EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0111

Регламент (ЕО) 111/2005 на Съвета от 22 декември 2004 година за определяне на правила за мониторинг на търговията между Общността и трети страни в областта на прекурсорите

OB L 22, 26.1.2005, p. 1–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OB L 333M, 11.12.2008, p. 472–501 (MT)

Този документ е публикуван в специално издание (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/02/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/111/oj

15/ 13

BG

Официален вестник на Европейския съюз

114


32005R0111


L 022/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 111/2005 НА СЪВЕТА

от 22 декември 2004 година

за определяне на правила за мониторинг на търговията между Общността и трети страни в областта на прекурсорите

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 133 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

Конвенцията на Обединените нации срещу незаконен трафик на наркотични и психотропни вещества, приета във Виена на 19 декември 1988 г., оттук нататък наричана „Конвенцията на Обединените нации“, е част от световното усилие за борба с незаконните наркотични вещества. В рамките на своята сфера на компетентност, Общността участва в преговорите и сключи Конвенцията от страна на Общността чрез Решение 90/611/ЕИО на Съвета (1).

(2)

Член 12 от Конвенцията на Обединените нации се отнася за търговия със субстанции, често използвани при незаконното производство на наркотични вещества и психотропни субстанции. Тъй като разпоредбите относно търговия с прекурсори засягат правилата на Общността по митническите въпроси, подходящо е да се определят общностни правила относно търговията между Общността и трети страни.

(3)

Член 12 от Конвенцията на Обединените нации изисква система за мониторинг на международната търговия с прекурсори, като отчита факта, че по принцип търговията с тези субстанции е законна. Следователно, предприети са мерки да се определи подходящ баланс между желанието да се използват всички възможни средства, за да се предотврати прекурсори да достигнат незаконни производители на наркотици и търговските нужди на химическата индустрия и други оператори.

(4)

За да се изпълнят изискванията на член 12 от Конвенцията на Обединените нации и като се отчита доклада на Групата за действие относно химическите продукти, създадена на Икономическата среща на върха в Хюстън (Г-7) на 10 юли 1990 г., Регламент (ЕИО) № 3677/90 на Съвета от 13 декември 1990 г. относно определяне на мерки, които трябва да се предприемат с цел да се ограничи отклоняването на някои вещества за незаконно производство на наркотични и психотропни вещества (2), установи система за докладване на съмнителни сделки. Тази система, която е основана на тясно сътрудничество с операторите, е засилена чрез мерки като документиране и етикетиране, лицензиране и регистрация на операторите, както и процедури и изисквания, ръководещи износа.

(5)

Като следва Плана за действие на Европейския съюз относно наркотични вещества от 2000 до 2004 г., заверен от Европейския съвет във Фейра през юни 2000 г., Комисията организира оценка на системата за контрол в Общността за търговия на прекурсори, за да направи заключения от изпълнението на законодателството на Общността в тази област.

(6)

Съгласно тази оценка и за да подобрят механизмите за контрол, с цел превантивно превръщане на прекурсорите, е необходимо да се разширят изискванията за мониторинга по отношение на операторите, базирани в рамките на общностната улеснена търговия между трети страни, да се въведе общностен подход по отношение на процедурите за предоставяне на лицензии и да се засилят изискванията за мониторинг, ръководещи прекратяващи митнически процедури.

(7)

Процедури и изисквания за износ следва още да се засилят с цел концентриран контрол върху най-чувствителните прекурсори, като се намалят излишни административни пречки чрез опростени процедури за износ на високообемни вещества. Докато ефективността и практичността на съобщенията преди износ се признаят напълно, следва да се разработи стратегия, която се стреми към използване на системата до възможно най-пълна степен.

(8)

За да се адресира завишената загриженост относно производството на стимуланти от вида амфетамини, механизмите на контрола по вноса за главните синтетични наркотични прекурсори следва да се засилят още чрез общи процедури и изисквания, позволяващи извършване на контрол върху единични пратки.

(9)

За да може операторите да изпълнят тези изисквания, разпоредби, ръководещи външната търговия с прекурсори следва, до възможно най висока степен да бъдат съобразени с разпоредбите, ръководещи търговията в рамките на Общността с наркотични прекурсори, изцяло получавани или произвеждани, или пускани за свободно разпространение в Общността.

