Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0020

Директива 2005/20/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 9 март 2005 година за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковането и отпадъците от опаковки

OJ L 70, 16.3.2005, p. 17–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 048 P. 269 - 270
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 048 P. 269 - 270
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 051 P. 79 - 80

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/20/oj

13/ 48

BG

Официален вестник на Европейския съюз

269


32005L0020


L 070/17

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2005/20/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 9 март 2005 година

за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковането и отпадъците от опаковки

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като действат съгласно процедурата, постановена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

С оглед скорошното разширяване на Европейския съюз трябва да се отдели нужното внимание на специфичната ситуация в новите държави-членки особено във връзка с постигането на целите за рециклиране и възстановяване, изложени в член 6, параграф 1 от Директива 94/62/ЕО (3).

(2)

На държавите-членки, които се присъединиха към Европейския съюз с Договора за присъединяване от 16 април 2003 г., им е необходимо повече време за приспособяване на своите системи за рециклиране и възстановяване към целите на Директива 94/62/ЕО.

(3)

Тъй като целта на настоящата директива,а именно да се хармонизират националните цели за рециклиране и възстановяване на опаковъчни отпадъци, не може да се постигне в необходимата степен от държавите-членки и следователно поради мащаба на действието може да се постигне по-успешно на общностно равнище, Общността може да приеме мерки съгласно принципа на субсидиарност, постановен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, изложен в посочения член, настоящата директива не се простира отвъд необходимото за постигане на целта.

(4)

С оглед по-нататъшното разширяване на Европейския съюз трябва също така да се обърне внимание на специфичната ситуация в страните, чието присъединяване е планирано за по-късен етап.

(5)

Следователно Директива 94/62/ЕО следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА

Член 1

Към член 6 от Директива 94/62/ЕО се добавя следният параграф:

„11.

Държавите-членки, които се присъединиха към Европейския съюз с Договора за присъединяване от 16 април 2003 г., могат да отложат постигането на целите, посочени в параграф 1, букви б), г) и д) до дата, която сами изберат, но която не е по-късно от 31 декември 2012 г. за Чешката република, Естония, Кипър, Литва, Унгария, Словения и Словакия; 31 декември 2013 г. за Малта; 31 декември 2014 г. за Полша и 31 декември 2015 г. за Латвия.“

Член 2

1.   Държавите-членки въвеждат в сила необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива, до 9 септември 2006 г. Те незабавно информират Комисията за текстовете на тези разпоредби и таблицата на съответствието между тези разпоредби и настоящата директива.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 9 март 2005 година.

За Европейския парламент

Председател

J. P. BORRELL FONTELLES

За Съвета

Председател

N. SCHMIT


(1)  ОВ С 241, 28.9.2004 г., стр. 20.

(2)  Становище на Европейския парламент от 17 ноември 2004 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 21 февруари 2005 г.

(3)  ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 10. Директива, последно изменена с Директива 2004/12/ЕО (ОВ L 47, 18.2.2004 г., стр. 26).


Top