Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2116

Регламент (EО) № 2116/2004 на Съвета от 2 декември 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2201/2003 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1347/2000 по отношение на договорите със Светия престол

OJ L 367, 14.12.2004, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 253–254 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 007 P. 90 - 91
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 007 P. 90 - 91
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 011 P. 67 - 68

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2116/oj

19/ 7

BG

Официален вестник на Европейския съюз

90


32004R2116


L 367/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (EО) № 2116/2004 НА СЪВЕТА

от 2 декември 2004 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 2201/2003 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1347/2000 по отношение на договорите със Светия престол

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Акта за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия, и по-специално член 57, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

Член 40 от Регламент (ЕО) № 1347/2000 на Съвета от 29 май 2000 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност за децата на двамата съпрузи (1) предвижда всяко решение за недействителност на брака, произнесено по силата на договорите между Светия престол и Португалия, Италия и Испания (Конкордати), се признава в държавите-членки при условията, предвидени в глава ІІІ от посочения регламент.

(2)

Член 40 от Регламент (ЕО) № 1347/2000 на Съвета се изменя с приложение ІІ на Акта за присъединяване от 2003 г. с цел да се посочи Споразумението на Малта със Светия престол за признаване на гражданскоправното действие на църковните бракове и на решенията на църковните съдилища по тези бракове от 3 февруари 1993 г. и Вторият допълнителен протокол към него от 6 януари 1995 г.

(3)

Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1347/2000 (2), влязъл в сила на 1 август 2004 г., се прилага от 1 март 2005 г. във всички държави-членки с изключение на Дания.

(4)

Малта поиска член 63 от Регламент (ЕО) № 2201/2003, който съответства на член 40 от Регламент (ЕО) № 1347/2000, да бъде изменен така, че да бъде посочено нейното споразумение със Светия престол.

(5)

Член 57 от Акта за присъединяване от 2003 г. предвижда актовете, които са приети преди присъединяването и които трябва да се приспособят поради присъединяването, да могат да се приспособяват по опростена процедура, в рамките на която Съветът да взема решение с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията.

(6)

Основателно е да се вземе предвид искането на Малта и в тази връзка да се измени Регламент (ЕО) № 2201/2003,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 63 от Регламент (ЕО) № 2201/2003 се изменя, както следва:

1)

в параграф 3 се добавя следната буква:

„в)

Споразумението между Светия престол и Малта за признаване на гражданскоправното действие на църковните бракове и от решенията на църковните съдилища по тези бракове от 3 февруари 1993 г. и Вторият допълнителен протокол към него от 6 януари 1995 г.“;

2)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   В Испания, Италия или Малта признаването на решенията по параграф 2 може да подлежи на същите процедури и проверки като тези, които се прилагат за решенията на църковните съдилища съгласно международните договори, сключени със Светия престол и посочени в параграф 3.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент се прилага от 1 март 2005 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 2 декември 2004 година.

За Съвета

Председател

J. P. H. DONNER


(1)  ОВ L 160, 30.6.2000 г., стр. 19. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) 1804/2004 на Комисията (ОВ L 318, 19.10.2004 г., стр. 7).

(2)  ОВ L 338, 23.12.2003 г., стр. 1.


Top