Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0048

Регламент (ЕО) № 48/2004 на Европейския парламент и Съвета от 5 декември 2003 година относно изготвянето на годишните статистически данни на Общността за стоманодобивната промишленост за референтните години 2003—2009 г.

OJ L 7, 13.1.2004, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 033 P. 3 - 8
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 033 P. 3 - 8
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 033 P. 3 - 8
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 033 P. 3 - 8
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 033 P. 3 - 8
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 033 P. 3 - 8
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 033 P. 3 - 8
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 033 P. 3 - 8
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 033 P. 3 - 8
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 043 P. 197 - 202
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 043 P. 197 - 202
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 060 P. 91 - 96

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/48/oj

13/ 43

BG

Официален вестник на Европейския съюз

197


32004R0048


L 007/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 48/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

от 5 декември 2003 година

относно изготвянето на годишните статистически данни на Общността за стоманодобивната промишленост за референтните години 2003—2009 г.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 285, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията (1),

като взеха предвид становището на Европейски икономически и социален комитет (2),

като действаха в съответствие с процедурата по член 251 от Договора (3),

като имат предвид, че:

(1)

Статистическите данни за стоманодобивната промишленост се основаваха на Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС), която приключи съществуванието си на 23 юли 2002 г.

(2)

Регламент (ЕО) № 1840/2002 (4) на Европейския парламент и на Съвета от 30 септември 2002 г. беше приет, за да осигури продължаването до 31 декември 2002 г. на статистическата система за стомана след изтичането на Договора за ЕОВС.

(3)

Необходимо е да се продължи събирането на статистически данни за стоманодобивната промишленост за целите на прилагането на бъдещата политика на Общността по отношение на стоманодобивната промишленост. Никоя друга съществуваща статистическа система на европейско ниво не е в състояние да обезпечи нуждите от такива статистически данни. Следователно е необходим нов регламент, основан на Договора за Европейската общност, за събирането на статистически данни от Общността за стоманодобивната промишленост.

(4)

Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета от 17 февруари 1997 г. за статистиката на Общността (5) представлява референтната рамка за разпоредбите на този регламент.

(5)

Необходим е преходен етап от 2003 г. до 2009 г. за определяне дали статистическата информация за стоманодобивната промишленост може да бъде интегрирана в други статистически системи.

(6)

Предприятията от стоманодобивната промишленост имат нужда от информация за целия свят относно инвестициите и капацитета, за да преценяват възможния бъдещ недостиг на капацитет или свръхкапацитет за конкретни класове стоманени продукти. Статистиката на Общността за инвестициите и капацитета допринася за глобалната мрежа за информация относно световните капацитети за производство на стомана, организирана под егидата на ОИСР.

(7)

Статистиката за потреблението на енергия в стоманодобивната промишленост дава информация не само за потреблението на енергия и производството в рамките на стоманодобивната промишленост, но косвено и за изпускането на вредни емисии.

(8)

Статистиката за наличието на запаси от чугунен и стоманен скрап са необходими за следенето на тази важна суровина за производството на стомана.

(9)

Мерките, необходими за прилагането на този регламент, трябва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. което предвижда процедурите за упражняване на правомощията по прилагането, дадени на Комисията (6).

(10)

Комитетът за статистическата програма беше консултиран в съответствие с член 3 от Решение 89/382/ЕИО на Съвета, Евратом (7).

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Цел

Целта на настоящия регламент е да установи обща рамка за систематично изготвяне на статистически данни на Общността за стоманодобивната промишленост за референтните години 2003—2009 г.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент термините „статистически данни на Общността“ и „изготвяне на статистически данни“ имат значенията, дадени им в Регламент (ЕО) № 322/97.

Член 3

Обхват

Настоящият регламент обхваща данни за стоманодобивната промишленост, която се определя като група 27.1 от статистическата класификация на стопанските дейности в Европейската общност, (NACE Rev. 1), установена с Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета (8).