(10)

Като се отчитат изискванията на вътрешния пазар и в интересите на ефективността на настоящия регламент, единно прилагане на разпоредбите следва да се осигури чрез приемане на сравнителни и съсредоточени средства за действие от страна на държавите-членки.

(11)

Взаимната помощ между държавите-членки и между държавите-членки и Комисията следва да се засили, и по-специално чрез отнасяне към Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета, от 13 март 1997 г. относно взаимното подпомагане между административните органи на държавите-членки и сътрудничество между последните и Комисията за осигуряване на правилно прилагане на законодателството по митническите и селскостопански въпроси (3).

(12)

В съответствие с принципа на пропорционалност, необходимо и подходящо е за постигане на основната цел за предотвратяване на превръщане на наркотични прекурсори за незаконно производство на наркотични вещества или психотропни субстанции да се определят правила за задълбочен мониторинг на търговията между Общността и трети страни с тези субстанции. Настоящият регламент не предвижда само необходимото за постигане преследваните цели в съответствие с трети параграф на член 5 от Договора.

(13)

Необходимите мерки за изпълнение на настоящия регламент следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на реда и условията за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (4).

(14)

Регламент (ЕИО) № 3677/90 следва следователно да се отмени.

(15)

Настоящият регламент зачита основните права и спазва признатите принципи, по-специално чрез Хартата за основните права на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ И ДЕФИНИЦИИ

Член 1

Настоящият регламент определя правила за мониторинг на търговията между Общността и трети страни с някои субстанции, често използвани за незаконно производство на наркотични вещества и психотропни субстанции (оттук нататък определени като наркотични прекурсори) с цел предотвратяване на превръщане на такива субстанции. Той се прилага към внос износ и посреднически дейности.

Настоящият регламент не засяга специалните правила в други области, свързани с търговия на стоки между Общността и трети страни.

Член 2

По смисъла на настоящия регламент се прилагат следните дефиниции:

а)

„описана субстанция“ означава всяка субстанция, включена в списък в приложението, включително смеси и естествени продукти, съдържащи такива субстанции, но изключващи лекарствени продукти, определени с Директива 2001/83ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5), фармацевтични препарати, микстури, естествени продукти и други препарати, съдържащи описани субстанции, които са в такива смеси, които не могат да се използват лесно или не може да се получи екстракт от лесно приложими или икономически жизнени средства;

б)

„неописана субстанция“ означава всяка субстанция, която въпреки че не е включена в приложението, е идентифицирана като използвана за незаконно производство на наркотични вещества или психотропни субстанции;

в)

„внос“ означава внасяне на описани субстанции със статут на стоки извън Общността на митническата територия на Общността, включително временно складиране, складиране на свободна зона, или склад, складиране под суспенсивна процедура и освобождаване за свободно разпространение по смисъла на Регламент (ЕИО) № 2913/92 от 12 октомври 1992 г. за създаване на митнически кодекс на Общността (6);

г)

„износ“ означава всяко изнасяне на описани субстанции от митническата територия на Общността, включително изнасяне на описани субстанции, което изисква митническа декларация и изнасяне на описани субстанции след тяхното складиране в свободна зона от контрол, тип 1 или свободен склад, по смисъла на Регламент (ЕИО) № 2913/92;

д)

„посреднически дейности“ означава всяка дейност за организиране на покупки и продажби, или доставка на описани субстанции, извършени от всяко физическо или юридическо лице, които имат за цел да получат споразумение между две страни, или това да стане като действат от името на една от страните, без да взимат тези субстанции в тяхно притежание или да контролират извършването на такава сделка; тази дефиниция също така включва всяка дейност, извършвана от всяко физическо или юридическо лице, установено в Общността, включваща покупка и продажба или доставка на описани субстанции, без тези субстанции да се въвеждат в митническата територия на Общността;

е)

„оператор“ означава всяко физическо или юридическо лице, ангажирано във внос, износ на описани субстанции или съответно свързани посреднически дейности, включително лица, извършващи дейността като подготвя митнически декларации за клиенти на самостоятелна заетост, или като тяхна основна професия, или като вторична дейност, свързана с друга професия;

ж)

„износител“ означава физическо или юридическо лице, главно отговорно за експортни дейности в икономическо или правно отношение с описаните субстанции и с получателя и където е подходящо, който подава митническата декларация или от чието име се подава митническата декларация;

