Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0837

Регламент (EO) № 837/2005 на Cъвета от 23 май 2005 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно определяне на разпоредби за прилагането на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността

OJ L 139, 2.6.2005, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 017 P. 234 - 235
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 017 P. 234 - 235
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 017 P. 144 - 145

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; заключение отменено от 32016R0481 : This act has been changed. Latest consolidated version: 01/05/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/837/oj

02/ 17

BG

Официален вестник на Европейския съюз

234


32005R0837


L 139/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (EO) № 837/2005 НА CЪВЕТА

от 23 май 2005 година

за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно определяне на разпоредби за прилагането на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. за създаване на Митнически кодекс на Общността (1), и по-специално член 247 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с Решение № 210/97/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 декември 1996 г. за приемането на програма за действие за митниците в Общността (Митници 2000) (2), транзитната система на Общността беше компютризирана. Системата е напълно действаща в държавите-членки от 1 юли 2003 г. и доказа, че е надеждна и удовлетворителна, както за митническите администрации, така и за икономическите оператори.

(2)

При тези обстоятелства вече не е оправдано да се разрешава формалностите да се уреждат на база на транзитна декларация, изготвена писмено, ползването на която предполага митническите власти да са задължени да вкарват ръчно данните от декларацията в компютризираната система. Въобще, всички транзитни декларации трябва поради това да се подават с използването на техника за обработване на данни.

(3)

Използването на писмено изготвени транзитни декларации следва да е разрешено само в извънредни случаи, когато компютризираната транзитна система на митниците или приложението на титуляря не функционира, за да може икономическите оператори да извършват транзитни операции.

(4)

За да се даде възможност на пътниците да осъществяват транзитни операции, митническите власти следва да позволят използването на писмено изготвени транзитни декларации, когато пътниците нямат възможност за директен достъп до компютризираната транзитна система.

(5)

Тъй като някои държави-членки е необходимо да разработят и да приложат нужните средства и връзки, за да дадат възможност на всички икономически оператори да бъдат свързани с компютризираната транзитна система, следва да се предвиди преходен период, позволяващ използването на писмено изготвени транзитни декларации.

(6)

Освен в случаите, когато компютризираната транзитна система на митниците или приложението на титуляря не функционира, митническите власти, приемащи писмено изготвени транзитни декларации, следва да осигуряват транзитните данни да се обменят между митническите власти с използването на информационни технологии и компютърни мрежи.

(7)

При липсата на становище, предоставено от Комитета по митническия кодекс, Съветът следва по свое усмотрение да приеме необходимите мерки.

(8)

Поради това Регламент (ЕИО) № 2454/93 (3) следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕИО) № 2454/93 се изменя, както следва:

1.

Член 353 се заменя със следното:

„Член 353

1.   Транзитните декларации трябва да съответстват на структурата и подробностите, установени в приложение 37а, и се депозират в митническата служба на отпътуване, като се използва техника за обработване на данни.

2.   Митническите власти приемат писмено изготвена транзитна декларация върху формуляр, отговарящ на образеца, установен в приложение 31 и в съответствие с процедурата, определена от митническите власти по договореност между тях в следните случаи:

(a)

компютризираната транзитна система на митническите власти не функционира,

(b)

заявлението на титуляря не функционира.

3.   Използването на писмена транзитна декларация, съгласно параграф 2, буква б), подлежи на одобрение от митническите власти.

4.   Когато стоките се транспортират от пътници, които нямат директен достъп до компютризираните системи на митниците и поради това нямат средства за подаването на транзитната декларация с използване на техника за обработване на данни в службата на отпътуване, митническите власти позволяват на пътника да използва транзитна декларация, изготвена писмено върху формуляр, съответстващ на образеца, установен в приложение 31. В такъв случай митническите власти осигуряват транзитните данни да се обменят между митническите власти с използването на информационни технологии и компютърни мрежи.“

2.

Член 354 се заличава.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент се прилага от 1 юли 2005 г.

Митническите власти, обаче, могат да продължат да приемат писмено изготвени транзитни декларации най-късно до 31 декември 2006 г.

Когато митническите власти решат да приемат писмено изготвени транзитни декларации след 1 юли 2005 г., за това решение се уведомява писмено Комисията преди 1 юли 2005 г. В такъв случай митническите власти на тези държави-членки осигуряват транзитните данни да се обменят между митническите власти с използването на информационни технологии и компютърни мрежи.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 май 2005 година.

За Съвета

Председател

J. ASSELBORN


(1)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Акта за присъединяване от 2003 г.

(2)  ОВ L 33, 4.2.1997 г., стр. 24. Решение, изменено с Решение № 105/2000/ЕО (ОВ L 13, 19.1.2000 г., стр. 1).

(3)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2286/2003 (ОВ L 343, 31.12.2003 г., стр. 1).


Top