Където добавената стойност по факторни разходи на предприятията на стоманодобивната промишленост в държавите-членки представлява по-малко от 1 % от общата за Общността, не е необходимо да се събират данните за характеристиките.

Член 4

Характеристики

Представяните данни, които трябва да отговарят на формата, представен в приложението са свързани с характеристиките на стопанските единици по видове дейност, както са дефинирани в Регламент (ЕИО) № 696/93 на Съвета от 15 март 1993 г. относно статистическите отчетни единици за наблюдението и анализа на производствената система в Общността (9) и с предприятията с 50 или повече души персонал.

Член 5

Време, за което се отнасят, и периодичност

Държавите-членки събират на годишна база данните, определени в приложението, за първи път за година 2003 и за всяка следваща година до 2009 г.

Член 6

Представяне на данните

1.   Държавите-членки представят на Комисията (Евростат) данни и метаданни за стоманодобивната промишленост, които са агрегирани за единиците, посоченши в член 4. Представянето на данните включва поверителни данни в съответствие с действащите разпоредби на Общността относно представянето на данни, обект на изискване за поверителност.

2.   Държавите-членки представят данните и метаданните в електронен вид. Представянето е съобразено със съответния стандарт за обмен на информация, одобрен съгласно процедурата по член 8, параграф (2). Евростат предоставя подробна документация относно одобрените стандарти и предоставя насоки за прилагането на тези стандарти в съответствие с изискванията на настоящия регламент.

3.   Държавите-членки представят данните и метаданните в срок от шест месеца от края на референтната година. В съответствие с процедурата, упомената в член 8, параграф 2 обаче, Комисията може да удължи този период до 12 месеца за първото представяне на данни за тези държави-членки, които срещат трудности при приложението на настоящия регламент.

Член 7

Мерки за приложение

Следните мерки за приложението на този регламент се предвиждат в съответствие с процедурата по член 8, параграф 2:

а)

всяка промяна на списъка с характеристиките, при условие че държавите-членки не се обременяват с никаква значителна тежест;

б)

форматите за представяне на данните и първия период за представяне.

Член 8

Процедура

1.   Комисията се подпомага от Комитета за статистическата програма, създаден с член 1 от Решение 89/382/ЕИО, Евратом.

2.   Където се посочва в настоящият параграф, ще се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат пред вид разпоредбите на член 8 от него.

Периодът, предвиден по член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.   Комитетът приема свой процедурен правилник.

Член 9

Отчети

В срок от пет години от влизането в сила на настоящия регламент Комисията представя отчет пред Европейския парламент и Съвета относно неговото приложение.

По-конкретно отчетът:

а)

дава оценка за ползите за Общността, държавите-членки и доставчиците и потребителите на статистическа информация от изготвените статистически данни в сравнение с разходите за тях;

б)

дава оценка на качеството на генерираните статистически данни;

в)

проверява синергията с другите дейности на Общността;

г)

предлага промени, които се считат за необходими за усъвършенстване на функционирането на този регламент.

Член 10

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на 20-ия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 5 декември 2003 година.

За Европейския парламент

Председател

P. COX

За Съвета

Председател

P. LUNARDI


(1)  ОВ C 45 E, 25.2.2003 г., стр. 154.

(2)  ОВ C 133, 6.6.2003 г., стр. 88.

(3)  Становище на Европейския Парламент от 13 май 2003 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 17 ноември 2003 г.

(4)  ОВ L 279, 17.10.2002 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 52, 22.2.1997 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(7)  ОВ L 181, 28.6.1989 г., стр. 47.

(8)  ОВ L 293, 24.10.1990 г., стр. 1.г. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(9)  ОВ L 76, 30.3.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО № 1882/2003.)