з)

„вносител“ означава физическо или юридическо лице, главно отговорно за експортни дейности в икономическо или правно отношение с описаните субстанции и с изпращача, който подава митническата декларация или от чието име се подава митническата декларация;

и)

„ултимативен получател“ означава всяко физическо или юридическо лице, до когото описаните субстанции се доставят; това лице може да е различно от крайния потребител;

й)

„процедура на комитета“ означава процедура съгласно член 30, параграф 2;

к)

„Международен съвет по контрола на наркотици“ означава съветът, създаден с Единната конвенция за наркотични вещества от 1961 г., изменена с Протокола от 1972 г.

ГЛАВА II

МОНИТОРИНГ НА ТЪРГОВИЯТА

РАЗДЕЛ 1

Документация и етикети

Член 3

Всички дейности по внос, износ или посреднически дейности, включващи описани субстанции, се документират от оператори чрез митнически и търговски документи, като описващи декларации, митнически декларации, фактури, карго манифести, транспортни и други документи за превозване.

Тези документи съдържат следната информация:

а)

името на описаната субстанция, съгласно приложението, или в случай на микстура или естествен продукт, неговото наименование и името на описаната субстанция, съгласно приложението, съдържаща се в микстурата или в естествения продукт, след обозначението „НАРКОТИЧНИ ПРЕКУРСОРИ“;

б)

количеството и теглото на описаната субстанция и, в случай на микстура или естествен продукт, количеството, теглото, и ако е налично, процента на всяка описана субстанция, съдържаща се там; и

в)

имената и адреса на износителя, вносителя, ултимативния изпращач, и където е подходящо, лицето, включено в посредническите дейности.

Член 4

Документацията, съгласно член 3, се поддържа от операторите за период от 3 години от края на календарната година, през която операцията се е състояла. Документацията се организира по такъв начин, по електронен път или на хартия, че да бъде лесно достъпна за инспекция от компетентните власти при поискване. Документацията може да се предостави под формата на изображение или данни, при условие че данните, когато може да се четат, съвпадат с документацията във вид и съдържание, достъпна е по всяко време, може да се направи четивна незабавно и може да се анализира по автоматизиран начин.

Член 5

Операторите гарантират, че етикетите са закрепени на всеки пакет, съдържащ описани субстанции, посочващи тяхното наименование съгласно приложението, или в случай на микстура, или естествен продукт, наименованието му и наименованието на всяка субстанция, съгласно приложението, съдържаща се в микстурата, или в естествения продукт. Операторите могат в допълнение да прикрепят техни обичайни етикети.

РАЗДЕЛ 2

Лицензиране и регистрация на оператори

Член 6

1.   Оператори, установени в Общността, различни от митническите агенти и превозвачи, които действат самостоятелно в качеството си на такива, ангажирани с внос, износ или посреднически дейности, включващи описани субстанции, включени в списъка в категория 1 от приложението, притежават лиценз. Лицензът се издава от компетентен орган на държавата-членка, в която е установен операторът.

При преценката дали да се предостави лиценз, компетентните власти отчитат компетентността и почтеността на кандидата.

Процедурата на комитета се използва за предвиждане на разпоредби, определящи случаи, когато не се изисква лиценз, като се определят допълнителни условия за предоставяне на лицензи и установяват модел за лиценз. Тези разпоредби гарантират систематичен и постоянен контрол и мониторинг на операторите.

2.   Лицензът може да се суспендира или отмени от компетентните власти по всяко време, когато условията, съгласно които лиценза е издаден, не се изпълняват, или когато съществуват основателни причини за съмнение, че съществува риск за превръщане на описаните субстанции.

Член 7

1.   Оператори, установени в Общността, различни от митническите агенти и превозвачи, когато действат самостоятелно в качеството си на такива, ангажирани с внос, износ или посреднически дейности, включващи описани субстанции, включени в списъка на категория 2 от приложението, или в износа на описани субстанции, включени в категория 3 от приложението, се регистрират незабавно и подновяват при необходимост адресите на помещенията, в които провеждат тези дейности. Това задължение се извършва в компетентния орган в държавата-членка, в която операторът е установен.

