EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0273

Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно прекурсорите на наркотичните веществатекст от значение за ЕИП.

OJ L 47, 18.2.2004, p. 1–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 008 P. 46 - 56
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 008 P. 46 - 56
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 008 P. 46 - 56
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 008 P. 46 - 56
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 008 P. 46 - 56
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 008 P. 46 - 56
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 008 P. 46 - 56
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 008 P. 46 - 56
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 008 P. 46 - 56
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 010 P. 183 - 193
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 010 P. 183 - 193
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 006 P. 83 - 92

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/07/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/273/oj

15/ 10

BG

Официален вестник на Европейския съюз

183


32004R0273


L 047/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 273/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 февруари 2004 година

относно прекурсорите на наркотичните вещества

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията (1),

като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет (2),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (3),

като имат предвид, че:

(1)

Конвенцията на Обединените нации за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества, приета във Виена на 19 декември 1988 г., оттук нататък наричана „Конвенция на Обединените нации“ е сключена от Общността с Решение 90/611/ЕИО (4).

(2)

Изискванията на член 12 от Конвенцията на Обединените нации относно търговията с прекурсори (т.е. вещества използвани често за производство на наркотични и психотропни вещества) са изпълнени, доколкото се отнася до търговия между Общността и трети държави, от Регламент (ЕИО) № 3677/90 на Съвета от 13 декември 1990 г. за определяне на мерки, които трябва да се предприемат с цел да се ограничи отклоняването на някои вещества за незаконно производство на наркотични и психотропни вещества (5).

(3)

Член 12 от Конвенцията на Обединените нации предвижда приемането на подходящи мерки за наблюдение на производството и разпространението на прекурсори на наркотични вещества. Това налага приемане на мерки, свързани с търговията на прекурсори на наркотични вещества сред държавите-членки. Такива мерки са въведени от Директива 92/109/ЕИО на Съвета от 14 декември 1992 г. относно производството и пускането на пазара на някои съставки, използвани за незаконно производство на наркотични и психотропни вещества (6). За да се гарантира по-добре, че във всички държави-членки се прилагат едновременно хармонизирани правила, се обмисля регламент, който да съответства на това в по-голяма степен от съществуващата в момента директива.

(4)

В контекста на разширяване на Европейския съюз е важно Директива 92/109/ЕИО да се замени с регламент, тъй като всяко изменение на тази директива и нейните приложения би довело до вземане на мерки за прилагането ѝ във вътрешното законодателство на 25 държави-членки.

(5)

Съгласно решенията, взети на нейната 35-а сесия през 1992 г., Комисията на Обединените нации за наркотичните вещества прибави допълнителни вещества в таблиците на приложението към Конвенцията на Обединените нации. Съответстващи разпоредби следва да се постановят и в настоящия регламент, за да се открият възможни случаи на незаконно отклонение на прекурсори на наркотични вещества в Общността и за да се осигури прилагането на общи правила за наблюдение в пазара на Общността.

(6)

Разпоредбите на член 12 от Конвенцията на Обединените нации се основават на система за наблюдение на търговията със съответните вещества. По-голяма част от търговията с тези вещества е напълно законна. Документирането на пратките и поставянето на етикети на тези вещества следва бъдат достатъчно явни. Освен това е важно, предоставяйки на компетентните власти необходимите средства за действие, да се развият, в духа на конвенцията на ООН, механизми, основаващи се на тясно сътрудничество със заинтересованите оператори и на събирането на информация.

(7)

Приложимите мерки към лавровото масло понастоящем се разбират по различни начини в Общността, тъй като в някои държави-членки то се приема като смес, съдържаща сафрол, и затова се контролира, докато други държави-членки смятат, че това е природен продукт и не подлежи на контрол. Включването на позоваване на естествените продукти в определението на „включените в списъка вещества“ ще разреши това несъответствие и по този начин ще позволи контролирането на лавровото масло; само природни продукти, от които включените в списъка вещества могат да бъдат лесно извлечени, следва да бъдат обхванати от това определение.

(8)

Веществата, които обикновено се използват в незаконното производство на наркотични и психотропни вещества, следва да бъдат изброени в отделно приложение.

