Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0018

Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки

OJ L 134, 30.4.2004, p. 114–240 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 007 P. 132 - 262
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 007 P. 132 - 262
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 007 P. 132 - 262
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 007 P. 132 - 262
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 007 P. 132 - 262
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 007 P. 132 - 262
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 007 P. 132 - 262
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 007 P. 132 - 262
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 007 P. 132 - 262
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 008 P. 116 - 246
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 008 P. 116 - 246
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 001 P. 156 - 235

No longer in force, Date of end of validity: 18/04/2016; отменен от 32014L0024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/18/oj

06/ 08

BG

Официален вестник на Европейския съюз

116


32004L0018


L 134/114

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2004/18/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 31 март 2004 година

относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност и по-специално член 47, параграф 2 и член 55 и член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията (1),

като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет (2),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (3),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (4), в светлината на съвместния текст, одобрен от Помирителния комитет на 9 декември 2003 година,

като имат предвид, че:

(1)

По повод последните изменения към Директиви 92/50/ЕИО на Съвета от 18 юни 1992 година относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за услуги (5), 93/36/ЕИО от 14 юни 1993 година, относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки за доставки (6) и 93/37/ЕИО от 14 юни 1993 година относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство (7), необходими за изпълнение на исканията за опростяване и модернизиране, отправени както от възлагащите органи, така и от икономическите оператори в отговор на Зелената книга, приета от Комисията на 27 ноември 1996 г., директивите трябва да бъдат преработени за целите на прозрачността. Настоящата директива се основава на съдебната практика на Съда на Европейските общности, по-специално на прецедентите, свързани с критериите за възлагане, които дават яснота на възлагащите органи за възможностите за удовлетворяване нуждите на обществото, включително в сферата на околната среда и/или в социалната сфера, при условие, че тези критерии са свързани с предмета на поръчката, не предоставят неограничена свобода на избор на възлагащия орган, изрично посочват и се подчиняват на основните принципи в съображение 2.

(2)

Възлагането на обществени поръчки в държавите-членки за сметка на държавата, регионалните или местни власти и други публичноправни субекти, се извършва при съблюдаване на принципите на Договора, и по-специално на принципите на свобода на движение на стоките, свобода на установяване и свободно предоставяне на услуги, както и на принципите, произтичащи от тях, като принципа за равнопоставеност, за недискриминация, принципа за взаимно признаване, принципа за пропорционалност и принципа за прозрачност. При обществени поръчки над определена стойност е целесъобразно да се изготвят разпоредби за координиране в Общността на националните процедури за възлагане на такива поръчки, базирани на тези принципи така, че да се гарантират резултатите от тях и поставянето на обществените поръчки на конкурентна основа. Тези координиращи разпоредби следва да бъдат тълкувани едновременно съгласно горепосочените правила и принципи и другите правила от Договора.

(3)

Тези координиращи разпоредби следва да се придържат максимално към установените процедури и практики, които са в сила във всяка една от държавите-членки.

(4)

Държавите-членки следва да гарантират, че участието на публичноправен орган като оферент в процедура за възлагане на обществена поръчка няма да е в ущърб на частноправните оференти.

(5)

Съгласно член 6 от Договора, изискванията за защита на околната среда следва да бъдат включени при формулирането и прилагането на политиките и дейностите на Общността съобразно член 3 от този Договор, по-специално с оглед насърчаването на устойчиво развитие. Настоящата директива разяснява по какъв начин възлагащите органи могат да допринесат за защитата на околната среда и насърчаването на устойчиво развитие, като същевременно осигурят най-добро съотношение качество-цена за своите поръчки.

(6)

Никакви разпоредби на настоящата директива не трябва да пречат на прилагането на мерки за защита на обществения ред, обществения морал, обществената сигурност, здравето, човешкия живот, фауната или флората, и по-специално с оглед на устойчивото развитие, при условие, че тези мерки са в съответствие с Договора.

(7)

Решение 94/800/ЕО на Съвета от 22 декември 1994 година относно сключване от името на Европейската общност, по въпроси от нейната компетентност на споразумения, постигнати при многостранните преговори от Уругвайския кръг (от 1986 до 1994 година) (8), одобри по-специално Споразумението на СТО за обществените поръчки, наричано по-долу „споразумението“, целта на което е да се създаде многостранна рамка от балансирани права и задължения в областта на възлагането на обществените поръчки с оглед либерализирането и разширяването на световната търговия.