2.   Процедурата на комитета се използва за установяване условията за освобождаване от контрол на някои категории оператори и оператори, ангажирани с експорт на малки количество описани субстанции, включени в категория 3. Тези условия гарантират, че рискът от отклонение на описаната субстанция е минимален.

Член 8

1.   Когато описаните субстанции са влезли в митническата територия на Общността за разтоварване или транспорт, за временно складиране, за складиране в свободна зона от контрол, тип 1, или свободен склад, или за поставянето им под външна общностна транзитна процедура, законните цели следва да се демонстрират от оператора при искане от страна на компетентните власти.

2.   Процедурата на комитета се използва за установяване критериите за определяне как тези незаконни цели на сделката може да се докажат, за да се гарантира, че всички движения на описаните субстанции на митническата територия на Общността може да се наблюдават от компетентните власти и рискът на превръщане е минимален.

РАЗДЕЛ 3

Разпоредба за информация

Член 9

1.   Оператори, установени в Общността, уведомяват компетентните власти незабавно относно всички обстоятелства, такива като необичайни поръчки и сделки, включващи описани субстанции, които предполагат, че такива субстанции предназначени за внос, износ или посреднически дейности, биха могли да бъдат преобразувани за незаконно производство на наркотични вещества или психотропни субстанции.

2.   Операторите предоставят на компетентните власти информация в резюмираната форма относно техния износ, внос или посредническа дейност. Процедурата на комитета се използва за определяне на информацията, изисквана от компетентните власти, за да може те да извършват мониторинг на тези дейности.

Член 10

1.   Комисията изготвя и осъвременява насоки след консултации с държавите-членки, за да улесни сътрудничеството между компетентните органи в държавите-членки, операторите, установени в Общността и химическата индустрия, по-специално що се отнася до неописаните субстанции.

2.   Тези насоки предвиждат, по-специално:

а)

информация относно как да се идентифицират и съобщават подозрителни сделки;

б)

редовно осъвременяван списък с неописаните субстанции, за да може индустрията да извършва мониторинг на доброволна основа на търговията с такива субстанции.

3.   Компетентните власти гарантират, че насоките са редовно разпространявани в съответствие с целите на тези насоки.

РАЗДЕЛ 4

Нотифициране преди експорт

Член 11

1.   Всички партиди за износ с описани субстанции, включени в списъка на категория 1 от приложението и износ на описани субстанции, включени в списък на категории 2 и 3 от приложението до някои страни по дестинация, се предхождат от нотифициране преди износ, изпратено от компетентните власти в Общността, до компетентните власти от страната по дестинация, в съответствие с член 12, параграф 10 от Конвенцията на Обединените нации. Процедурата на комитета се използва за определяне на списъка със страните по дестинация, за да е минимален риска от превръщане чрез осигуряване на систематичен и постоянен мониторинг на износа на описани субстанции до тези страни.

На страната по дестинация ще бъде позволен период от 15 работни дни да отговори, в края на който експортната операция може да се разреши от компетентните власти на държавите-членки за износ, ако не е получен съвет от компетентните власти на страната по дестинация, който да посочва, че тази износна операция може да е предназначена за незаконно производство на наркотични вещества или психотропни субстанции.

2.   В случая с описани субстанции, които следва да бъдат нотифицирани в съответствие с параграф 1, компетентните власти на съответните държави-членки, преди износа на такива субстанции, предоставят информацията, определена в член 13, параграф 1, на компетентните власти от страната по дестинация.

Органът, предоставящ такава информация, изисква органът в третата страна, получаващ информация, да пази в тайна всяка търговска сделка, бизнес, както и професионална и търговска тайна или всеки търговски процес, отнесен до него.

3.   Опростени процедури за нотификация преди износа може да се прилагат от компетентните власти, където те отговарят че няма да има какъвто и да е риск от превръщане на описаните субстанции. Процедурата на комитета се използва за определяне на тези процедури и да се установят общи критерии за прилагане от компетентните власти.

РАЗДЕЛ 5

Разрешение за износ

Член 12

1.   Износ на описани субстанции, които изискват митническа декларация, включително износ на описани субстанции, които напускат митническата територия от Общността след складирането им в свободна зона на контрол тип 1, или свободен склад за период от поне 10 дни, са обект на разрешение за износ.