(9)

Следва да се гарантира, че това производство или употребата на някои вещества, изброени в приложение I, подлежат на издаване на лицензия. В допълнение, доставката на такива вещества следва да бъде разрешена само когато лицата, на които трябва да бъдат доставени, притежават такава лицензия и са подписали декларация на клиента. Подробни правила относно декларацията на клиента следва да бъдат изложени в приложение III.

(10)

Следва да бъдат приети мерки, които да насърчават посредниците да уведомяват компетентните власти за съмнителни сделки, включващи вещества, изброени в приложение I.

(11)

Следва да бъдат приети мерки, които да гарантират по-добър контрол на търговията в Общността с веществата, изброени в списъка на приложение I.

(12)

Всички сделки, водещи до пускането на пазара на вещества от категории 1 и 2 от приложение I, следва да бъдат правилно документирани. Операторите следва да уведомяват компетентните власти за съмнителни сделки с вещества, посочени в приложение I. Изключения обаче следва да се прилагат спрямо сделки, включващи вещества от категория 2 от приложение 1, когато съответните количества не надвишават посочените в приложение II.

(13)

Значителен брой други вещества, много от които законно търгувани в големи количества, бяха определени като прекурсори на наркотични вещества по отношение на незаконното производство на синтетични наркотици и психотропни вещества. Да се осъществява същият строг контрол по отношение на тези вещества, както спрямо изброените в приложение I, представлява излишна пречка за търговията, включваща лицензии за действие и документация на сделките. Затова на общностно ниво следва да се създаде по-гъвкав механизъм, посредством който компетентните органи в държавите-членки биват уведомявани за такива сделки.

(14)

Въвеждането на процедура за сътрудничество е предвидено в плана за действие на Европейския съюз срещу наркотиците, приет от Европейския Съвет от Санта Мария де Фейра на 19 и 20 юни 2000 г. В подкрепа на сътрудничеството между компетентните власти на държавите-членки и химическата индустрия, в частност по отношение на вещества, които, въпреки че не са споменати в настоящия регламент, могат да се използват за незаконно производство на синтетични наркотици и психотропни вещества, следва да очертаят насоки с цел подпомагане на химическата индустрия.

(15)

Целесъобразно е да се предвиди, че държавите-членки приемат правила за санкциониране при нарушаване на разпоредбите на настоящия регламент. Тъй като търговията с прекурсори на наркотични вещества може да доведе до незаконно производство на синтетични наркотици и психотропни вещества, държавите-членки следва свободно да изберат най-разубеждаващите наказания, допустими според тяхното законодателство.

(16)

Мерките, необходими за изпълнение на настоящия регламент, се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяването на процедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (7).

(17)

Тъй като целите на настоящия регламент, а именно хармонизираното наблюдение на търговията с прекурсори на наркотични вещества и избягването на тяхното отклонение към незаконно производство на синтетични наркотични и психотропни вещества, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки и могат следователно поради международния и променлив характер на тази търговия да бъдат постигнати по-добре на общностно ниво, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарността, както е определено в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалността, както е определено в този член, настоящият регламент не надвишава необходимото за постигането на тези цели.

(18)

Директива 92/109/ЕИО на Съвета, Директиви 93/46/ЕИО (8), 2001/8/ЕО (9) и 2003/101/ЕО (10) на Комисията и Регламенти (ЕО) № 1485/96 (11) и (ЕО) 1533/2000 (12) на Комисията следва да бъдат отменени,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Обхват и цели

Настоящият регламент създава хармонизирани мерки за вътрешен контрол в Общността и наблюдение на определени вещества, често използвани за незаконно производство на наркотични или психотропни вещества, с оглед предотвратяване на отклоняването на такива вещества.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се използват следните определения:

а)

„включени в списък вещества“ означава всяка съставка, вписана в приложение I, включително смеси и природни продукти, съдържащи такива съставки. Това изключва медицинските продукти, определени в Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (13), фармацевтични препарати, смеси, природни продукти и други препарати, съдържащи включени в списъка вещества, които са съставени по такъв начин, че не могат лесно да се използват или извличат чрез готови за употреба или икономически достъпни средства;

б)

„вещества, които не са включени в списък“ означава всяко вещество, което, въпреки че не е вписано в приложение I, се определя като използвано за незаконно производство на наркотични или психотропни вещества;

в)

