Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D1718

Решение № 1718/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 година за прилагане на програма за подпомагане на европейския аудио-визуален сектор (МЕДИА 2007)

OJ L 327, 24.11.2006, p. 12–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 054 P. 266 - 283
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 054 P. 266 - 283
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 055 P. 127 - 144

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; отменен от 32013R1295 . Latest consolidated version: 25/11/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/1718/oj

13/ 54

BG

Официален вестник на Европейския съюз

266


32006D1718


L 327/12

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ № 1718/2006/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 15 ноември 2006 година

за прилагане на програма за подпомагане на европейския аудио-визуален сектор

(МЕДИА 2007)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 150, параграф 4 и член 157, параграф 3 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (3),

като имат предвид, че:

(1)

Европейският аудио-визуален сектор играе първостепенна роля при изграждането на европейско гражданство, тъй като представлява една от главните насоки за предаването на европейците, и по-специално на младежите, на основните общи и споделяни от държавите от Европейския съюз социални и културни ценности. Подпомагането от страна на Общността има за цел да позволи на европейския аудио-визуален сектор да насърчава диалога между културите, да повиши осведомеността по отношение на европейските култури и да увеличава неговия политически, културен, социален и икономически потенциал, който представлява истински принос в перспективата за създаването на европейско гражданство. Тази подкрепа цели засилване на неговата конкурентоспособност, и по-специално увеличаването в Европа на пазарния дял на европейските ненационални творби.

(2)

Също така е необходимо да се насърчава активната гражданска позиция и да се полагат повече усилия за гарантиране на опазването на достойнството на човека, да се насърчава равенството между мъжете и жените и да се води борба с всички форми на расова дискриминация и изключване, включително с расизма и ксенофобията.

(3)

Всички дейности, приети в рамките на настоящата програма, следва да бъдат съвместими с Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално с член 11 от нея, относно свободата на изразяване и медийния плурализъм.

(4)

Член 22 от посочената харта гласи, че Европейският съюз зачита културното и езиковото разнообразие. Следователно е необходимо да се обръща внимание на особените нужди на по-малките държави-членки, както и на държавите с повече от един езиков ареал.

(5)

Подпомагането на европейския аудио-визуален сектор от Общността се извършва въз основа на член 151 от Договора.

(6)

Подкрепата от Общността на аудио-визуалния сектор се вписва също така в контекста на новата стратегическа цел на Европейския съюз, определена от Европейския съвет в Лисабон на 23 и 24 март 2000 г., която се състои в засилване на професионалното обучение, заетостта, икономическата реформа и социалното сближаване в рамките на икономика, основана на знанието. В своите заключения Европейският съвет констатира, че „индустрията, която създава съдържание, създава добавена стойност, като свързва в мрежа и използва проявленията на европейското културно разнообразие“. Този подход бе потвърден в заключенията на Европейския съвет в Брюксел на 20 и 21 март 2003 г.

(7)

Подкрепата от страна на Общността за аудио-визуалния сектор се основава на придобития значителен опит при прилагането на програмите МЕДИА I, МЕДИА II, МЕДИА Плюс и МЕДИА — Обучение (4), които допринесоха за развитието на европейската аудио-визуална индустрия от 1991 г. насам, както стана ясно от оценката на тези програми.

(8)

Получените резултати показаха, че дейността на Общността следва да се концентрира предимно върху:

етапа преди самото аудио-визуално производство, върху разработването на европейски аудио-визуални продукти, както и на придобиването и повишаването на уменията в аудио-визуалната област, като последната дейност трябва да бъде считана като неразделна част от процеса преди самото продуциране на аудио-визуалните творби,

етапа след аудио-визуалното производство, върху разпространението, показването в залите и промотирането на европейските аудио-визуални творби,

факта, че цифровизирането допринася по решаващ начин за укрепването на аудио-визуалния сектор и че то представлява централен елемент от МЕДИА 2007 г. Подкрепата за цифровите услуги и изготвянето на европейски каталози е един от приоритетите на програмата, за да се преодолее фрагментирането на европейския аудио-визуален пазар.

(9)

Програмата МЕДИА следва да оказва подкрепа на авторите (сценаристи и режисьори) при творческия процес и да ги насърчава да прилагат и използват нови техники на създаване на съдържание, които да увеличават иновативния капацитет на европейския аудио-визуален сектор.

(10)

Съществуват няколко платформи за цифровизиране относно филмовите прожекции в зависимост от употребата, потребителите и нуждите, които често се различават значително. Пилотните проекти на програма МЕДИА представляват опитно поле за бъдещото развитие на аудио-визуалния сектор.

(11)

Допълнителното въвеждане на програмите МЕДИА Плюс и МЕДИА — Обучение и на инициативата „Развитие и аудиовизия: i2i Audiovisual“ отбелязаха нов етап при прилагането на политиката на подкрепа от страна на Общността за аудио-визуалния сектор. Тя имаше за цел по-специално да разреши проблемите относно достъпа до финансиране на малките и средните предприятия (МСП) в този сектор. Оценката на инициативата „Развитие и аудиовизия: i2i Audiovisual“ потвърди нейното съответствие с нуждите на сектора и необходимостта от продължаване на дейността на Общността в тази посока, но като тя се насочи в по-голяма степен към специфичните нужди на сектора.

(12)

Европейският аудио-визуален сектор се характеризира със значителен потенциал за развитие, иновативност и динамизъм, чрез фрагментиране на пазара, което е резултат от културното и езиковото разнообразие и като следствие от това с голям брой малки и средни предприятия и много малки предприятия, страдащи от хронична слаба капитализация. За целите на прилагането на подкрепа от страна на Общността следва да се вземе предвид специфичният характер на аудио-визуалния сектор и да се следят административните и финансовите процедури, отнасящи се до сумата на отпуснатата помощ, да бъдат доколкото е възможно опростени и адаптирани към преследваните цели, както и към практиките и нуждите на аудио-визуалния сектор.

(13)

Почти пълната липса на кредитни дружества, специализирани във финансиране на аудио-визуалния сектор, представлява основно препятствие пред конкуренцията в рамките на целия Европейски съюз.

(14)

Комисията и държавите-членки следва да преразгледат отпусканата от тях помощ за аудио-визуалния сектор, и по-специално на резултатите от подготвителната инициатива „Развитие и аудиовизия: i2i Audiovisual“, за да могат да определят в каква степен бъдещата помощ може да опрости развитието на предлагането на специализирани кредити на малките и средните предприятия.

(15)

Следва да се направи преглед на системите за предоставяне на кредити, които са били разработени от държавите-членки за насърчаване на националните аудио-визуални проекти и привличане на частни капитали, за да се определи дали ненационалните европейски проекти биха могли да се възползват от тези капитали.

(16)

По-голямата прозрачност и по-доброто разпространение на информацията относно европейския аудио-визуален сектор представляват фактор, който повишава конкурентоспособността на операторите в сектора, и по-специално на малките и средните предприятия. Доверието на частните инвеститори би могло да се стимулира чрез по-доброто разбиране на потенциала на сектора; по този начин оценяването и контрола на дейността на Общността ще бъдат улеснени. Участието на Европейския съюз в Европейската аудио-визуална обсерватория следва да помогне за постигането на тези цели.

(17)

В Общността от двадесет и пет държави-членки сътрудничеството все повече и повече представлява стратегически отговор за засилване на конкурентоспособността на европейската филмова индустрия. Следователно е необходима по-голяма подкрепа на проекти на европейските мрежи във всички области, обхванати от програмата МЕДИА: обучение, разработване, разпространение и промоция. По-специално, става дума за подкрепа на сътрудничеството с операторите от държавите-членки, присъединили се към Европейския съюз след 30 април 2004 г. Следва да се подчертае, че всяка стратегия за сътрудничество между операторите от аудио-визуалния сектор следва да спазва законодателството на Общността по отношение на конкуренцията.