Когато описани субстанции се реекспортират в рамките на 10 дни от датата на тяхното влизане в суспензивна процедура или в свободна зона на контрол, тип II, експортно разрешение не се изисква.

Въпреки това обаче, износът на описани субстанции, включени в категория 3 от приложението, е обект на разрешение за износ, където се изискват нотификации преди експорта, или когато тези субстанции се изнасят в някои страни по дестинация да бъдат определени в съответствие с процедурата на комитета, за да се гарантира подходящо ниво на контрол.

2.   Разрешения за износ се издават от компетентни власти на държавата-членка, където износителят е установен.

Член 13

1.   Заявлението за разрешение на износ, съгласно член 12, съдържа най-малко следното:

а)

имената и адресите на износителя в трета страна, всеки друг оператор, включен в експортната операция или пратка и ултимативния изпращач;

б)

името на описаната субстанция, съгласно приложението, или в случай на микстура или естествен продукт, неговото наименование и 8-цифров код по КН и наименованието на всяка описана субстанция, съгласно приложението, съдържаща се в микстурата или естествения продукт.

в)

количеството и теглото на описаната субстанция, а при на микстура или естествен продукт, количеството, теглото и ако е налично, процента на всяка описана субстанция, съдържаща се в тях;

г)

подробности относно правилата за транспорт, като очакваната дата на разтоварване, начин на транспорт, име на митницата, където следва да се направи митническата декларация и където е налично на този етап, идентификация относно средствата за транспорт, маршрут, очакван пункт за изход от общностната митническа територия и пункт на влизане в страната-вносителка;

д)

в случаите, съгласно член 17, копие от разрешението за внос, издадено от страната по дестинация; и

е)

номера на лицензията или регистрацията, съгласно членове 6 и 7.

2.   Решение относно заявлението за разрешение за износ се взима в рамките на период от 15 работни дни от датата, на която компетентният орган счита досието да бъде попълнено.

Този период се разширява, ако в случаите, съгласно член 17, компетентните власти са задължени да проведат допълнителни проучвания, съгласно втора алинея от този член.

Член 14

1.   Ако не са представени подробности, свързани с маршрута и средството за транспорт в заявлението, разрешението за износ декларира, че операторът трябва да представи тези подробности на митницата при излизане, или на друг компетентен орган при пункта на излизане от митническата територия на Общността преди физическото излизане на стоката. В такива случаи, разрешението за износ се анотира съответно по време на издаването.

Когато разрешението за износ е представено на митническата служба в държава-членка, различна от тази, която е издала разрешението, износителят следва да представи всякакъв заверен превод на част, или цялата информация, съдържащата се в разрешението, при поискване.

2.   Разрешението за износ се представя в митническата служба, когато се прави митническата декларация, в митницата на излизане или други компетентни власти на пункта на излизане от митническата територия на Общността. Разрешението придружава стоката до третата страна по дестинация.

Митническата служба при излизане или други компетентни власти на пункта на излизане от митническата територия на Общността, попълва всички необходими подробности, съгласно член 13, параграф 1, буква г) в разрешението и поставят там печат.

Член 15

Без да се засягат мерките, приети в съответствие с член 26, параграф 3, предоставяне на разрешение за износ се отказва когато:

а)

подробностите, предоставени в съответствие с член 13, параграф 1 са непълни;

б)

съществуват основателни причини за съмнение, че подробностите, представени в съответствие с член 13, параграф 1 са фалшиви или неточни;

в)

в случаите, съгласно член 17, е установено, че вносът на описани субстанции не е разрешен от компетентните власти на страната по дестинация; или

г)

съществуват основателни причини за съмнение, че въпросните субстанции са предназначени за незаконно производство на наркотични вещества или психотропни субстанции.

Член 16

Компетентните власти могат да прекратят или отменят разрешение за износ винаги, когато има основателни причини да се подозира, че субстанциите са предназначени за незаконно производство на наркотични вещества или психотропни субстанции.

Член 17

Когато, съгласно споразумение между Общността и трета страна, износът не трябва да бъде разрешен, освен ако не е издадено разрешение за внос от компетентни власти от тази трета страна за въпросните субстанции, Комисията изпраща на компетентни власти от държавите-членки името и адреса на компетентния орган на третата страна, заедно с всякаква оперативна информация, получена от нея.