„пускане на пазара“ означава всяка доставка или срещу заплащане, или безплатно, от включените в списъка на Общността съставки; или съхранението, изготвянето, производството, преработката, търговията, разпространението или посредничеството на тези съставки с цел доставката им в Общността;

г)

„оператор“ означава всяко физическо или юридическо лице, участващо в пускането на пазара на включените в списъка вещества;

д)

„Международен съвет за контрол на наркотиците“ е съветът, създаден с Единната конвенция на ООН за упойващите вещества от 1961 г., изменена с Протокола от 1972 г.;

е)

„специална лицензия“ е лицензията, издадена на определен вид оператор;

ж)

„специална регистрация“ означава регистрация, която е направена за определен вид оператор.

Член 3

Изисквания за пускане на пазара на включени в списък вещества

1.   Оператори, желаещи да пуснат на пазара включени в списъка вещества от категории 1 и 2 от приложение I, са задължени да назначат служител, отговорен за търговията с включените в списъка вещества, да нотифицират компетентните органи за името и начина за връзка с този служител и да ги нотифицират незабавно за всяко последвало изменение на тази информация. Служителят гарантира, че търговията с включени в списъка вещества, осъществявана от оператора, е в съответствие с настоящия регламент. Служителят е упълномощен да взема необходимите решения за изпълнение на задачите, уточнени по-горе.

2.   Операторите са задължени да се снабдят с лицензия от компетентните органи, преди да могат да притежават или пускат на пазара включени в списъка съставки от категория 1 от приложение I. Специални лицензии могат да бъдат издадени от компетентните власти на аптеки, на аптечни пунктове за ветеринарни лекарства, на някои обществени органи или на въоръжените сили. Такива специални лицензии са валидни само за използване на прекурсори на наркотични вещества в рамките на официалните задължения на съответните оператори.

3.   Всеки оператор, притежаващ лицензията, посочена в параграф 2, доставя включени в списъка съставки от категория 1 от приложение I само на физически или юридически лица, които притежават такава лицензия и имат подписана декларация на клиента съгласно член 4, параграф 1.

4.   Когато преценяват дали да издадат лицензия, компетентните власти вземат предвид по-специално компетентността и почтеността на кандидата. Лицензията се отказва, ако има разумни основания за съмнение в сигурността и надеждността на кандидата или на служителя, отговорен за търговията с включените в списъка вещества. Лицензията може да бъде прекратена или отменена от компетентните власти винаги когато има разумни основания да се приеме, че притежателят вече не отговаря на изискванията и не е подходящ, за да притежава лицензия, или когато условията, при които е издадена лицензията, вече не се удовлетворяват.

5.   Без да се засяга член 14, компетентните власти могат или да ограничат валидността на лицензията до период, който не надвишава 3 години, или да задължат операторите да доказват през определени интервали, които не превишават 3 години, че условията, при които е дадена лицензията, още се изпълняват. Лицензията посочва операцията или операциите, за които е валидна, както и съответните вещества. Специални лицензии по смисъла на параграф 2 се издават по принцип за неограничен период от време, но могат да бъдат прекратени или отменени от компетентните власти при условията на параграф 4, трето изречение.

6.   Без да се засяга член 6, операторите, участващи в пускането на пазара на включените в списъка вещества от категория 2 от приложение I, са длъжни да регистрират и подновяват пред компетентните власти незабавно адресите на седалищата, където те произвеждат или откъдето те търгуват с тези съставки, преди да ги пуснат на пазара. Аптеки, аптечни пунктове за ветеринарни лекарства, някои обществени органи и въоръжените сили е възможно да подлежат на специална регистрация. Такава регистрация се приема за валидна само за използване на прекурсори на наркотични вещества в рамките на официалните задължения на съответните оператори.

7.   Компетентните органи могат да изискват от операторите да плащат такса при подаване на заявление за лицензии или регистрация. При събирането на такива такси не се ползват привилегии и те не надвишават разходите за обработване на заявлението.

Член 4

Декларация на клиента

1.   Без да се засягат членове 6 и 14, всеки оператор със седалище в Общността, който снабдява клиента с включените в списъка вещества от категория 1 или 2 от приложение I, получава декларация от клиента, която показва специфичната употреба или употреби на включените в списъка вещества. Отделна декларация се изисква за всяко включено в списъка вещество. Тази декларация следва модела, посочен в точка 1 от приложение III. Когато се отнася за юридически лица, декларацията се прави на фирмена бланка.