(18)

Публичното подпомагане на кинопроизводството на европейско, национално, регионално или местно равнище е необходимо за преодоляване на структурните трудности на сектора и за да се позволи на европейската аудио-визуална промишленост да посрещне предизвикателствата на глобализацията.

(19)

Страните в процес на присъединяване към Европейския съюз и държавите-членки на ЕАСТ, които са страни по споразумението за ЕИП, са признати като потенциални участнички в програмите на Общността в съответствие със споразуменията, сключени с тези страни.

(20)

Трябва да бъде засилено сътрудничеството между програмата МЕДИА и Евроимаж (Eurimages), без обаче да се достига до интегриране във финансово и административно отношение.

(21)

Европейският съвет в Солун, проведен на 19 и 20 юни 2003 г., прие „Солунската стратегия за Западните Балкани: напредък по пътя към европейска интеграция“, която предвижда програмите на Общността да следва да бъдат отворени за страните в процес на стабилизиране и асоцииране на основата на рамкови споразумения, които трябва да бъдат подписани между Общността и тези страни.

(22)

Останалите европейски страни, които са договарящи се страни по конвенцията на Съвета на Европа за трансгранична телевизия, са неразделна част от европейското аудио-визуално пространство, и следователно ако желаят, и като се вземат предвид съображенията от бюджетен характер или други приоритети на аудио-визуалната им индустрия, могат да участват в настоящата програма или да се възползват от друга форма на по-ограничено сътрудничество въз основа на допълнителни кредити и специални изисквания в съответствие с условията, които ще бъдат договорени в споразуменията между заинтересованите страни.

(23)

Сътрудничеството с трети страни, които не са европейски, развивано на базата на взаимни и балансирани интереси, може да позволи създаването на допълнителна стойност за европейската аудио-визуална индустрия в областта на промотирането, на достъпа до пазара, на разпространението, на излъчването и използването на европейските творби в тези страни. Такова сътрудничество следва да се развие на базата на допълнителни кредити и в съответствие със специфични изисквания, които ще се договорят в споразуменията между заинтересованите страни.

(24)

Следва да бъдат приложени съответни мерки за предотвратяване на нередностите и измамите и за възстановяване на фондовете, които са били изгубени или са били предоставени или употребени по неправилен начин.

(25)

Настоящото решение установява за целия период на програмата финансова рамка, която представлява главна отправна точка за бюджетния орган по време на годишната бюджетна процедура по смисъла на точка 37 от междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (5).

(26)

Следва да бъдат приети необходимите мерки за прилагането на настоящото решение в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (6).

(27)

Договореностите за мониторинг и оценка на дейностите следва да включват изготвянето на ежегодни подробни отчети, както и определянето на точни цели и индикатори, които да бъдат измерими, осъществими, съответстващи на дейността и да бъдат съпътствани от обвързващи крайни срокове.

(28)

Необходимо е да се предвидят разпоредби за мерки, регулиращи прехода между програмите МЕДИА Плюс и МЕДИА — Обучение към програмата, установена в настоящото решение.

(29)

Тъй като целите на настоящото решение не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки, а съответно могат поради своя мащаб или въздействие да бъдат по-добре постигнати на общностно равнище, Общността може да предприеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, както е установен в посочения по-горе член, настоящото решение не излиза извън това, което е необходимото за постигане на тези цели,

РЕШИХА:

ГЛАВА I

ГЛОБАЛНИ ЦЕЛИ И ОТПУСНАТИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

Член 1

Глобални цели и приоритети на програмата

1.   С настоящото решение се създава програма за подпомагане на европейския аудио-визуален сектор, наричана по-долу „Програмата“, която ще се изпълнява в периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2013 г.

2.   Аудио-визуалният сектор е основен инструмент за предаването и развитието на европейските културни ценности, както и за създаването на висококвалифицирани, ориентирани към бъдещето, работни места. Неговият съзидателен потенциал е фактор, който засилва конкурентоспособността и привлекателността на културата за обществото. Програмата е предназначена да подкрепи аудио-визуалния сектор в икономическо отношение, за да му позволи да изпълни ефективно своята културна роля, като създаде индустрия, предлагаща значително и разнообразно съдържание и достъпно и ценно културно наследство, както и да засили ефекта от подкрепата, оказвана на национално равнище.

Глобалните цели на програмата са:

а)

опазване и стимулиране на културното и езиковото разнообразие и на европейското кинематографично и аудио-визуално наследство, гарантиране на достъпа му до хората и насърчаване на диалога между културите;

б)

увеличаване на разпространението и представянето на европейски аудио-визуални творби в рамките и извън рамките на Европейския съюз, включително чрез засилване на сътрудничеството между операторите;

в)

засилване на конкурентоспособността на европейския аудио-визуален сектор в рамките на отворен и конкурентен европейски пазар, който благоприятства заетостта, включително чрез насърчаване на връзките между специалистите от аудио-визуалния сектор.

3.   За постигането на тези цели програмата подкрепя следните дейности:

а)

на етапа преди аудио-визуалното производство — придобиване и усъвършенстване на умения в аудио-визуалната област и разработване на европейски аудио-визуални творби;

б)

на етапа след аудио-визуалното производство — разпространение и популяризиране на европейските аудио-визуални творби;

в)

пилотни проекти, които трябва да гарантират, че програмата е адаптирана към развитието на пазара.

4.

а)

насърчаване на създаването на продукция в аудио-визуалния сектор, както и опознаване на европейското кинематографско и аудио-визуално наследство и неговото разпространение;

б)

укрепване на структурата на европейския аудио-визуален сектор, по-специално на малките и средните предприятия;

в)

намаляване в рамките на европейския аудио-визуален пазар на дисбаланса между страните с голям капацитет на аудио-визуална продукция и страните с ниски възможности за аудио-визуално производство и/или с ограничен езиков или географски ареал.

г)

подпомагане и поддържане на развитието на пазара в областта на цифровизирането, включително чрез насърчаване създаването на привлекателни цифрови каталози на европейски филми, които да са достъпни чрез цифрови платформи.

Член 2

Финансова рамка

1.   Финансовата рамка за изпълнение на настоящата програма за периода, посочен в член 1, параграф 1, се определя на 754 950 000 EUR. Примерното разпределение на тази сума по области е посочена в глава II, точка 1.4 от приложението.

2.   Отпускането на годишните бюджетни кредити се разрешава от бюджетния орган в рамките на финансовите разчети.

ГЛАВА II

СПЕЦИАЛНИ ЦЕЛИ НА ЕТАПА ПРЕДИ АУДИО-ВИЗУАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Член 3

Придобиване и усъвършенстване на умения в аудио-визуалната област

1.

Повишаване на уменията на европейските специалисти в аудио-визуалната област, свързани с разработване, продуциране, дистрибуция/разпространение и промоция, с цел повишаване на качеството и потенциала на европейските аудио-визуални творби. Програмата по-специално ще подкрепя следните дейности:

а)

техниката на писане на сценарии с цел увеличаване на качеството на европейските аудио-визуални творби и развиване на потенциала им за разпространяване;

б)

икономическо, финансово и търговско управление на продуцирането, разпространението и промоцията на аудио-визуалните творби с цел да се позволи изготвянето на европейски стратегии още на етапа на разработване;

в)

предвиждане още на първоначалния етап на употребата на цифровите технологии, използвани при производството, постпродукцията, разпространението, търгуването и архивирането на европейските аудио-визуални програми.

Също така трябва да се гарантира участието на специалисти и на обучаващи от страни, различни от страните, в които се провеждат дейностите по обучение, подкрепяни въз основа на точка 2, букви а), б) и в).

2.