Предвид международните права и задължения, прехвърлени на Общността в резултат на приемане на споразумението, договореностите, които следва да се прилагат към оференти и стоки от подписали трети страни, са дефинираните в споразумението. Това споразумение няма директен ефект. Възлагащите органи, обхванати от споразумението, които спазват настоящата директива и които я прилагат към икономически оператори от трети страни, подписали споразумението, трябва да следователно да спазват споразумението. Тези координиращи разпоредби е целесъобразно да гарантират на икономическите оператори от Общността такива условия за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, които да са еднакво благоприятни с тези, предвидени за икономическите оператори от трети страни, подписали споразумението.

(8)

Преди стартирането на процедура за възлагане на обществена поръчка възлагащите органи могат, чрез провеждането на технически диалог, да търсят или приемат съвети при подготовката на спецификациите, но при условие, че тези съвети не водят до препятстване на конкуренцията.

(9)

Предвид многообразието от обществени поръчки за строителство, възлагащите органи трябва да предвидят възможност поръчките за проектиране и изпълнение на работата да бъдат възлагани поотделно или съвместно. Целта на настоящата директива не е да предвижда съвместно или отделно възлагане на обществени поръчки. Решението да се възлагат обществени поръчки съвместно или поотделно трябва да е обусловено от качествени и икономически критерии, които могат да бъдат определени от националното право.

(10)

Дадена поръчка се счита за обществена поръчка за строителство само ако нейният предмет изрично предвижда изпълнението на дейностите, включени в приложение I, дори когато поръчката включва други услуги, необходими за изпълнението на тези дейности. Обществените поръчки за услуги, по-специално в областта на услугите по управление на собственост, могат, при определени обстоятелства, да включват строителни работи. Доколкото такива строителни работи представляват странична дейност по отношение на основния предмет на поръчката и са възможно следствие или допълнение към нея, то фактът, че такива строителни работи са включени в поръчката, не дава основание тя да се квалифицира като обществена поръчка за строителство.

(11)

Следва да се даде общностно определение за рамкови споразумения, както и да се дефинират специфичните правила за рамкови споразумения, сключени за поръчки, попадащи в обхвата на настоящата директива. Съгласно тези правила, когато възлагащ орган сключи, съгласно разпоредбите на настоящата директива, рамково споразумение, отнасящо се по-специално до обявяването, сроковете и условията за предаване на офертите, той може, на основата на това рамково споразумение за времето на неговия срок на действие, да възлага поръчки, като прилага фиксираните условия на рамковото споразумение или, ако не всички условия са били определени предварително в него, като обяви нов конкурс между страните по рамковото споразумение относно тези условия. Обявяването на нов конкурс трябва да отговаря на определени правила, целта на които е да се гарантира необходимата гъвкавост и зачитане на общите принципи, и по-специално, на принципа за равнопоставеност. Поради същите причини срокът на рамковите споразумения не трябва да надхвърля четири години, с изключение на надлежно обосновани случаи, предвидени от възлагащите органи.

(12)

Някои нови техники за електронни покупки постоянно се развиват. Тези техники спомагат за засилване на конкуренцията и правят обществените покупки по-резултатни като пестят време и пари, което ще позволява тяхното използване. Възлагащите органи могат да използват методите за електронни покупки при условие, че това отговаря на правилата съгласно настоящата директива и на принципите за равнопоставеност, недискриминиране и прозрачност. В този смисъл офертата, подадена от оферент, по-специално когато повторно е бил обявен конкурс съгласно рамковото споразумение или, когато се използва динамична система за покупки, може да бъде под формата на електронен каталог на този оферент, ако последният използва средствата за комуникация, избрани от възлагащия орган съгласно член 42.

(13)

Предвид бързото разпространение на системите за електронни покупки, трябва да бъдат въведени подходящи правила, които да позволят на възлагащите органи да се възползват напълно от възможностите, които тези системи дават. На този фон е необходимо да се създаде изцяло електронна динамична система за обичайно разпространените покупки и да се изработят правила за създаване и експлоатиране на такава система, за да се гарантира справедливо отношение към всеки икономически оператор, който желае да вземе участие в нея. Всеки икономически оператор, който представи примерна оферта съгласно спецификацията и отговаря на критериите за подбор, трябва да бъде допуснат до системата. Тази техника за покупки дава на възлагащия орган, чрез въвеждане на списък с вече избрани оференти в търгове и предоставянето на възможност на нови оференти да се включат в системата, особено голям избор от оференти в резултат на съществуващите електронни средства и му следователно да гарантира оптимално изразходване на обществените средства в резултат на широка конкуренция.