2.   Като алтернатива на горната декларация за еднократна сделка, оператор, който редовно снабдява клиент с включени в списъка вещества от категория 2 от приложение I, може да приеме една декларация за определен брой транзакции, включващи тези включени в списък вещества, за период, не по-голям от 1 година, при условие че операторът е удовлетворен, че са спазени следните условия:

а)

клиентът е снабдяван от оператора с веществото при най-малко три случая през предшестващите 12 месеца;

б)

операторът няма основания да предполага, че веществото се използва за незаконни цели;

в)

поръчаните количества съответстват на обичайната консумация на клиента.

Тази декларация следва образеца, посочен в точка 2 от приложение III. За юридическите лица декларацията се прави на фирмена бланка.

3.   Операторът, доставящ включени в списъка вещества от категория 1 от приложение I, поставя печат и дата на копие от декларацията, удостоверявайки, че копието е вярно с оригинала. Такова копие трябва винаги да придружава съставките от категория 1, които се продават в границите на Общността, и при поискване трябва да се представя на властите, отговорни за проверката на транспортните средства по време на транспортни операции.

Член 5

Документация

1.   Без да се засяга член 6, операторите гарантират, че всички транзакции, водещи до пускане на пазара на включени в списъка вещества от категории 1 и 2 от приложение I, са надлежно документирани в съответствие с параграфи 2 - 5 по-долу. Това задължение няма да се прилага за онези оператори, които притежават специални лицензии или подлежат на специална регистрация съгласно член 3, параграф 2 и параграф 6 съответно.

2.   Търговски документи, като фактури, митнически манифест за товари, административни документи и други документи за спедиция на товари съдържат достатъчно информация за сигурно идентифициране на:

а)

името на включеното в списъка вещество, както е дадено в категории 1 и 2 от приложение I;

б)

количеството и теглото на включеното в списъка вещество и, когато се отнася за смес или природен продукт, количеството и теглото, ако е на разположение, на сместа или природния продукт, както количеството и теглото или процент от теглото на всяка съставка или съставки от категории 1 и 2 от приложение I, които се съдържат в сместа;

в)

името и адреса на доставчика, дистрибутора, консигнатора, и ако е възможно, на други оператори, пряко включени в сделката, както е посочено в член 2, букви в) и г).

3.   Документацията трябва също да съдържа и декларация на клиента, както е посочено в член 4.

4.   Операторите съхраняват подробни архиви на дейността си, както е упоменато в съответствие с техните задължения съгласно параграф 1.

5.   Документацията и архивите, отнасящи се към параграфи от 1 до 4, се пазят най-малко 3 години от края на календарната година, в която е извършена сделката, посочена в параграф 1, и трябва да са на разположение за проверка при поискване от страна на компетентните власти.

6.   Документацията може също да се съхранява под формата на репродукции върху образно средство или друг носител на информация. Трябва да се гарантира, че съхранените данни:

а)

съответстват на документа по образ и съдържание, когато са подготвени четливо, и

б)

са леснодостъпни по всяко време, могат да се четат незабавно и могат да бъдат анализирани чрез автоматизирани средства за период от време, определен в параграф 5.

Член 6

Освобождавания

Задълженията съгласно членове 3, 4 и 5 не се прилагат за транзакции, при които са включени вещества от списъка на категория 2 от приложение I, когато количествата не надвишават тези, посочени в приложение II, в продължение на една година.

Член 7

Етикетиране

Операторите гарантират, че етикетите са поставени на включените в списъка вещества от категория 1 и 2 от приложение I, преди те да бъдат доставени. Етикетите трябва да показват имената на веществата по начина, по който са дадени в приложение I. Операторите могат допълнително да поставят своите обичайни етикети.

Член 8

Нотифициране на компетентните власти

1.   Операторите нотифицират незабавно компетентните власти за всякакви обстоятелства, като необичайни поръчки или транзакции, включващи вещества от списъка, които се пускат на пазара,и за които се предполага, че биха могли да бъдат отклонени за незаконно производство на наркотици или психотропни вещества.

2.   Операторите предоставят на компетентните власти в обобщена форма такава информация за техни транзакции, включващи вещества от списъка, както е посочено в мерките за изпълнение, приети съгласно член 14.