Подобряване на европейското измерение на дейностите по аудио-визуално обучение посредством:

а)

подкрепа на свързването в мрежа и на мобилността на европейските специалисти в областта на обучението, и по-специално на:

европейските филмови училища,

институции, осигуряващи провеждането на обучение,

партньорите от професионалния сектор;

б)

обучение на обучаващи;

в)

подкрепа на филмовите училища;

г)

осъществяване на дейности по координиране и насърчаване на органите, подкрепяни в рамките дейностите, посочените в точка 1.

3.

Създаване на възможност благодарение на отпускането на стипендии на специалисти от държавите-членки, присъединили се към Европейския съюз след 30 април 2004 г., да участват в посочените в точка 1 дейности по обучение.

Мерките, установени в точки 1, 2 и 3, се прилагат в съответствие с посочените в приложението разпоредби.

Член 4

Разработване

1.

а)

оказване на подкрепа за разработването на проекти за продукции, предназначени за европейския и международния пазар, представяни от независими продуцентски компании;

б)

оказване на подкрепа при изготвянето на планове за финансиране на компаниите и на проекти за европейски продукции, и по-специално финансиране на копродукции.

2.   Комисията предприема стъпки за гарантиране на взаимното допълване между дейностите, които се подкрепят в областта на подобряването на уменията на специалистите и посочените в параграф 1 дейности.

3.   Мерките, предвидени в параграфи 1 и 2, се прилагат в съответствие с посочените в приложението разпоредби.

ГЛАВА III

СПЕЦИАЛНИ ЦЕЛИ НА ЕТАПА СЛЕД АУДИО-ВИЗУАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Член 5

Дистрибуция и разпространение

а)

укрепване сектора на европейското разпространение чрез насърчаване на разпространителите да инвестират в съвместното производство, придобиването и насърчаването на европейските ненационални филми и в прилагането на координирани маркетингови стратегии;

б)

подобряване на разпространението на европейските ненационални филми на европейския и международния пазар чрез стимулиращи мерки в полза на техния износ, разпространение на всякакъв вид носител и включването им в програмите на киносалоните;

в)

насърчаване на транснационалното разпространение на европейски аудио-визуални творби, произведени от независими дружества, като се насърчава сътрудничеството между излъчващите компании, от една страна, и независими европейски разпространители и продуценти, от друга страна;

г)

насърчаване на цифровизирането на европейските аудио-визуални творби и създаването на конкурентоспособен цифров пазар;

д)

насърчаване на киносалоните да използват възможностите, предлагани от разпространението в цифров вид.

Мерките, установени в букви от а) до д), се прилагат в съответствие с посочените в приложението разпоредби.

Член 6

Промоция

а)

подобряване на разпространението на европейските аудио-визуални творби, като на европейския аудио-визуален сектор се осигури достъп до професионалните европейски и международни пазари;

б)

подобряване на достъпа на европейската и международната публика до европейските аудио-визуални творби;

в)

насърчаване на съвместните дейности на националните организации за промотиране на филми и аудио-визуални програми;

г)

насърчаване на популяризирането на европейското кинематографско и аудио-визуално културно наследство и подобряване на достъпа на обществеността до него както на европейско, така и на международно равнище.

Мерките, предвидени в букви от а) до г), се прилагат в съответствие с посочените в приложението разпоредби.

ГЛАВА IV

ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

Член 7

Пилотни проекти

1.   Програмата може да подкрепя пилотни проекти с цел гарантиране на адаптирането ѝ към развитието на пазара, като по-специално се набляга на въвеждането и използването на информационните и комуникационните технологии.

2.   За целите на прилагането на параграф 1 Комисията получава съвети от групи за технически консултации, съставени от експерти, посочени от държавите-членки по предложение на Комисията.

ГЛАВА V

ДОГОВОРЕНОСТИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ПРОГРАМАТА И ФИНАНСОВИТЕ РАЗПОРЕДБИ

Член 8

Разпоредби по отношение на трети страни

1.

а)

страните от ЕАСТ, които са членки на ЕИП, в съответствие с разпоредбите на споразумението за ЕИП;

б)

страните в процес на присъединяване, които участват в предприсъединителна стратегия на Европейския съюз, в съответствие с общите принципи, условия и изисквания за участието на тези страни в програмите на Общността, определени съответно в рамковото споразумение и в решенията на съветите по асоцииране;

в)

страните от Западните Балкани в съответствие с условията, определени с тези страни въз основа на рамковите споразумения, които се изготвят относно участието им в програмите на Общността.

2.   Програмата е отворена също така за участието на държавите, които са страни по конвенцията на Съвета на Европа за трансгранична телевизия, различни от посочените в параграф 1, въз основа на допълнителни заделени средства в съответствие с условията, които ще бъдат договорени между заинтересованите страни.

3.   Отварянето на програмата за трети европейски страни, посочени в параграфи 1 и 2, може да бъде извършено след предварителен преглед на съвместимостта на тяхното национално законодателство със законодателството на Общността, включително с член 6, параграф 5 от Директива 89/552/ЕИО на Съвета от 3 октомври 1989 г. относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащите законови, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност (7). Настоящата разпоредба не се прилага по отношение на дейностите, предвидени в член 3 от настоящото решение.

4.   Програмата също така е отворена за сътрудничество с други трети страни, които са сключили с Европейския съюз споразумения за асоцииране или сътрудничество, в които се съдържат клаузи в аудио-визуалния сектор, и на базата на предвидени допълнителни средства и специфични условия, които ще се уговорят между заинтересованите страни. Страните от Западните Балкани, посочени в параграф 1, които не желаят да участват пълноправно в програмата, могат да се възползват от сътрудничество с програмата при условията, предвидени в настоящия параграф.

Член 9

Финансови разпоредби

1.   Бенефициерите по програмата могат да бъдат юридически или физически лица.

Без да се накърняват споразуменията и конвенциите, по които Общността е договаряща се страна, предприятията, които са бенефициери по програмата, трябва да бъдат притежавани и да продължават да бъдат притежавани или пряко, или чрез мажоритарно участие от държавите-членки и/или от граждани на държавите-членки.

2.   Комисията може да вземе решение в зависимост от бенефициерите и вида на дейностите, дали е необходимо те да бъдат освободени от проверката на професионалните компетенции и квалификации, изисквани за успешното осъществяване на дейността или работната програма. Комисията може също така да вземе предвид типа на подкрепяната дейност, специфичния профил на публиката, която е целева за аудио-визуалния сектор, както и целите на програмата.

3.   В зависимост от вида на дейността финансовото подпомагане може да бъде под формата на субсидии, стипендии или на всеки друг инструмент, разрешен от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (8). Комисията може също така да дава награди за дейности или проекти, осъществени в рамките на програмата. В зависимост от вида на дейността може да бъде разрешено прилагането на скали на единична цена или на финансиране с фиксирана ставка за подпомагане, което не надхвърля сумата, предвидена в член 181 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 (9).

4.   Комисията е длъжна да спазва принципа на пропорционалност по отношение на административните и финансовите изисквания като например критериите за избираемост и финансовия капацитет, като се взема предвид сумата на предоставеното подпомагане.

5.   Финансовата помощ, отпусната в рамките на програмата, не може да надвишава 50 % от окончателните разходи по осъществяване на подкрепяните операции. Въпреки това в случаите, изрично предвидени в приложението, финансовото подпомагане може да достигне до 75 %. Освен това подобно подпомагане се отпуска в рамките на прозрачни и обективни процедури.

6.   В зависимост от специфичния вид на съфинансираните дейности и в съответствие с член 112, параграф 1 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 Комисията може да приема като разходи, за които ще се отпуска помощта, разходите, които са пряко свързани с осъществяването на подкрепяната дейност, дори и те да са частично поети от бенефициера преди процедурата по селекция.