Компетентните власти в държавите-членки се убеждават от автентичността на такова разрешение за внос, ако е необходимо и да поискат потвърждение от компетентния орган на третата страна.

Член 18

Периодът на валидност на разрешението за износ, в рамките на което стоката трябва да напуснат митническата територия на Общността не надвишава 6 месеца от датата на издаване на разрешението за износ. При извънредни обстоятелства периодът на валидност може да се удължи, при поискване.

Член 19

Опростени процедури за предоставяне на разрешение за износ може да се прилагат от компетентните власти, когато те са убедени, че това не включва никакъв риск за превръщане на описани субстанции. Процедурата на комитета се използва за определяне на такива процедури и за установяване общи критерии за прилагане от компетентните власти.

РАЗДЕЛ 6

Разрешение за внос

Член 20

Внос на описани субстанции, включени в категория 1 от приложението са обект на разрешение на внос. Разрешение за внос се предоставя само на оператор, установен в Общността. Разрешението за внос се издава от компетентните власти на държавите-членки, където вносителят е установен.

Въпреки това, когато субстанциите, посочени в алинея 1, не са натоварени или прехвърлени и са временно складирани в свободна от контрол зона, тип 1, или в свободен склад, или се намират в транзитна процедура на Общността, такова разрешение за внос не се изисква.

Член 21

1.   Кандидатстването за разрешение за внос, съгласно член 20, съдържа най-малко следното:

а)

имената и адресите на вносителя, износителя от трета страна, всеки друг оператор, включен в операцията и изпращача;

б)

наименованието на описаната субстанция, съгласно приложението, или при микстури или естествен продукт, тяхното наименование и осемцифровия код по КН и наименованието на всяка описана субстанция, съгласно приложението, съдържащо се в микстурата, или естествения продукт;

в)

количеството и теглото на описаната субстанция, а при микстура и естествен продукт, количеството, теглото и ако е налично, процентът на всяка съдържаща се описана субстанция;

г)

ако са налични, подробностите, свързани с транспорта, като начин и средство на транспорт и датата, и мястото, предвид дейностите, свързани с вноса, и

д)

номера на лиценза или регистрацията, съгласно членове 6 и 7.

2.   Решение относно кандидатстване за разрешение за внос се взима в рамките на 15 работни дни от датата, на която компетентните власти преценят, че досието е пълно.

Член 22

Разрешението за внос придружава пратката от точката на влизане на митническата територия на Общността до помещенията на вносителя, или ултимативния получател.

Разрешението за внос се представя на митническата служба, когато описаните субстанции са декларирани за митническа процедура.

Когато разрешението за внос се представи в митницата на държава-членки, различна от тази, която е издала разрешението, вносителят следва да представи заверен превод на части, или на цялата информация, съдържаща се в разрешението, при поискване.

Член 23

Без да се засягат мерките, приети в съответствие с член 26, параграф 3, предоставянето на разрешение за внос се отказва, ако:

а)

подробностите, предоставени в съответствие с член 21, параграф 1 са непълни;

б)

съществуват основателни причини за съмнение, че подробностите, предоставени в съответствие с член 21, параграф 1, със заявлението са непълни или неточни; или

в)

съществуват основателни причини за съмнение, че описаните субстанции са предназначени за незаконно производство на наркотични вещества или психотропни субстанции.

Член 24

Компетентните власти може да суспендират или отменят разрешението за внос, когато съществуват основателни причини за съмнение, че субстанциите са предназначени за незаконно производство на наркотични вещества или психотропни субстанции.

Член 25

Периодът на валидност на разрешението за внос, относно което описаните субстанции е трябвало да са внесени на митническата територия на Общността, се надвишава 6 месеца от датата на издаване на разрешението за внос. При извънредни обстоятелства периодът на валидност може да се удължи при поискване.

ГЛАВА III

ПРАВОМОЩИЯ НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ВЛАСТИ

Член 26

1.   Без да се засягат разпоредбите на членове 11—25 и на параграфи 2 и 3 от настоящия член, компетентните власти от всяка държава-членка забраняват въвеждането на описани субстанции в Общностната митническа територия или тяхното изнасяне от нея, ако съществуват основателни причини за съмнение, че субстанциите са предназначени за незаконно производство на наркотични вещества или психотропни субстанции.