Член 9

Насоки

1.   За да улесни сътрудничеството между компетентните власти, операторите и химическата промишленост по-специално относно веществата, които не са включени в списъка, Комисията в съответствие с процедурата, определена в член 15, параграф 2, приема и актуализира насоки, с които да съдейства на химическата промишленост.

2.   Насоките осигуряват в частност:

а)

информация за това, как да се разпознават и съобщават съмнителни сделки;

б)

редовно подновяване на списък на вещества, които не са включени в списъка от приложението, за да може промишлените предприятия да контролират на доброволен принцип търговията с такива съставки;

в)

друга полезна информация.

3.   Компетентните власти гарантират, че насоките и списъкът на веществата, които не са включени в списъка от приложението, се разпространяват редовно по начин, смятан за подходящ от компетентните власти в съответствие с целта на насоките.

Член 10

Права и задължения на компетентните власти

1.   За да гарантира правилното прилагане на членове 3 - 8, всяка държава-членка приема необходимите мерки, за да могат компетентните власти да осъществят задълженията си по контрол и наблюдение, и по-специално:

а)

да получават информация относно поръчки на включени в списъка вещества или операции, включващи вещества от списъка;

б)

да влизат в работните помещения на операторите, за да получат доказателство за нередностите;

в)

когато е необходимо, да задържат пратки, които не отговарят на изискванията на настоящия регламент.

2.   Компетентните власти запазват търговската тайна.

Член 11

Сътрудничество между държавите-членки и Комисията

1.   Всяка държава-членка посочва компетентен орган или органи, отговорни за прилагането на настоящия регламент, и информира Комисията за това.

2.   За целите на прилагането на настоящия регламент и без да се засяга член 15, разпоредбите на Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета от 13 март 1997 г. относно взаимопомощта между изпълнителните власти на държавите-членки и сътрудничеството между последните и Комисията за осигуряване на правилното прилагане на законите за митническата дейност и за земеделието (14), и по-специално разпоредбите за търговската тайна, се прилагат mutatis mutandis. Компетентният орган или органи, назначени в съответствие с параграф 1 от настоящия член, действат като компетентни органи по смисъла на член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 515/97.

Член 12

Наказания

Държавата-членка прилага правилата за налагане на санкции при нарушения на разпоредбите на настоящия регламент и предприема необходимите мерки, за да осигури изпълнението им. Наложените наказания трябва да бъдат ефективни, пропорционални и разубеждаващи.

Член 13

Съобщения от държавите-членки

1.   За да позволят каквито и да е необходими корекции на разпоредбите за наблюдение на търговията с включени и невключени в списъка вещества, компетентните власти във всяка държава-членка ежегодно предоставят на Комисията цялата информация по изпълнение на мерките за наблюдение, определени в настоящия регламент, в частност отнасящи се до съставките, често използвани за незаконно производство на наркотични или психотропни вещества, методите на отклоняване и незаконното производство.

2.   Резюме от съобщенията, направени съгласно параграф 1, се предоставя в съответствие с член 12, параграф 12 от Конвенцията на ООН от Комисията на Международния съвет за контрол на наркотиците и при консултация с държавите-членки.

Член 14

Изпълнение

Когато е необходимо, приемат се следните мерки за изпълнение на настоящия регламент в съответствие с процедурата, посочена в член 15, параграф 2:

а)

определяне на изискванията и условията за издаване на лицензия, както е посочено в член 3, и на данните, имащи връзка с лицензията;

б)

определяне, когато е необходимо, на условията, които се прилагат при документацията и поставянето на етикети на смеси и препарати, съдържащи вещества, посочени в приложение I, съгласно членове от 5 до 7;

в)

всякакви изменения на приложение I, наложени от промени в таблиците на приложението към Конвенцията на ООН;

г)

промени на праговете, дадени в приложение II;

д)

определяне на изисквания и условия за декларации на клиента в съответствие с член 4, както и подробни правила, свързани с тяхното използване. Включват се правила относно това, как да се предостави декларация на клиента в електронен вариант при необходимост;

е)

други мерки, необходими за ефективното прилагане на настоящия регламент.