7.   В съответствие с член 113, параграф 1 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 и във връзка с член 172 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 съфинансиранията могат да бъдат предоставяни изцяло или отчасти в натура, при условие че стойността на предоставеното подпомагане не надвишава или реално направените и надлежно доказани със счетоводни документи разходи, или разходите, които по принцип са приемливи на въпросния пазар. Помещенията, които се предоставят на разположение за обучение или за промоционални цели, могат да бъдат включени в това подпомагане.

8.   Сумите, които са възстановени в рамките на програмата, сумите от програмите МЕДИА (1991—2006 г.) и сумите, които не са усвоени от избраните проекти, се предоставят за нуждите на програмата МЕДИА 2007 г.

Член 10

Изпълнение на настоящото решение

1.   Комисията е натоварена с прилагането на програмата в съответствие с разпоредбите, установени в приложението.

2.

а)

общите насоки за всички мерки, описани в приложението;

б)

съдържанието на поканите за представяне на предложения, определянето на критериите и процедурите за подбор на проектите;

в)

въпросите, отнасящи се до годишната вътрешна разбивка на средствата по програмата, включително между действията, предвидени в областите на подобряване на уменията на специалистите, разработването, дистрибуцията/разпространението и промоцията;

г)

договореностите за контрол и оценка на дейностите;

д)

всяко предложение за отпускане на финансови средства от Общността на стойност, по-висока от 200 000 EUR на бенефициер на година по отношение на дейностите по обучение и промоция, над 200 000 EUR по отношение на дейностите по разработване, и над 300 000 EUR в случаите на дейности по разпространение.

е)

изборът на пилотните проекти, предвидени в член 7.

3.   Мерките, необходими за изпълнение на настоящото решение по отношение на всички други области и дейности, се приемат в съответствие с процедурата, предвидена в член 11, параграф 3.

Член 11

Процедура на комитета

1.   Комисията се подпомага в своята работа от комитет.

2.   Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО.

3.   Периодът, определен в член 4, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО, е два месеца.

4.   Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 3 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

5.   Комитетът приема свой процедурен правилник.

Член 12

Бюра МЕДИА

1.   Европейската мрежа от бюра МЕДИА действа в качеството си на изпълнителен орган за разпространението на информация относно програмата на национално равнище, и по-специално относно презграничните проекти, като подобрява видимостта на програмата и насърчава използването ѝ при спазване на член 54, параграф 2, буква в) и член 54, параграф 3 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002, както това е определено в глава II, точка 2.2 от приложението.

2.   Насърчава се сътрудничеството между различните бюра МЕДИА посредством мрежите, и по-специално на мрежите в близост, с цел улесняване на обмена и контактите между специалисти, информиране на населението за подкрепяните от програмата значителни събития, и популяризиране на присъжданите награди и възнаграждения.

3.

а)

да разполагат с достатъчен персонал, притежаващ професионален и езиков капацитет, който да е адаптиран към работа в условията на международно сътрудничество;

б)

да разполагат с адаптирана инфраструктура, по-специално по отношение на компютърното оборудване и комуникационните средства;

в)

да работят в такава обстановка от административна гледна точка, която да им позволява да изпълняват по задоволителен начин задачите си и да избягват всякакъв конфликт на интереси.

Член 13

Съгласуваност и допълняемост

1.   При изпълнението на програмата Комисията осигурява в тясно сътрудничество с държавите-членки общата съгласуваност и взаимно допълване с други политики, програми и дейности на Общността, които имат отношение към областта на обучението и към аудио-визуалния сектор.

2.   По-специално, Комисията гарантира координацията между програмата и другите програми на Общността в областта на образованието, професионалното обучение, научните изследвания и информационното общество.

3.   Комисията осигурява ефективна връзка между настоящата програма и програмите и дейностите в областите на обучението и в аудио-визуалната област, осъществявани в рамките на сътрудничеството на Общността с третите страни и съответните международни организации, по-специално със Съвета на Европа (Евроимаж (Eurimages) и Европейската аудио-визуална обсерватория, наричана по-долу „Обсерваторията“).

Член 14

Мониторинг и оценка

1.   Комисията следи дейностите, предвидени в настоящото решение, да бъдат предмет на предварителна оценка, както и на мониторинг и последваща оценка. Резултатите от процеса по мониторинг, наблюдение и оценка се вземат предвид прилагането на програмата.

Комисията гарантира извършването на редовно, външно и независимо оценяване на програмата. За ефективното оценяване на програмата Комисията може да извършва компилиране на данните, с цел проучване на всички дейности, подкрепяни в рамките на програмата. При тази оценка следва да се вземат предвид изискванията на комитета относно мониторинга и оценяването, предвидени в член 10, параграф 2, буква г).

Този процес по мониторинг включва изготвянето на докладите, предвидени в параграф 2, букви а) и в) и специфични дейности.

2.   Комисията представя на Европейския парламент, на Съвета, на Икономическия и социален комитет и на Комитета на регионите:

а)

междинен доклад за оценка на получените резултати и качествените и количествените аспекти от прилагането на програмата най-късно три години след нейното начало;

б)

съобщение относно продължаването на действието на програмата най-късно четири години след нейното начало;

в)

подробен доклад след края на дейността относно прилагането и резултатите от програмата в края на изпълнението ѝ или най-късно до 31 декември 2015 г.

Комисията публикува и разпространява чрез бюрата МЕДИА всички необходими статистически данни и анализи.

3.   В докладите, изготвени по силата на параграф 2, букви а) и в), се определя осигурената от програмата добавена стойност.

Член 15

Преходни разпоредби

Дейностите, предприети преди 31 декември 2006 г. въз основа на Решение 2000/821/ЕО на Съвета (10) и на Решение № 163/2001/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (11), продължават да бъдат управлявани до приключването им в съответствие с разпоредбите на посочените по-горе решения.

Комитетът, предвиден в член 8 от Решение 2000/821/ЕО и в член 6 от Решение № 163/2001/ЕО, се заменя от комитета, предвиден в член 11 от настоящото решение.

ГЛАВА VI

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКИЯ АУДИО-ВИЗУАЛЕН СЕКТОР И УЧАСТИЕТО В ЕВРОПЕЙСКАТА АУДИО-ВИЗУАЛНА ОБСЕРВАТОРИЯ

Член 16

Информация относно европейския аудио-визуален сектор

Европейският съюз допринася за по-голямата прозрачност и разпространение на информацията относно европейския аудио-визуален сектор.

Член 17

Участие в Европейската аудио-визуална обсерватория

За целите на прилагането на член 16 Европейският съюз е член на Европейската аудио-визуална обсерватория по време на цялото времетраене на програмата.

Комисията представлява Европейския съюз при неговите отношения с Обсерваторията.

Член 18

Принос към осъществяването на целите на програмата

а)

като подпомага прозрачността на пазара благодарение на по-добра сравнимост на данните, събирани в различните страни, и като осигурява достъп на различните оператори до статистическите данни и финансовата и правната информация, по-специално по отношение на държавите-членки, които са се присъединили към Европейския съюз след 30 април 2004 г., като по този начин се засилва конкурентоспособността и развитието на европейския аудио-визуален сектор;

б)

като позволява извършването на по-добро наблюдение на програмата и като улеснява нейното оценяване.

Член 19

Мониторинг и оценка

Мониторингът и оценката на участието на Европейския съюз в Европейската аудио-визуална обсерватория се извършват в рамките на наблюдението и оценяването на програмата, в съответствие с член 14.

ГЛАВА VII

ВЛИЗАНЕ В СИЛА

Член 20

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2007 г.

Съставено в Страсбург на 15 ноември 2006 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BORRELL FONTELLES

За Съвета

Председател

P. LEHTOMÄKI


(1)  ОВ С 255, 14.12.2005 г., стр. 39.

(2)  ОВ С 164, 5.7.2005 г., стр. 76.

(3)  Становище на Европейския парламент от 25 октомври 2005 г. (все още непубликувано в Официален вестник), Обща позиция на Съвета от 24 юли 2006 г. (ОВ С 251 Е, 17.10.2006 г. стр. 1) и Позиция на Европейския парламент от 25 октомври 2006 г. (все още непубликувана в Официален вестник).

