Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0638

Регламент (ЕО) № 638/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година за статистиката на Общността, свързана с търговията със стоки между държавите-членки, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3330/91 на Съвета

OJ L 102, 7.4.2004, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 016 P. 64 - 71
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 016 P. 64 - 71
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 016 P. 64 - 71
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 016 P. 64 - 71
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 016 P. 64 - 71
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 016 P. 64 - 71
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 016 P. 64 - 71
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 016 P. 64 - 71
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 016 P. 64 - 71
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 016 P. 207 - 214
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 016 P. 207 - 214
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 004 P. 263 - 270

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/638/oj

02/ 16

BG

Официален вестник на Европейския съюз

207


32004R0638


L 102/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 638/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 31 март 2004 година

за статистиката на Общността, свързана с търговията със стоки между държавите-членки, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3330/91 на Съвета

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 285, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като действат в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Регламент (ЕИО) № 3330/91 на Съвета от 7 ноември 1991 г. за статистиката, свързана с търговията със стоки между държавите-членки (3), който е въвел изцяло нова система за събиране на данни, която е опростена в два случая. За да подобри прозрачността на тази система и да я направи по-лесно разбираема, Регламент (ЕИО) № 3330/91 се заменя с настоящия регламент.

(2)

Настоящата система следва да бъде запазена, тъй като достатъчно детайлно ниво на статистическа информация все още се изисква за политиката на Общността, включена в развитието на вътрешния пазар и за предприятията на Общността за анализиране на техните специфични пазари. Събраната информация също е необходимо да бъде бързо достъпна за да се анализира развитието на Икономическия и паричен съюз. Държавите-членки имат възможността да събират информация която отговаря на техните специфични нужди.

(3)

Въпреки това, има нужда да се подобри формулировката на правилата за събиране на статистиката, свързана с търговията със стоки между държавите-членки, така че тя да може по-лесно да се разбира от компаниите, отговорни за предоставяне на информацията, националните служби, които събират информация и потребителите.

(4)

Следва да бъде запазена система от прагове, но в опростена форма, за да осигури задоволителен отговор на потребителските нужди като намали товара на отговорността на страните, отговорни за предоставяне на статистическа информация, особено на малките и средни предприятия.

(5)

Следва да се поддържа близка връзка между системата за събиране на статистическа информация и данъчните формалности, които съществуват в контекста на търговията със стоки между държавите-членки. Тази връзка го прави възможно, по-специално за проверка на качеството на събраната информация.

(6)

Качеството на създадената статистическа информация, нейното изчисляване със средствата на общи индикатори прозрачността в тази област са важни цели, които изискват регулиране на общностно равнище.

(7)

Тъй като целта на планираното действие, главно създаване на общо ниво на рамката за систематично създаване на информация на Общността, свързана с търговията със стоки между държавите-членки, не може да се достигне в достатъчна степен на национално ниво и може по-лесно да се постигне на общностно равнище, Общността може да предприеме мерки в съответствие с принципите на подпомагане както е предвидено в член 5 от Договора. В съответствие с принципите за пропорционалност, както е предвидено в този член, настоящият регламент не надвишава необходимото за постигане на тази цел.

(8)

Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета от 17 февруари 1997 г. за статистиката на Общността (4) предоставя референтна рамка за настоящия регламент. Все пак, най-подробното ниво на информация в областта на статистиката, свързана с търговията със стоки, изисква специфични правила от гледна точка на поверителността.

(9)

Важно е да се осигури еднакво приложение на настоящия регламент, и за да се постигне това, трябва да се създаде клауза за процедура на Общността за помагане определянето на разпоредбите за приложение в подходящо разписание и се направи необходимата техническа адаптация.

(10)

Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент, се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на процедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени от Комисията (5),

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент установява общата рамка за систематично производство на статистика в Общността, свързана с търговията със стоки между държавите-членки.