Член 15

Комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет, постановен в член 10 от Регламент (ЕИО) № 3677/90.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се имат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Периодът, определен в член 4, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО, е 3 месеца.

3.   Комитетът приема свой процедурен правилник.

Член 16

Информация за мерките, приети от държавите-членки

Всяка държава-членка информира Комисията за мерките, които е приела съгласно настоящия регламент, и в частност за мерките, приети в съответствие с членове 10 и 12. Те нотифицират също така относно всяко последвало изменение на регламента.

Комисията съобщава тази информация на другите държави-членки. Комисията оценява изпълнението на регламента 3 години след неговото влизане в сила.

Член 17

Отмяна

1.   Директива 92/109/ЕИО на Съвета, Директиви 93/46/ЕИО, 2001/8/ЕО и 2003/101/ЕО на Комисията и Регламенти (ЕО) № 1485/96 и (ЕО) № 1533/2000 на Комисията се отменят.

2.   Позовавания на отменените директиви или регламенти се тълкуват като позовавания на настоящия регламент.

3.   Не се засяга валидността на всеки създаден регистър, на всички издадени лицензии и на всички декларации на клиенти, издадени според отменените директиви или регламенти.

Член 18

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на 18 август 2005 г., с изключение на членове 9, 14 и 15, които влизат в сила в деня на публикуването на настоящия регламент в Официален вестник на Европейския съюз, за да се даде възможност да се приемат мерките, предвидени в тези членове. Такива мерки влизат в сила най-рано на 18 август 2005 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 11 февруари 2004 година.

За Европейския парламент

Председател

P. COX

За Съвета

Председател

M. McDOWELL


(1)  ОВ С 20 Е, 28.1.2003 г., стр. 160.

(2)  ОВ С 95, 23.4.2003 г., стр. 6.

(3)  Становище на Европейския парламент от 11 март 2003 г. (все още непубликувано в Официален вестник), Обща позиция на Съвета от 29 септември 2003 г. (ОВ С 277 Е, 18.11.2003 г., стр. 31) и Позиция на Европейския парламент от 16 декември 2003 г. (все още непубликувана в Официален вестник).

(4)  ОВ L 326, 24.11.1990 г., стр. 56.

(5)  ОВ L 357, 20.12.1990 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1232/2002 на Комисията (ОВ L 180, 10.7.2002 г., стр. 5).

(6)  ОВ L 370, 19.12.1992 г., стр. 76. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(7)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(8)  Директива 93/46/ЕИО на Комисията от 22 юни 1993 г. за замяна и изменение на приложенията към Директива 92/109/ЕИО относно производството и пускането на пазара на някои вещества, използвани при незаконно производство на наркотични и психотропни вещества (ОВ L 159, 1.7.1993 г., стр. 134).

(9)  Директива 2001/8/ЕО на Комисията от 8 февруари 2001 г. за замяна на приложение I към Директива 92/109/ЕИО на Съвета относно производството и пускането на пазара на някои вещества, използвани при незаконно производство на наркотични и психотропни вещества (ОВ L 39, 9.2.2001 г., стр. 31).

(10)  Директива 2003/101/ЕО на Комисията от 3 ноември 2003 г. за изменение на Директива 92/109/ЕИО на Съвета относно производството и пускането на пазара на определени вещества, използвани при незаконното производство на наркотични и психотропни вещества (ОВ L 286, 4.11.2003 г., стр. 14).

(11)  Регламент (ЕО) № 1485/96 на Комисията от 26 юли 1996 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на Директива 92/109/ЕИО на Съвета по отношение на декларациите на клиенти за специфична употреба на някои вещества при незаконно производство на наркотични и психотропни вещества (ОВ L 188, 27.7.1996 г., стр. 28). Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1533/2000 (ОВ L 175, 14.7.2000 г., стр. 75).

(12)  Регламент (ЕО) № 1533/2000 на Комисията от 13 юли 2000 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1485/96 относно определяне на подробни правила за прилагане на Директива 92/109/ЕИО на Съвета по отношение на декларациите на клиента за специфична употреба на някои вещества, използвани за незаконно производство на наркотични и психотропни вещества.

(13)  ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67. Директива, последно изменена с Директива 2003/63/ЕО на Комисията (ОВ L 159, 27.6.2003 г., стр. 46) .