(4)  Програми, които са създадени съответно със:

Решение 90/685/ЕИО на Съвета от 21 декември 1990 г. относно прилагането на план за действие за насърчаване на развитието на европейската аудио-визуална индустрия (МЕДИА) (1991—1995 г.) (ОВ L 380, 31.12.1990 г., стр. 37) (МЕДИА I),

Решение 95/563/ЕО на Съвета от 10 юли 1995 г. относно прилагането на програма за стимулиране на разработването и разпространението на европейските аудио-визуални творби (МЕДИА II — Разработване и разпространение) (1996—2000 г.) (ОВ L 321, 30.12.1995 г., стр. 25) и Решение 95/564/ЕО на Съвета от 22 декември 1995 г. относно прилагането на програма за обучение на специалисти от европейската индустрия на аудио-визуалните програми (МЕДИА II — Обучение) (ОВ L 321, 30.12.1995 г., стр. 33) (МЕДИА II),

Решение 2000/821/ЕО на Съвета от 20 декември 2000 г. относно изпълнението на програма за стимулиране на развитието, разпространението и подпомагането на европейските аудио-визуални творби (МЕДИА Плюс — разработване, разпространение и подпомагане) (2001—2005 г.) (ОВ L 336, 30.12.2000 г., стр. 82). Решение, последно изменено с Регламент (ЕО) № 885/2004 (ОВ L 168, 1.5.2004 г., стр. 1) (МЕДИА Плюс), и

Решение 163/2001/ЕО на Европейския съвет и на Съвета от 19 януари 2001 г. относно прилагането на програма за обучение на лицата, работещи професионално в европейската индустрия за създаване на аудио-визуални програми (МЕДИА — Обучение) (2001—2005 г.) (ОВ L 26, 27.1.2001 г., стр. 1). Решение, последно изменено с Регламент (ЕО) № 885/2004 (МЕДИА — Обучение).

(5)  ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, последно изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

(7)  ОВ L 298, 17.10.1989 г., стр. 23.

(8)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 13, 17.1.2001 г., стр. 82.

(11)  ОВ L 26, 27.1.2001 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ГЛАВА I

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ОСЪЩЕСТВЕНИ

1.   Придобиване и усъвършенстване на умения в аудио-визуалната област

1.1.   Засилване на уменията на европейските специалисти от аудио-визуалната област, свързани с разработване, продуциране, дистрибуция/разпространение и промоция, с цел повишаване на качеството и потенциала на европейските аудио-визуални творби.

1.1.1.   Техники за писане на сценарии

Оперативна цел

Да се позволи на опитните сценаристи да подобрят капацитета си за разработване на техники, основаващи се на традиционните и интерактивните методи на писане.

Дейности, които следва да бъдат осъществени

Подпомагане на разработването, прилагането и актуализирането на модули за обучение, свързани с идентифицирането на целевата публика, издаване и разработване на сценарии за международна публика, както и отношенията между сценариста, издателя на сценария, режисьора, продуцента и дистрибутора, inter alia.

Подкрепа на дистанционното обучение и насърчаване на обмена и партньорството с асоцииращи се страни и области с ниски възможности за аудио-визуално производство и/или с ограничен езиков или географски ареал.

1.1.2.   Икономическо, финансово и търговско управление на аудио-визуалното производство, разпространение и промоция на аудио-визуалните творби

Оперативна цел

Развиване на възможностите на специалистите да усвояват и да прилагат европейското измерение при разработването, продуцирането, търгуването, дистрибуцията/разпространението и промоцията на аудио-визуални програми.

Дейности, които следва да бъдат осъществени

Подпомагане разработването, прилагането и актуализирането на модули за обучение в областта на управлението, като се взема предвид европейското измерение.

Подкрепа на дистанционното обучение и насърчаване на обмена и партньорството с асоцииращи се страни и области с ниски възможности за аудио-визуално производство и/или с ограничен езиков или географски ареал.

1.1.3.   Предвиждане още на първоначалния етап на употребата на цифровите технологии, използвани при производството, постпродукцията, разпространението, маркетинга и архивирането на европейските аудио-визуални програми

Оперативна цел

Развиване на капацитета на специалистите да използват цифровите технологии, по-специално в областта на производството, постпродукцията, разпространението, търгуването, архивирането и мултимедията.

Дейности, които трябва да бъдат осъществени

Подпомагане разработването, прилагането и актуализирането на модули за обучение в областта на цифровите аудио-визуални технологии.

Подкрепа на дистанционното обучение и насърчаване на обмена и партньорството с асоцииращи се страни и области с ниски възможности за аудио-визуално производство и/или с ограничен езиков или географски ареал.

1.2.   Подобряване на европейското измерение на дейностите по аудио-визуално обучение

1.2.1.   Подкрепа на свързването в мрежа и мобилността на европейските специалисти в областта на професионалното обучение, по-специално на европейските филмови училища, заведенията за провеждане на обучение и партньорите от професионалния сектор

Оперативна цел

Насърчаване на обмена и сътрудничеството между съществуващите заведения за провеждане на обучение и/или дейности по обучение.

Дейност, която трябва да бъде осъществена

Насърчаване на бенефициерите по програмата да интензифицират координацията на дейностите си по обучение, най-вече на тези от тях, които са свързани с професионалното усъвършенстване, с цел развиване на европейска мрежа, която да бъде в състояние да получава подпомагане от страна на Общността, по-специално за сътрудничество, свързано с участието на оператори, които са най-вече организации за телевизионно разпръскване.

1.2.2.   Обучение на обучаващи

Оперативна цел

Гарантиране на наличие на компетентни обучаващи.

Дейност, която трябва да бъде осъществена

Подпомагане обучението на обучаващи, и по-специално посредством дистанционно обучение.

1.2.3.   Подкрепа за филмовите училища

Оперативна цел

Насърчаване на мобилността в Европа на студентите в областта на киноизкуството.

Дейности, които трябва да бъдат осъществени

Насърчаване отпускането на стипендии за мобилност, свързани с проект за обучение.

Насърчаване появата на нови таланти и специалисти чрез учредяването на награда за нови таланти.

1.2.4.   Осъществяване на дейности по координиране и промоция от организациите, подкрепяни по силата на точка 1.2.1.

Оперативна цел

Насърчаване на координацията и промоцията на проекти, подпомагани в рамките на програмата.

Дейност, която трябва да бъде осъществена

Подпомагане приемането на целеви дейности по координиране и насърчаване на дейностите по обучение, подкрепяни в рамките на програмата.

1.2.5.   Създаване на възможност благодарение на отпускането на стипендии на специалисти от държавите-членки, присъединили се към Европейския съюз след 30 април 2004 г., да участват в посочените в точка 1.1 дейности по професионално обучение.

Оперативна цел

Улесняване на участието на специалисти от държавите-членки, присъединили се към Европейския съюз след 30 април 2004 г., в дейностите по обучение, подкрепяни в рамките на програмата.

Дейност, която трябва да бъде осъществена

Подпомагане въвеждането на механизъм на отпускане на средства.

2.   Разработване

2.1.   Оказване на подкрепа за разработването на проекти за продукции, предназначени за европейския и международния пазар, представяни от независими продуцентски компании, по-специално от малки и средни предприятия

Оперативни цели

Подкрепа за разработване на европейски творби от следните жанрове: игрални филми, анимация, документални филми и мултимедия.

Насърчаване на предприятията да произвеждат качествени творби с международен потенциал.

Насърчаване на предприятията да използват цифровите технологии в областта на производството и разпространението още от етапа на разработване.

Насърчаване на предприятията да изготвят стратегии за международно представяне, маркетинг и разпространение още на етапа на разработване на проектите.

