Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0556

Решение на Комисията от 4 август 2006 година за изменение на Решение 92/452/ЕИО относно определени екипи от Съединените американски щати за събиране и производство на ембриони (нотифицирано под номер C(2006) 3456)Текст от значение за ЕИП.

OJ L 218, 9.8.2006, p. 20–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 1071–1072 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 074 P. 198 - 199
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 074 P. 198 - 199

No longer in force, Date of end of validity: 13/02/2008; заключение отменено от 32008D0155

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/556/oj

03/ 74

BG

Официален вестник на Европейския съюз

198


32006D0556


L 218/20

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 4 август 2006 година

за изменение на Решение 92/452/ЕИО относно определени екипи от Съединените американски щати за събиране и производство на ембриони

(нотифицирано под номер C(2006) 3456)

(текст от значение за ЕИП)

(2006/556/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 89/556/ЕИО на Съвета от 25 септември 1989 г. относно ветеринарно-санитарните условия, регулиращи търговията в рамките на Общността и вноса от трети страни на ембриони от домашни животни от рода на едрия рогат добитък (1), и по-специално, член 8, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Решение 92/452/ЕИО на Комисията от 30 юли 1992 г. относно съставяне на списъците на екипите за събиране и производство на ембриони, одобрени в трети страни за износа на ембриони от едър рогат добитък в Общността (2) предвижда държавите-членки да внасят ембриони единствено от трети страни, там където тези ембриони са били събирани, обработвани и съхранявани от екипи за събиране на ембриони, описани в посоченото решение.

(2)

Съединените американски щати поискаха да бъдат направени изменения във вписванията за тази страна в тези списъци по отношение на екипите за събиране и производство на ембриони.

(3)

Съединените американски щати осигуриха гаранции относно съответствието с необходимите правила, отбелязани в Директива 89/556/ ЕИО, и засегнатите екипи за събиране на ембриони, които бяха официално одобрени за износ към Общността от ветеринарните служби на тази страна.

(4)

Решение 92/452/ ЕИО следва да бъде съответно изменено.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 92/452/ЕИО се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение се прилага от третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 4 август 2006 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 302, 19.10.1989 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Решение 2006/60/ЕО на Комисията (ОВ L 31, 3.2.2006 г., стр. 24).

(2)  ОВ L 250, 29.8.1992 г., стр. 40. Решение, последно изменено с Решение 2006/395/ЕО на Комисията (ОВ L 152, 7.6.2006 г., стр. 34).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Решение 92/452/ЕИО се изменя, както следва:

а)

редът за екипа за събиране на ембриони от Съединените американски щати № 98KY101 се заменя със следното:

„US

 

98KY101

E625

 

Kentucky-Bluegrass Genetics

4486 Jackson Road

Eminence, KY 40019

Dr Cheryl Feddern Nelson“

б)

следният ред за екипите за събиране на ембриони от Съединените американски щати се заличава:

„US

 

97KY096

E-1012

 

Kentucky-Bluegrass Genetics

4486 Jackson Road

Eminence, KY

Dr Hardy Dungan“

в)

добавя се следния ред за Съединените американски щати:

„US

 

96WI093

E1093

 

Wittenberg Embryo Transfer

102 E Vinal Street

Wittenberg, WI 54499

Dr John Prososki“


Top