(14)  ОВ L 82, 22.3.1997 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 807/2003 (ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 36).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Включени в списъка вещества по смисъла на член 2, буква а)

КАТЕГОРИЯ 1

Вещество

Код по КН

(ако е различен)

Код по КН (1)

CAS № (2)

1-фенил-2-пропанон

Фенилацетон

2914 31 00

103-79-7

N-ацетилантранилова киселина

2-ацетамидбензоена киселина

2924 23 00

89-52-1

Изосафрол (cis + trans)

 

2932 91 00

120-58-1

3,4-метиленедиоксифенил-пропан-2-он

1-(1,3-бензодиоксол-5-ил) пропан-2-он

2932 92 00

4676-39-5

Пиперонал

 

2932 93 00

120-57-0

Сафрол

 

2932 94 00

94-59-7

Ефедрин

 

2939 41 00

299-42-3

Псевдоефедрин

 

2939 42 00

90-82-4

Норефедрин

 

ex 2939 49 00

14838-15-4

Ергометрин

 

2939 61 00

60-79-7

Ерготамин

 

2939 62 00

113-15-5

Лизергинова киселина

 

2939 63 00

82-58-6

Стереоизомерните форми на веществата, изброени в тази категория, с изключение на катина (3), когато съществуването на такива форми е възможно.

Солите на веществата, изброени в тази категория, когато съществуването на такива соли е възможно и с изключение на солите на катина.


КАТЕГОРИЯ 2

Вещество

Код по КН

(ако е различен)

Код по КН (4)

CAS № (5)

Оцетен анхидрид

 

2915 24 00

108-24-7

Фенилоцетна киселина

 

2916 34 00

103-82-2

Антранилова киселина

 

2922 43 00

118-92-3

Пиперидин

 

2933 32 00

110-89-4

Калиев перманганат

 

2841 61 00

7722-64-7

Солите на веществата, изброени в тази категория, когато съществуването на такива соли е възможно.


КАТЕГОРИЯ 3

Вещество

Код по КН

(ако е различен)

Код по КН (6)

CAS № (7)

Хлороводород

Хидроген хлорид

2806 10 00

7647-01-0

Сярна киселина

 

2807 00 10

7664-93-9

Толуол

 

2902 30 00

108-88-3

Етилов етер

Диетилов етер

2909 11 00

60-29-7

Ацетон

 

2914 11 00

67-64-1

Метилетилкетон

Бутанон

2914 12 00

78-93-3

Солите на веществата, изброени в тази категория, когато съществуването на такива соли е възможно и с изключение на солите на хлороводородa и сярната киселина.


(1)  ОВ L 290, 28.10.2002 г., стр. 1

(2)  CAS № е „chemical abstracts service registry number“, който е уникален цифров идентификатор, специфичен за всяко вещество и неговата структура. CAS № е специфичен за всеки изомер и за всяка сол на всеки изомер. Трябва да се разбере, че CAS номерата за солите на веществата, изброени по-горе, са различни от дадените.

(3)  Наричан още (+)-норпсевдоефедрин, код по КН 2939 43 00, CAS № 492-39-7.

(4)  ОВ L 290, 28.10.2002 г., стр. 1.

(5)  CAS № е „chemical service registry number“, който е уникален цифров идентификатор, специфичен за всяко вещество и неговата структура. CAS № е специфичен за всеки изомер и за всяка сол на всеки изомер. Трябва да се разбере, че CAS номерата за солите на веществата, изброени по-горе, са различни от дадените.

(6)  ОВ L 290, 28.10.2002 г., стр. 1.

(7)  CAS № е „chemical service registry number“, който е уникален цифров идентификатор, специфичен за всяко вещество и неговата структура. CAS № е специфичен за всеки изомер и за всяка сол на всеки изомер. Трябва да се разбере, че CAS номерата за солите на веществата, изброени по-горе, са различни от дадените.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Съставка

Праг

Оцетен анхидрид

100 l

Калиев перманганат

100 kg

Антранилова киселина и нейните соли

1 kg

Фенилоцетна киселина и нейните соли

1 kg

Пипердин и неговите соли

0,5 kg


ПРИЛОЖЕНИЕ III

1.   Образец на декларация, свързана с еднократни сделки (категория 1 или 2)

Image

2.   Образец на декларация, свързана с многократни сделки (категория 2)

Image


Top