Предоставяне на възможност на малките и средни предприятия за достъп до предоставяната подкрепа за разработване и за адаптиране на дейностите в съответствие с нуждите им.

Засилване на възможността за допълване посредством дейностите, подкрепяни от програмата МЕДИА, които имат за цел да подобрят уменията на специалистите от аудио-визуалния сектор.

Дейности, които трябва да бъдат осъществени

Подкрепа на разработването на проекти за аудио-визуални творби или каталози на проекти.

Подкрепа на цифровизирането на европейските аудио-визуални творби още на етапа на разработване.

2.2.   Подкрепа при изготвянето на планове за финансиране на предприятията и на проекти за европейски продукции, включително на проекти за копродукции

Оперативни цели

Насърчаване на изготвянето от страна на продуцентските компании на планове за финансиране на проектите им за продукции от следните жанрове: игрални филми, анимация, документални филми и мултимедия.

Като продължение на инициативата „Развитие и аудиовизия: i2i Audiovisual“, насърчаване на търсенето на финансови партньори на европейско равнище, с цел постигане на взаимодействие между публичните и частните инвеститори и подпомагане изготвянето на стратегии за разпространение още на етапа на разработване.

Дейности, които трябва да бъдат осъществени

Оказване на подкрепа при непреките разходи, свързани с частното финансиране на проектите за продукции и копродукции, представяни от малките и средните предприятия (например финансови разходи, разходи по застраховане или за гарантиране на успешното завършване на проекта).

Подкрепа на достъпа на малките и средните предприятия, по-специално на независимите продуцентски компании, до компаниите, предоставящи финансови услуги, които развиват дейност в областта на изготвянето на инвестиционни планове за разработване и съвместно производство на аудио-визуални творби с потенциал за международно разпространение.

Насърчаване на финансовите посредници да подкрепят разработването и копродукцията на аудио-визуални творби с потенциал за международно разпространение.

Подкрепа на сътрудничеството между националните агенции, работещи в аудио-визуалния сектор.

3.   Дистрибуция и разпространение

Хоризонтална оперативна цел

Насърчаване на културното и езиковото разнообразие на разпространяваните европейски аудио-визуални творби.

Дейност, която трябва да бъде осъществена

Подкрепа на дублирането и субтитрирането при дистрибуцията и разпространението по всички възможни начини, по-специално чрез използване на възможностите на компютърната техника, на европейски аудио-визуални творби, в полза на продуцентите, дистрибуторите и разпространителите.

3.1.   Укрепване на европейското разпространение чрез насърчаване на разпространителите да инвестират в копродуциране, придобиването и промоцията на европейските ненационални филми, и в прилагането на координирани маркетингови стратегии

Оперативна цел № 1

Насърчаване на дистрибуторите на кинематографски филми да инвестират в съвместни продукции, придобиването на права за използване и в промотирането на европейските ненационални филми.

Дейности, които трябва да бъдат осъществени

Установяване на система за автоматично подпомагане на европейските разпространители пропорционално на продадените билети за кино за европейски ненационални филми в участващите в програмата държави-членки в рамките на максимална сума, определена за всеки отделен филм и варираща в зависимост от страната.

Така предоставената подкрепа може да се използва от разпространителите само за да бъде инвестирана:

в копродуциране на европейски ненационални филми,

в придобиването на права за използване на европейски ненационални филми,

в разходи по издаването (производство на копия, дублиране, субтитриране), по промотиране и реклама на европейски ненационални филми.

Оперативна цел № 2

Насърчаване на сътрудничеството между европейските разпространители с цел приемането на съвместни стратегии на европейския пазар.

Дейност, която трябва да бъде осъществена

Въвеждане на система на селективно подпомагане на разпространението на европейски ненационални филми, предназначена за сдруженията на европейски разпространители и на предоставянето на такива сдружения на директна помощ, когато те съществуват на трайна основа.

Оперативна цел № 3

Насърчаване на сътрудничеството между разпространителите, продуцентите и търговските агенти, с цел изготвяне на международни маркетингови стратегии за европейските филми още на етапа на разработване.

Дейност, която трябва да бъде осъществена

Установяване на система за подкрепа на създаването на комплект за промотиране на европейски кинематографски творби (включващ копие със субтитри, международно озвучаване — музика и ефекти — и промоционални материали).

Оперативна цел № 4

Насърчаване на достъпа до финансиране на малките и средните предприятия за разпространение и международна продажба на европейски ненационални аудио-визуални творби.

Дейност, която трябва да бъде осъществена

Подкрепа на непреките разходи (например финансовите разходи и разходите по застраховане), свързани с дейности по разпространение и/или международна продажба, като придобиването на каталози на европейски ненационални филми, проучването на нови пазари за тези филми и създаването на постоянни сдружения на европейски разпространители.

3.2.   Подобряване на разпространението на европейските ненационални филми на европейския и международния пазар чрез стимулиращи мерки в полза на техния износ, разпространение на всякакъв вид носител и включването им в програмите на киносалоните

Оперативна цел № 1

Насърчаване на дистрибуторите на кинематографски филми да инвестират в подходящи дейности по издаване и промотиране на европейски ненационални филми.

Дейности, които трябва да бъдат осъществени

Установяване на система за селективна подкрепа на разпространителите на кинематографски филми за промотиране и маркетинг на европейски ненационални филми. Критериите за избор на филмите могат да включват разпоредби, целящи да разграничат проектите според техния произход и размер на бюджета им.

Предоставяне на специална подкрепа на филмите, които представляват интерес от гледна точка на изтъкването на европейското езиково и културно разнообразие.

Предоставяне на помощ за издаването на каталог на европейски ненационални творби за определен период.

Оперативна цел № 2

Насърчаване излъчването на екран на европейски ненационални филми на европейския пазар, по-специално чрез подкрепа на координирането на мрежа от киносалони.

Дейности, които трябва да бъдат осъществени

Насърчаване на собствениците и управителите на киносалони да включат в програмите значителна част европейски ненационални филми в премиерните киносалони за минимален срок на прожектиране. Отпуснатата помощ на всяка кинозала ще се определя в зависимост от програмата, като се има предвид броят на входните билети, продадени за европейски ненационални филми през определен референтен период.

Подпомагане на развитието на образователни дейности и на дейности за привличане на вниманието на младата публика в киносалоните.

Подпомагане създаването и утвърждаването на мрежа от собственици на европейски киносалони, развиващи съвместни дейности от този тип.

Оперативна цел № 3

Насърчаване на международната продажба и износа на европейски филми, по-специално на ненационални европейски филми в Европа.

Дейност, която трябва да бъде осъществена

Установяване на система за подпомагане на европейските предприятия, специализирани в международното разпространение на кинематографични филми (търговски агенти), според техните резултати на пазара за определен период от време. Така получената подкрепа ще трябва да се инвестира в придобиването на нови ненационални европейски филми, както и в тяхното промотиране на европейския и международния пазар.

3.3.   Насърчаване на транснационалното излъчване на европейски аудио-визуални творби, произведени от независими продуцентски компании, като се насърчава сътрудничеството между излъчващите компании, от една страна, и независими европейски разпространители и продуценти, от друга страна

Оперативна цел № 1

Насърчаване на излъчването на европейските ненационални аудио-визуални творби, създадени от независими продуцентски компании.

Дейност, която трябва да бъде осъществена

Насърчаване на независимите продуценти да продуцират творби (игрални филми, документални филми и анимация), които включват участието на най-малко трима разпространители от няколко държави-членки. Критериите за избор на бенефициерите ще включват разпоредби, целящи да разграничат проектите според размера на бюджета им. Предоставяне на специална подкрепа на филмите, които представляват интерес от гледна точка на изтъкването на езиковото и културно разнообразие и аудио-визуалното наследство на Европа.

Оперативна цел № 2

Улесняване на достъпа до финансиране на независимите европейски продуцентски компании.