(14)

Тъй като вероятно техниката за електронни търгове ще получи широко разпространение, трябва да се даде формулировка от Общността и да се спазват определени правила, за да се гарантира функционирането им в пълно съответствие с принципите за равнопоставеност, недискриминация и прозрачност. За тази цел трябва да се предвиди предмет на такива електронни търгове да бъдат само поръчки за строителство, доставки или услуги, спецификациите на които могат да бъдат точно прецизирани. Такъв може да бъде по-специално случаят за периодично повтарящите се поръчки за доставки, строителство и услуги. Поради същата причина трябва да бъде възможно да се установят позициите в класацията на оферентите на всеки етап от електронния търг. Електронните търгове дават възможност на възлагащите органи да искат от оферентите да предложат нови, по-ниски цени, а, когато поръчката е възложена на икономически най-изгодната оферта, за усъвършенстване на елементи от офертите, различни от цените. За да се гарантира съответствие с принципа за прозрачност, само елементите, подходящи за изчисление по електронен път без възможност за намеса и/или оценка от страна на възлагащия орган, могат да бъдат обект на електронни търгове, тоест само елементите, които са количествено определими и могат да бъдат изразени с цифри или проценти. От друга страна, тези аспекти в офертите, които предполагат оценка на количествено неопределими елементи, не трябва да бъдат обект на електронни търгове. Следователно някои поръчки за строителство и услуги, имащи за предмет интелектуални дейности, като проектиране на строителство, не трябва да бъдат обект на електронни търгове.

(15)

В някои от държавите-членки са разработени техники за централизирани покупки. Няколко възлагащи органа отговарят за придобиванията или възлагането на обществени поръчки или сключването на рамкови споразумения за други възлагащи органи. Предвид големите обеми на покупките, тези техники помагат да се засили конкуренцията и правят обществените покупки по-резултатни. Ето защо в Общността трябва да се дефинират централни органи за покупки, обслужващи възлагащите органи. Трябва да се дефинират също така и условията, съгласно които, в съответствие с принципите на недискриминация и равнопоставеност, може да се приеме, че възлагащите органи, които купуват строителство, доставки и/или услуги чрез централните органи за покупка спазват разпоредбите на настоящата директива.

(16)

За да се отчетат различните обстоятелства в държавите-членки, на последните трябва да бъде позволено да избират дали възлагащите органи да използват рамкови споразумения, централни органи за покупки, динамични системи за покупки, електронни търгове или процедурата „състезателен диалог“ съгласно разпоредбите на настоящата директива.

(17)

Увеличаването броя на праговете за прилагане на координиращите разпоредби усложнява работата на възлагащите органи. Нещо повече, в контекста на паричния съюз тези прагове трябва да бъдат установени в евро. Следователно праговете трябва да бъдат установени в евро така, че да се опрости прилагането на такива разпоредби, като едновременно с това се гарантира спазване на ограниченията съгласно споразумението, които се изразяват в специални права на тираж. В този смисъл, трябва да се предвиди периодично преразглеждане на праговете в евро, за да се коригират, когато е необходимо, в съответствие с възможните колебания в стойността на еврото по отношение на специалното право на тираж.

(18)

За целите на прилагане на процедурните правила на настоящата директива и за целите на контрола, сферата на услугите най-добре се очертава като се раздели на категории, съответстващи на определени подразделения от общата класификация и като се обединят те в две приложения, II А и II Б, съгласно режима на който се подчиняват. Що се отнася до услугите съгласно приложение II Б, съответните разпоредби на настоящата директива не трябва да накърняват правилата на Общността, приложими към въпросните услуги.

(19)

Що се отнася до обществените поръчки за услуги, пълното приложение на настоящата директива трябва да бъде ограничено за преходен период, до поръчки, където нейните разпоредби ще позволят да бъде реализиран целия потенциал за нарасналия обем на презграничната търговия. Поръчките за останалите видове услуги трябва да бъдат контролирани през този преходен период преди да се вземе решение за пълното прилагане на настоящата директива. Във връзка с това е необходимо да се дефинира механизма на този контрол. Същевременно механизмът трябва да дава на заинтересованите лица достъп до съответната информация.

