, бром, фосфорен пентахлорид, пиретрум, барий, (разтворими съединения като Ba), сребро (разтворими съединения като Ag) и техните индикативни пределни стойности се заличават.

В приложението към Директива 2000/39/ЕО позоваването на веществото хлорбензол се заличава.

Член 4

1.   Държавите-членки въвеждат в сила необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива най-късно до 18 месеца след влизането ѝ в сила.

Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби, както и таблица за съответствието между тези разпоредби и настоящата директива.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки следва да представят на Комисията текста на разпоредбите от националното си законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директивата.

Член 5

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 6

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 7 февруари 2006 година.

За Комисията

Vladimír ŠPIDLA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 131, 5.5.1998 г., стр. 11.

(2)  ОВ L 188, 9.8.1995 г., стр. 14.

(3)  ОВ L 84, 5.4.1993 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) 1882/2003 г. на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(4)  ОВ L 177, 5.7.1991 г., стр. 22.

(5)  ОВ L 338, 28.12.1996 г., стр. 86.

(6)  ОВ L 327, 3.12.1980 г., стр. 8.

(7)  ОВ L 142, 16.6.2000 г., стр. 47.

(8)  ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ИНДИКАТИВНИ ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕКСПОЗИЦИЯ

EINECS (1)

CAS (2)

Наименование на реагента

Гранични стойности

Нотация (3)

8 часа (4)

краткосрочно (5)

mg/m3  (6)

ppm (7)

mg/m3  (3)  (6)

ppm (7)

200-193-3

54-11-5

Никотин

0,5

кожа

200-579-1

64-18-6

Мравчена киселина

9

5

200-659-6

67-56-1

Метанол

260

200

кожа

200-830-5

75-00-3

Хлоретан

268

100

200-835-2

75-05-8

Ацетонитрил

70

40

кожа

201-142-8

78-78-4

Изопентан

3 000

1 000

202-716-0

98-95-3

Нитробензол

1

0,2

кожа

203-585-2

108-46-3

Резорцин

45

10

кожа

203-625-9

108-88-3

Толуол

192

50

384

100

кожа

203-628-5

108-90-7

Монохлорбензол

23

5

70

15

203-692-4

109-66-0

Пентан

3 000

1 000

203-716-3

109-89-7

Диетиламин

15

5

30

10

203-777-6

110-54-3

n-хексан

72

20

203-806-2

110-82-7

Циклохексан

700

200

203-815-1

110-91-8

Морфолин

36

10

72

20

203-906-6

111-77-3

2-(2-метоксиетокси)етанол

50,1

10

кожа

203-961-6

112-34-5

2-(2-бутоксиетокси)етанол

67,5

10

101,2

15

204-696-9

124-38-9

Въглероден диоксид

9 000

5 000

205-483-3

141-43-5

2-аминоетанол

2,5

1

7,6

3

кожа

205-634-3

144-62-7

Оксалова киселина

1

206-992-3

420-04-2

Цианамид

1

0,58

кожа

207-343-7

463-82-1

Неопентан

3 000

1 000

215-236-1

1314-56-3

Двуфосфорен петоокис

1

215-242-4

1314-80-3

Двуфосфорен пентасулфид

1

231-131-3

 

Сребро (разтворими съединения като Ag)

0,01

Барий, (разтворими съединения като Ba)

0,5

Хром метал, неорганични хромени (II) съединения органични хромени (III) съединения (неразтворими)

2

 

231-714-2

7697-37-2

Азотна киселина

2,6

1

231-778-1

7726-95-6

Бром

0,7

0,1

231-959-5

7782-50-5

Хлор

1,5

0,5

232-260-8

7803-51-2

Фосфин

0,14

0,1

0,28

0,2

8003-34-7

Пиретрум (пречистен от сенсибилизиращи лактони)

1

233-060-3

10026-13-8

Фосфорен пентахлорид

1


(1)  EINECS: Европейски инвентарен опис на съществуващи химически вещества.

(2)  CAS: Регистрационен номер на службата за химически резюмета.

(3)  Измерено или изчислено по отношение на базов период от осем часа като среднопретеглено време.

(4)  mg/m3: милиграма на кубичен метър въздух при 200С и 101,3 кРа.

(5)  ppm: частици на милион обемни във въздуха (ml/m3).

(6)  Пределно допустима стойност, над която не трябва да има експозиция и която се отнася за 15-минутен период, освен ако не е специфицирано друго.

(7)  Кожната нотация, определена за граничните стойности на професионална експозиция, показва възможността за значително поглъщане през кожата.


Top