Член 2

Дефиниции

За целите на настоящия регламент се прилагат следните дефиниции:

а)

„стоки“: всяка движима собственост, включително електрически ток;

б)

„специфични стоки или дейности“: стоки или дейности, които поради своята природа, изискват специфични разпоредби и в частност промишлени заводи, плавателни съдове и самолети, морски продукти, стоки, доставени на плавателни съдове и самолети, разсрочени пратки, военни стоки, стоки за или от офшорни институции, космически стоки, моторни превозни средства и резервни части за самолетостроенето и отпадъчни продукти;

в)

„национални власти“: национални статистически институти и други институции отговорни във всяка държава-членка за създаване на статистика в Общността, свързана с търговията със стоки между държавите-членки;

г)

„стоки на Общността“:

i)

стоки изцяло получени на митническата територия на Общността, без добавяне на стоки от трети страни или територии, които не са част от митническата територия на Общността;

ii)

стоки от трети страни или територии, които не са част от митническата територия на Общността, които са пуснати в свободно обръщение в една държава-членка;

iii)

стоки, получени на митническата територия на Общността или от стоки, свързани изключително с точка ii) или от стоки свързани с точки i) и ii);

д)

„държава-членка на изпращане“: държавата-членка както е определена от своята статистическа територия от която стоките са изпратени с направление в друга държава-членка;

е)

„държава-членка на получаване“: държавата-членка както е определена от своята статистическа територия в която стоките пристигат от друга държава-членка;

ж)

„стоки в просто обращение между държавите-членки“: стоки от Общността, изпратени от една държава-членка до други, които по пътя до държавата-членка по направление, пътуват директно през друга държава-членка или спират по причини, свързани само с транспорта на стоките.

Член 3

Обхват

1.   Статистика, свързана с търговията на стоки между държавите-членки обхваща изпращане и пристигане на стоки.

2.   Изпращане обхваща следните стоки, които напускат държавата-членка на изпращане по направление в друга държава-членка:

а)

стоки от Общността, които са в просто обращение между държавите-членки;

б)

стоки, поставени в държавата-членка на изпращане под вътрешни митнически процедури на обработка или обработка под митнически контролни процедури.

3.   Пристигането обхваща следните стоки, които влизат в държавата-членка на получаване, които са основно изпратени от друга държава-членка:

а)

стоки от Общността, с изключение на стоки, които са в просто обращение между държавите-членки;

б)

стоки формално поставени в държавата-членка на изпращане съгласно вътрешните митнически процедури за обработка или обработка съгласно процедурите на митнически контрол, които са защитени съгласно вътрешните митнически процедури на обработка или освободени за свободно обращение в държавата-членка на получаване.

4.   Различни или специфични правила, определени в съответствие с процедурата по член 14, параграф 2, се прилагат за специфични стоки или дейности.

5.   Някои продукти за които се прави списък в съответствие с процедурата по член 14, параграф 2, се изключват от статистиката по методологични причини.

Член 4

Статистическа територия

1.   Статистическата територия на държавите-членки отговаря на тяхната митническа територия както е определено в член 3 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета (6) от 12 октомври 1992 г. за създаване на митнически кодекс на Общността.

2.   Чрез отмяна на параграф 1, статистическата територия на Германия включва Heligoland.

Член 5

Източници на данни

1.   Специфична система за събиране на информация, наричана по-нататък система „Интрастат“, се прилага за разпоредбите на статистическата информация за изпращане и приемане на стоки в Общността, които не са предмет на отделен административен документ за митнически или данъчни цели.

2.   Статистическата информация за изпращане и получаване на други стоки се предоставя директно от митниците на националните власти най-малко веднъж месечно.

3.   За специфични стоки или дейности източници на информация, различна от системата Интрастат или митнически декларации, могат да се използват.

4.   Всяка държава-членка организира начина за получаване на данни от Интрастат от страните отговорни за осигуряване на информация. За опростяване задачата на тези страни условията за увеличаване използването на автоматичната обработка и предаване на електронна информация се осигуряват от Комисията (Eвростат) и държавите-членки.

Член 6

Период на предоставяне

1.   Периодът на предоставяне на информация, предоставяна съгласно член 5 е един календарен месец от изпращане или получаване на стоките.

2.   Периодът на предоставяне на информация се приспособява като се взема предвид връзката между данък добавена стойност (ДДС) и митническите задължения, като резултат от разпоредбите, приети в съответствие с процедурите, предвидени в член 14, параграф 2.