Дейност, която трябва да бъде осъществена

Подкрепа на непреките разходи (например финансови разходи, разходи за застраховане или за гарантиране на успешното завършване на проекта), свързани с продуциране на творби (игрални филми, документални филми и анимация), които включват участието на най-малко трима разпространители от няколко държави-членки, принадлежащи към различни езикови ареали.

Оперативна цел № 3

Насърчаване на международното разпространение на европейски телевизионни програми, създадени от независими продуценти. Тези програми могат да бъдат разпространявани единствено със съгласието на независимия продуцент, който трябва да получава адекватна част от печалбата от продажбите.

Дейност, която трябва да бъде осъществена

Установяване на система за подпомагане на европейските предприятия, специализирани в международното разпространение на аудио-визуални творби (международни разпространители), определени в зависимост от резултатите им на пазара за определен период от време. Така получената подкрепа ще трябва да се инвестира от международните разпространители в придобиването и промотирането на нови европейски творби на европейския и международния пазар.

3.4.   Насърчаване на цифровизирането на европейските аудио-визуални творби

Оперативна цел № 1

Подобряване на разпространението на ненационалните европейски творби на цифров носител за лично ползване (DVD), по-специално чрез насърчаване на сътрудничеството между издателите при създаването на многоезикови мастъри (матрици) на европейско равнище.

Насърчаване на използването на цифровите технологии при издаването на европейски творби (производство на цифрови мастъри (матрици), които могат да се употребяват от всички европейски разпространители).

Подпомагане преди всичко на разпространителите да инвестират по подходящ начин в промотирането и разпространението на ненационални европейски творби.

Подкрепа на езиковото многообразие на европейските творби (дублиране, субтитриране и многоезиково продуциране).

Дейности, които трябва да бъдат осъществени

Установяване на система за автоматично подпомагане на издатели на европейски кинематографични и аудио-визуални творби върху носители, предназначени за частна употреба (като DVD, DVD-ROM), определено в зависимост от техните резултати на пазара за определен период от време. Така получената подкрепа ще трябва да се инвестира от издателите в издаването и разпространението на ненационални европейски творби на цифров носител.

Подкрепа на цифровизирането на съдържание, предназначено за разпространение.

Оперативна цел № 2

Насърчаване на предоставянето на ненационални европейски творби с цел разпространение онлайн чрез усъвършенствани услуги по разпространение и нови медии (Интернет, на принципа video-on-demand, pay-per-view), както и прилагането на техники за защита от неоторизиран достъп на творбите онлайн с цел борба с пиратството.

Насърчаване на приспособяването на европейското производство на аудио-визуални програми към развитието на цифровата технология, и по-специално по отношение на усъвършенстваните услуги на онлайн разпространение.

Дейности, които трябва да бъдат осъществени

Насърчаване на европейските предприятия (доставчици на достъп до мрежата, тематични канали и др.), посредством мерки за насърчаване на цифровизирането на творбите и на създаването на материали за популяризиране и реклама върху цифров носител, да създават каталози на европейски творби в цифров формат, предназначени за използване посредством новите медии.

Насърчаване на появата на цифрови услуги, чрез които се представят европейски каталози.

3.5.   Насърчаване на киносалоните, които залагат в програмата си значителен процент ненационални европейски творби, да използват възможностите, предлагани от цифровото разпространение

Оперативни цели

Насърчаване на киносалоните да инвестират в цифрово оборудване, като се улеснява достъпът до кредити на собствениците на киносалони.

Дейност, която трябва да бъде осъществена

Подкрепа на непреките разходи (например финансовите разходи или разходите по застраховане), които имат собствениците на киносалони и операторите, извършващи инвестиции в цифрово оборудване.

4.   Промоция

4.1.   Подобряване на разпространението на европейските аудио-визуални творби, като на европейския аудио-визуален сектор се осигури достъп до професионалните европейски и международни пазари

Оперативна цел № 1

Подобряване условията за достъп на специалистите до търговските прояви и професионалните пазари на аудио-визуални творби в Европа и извън нея.

Дейност, която трябва да бъде осъществена

Предоставяне на техническа и финансова помощ в рамките на прояви от следните видове:

основни европейски и международни кинопазари,

основни европейски и международни телевизионни пазари,

тематични пазари, по-специално пазарите на анимационни филми, документални филми, мултимедия и нови технологии.

Оперативна цел № 2 и дейност, която трябва да бъде осъществена

Насърчаване и подкрепа на създаването на европейски каталози и създаването на бази данни от предназначени за специалистите каталози с европейски програми.

Оперативна цел № 3

Насърчаване на подкрепата за дейностите по промотиране още на етапа на предпродукцията или продукцията.

Дейности, които трябва да бъдат осъществени

Подкрепа за организирането на форуми за разработване, финансиране, копродуциране и разпространение на европейски творби и програми (или главно на европейски такива).

Въвеждане и стартиране на маркетингови кампании и търговски промоционални кампании за европейски кинематографски и аудио-визуални програми на етапа на продуциране.

4.2.   Подобряване на достъпа на европейската и международната публика до европейските аудио-визуални творби

Оперативни цели и дейности, които трябва да бъдат осъществени

Насърчаване и подкрепа на аудио-визуалните фестивали да включват в програмата си основно европейски творби или да предвиждат съществена част от нея да бъде от европейски творби.

Отдаване на приоритетно значение и подкрепа на фестивалите, които допринасят за промоцията на творби от държавите-членки или от области с ниски възможности за аудио-визуално производство и на творби на млади европейци, и укрепване на културното и езиковото разнообразие, както и на диалога между културите.

Насърчаване и подкрепа на образователни инициативи, при които се използват изображения, организирани от фестивали за млада публика, по-специално в тясно сътрудничество с училищата и другите институции.

Насърчаване и подкрепа на инициативите на специалистите, и по-специално на собствениците на киносалони, обществени или търговски телевизии, фестивали и културни институции, които в тясно сътрудничество с държавите-членки и Комисията целят организирането на промоционални дейности, насочени към широката публика в подкрепа на кинематографичното и аудио-визуално европейско творчество.

Насърчаване и подкрепа на организирането на събития с широко медийно отразяване, като присъжданията на награди и европейските дни на киното.

4.3.   Насърчаване на съвместните дейности на националните организации за промотиране на филми и аудио-визуални програми.

Оперативна цел:

Насърчаване свързването в мрежи и координирането на съвместни европейски дейности и проекти.

Дейности, които трябва да бъдат осъществени

Подкрепа на създаването на европейски платформи за дейности по промотиране.

Подкрепа на обединенията и на координиращите европейски организации за национално и/или регионално промотиране на европейските и световните пазари.

Подкрепа на свързването в мрежа на фестивалите, и по-специално на обмена на програми и на експертен опит.

Подкрепа на обединението на проекти с идентични, подобни и/или допълващи се цели.

Подкрепа на създаването на мрежи от банки с данни и каталози.

4.4.   Насърчаване на дейностите по промотиране на европейското кинематографско и аудио-визуално културно наследство и подобряване на достъпа на обществеността до него

Оперативна цел и дейност, които трябва да бъде осъществена

Насърчаване и подкрепа за организирането на събития, по-специално такива, които са предназначени за млада публика, и които целят популяризирането на европейското кинематографско и аудио-визуално културно наследство.

5.   Пилотни проекти

Оперативна цел

Осигуряване на адаптирането на програмата към развитието на пазара, като основно се набляга на въвеждането и използването на информационните и комуникационните технологии.

Дейности, които следва да бъдат осъществени

Подкрепа на пилотни проекти в областите, за които се счита, че е възможно да бъдат повлияни от въвеждането и използването на новите информационни и комуникационни технологии.

Широко разпространение на резултатите от пилотните проекти чрез организирането на конференции или събития онлайн или офлайн, с цел насърчаване разпространението на най-добрите практики.