ПРИЛОЖЕНИЕ

ДАННИ ПО ЧЛЕНОВЕ 4, 5 И 6, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ НА ЕВРОСТАТ

1.   Годишни статистически данни за баланса на стоманения и чугунен скрап

(Мерна единица: тон)

Код

Наименование

Баланс на стоманения и чугунен скрап

1010

Наличности в първия ден на годината

1020

Произтичащи в рамките на работите

1030

Постъпления (1031 + 1032 + 1033)

1031

от източници в страната

1032

от други държави — членки на Общността

1033

от трети страни

1040

Общо налице (1010 + 1020 + 1030)

1050

Потребление общо…

1051

… от които електропещи

1052

… от които скрап от неръждаема стомана

1060

Доставки

1070

Наличности в последния ден от годината (1040 – 1050 – 1060)

2.   Потребление на горива и енергия, и баланс на електроенергията в стоманодобивната промишленост

Част А:   Годишна статистика на потреблението на горива и енергия с разбивка по вид инсталация (*)

(Единица: тонове или гигаджаули (GJ)

Код

Наименование

Коментар

Потребление на горива и енергия

2010

Твърди горива (2011 + 2012)

тонове

2011

Кокс

тонове

2012

Други твърди горива

тонове

2020

Течни горива

тонове

2030

Газ (2031 + 2032 + 2033 + 2034)

GJ

2031

Доменен газ

GJ

2032

Коксов газ

GJ

2033

Конверторен газ

GJ

2034

Друг газ

GJ

2040

Външни доставки на доменен газ

GJ

2050

Външни доставки на конверторен газ

GJ

Част Б:   Годишна статистика за баланса на електроенергията в стоманодобивната промишленост

(Единица: MWh)

Код

Наименование

Баланс на електроенергията в стоманодобивната промишленост

3100

Ресурси (3101 + 3102)

3101

Брутно производство

3102

Постъпления отвън

3200

Използвани (3210 + 3220 + 3230)

3210

Потребление от заводи (3211 + 3212 + 3213 + 3214 + 3215 + 3216 + 3217)

3211

Завод за агломерация и завод за подготовка на шихтата

3212

Доменни пещи и електропещи за чугунодобив

3213

Електростопилни цехове и цехове за непрекъснато леене

3214

Други стопилни цехове и цехове за непрекъснато леене

3215

Прокатни станове

3216

Електроцентрали

3217

Други инсталации

3220

Доставки за навън

3230

Загуби

3.   Проучване на инвестициите в чугунодобивната и стоманодобивната промишленост

Част А:   Годишна статистика на разходите

(в милиона евро)

Код

Наименование

Инвестиционни разходи в чугунодобивната и стоманодобивната промишленост

4010

Коксодобивен завод

4020

Завод за подготовка на шихтата

4030

Завод за производство на чугун и феросплави (включително и доменни пещи)

4040

Цехове за топене на стомана

4041

… включително електрически

4050

Непрекъснато леене

4060

Прокатни станове (4061 + 4062 + 4063 + 4064)

4061

Плоски продукти

4062

Дълги продукти

4063

Станове за студено валцуване

4064

Инсталации за нанасяне на покритие

4070

Други инсталации

4100

Общо (4010 + 4020 + 4030 + 4040 + 4050 + 4060 + 4070)

4200

… от които за борба със замърсяването

Част Б:   Годишна статистика на капацитета

(Единица: 1000 тона годишно)

Код

Наименование

Максимално възможно производство в чугунодобивната и стоманодобивната промишленост (капацитет)

5010

Кокс

5020

Подготовка на шихтата

5030

Доменен чугун и феросплави

5040

Необработена стомана

5041

включително електростомана

5042

включително от непрекъснатото леене

5050

Продукти, получени директно чрез горещо валцуване (5051 + 5052)

5051

Плоски продукти

5052

Дълги продукти

5060

Продукти, получени от горещо валцувани продукти (без продуктите с покритие)

5061

… включително продукти, получени чрез студено валцуване

5070

Продукти с покритие


(*)  

 

Инсталации за подготовка на шихтата — прокатни станове

 

Доменни пещи и електропещи за чугун — Електроцентрали

 

Топилни цехове — Други инсталации.


Top