Член 7

Страни, отговорни за предоставяне на информация

1.   Страните, отговорни за предоставяне на информация за системата Интрастат са:

а)

физическо или юридическо лице, регистрирано по ДДС в държавата-членка на изпращане, което:

i)

има сключен договор с изключение на транспортните договори, който увеличава изпращането на стоките или не прави това;

ii)

изпраща или допринася за изпращане на стоки или не прави това;

iii)

е собственик на стоките, които са предмет на изпращане;

б)

физически или юридическо лице регистрирано по ДДС в държавата-членка на получаване, което:

i)

има сключен договор с изключение на транспортните договори, който увеличава доставката на стоките или не прави това;

ii)

доставя или допринася за доставяне на стоки или не прави това;

iii)

е собственик на стоките, които са предмет на доставка;

2.   Страните, отговорни за предоставяне на информация могат да прехвърлят задачата на трета страна, но такова прехвърляне не трябва в никакъв случай да намалява отговорността на въпросната страна.

3.   Пропуск на която и да е страна, отговорна за предоставяне на информация, да изпълни нейната задача съгласно настоящия регламент я прави зависима от наказания,които държавите-членки са установили.

Член 8

Регистри

1.   Националните власти създават и попълват регистри на вътрешните операторите в Общността, които съдържат най-малко един консигнант, при изпращане, и един консигнатор, при пристигане.

2.   За да идентифицира страните, отговорни за предоставяне на информация по член 7 и да проверява предоставената информация, данъчната администрация, отговорна във всяка държава-членка предоставя на националните власти:

а)

най-малко един път месечно списъка на физическите и юридическите лица, които са декларирали, че по време на въпросния период те са доставяли стоки на други държави-членки или са придобили стоки от други държави-членки. Списъкът показва общата стойност на стоките, декларирани от всяко физическо или юридическо лице за данъчни цели;

б)

по своя собствена инициатива или при поискване от националната власт, с всякаква информация, предоставена за данъчни цели, която би могла да подобри качеството на статистиката.

Разпоредбите за предаването на информацията се определят в съответствие с процедурата, предвидена в член 14, параграф 2.

Тази информация се обработва от националната власт в съответствие с правилата, прилагани за нея от данъчната администрация.

3.   Данъчната администрация уведомява търговците, регистрирани по ДДС за задълженията, които те имат като страни, отговорни за предоставяне на информация, изисквани от Интрастат.

Член 9

Събиране на Интрастат информация

1.   Следната информация се събира от националните власти:

а)

идентификационен номер, определен на страната, отговорна за предоставяне на информация в съответствие с член 22, параграф 1, буква в) от Шестата директива 77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите-членки по отношение на данъци върху оборота — Обща система за ДДС; еднаква основа за облагане (7), във версията, дадена в член 28з от нея;

б)

период за който се отнася;

в)

потокът (пристигане, изпращане);

г)

стоката, идентифицирана от осемцифров код по Комбинираната номенклатура, както е определено в Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. за тарифната и статистическата номенклатура и Общата митническа тарифа (8);

д)

държавата-членка партньор;

е)

стойността на стоките;

ж)

количеството на стоките;

з)

естеството на сделката;

Определенията на статистическата информация, дадени в букви д)—з) са дадени в приложението. Когато е необходимо системите за събиране на тази информация, особено кодовете, които се използват, се определят в съответствие с процедурата, предвидена в член 14, параграф 2.

2.   Държавите-членки могат също да събират информация например:

а)

идентификацията на стоките на по-детайлно ниво отколкото Комбинираната номенклатура;

б)

страната на произход при пристигане;

в)

региона на произход при изпращане и региона на направление при пристигане;

г)

условията на доставка;

д)

вида на транспорт;

е)

статистическата процедура;

Определенията на статистическата информация, които са дадени в букви б)—е) са дадени в приложението. Където е необходимо системите за събиране на тази информация, особено кодовете, които се използват, се определят в съответствие с процедурата, предвидена в член 14, параграф 2.

Член 10

Опростяване в рамките на системата Интрастат

1.   За да се задоволят нуждите на потребителите на статистическата информация без да се налага допълнително обременяване на икономическите оператори държавите-членки определят всяка година прагове, изразени в годишни стойности на вътрешната търговия на Общността, под които страните са освободени от предоставяне на Интрастат информация или могат да предоставят опростена информация.