2.   Компетентните власти отлагат или суспендират освобождаването на описаните субстанции за времето, необходимо да се удостовери идентифицирането на описаните субстанции, или съответствието с правилата на настоящия регламент.

3.   Всяка държава-членка приема мерки, необходими за да се даде възможност на компетентните власти, по-специално:

а)

да получат информация относно всякакви заповеди, или за операциите, включващи описани субстанции;

б)

да влизат в търговските помещения на операторите, за да получат доказателства за нередностите;

в)

да установят, че съществува превръщане или опит за превръщане на описаните субстанции.

4.   С цел предотвратяване на специфични рискове от отклоняване в свободната зона, както и в други чувствителни области като митнически складове, държавите-членки гарантират, че се прилага ефективен контрол върху операциите, извършвани в тези области, на всеки етап от тези операции, и че контролът не е по-малко строг от този, прилаган в други области от митническата територия.

5.   Компетентните власти може да изискат операторите да платят такса за издаване на лицензии, регистрации и разрешения. Тази такси се налагат по недискриминационен начин и не надвишават средната стойност на процедурите, свързани със заявлението.

ГЛАВА IV

АДМИНИСТРАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 27

За целите на прилагане на настоящия регламент и без да се засяга член 30, разпоредбите на Регламент (ЕО) № 515/97 се прилагат mutatis mutandis. Всяка държава-членка изпраща до другите държави-членки и до Комисията наименованието на компетентните власти, назначени да действат в съответствие с член 2, параграф 2 от този регламент.

ГЛАВА V

ВЪВЕЖДАЩИ МЕРКИ И ИЗМЕНЕНИЯ

Член 28

В допълнение на въвеждащите мерки, съгласно настоящия регламент, Комитетът определя, когато е необходимо, подробни правила за гарантиране на ефективен мониторинг върху търговията между Общността и трети страни на прекурсори, с цел предпазване от отклоняване на такива субстанции, и по специално относно издаването и употребата на разрешителни формуляри за внос и износ.

Член 29

Процедурата на комитета се използва, за да адаптира приложението към настоящия регламент, за да се отчетат всякакви изменения на приложението към Конвенцията на Обединените нации.

Член 30

1.   Комисията се подпомага от Комитета по наркотичните прекурсори (наричан по-долу „Комитетът“).

2.   Когато се правят позовавания към настоящия параграф, прилагат се членове 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО.

Периодът, съгласно член 4, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на 3 месеца.

3.   Комитетът приема процедурен правилник.

ГЛАВА VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 31

Държавите-членки определят правила за наказания, приложими към нарушения на разпоредбите от настоящия регламент, и предприемат всички необходими мерки за гарантиране, че те се изпълняват. Предвидените наказания трябва да бъдат ефективни, пропорционални и разубеждаващи.

Член 32

Компетентните власти на всяка държава-членка най-малко веднъж в годината изпращат до Комисията съответно цялата информация относно изпълнението на мерките за мониторинг, определени в настоящия регламент, и относно използваните описани субстанции за незаконно производство на наркотични вещества и психотропни субстанции и методи на превръщане и незаконно производство, както и тяхната незаконна търговия и нужди.

Въз основа на тази информация, Комисията, след консултации с държавите-членки, оценява ефективността на настоящия регламент и в съответствие с член 12, параграф 12 от Конвенцията на Обединените нации, изготвя годишен доклад, който се изпраща на Международния съвет за контрол на наркотици.

Комисията докладва на Съвета относно функционирането на настоящия регламент до края на август 2008 г.

Член 33

Комисията, с настоящото се оправомощава да приеме позиция от името на Общността за измененията към таблици I и II от приложението към Конвенцията на Обединените нации, която е в съответствие с приложението на настоящия регламент.

Член 34

Регламент (ЕИО) № 3677/90 се отменя с действие от 18 август 2005 г.

Позовавания към отменения регламент се считат за позовавания към настоящия регламент.

Член 35

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 18 август 2005 г. Въпреки това член 6, параграф 1, член 7, параграф 2, член 8, параграф 2, член 9, параграф 2, член 11, параграфи 1 и 3, член 12, параграф 1, членове 19, 28 и 30 се прилагат от деня на влизане в сила на настоящия регламент, за да се разреши приемането на мерките, предвидени в тези членове. Такива мерки влизат в сила най-рано на 18 август 2005 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 декември 2004 година.