ГЛАВА II

ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ

1.   Подкрепа от страна на Общността

1.1.   Дял на финансовия принос на Общността при покриване на разходите по подкрепяните операции

Финансовият принос на МЕДИА не може да надвишава 50 % от разходите по осъществяване на подкрепяните операции, с изключение на посочените по-долу случаи.

Финансовият принос на МЕДИА може да достигне 60 % от разходите по осъществяване на подкрепяните операции:

а)

при дейности по обучение, осъществявани в страни или области с ниски възможности за аудио-визуално производство и/или с ограничен езиков или географски ареал;

б)

при проекти от областите, свързани с разработване, продуциране, дистрибуция/разпространение и промоция, които представляват интерес от гледна точка на подчертаването на важността на европейското езиково и културно разнообразие;

в)

при дейности, които са сред предвидените в глава I, точка 3 от настоящото приложение (дистрибуция и разпространение), които съответстват на процедурата, предвидена в член 11, параграф 2.

Финансовият принос на МЕДИА може да достигне до 75 % от разходите по осъществяване на подкрепяните операции при дейности по обучение, провеждани в държавите-членки, които са се присъединили към Европейския съюз след 30 април 2004 г. На тази разпоредба трябва да се обърне особено внимание при средносрочната оценката на изпълнението на програмата.

1.2.   Договорености за подкрепата от страна на Общността

Комисията гарантира, че програмата е достъпна и се прилагана по прозрачен начин.

Подкрепата от страна на Общността се изплаща под формата на безвъзмездни помощи или стипендии.

В областта на обучението е необходимо в рамките на възможното една адекватна част от фондовете, които всяка година са на разположение, да бъде отпускана за нови дейности.

1.3.   Подбор на проектите

Избраните проекти трябва да съответстват:

на разпоредбите на настоящото решение и на приложението към него,

на разпоредбите на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 и на Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002.

1.4.   Разбивка на средствата

Наличните средства ще бъдат разбити в съответствие със следните изисквания:

Придобиване и усъвършенстване на умения

приблизително 7 %

Разработване

най-малко 20 %

Разпространение

най-малко 55 %

Промоция

приблизително 9 %

Пилотни проекти

приблизително 4 %

Хоризонтални въпроси

най-малко 5 %

Тези проценти имат индикативна стойност и могат да бъдат адаптирани в съответствие с процедурата, предвидена в член 11, параграф 2.

За да бъде възможно изложените в член 1 цели на програмата да бъдат ефективно осъществени и съответно приложени, действията на Общността следва да са насочени към развиване на дейностите, провеждани в рамките на предишните програми, упоменати в съображение 7.

На всички тези дейности следва да се прави преразглеждане всяка година в съответствие с процедурата, предвидена в член 10, параграф 2, което дава възможност на Общността да реагира в съответствие с нуждите и развитието на сектора.

За да се обезпечи осъществяването на всички културни и промишлени цели на програмата, решението относно годишната разбивка на финансовите средства следва да се основава на постоянно наблюдение на ефективността на предвидените в програмата отделни насоки на дейност.

2.   Комуникация

2.1.   Комисия

Комисията може да организира семинари, симпозиуми или заседания с цел улесняване прилагането на програмата и да предприема всяка необходима дейност по информиране, публикуване и разпространение, по-специално свързана с наблюдението и оценяването на програмата. Подобни дейности могат да бъдат финансирани чрез безвъзмездни субсидии, покани за представяне на оферти или да се организират и финансират пряко от Комисията.

2.2.   Бюра МЕДИА и антени МЕДИА

Комисията, като действа в пряко сътрудничество с държавите-членки, трябва да създаде европейска мрежа от бюра МЕДИА и антени МЕДИА, които действат в качеството на изпълнителен орган на национално равнище, в съответствие с разпоредбите на член 54, параграф 2, буква в) и на член 54, параграф 3 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002, целта на които по-специално е да:

а)

информират специалистите от аудио-визуалния сектор за различните форми на подпомагане, които са на тяхно разположение в рамките на политиките на Европейския съюз;

б)

осигуряват реклама и популяризиране на програмата;

в)

насърчават възможно най-широкото участие на специалисти в дейностите по програмата;

г)

подпомагат специалистите при представянето на проектите им в отговор на покани за представяне на предложения;

д)

подпомагат презграничното сътрудничество между специалисти, институции и мрежи;

е)

подпомагат Комисията при осигуряване на връзка с различните институции за подпомагане на държавите-членки с оглед допълването на дейностите по програмата с националните мерки за подпомагане;

ж)

предоставят данните относно националните аудио-визуални пазари на разположение на заинтересованите страни.

3.   Информация относно европейския аудио-визуален пазар, участието в Европейската аудио-визуална обсерватория и евентуалното сътрудничество с фонда за подкрепа Евроимаж (Eurimages) на Съвета на Европа

Програмата предоставя правната основа за разходите, необходими за наблюдение на изпълнението на мерките на Общността в областта на аудио-визуалната политика.

Програмата предвижда продължаване на участието на Европейския съюз в Европейската аудио-визуална обсерватория. Това участие улеснява достъпа до информация на операторите от сектора, както и разпространяването на информация. То допринася също така за по-голяма прозрачност на процеса на продуциране. Програмата би могла също така да позволи на Европейския съюз да разгледа възможностите за сътрудничество с фонда за подкрепа Евроимаж (Eurimages) (с изключение на финансовите и административните въпроси), с цел насърчаване на конкурентоспособността на европейския аудио-визуален сектор на международния пазар.

4.   Задачи относно управлението

С финансовите средства на програмата могат също така да се покриват разходите, свързани с дейностите по подготовка, мониторинг, контрол, одит и оценка, които са пряко свързани с управлението на програмата и осъществяването на нейните цели, по-специално извършването на проучвания, провеждането на заседания, на дейности по информиране и публикуване, разходи свързани с компютърните мрежи за обмен на информация, както и всички други разходи за административно и техническо подпомагане, които Комисията може да направи при управлението на програмата. Експертите, които съставят техническите консултативни групи или които участват в други процедури по оценка и подбор, могат да получават съответни възнаграждения за тази дейност.

По време на прилагането на програмата Комисията ще гарантира съответствие с целите и приоритетите, посочени в член 1, и да следи участието на специалистите в програмата да отразява по балансиран начин европейското културно разнообразие.

5.   Проверки и одити

За проектите, които са подбрани в съответствие с процедурата, описана в член 9, се въвежда система на извършване на одит по метода на случайния подбор.

Бенефициерът на безвъзмездна помощ е длъжен на предоставя на разположение на Комисията всички оправдателни документи за направените разходи за период от пет години, считано от датата на последното плащане. Бенефициерите трябва да следят, ако е необходимо, оправдателните документи, които се намират в партньори или негови членове, да бъдат предоставени на разположение на Комисията.

Комисията или пряко чрез своите служители или чрез посредничеството на всяка друга оправомощена външна агенция по неин избор има право да извършва одиторски проверки относно използването на безвъзмездната помощ. Тези одиторски проверки могат да се извършват през цялото времетраене на договора, както и в рамките на петгодишен период, считано от датата на изплащане на остатъка от субсидията. Резултатите от тях могат да накарат Комисията да реши да изиска възстановяването на отпуснати финансови средства.

За провеждането на тези одиторски проверки служителите на Комисията, както и упълномощените от Комисията лица трябва да имат съответен достъп, и по-специално до работните помещения на бенефициера, както и до цялата необходима информация, включително в електронен формат.

Сметната палата и Европейската служба за борба с измамите разполагат със същите права, и по-специално относно достъпа, както и Комисията.

Освен това с цел защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности Комисията има право да провежда контрол и проверки на място в рамките на настоящата програма в съответствие с Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (1). Ако е необходимо, разследванията се провеждат от Европейската служба за борба с измамите и се регулират с Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (2).


(1)  ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2.

(2)  ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 1.


Top