2.   Праговете се определят от всяка държава-членка отделно за пристигане и изпращане.

3.   За определяне прагове, под които страните са освободени от предоставяне на всякаква Интрастат информация държавите-членки се уверяват, че информацията, предвидена в член 9, параграф 1, първа алинея, букви а)—е), достъпна до страните, отговорни за предоставяне на информация, е такава че най-малко 97 % от общата търговия на съответните държави-членки, изразена в стойност, е обхваната.

4.   Държавите-членки могат да определят други прагове, под които страните могат да се ползват от следното опростяване:

а)

освобождаване от предоставяне на информация за количеството на стоките;

б)

освобождаване от предоставяне на информация за естеството на сделката;

в)

възможност за докладване на максимум 10 от подробните подзаглавия на Комбинираната номенклатура, които са най-използвани по отношение на стойността и прегрупиране на другите продукти в съответствие с правилата, определени в съответствие с процедурата, предвидена в член 14, параграф 2.

Всяка държава-членка, която прилага тези прагове, осигурява търговия между тези страни в размер максимум 6 % от нейната обща търговия.

5.   Държавите-членки могат, при определени условия, които да отговорят на качествените изисквания и които се определят в съответствие с процедурата, предвидена в член 14, параграф 2, да опростят информацията която се предоставя за малки индивидуални сделки.

6.   Информацията за прилаганите прагове, прилагани от държавите-членки се изпраща на Комисията (Евростат) не по-късно от 31 октомври на годината, която предхожда годината, в която те се прилагат.

Член 11

Статистическа поверителност

Когато страните, които предоставят информация, пожелаят, националните власти решават дали статистическите резултати, които правят възможно индиректно да се идентифицира въпросният/те доставчик/доставчици, да се разпространят или да бъдат изменени по начин, че тяхното разпространение не уврежда статистическата поверителност.

Член 12

Предаване на данни на Комисията

1.   Държавите-членки предават на Комисията (Евростат) месечните резултати от тяхната статистика, свързана с търговията със стоки между държавите-членки не по-късно от:

а)

40 календарни дни след края на съответния месец за агрегирана информация, определена в съответствие с процедурата, определена в член 14, параграф 2;

б)

70 дни след края на съответния месец в случай на подробни резултати, които включват информацията, предвидена в член 9, параграф 1, първа алинея, букви б)—з).

По отношение на стойността на стоките резултатите включват само статистическата стойност както е определено в приложението.

Държавите-членки придават на Комисията (Евростат) информацията, която е конфиденциална.

2.   Държавите-членки запознават Комисията (Евростат) с месечните резултати, които обхващат тяхната обща търговия със стоки чрез използване на оценки където е необходимо.

3.   Държавите-членки предават информацията на Комисията (Евростат) по електронен път в съответствие със стандарта за вътрешен обмен. Практическите системи за предаване на информация се определят в съответствие с процедурата, предвидена в член 14, параграф 2.

Член 13

Качество

1.   Държавите-членки предприемат мерки, необходими за осигуряване качеството на предаваната информация съгласно действащите качествени индикатори и стандарти.

2.   Държавите-членки предоставят на Комисията (Евростат) годишен доклад за качеството на предаваната информация.

3.   Индикаторите и стандартите за оценка на качеството, структурата на докладите за качество, които се представят от държавите-членки и всякакви мерки, необходими за оценка или подобряване на качеството на информацията, се определят в съответствие с процедурата, определена в член 14, параграф 2.

Член 14

Процедура на Комитета

1.   Комисията се подпомага от Комитет за статистика за търговията със стоки между държавите-членки.

2.   Когато се прави позоваване на настоящия параграф, членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО се прилагат като се имат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Периодът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО се определя на три месеца.

3.   Комитетът приема своя процедурен правилник.

Член 15

Отменяне

1.   Регламент (ЕИО) № 3330/91 се отменя.

2.   Позоваванията към отменения регламент се приемат като направени по настоящия регламент.

Член 16

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2005 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 31 март 2004 година.

За Европейския Парламент

Председател

P. COX

За Съвета

Председател

D. ROCHE


(1)  ОВ С 32, 5.2.2004 г., стр. 92.

(2)  Становище на Европейския парламент от 16 декември 2003 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 22 март 2004 г.