За Съвета

Председател

C. VEERMAN


(1)  ОВ L 326, 24.11.1990 г., стр. 56.

(2)  ОВ L 357, 20.12.1990 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1232/2002 на Комисията (ОВ L 180, 10.7.2002 г., стр. 5).

(3)  ОВ L 82, 22.3.1997 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 807/2003 (ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 36).

(4)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(5)  ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67. Директива, последно изменена с Директива 2004/27/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 136, 30.4.2004 г., стр. 34).

(6)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Акта за присъединяване от 2003 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описани субстанции категория 1

Субстанция

КН обозначение (ако е различно)

Код по КН (1)

CAS № (2)

1-Фенил-2-пропанон

Фенилацетон

2914 31 00

103-79-7

Н-ацетилантранилициева киселина

2-Ацетамидобензоинова киселина

2924 23 00

89-52-1

Изосафрол (цис + танс)

 

2932 91 00

120-58-1

3,4ІМетилендиоксифенилпропан-2-едно

1-(1,3-Бензодиоксол-5-ил)пропан-2-едно

2932 92 00

4676-39-5

Пиперонал

 

2932 93 00

120-57-0

Сафрол

 

2932 94 00

94-59-7

Ефедрин

 

2939 41 00

299-42-3

Псевдоефедрин

 

2939 42 00

90-82-4

Норефедрин

 

ex 2939 49 00

14838-15-4

Ергометрин

 

2939 61 00

60-79-7

Ерготамине

 

2939 62 00

113-15-5

Лизергинова киселина

 

2939 63 00

82-58-6

Стереоизомеричните форми на субстанциите, включени в тази категория, които не са катин (3), когато съществуването на такива форми е възможно.

Солите на субстанциите, включени в тази категория, когато съществуването на такива соли е възможно, които не са солите на катина.


Категория 2

Субстанция

КН обозначение (ако е различно)

Код по КН (4)

CAS № (5)

Анхидридна киселина

 

2915 24 00

108-24-7

Пенилацетинова киселина

 

2916 34 00

103-82-2

Антранилинова киселина

 

2922 43 00

118-92-3

ПиперидинКалиев

 

2933 32 00

110-89-4

перманганат

 

2841 61 00

7722-64-7

Солите на субстанциите, включени в тази категория, когато съществуването на такива соли е възможно


Категория 3

Субстанция

КН обозначение (ако е различно)

Код по КН (6)

CAS No (7)

Хидрохлоридна киселина

Водороден хлорид

2806 10 00

7647-01-0

Сярна киселина

 

2807 00 10

7664-93-9

Толуен

 

2902 30 00

108-88-3

Етилов етер

Диетилов етер

2909 11 00

60-29-7

Ацетон

 

2914 11 00

67-64-1

Метилетилкетон

Бутанон

2914 12 00

78-93-3

Солите на субстанциите, включени в тази категория, когато съществуването на такива соли е възможно и не са соли на хидрохлорната киселина и сярна киселина.


(1)  ОВ L 290, 28.10.2002 г., стр. 1.

(2)  CAS № е химическия номер от регистъра, който е уникален идентификатор, специфичен за всяка субстанция и нейната структура. CAS № е специфичен за всеки изомер и за всяка сол на всеки изомер. Следва да се разбира, че CAS № за солите от субстанцията, включена по-горе ще е различен от тези от посочените.

(3)  Също под името (+)-норпсевдометрин, КН № 2939 43 00, CAS № 492-39-7.

(4)  ОВ L 290, 28.10.2002 г., стр. 1.

(5)  CAS № е химическия номер от регистъра, който е уникален идентификатор, специфичен за всяка субстанция и нейната структура. CAS № е специфичен за всеки изомер и за всяка сол на всеки изомер. Следва да се разбира, че CAS № за солите от субстанцията, включена по-горе ще е различен от тези от посочените.

(6)  ОВ L 290, 28.10.2002 г., стр. 1.

(7)  CAS № е химическия номер от регистъра, който е уникален идентификатор, специфичен за всяка субстанция и нейната структура. CAS № е специфичен за всеки изомер и за всяка сол на всеки изомер. Следва да се разбира, че CAS № за солите от субстанцията, включена по-горе ще е различен от тези от посочените.


Top