(3)  ОВ L 316, 16.11.1991 г., стр.1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(4)  ОВ L 52, 22.2.1997 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1882/2003.

(5)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(6)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2700/2000 на Европейския Парламент и на Съвета (ОВ L 311, 12.12.2000 г., стр. 17).

(7)  ОВ L 145, 13.6.1977 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2004/15/ЕО (ОВ L 52, 21.2.2004 г., стр. 61).

(8)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2344/2003 на Комисията (ОВ L 346, 31.12.2003 г., стр. 38).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ДЕФИНИЦИИ НА СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ

1.   Държава-членка партньор

а)

Държава-членка партньор е държавата-членка на изпращане, при пристигане. Това означава предполагаемата държава-членка на изпращане в случаи, където стоките влизат директно от друга държава-членка. Където преди достигане на държавата-членка на пристигане, стоките са вкарвани в една или повече държави-членки транзит и са били предмет на престои или законни операции неприсъщи за техния транспорт (т.е. смяна на собственост), държавата-членка на изпращане се приема за последната държава-членка, където са станали такива престои или операции.

б)

Държавата-членка партньор е държавата-членка на направление при изпращане. Това означава последната държава-членка, за която се знае за времето на изпращане, че стоките са изпратени.

2.   Количество на стоките

Количеството на стоките може да се изрази по два начина:

а)

нетна маса, което означава фактическата маса на стоките без опаковката;

б)

допълнителни единици, които означават възможните единици, които измерват количеството, различни от нетна маса, както са детайлизирани в годишния регламент на Комисията, който осъвременява Комбинираната номенклатура.

3.   Стойност на стоките

Стойността на стоките може да се изрази по два начина:

а)

облагаемото количество, което е стойността, определена за данъчни цели в съответствие с Директива 77/388/ЕИО;

б)

статистическата стойност, която е стойността, изчислена на националните граници на държавите-членки. Тя включва само случайни разходи (навло, застраховка), претърпени в случай на изпращания по време на пътуването на територията на държавата-членка на изпращане и, в случай на пристигане, по време на пътуването извън територията на държавата-членка на пристигане. Определено е да бъде FOB (свободно на борда) цена за изпращане и цена CIF (цена, застраховка, навло) за получаване.

4.   Естество на сделката

Естеството на сделката означава различните характеристики (покупка/продажба, работа по договор и т.н.) които считат за полезни при разграничаване на една сделка от друга.

5.   Страна на произход

а)

Страната на произход при получаване само, означава страната, от която стоките произхождат.

б)

Стоките, които са изцяло получени или произведени в една страна произхождат от тази страна.

в)

Стоки, чието производство включва повече от една страна, ще се смятат с произход от страната, в която те са преминали тяхната последна,основна икономически обоснована обработка или преработка в компания, оборудвана за тази цел, в резултат на което е произведен нов продукт или представлява важен етап от производството.

6.   Район на произход или направление

а)

Регионът на произход при доставка означава регионът на държавите-членки на изпращане където стоките са произведени или изградени, сглобени, обработени или обслужвани; при невъзможност за това, регионът на произход е регионът, където стоките са изпратени или при невъзможност за това, регионът, където се е състоял търговският процес.

б)

Регионът на направление, при пристигане означава регионът на държавата-членка на получаване, където стоките ще се консумират или изграждат, сглобяват, обработват, поправят или обслужват; при невъзможност за това, регионът на направление е регионът в който стоките ще се изпращат, или при невъзможност за това, регионът, където се е състоял търговският процес.

7.   Условия на доставка

Условията на доставка означават тези клаузи от търговския договор, които определят съответно задълженията на продавача и на купувача в съответствие с Инкотермс на Международната търговска камара (CIF, FOB, т.н.).

8.   Вид транспорт

Видът на транспорта се определя от активните средства на транспорт с които стоките се предполага,че ще напуснат статистическата територия на страната член на изпращане при изпращане, и от активните средства на транспорт с които стоките се предполага, че ще влязат на статистическата територия на държавата-членка на получаване при пристигане.

9.   Статистическа процедура

Статистическата процедура означава различни характеристики, които са смятани за полезни при разграничаване на различните видове получавания/изпращания за статистически цели.


Top