(20)

Обществените поръчки, които се възлагат от възлагащите органи, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги, и, които попадат в сферата на тези дейности, са предмет на Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки на лица, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (9). Поръчките, възлагани от възлагащи органи, за услуги, свързани с морския, крайбрежния или речен транспорт трябва да бъдат предмет на настоящата директива.

(21)

С оглед повишаване ефективността на пазарната конкуренция в сектора на телекомуникациите след прилагане правилата на Общността, насочени към либерализирането му, обществените поръчки в тази област трябва да бъдат изключени от предмета на настоящата директива доколкото от тях се очаква главно да дадат възможност на възлагащите органи да упражнят определени дейности в сферата на телекомуникациите. Тези дейности са дефинирани в съответствие с определенията в членове 1, 2 и 8 от Директива 93/38/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 година относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки на субекти, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (10), така, че настоящата директива не се прилага към поръчки, изключени от предмета на Директива 93/38/ЕИО съгласно член 8 от нея.

(22)

Следва да бъдат предвидени разпоредби за случаи, в които е възможно въздържане от прилагане на мерките за координиране на процедури по причини, свързани с държавната сигурност или държавна тайна, или защото се прилагат специфични правила за възлагане на поръчки, които произтичат от международни споразумения, свързани с разполагането на войски, или, които са специфични за международни организации.

(23)

Съгласно член 163 от Договора насърчаването на изследователската работа и технологичното развитие е средство за укрепване на научната и технологична база на промишлеността на Общността, и развитието на обществените поръчки за услуги допринася за осъществяването на тази цел. Съфинансирането на програми за научни изследвания и експериментални разработки не е предмет на настоящата директива: обществени поръчки за научни изследвания и експериментални разработки, когато ползите не остават изключително за възлагащия орган при извършване на неговата дейност и той изцяло е заплатил услугата, не са предмет на настоящата директива.

(24)

По отношение на услугите, поръчките за придобиването или наемането на недвижима собственост или права върху такава собственост, имат специфични характеристики, което прави прилагането на правилата за обществените поръчки неподходящо.

(25)

Възлагането на обществени поръчки за някои аудиовизуални услуги в областта на радио и телевизионните предавания трябва да допуска аспекти с културно-социална значимост да бъдат вземани под внимание, което прави правилата за възлагане на обществените поръчки неприложими. По тези причини от обществените поръчки за услуги трябва да се изключи придобиването, създаването, продуцирането или копродуцирането на програми от радио- и телевизионни оператори и други подготвителни услуги, свързани със сценарии или художествени дейности, необходими за създаването на програмата, както и предоставянето на програмно време. Горното не се отнася за доставките на техническо оборудване, необходимо за създаване, копродуциране и излъчване на такива програми. Излъчването се определя като предаване и разпространение по електронен път.

(26)

Арбитражните или помирителни услуги обикновено се предоставят от органи или лица, които са определени или избрани по начин, който не може да се подчинява на правилата за обществените поръчки.

(27)

Съгласно споразумението финансовите услуги по настоящата директива не включват инструменти на паричната политика, обменните курсове, публичния дълг, управление на резерва или други политики, включващи транзакции с ценни книжа или други финансови инструменти, по-специално транзакции на възлагащите органи за набиране на пари или капитал. Следователно, поръчки, свързани с емитирането, покупката, продажбата или прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти, не са предмет на настоящата директива, както и услугите, предоставяни от централна банка.

(28)

Заетостта и професията са ключови елементи при гарантирането на равни възможности за всички и допринасят за интегриране в обществото. В тази връзка защитените ателиета и защитените програми за заетост подпомагат ефективно интегрирането или реинтегрирането на хората с увреждания на пазара на труда. Но такива ателиета не могат да получат поръчки съгласно стандартните условия на конкуренция. Следователно, уместно е да се предвиди условие, че държавите-членки могат да запазят право за участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки за такива ателиета или да запазят изпълнението на поръчки за защитени програми за заетост.

(29)

Техническите спецификации, съставени от обществените купувачи, не трябва да създават пречки пред конкуренцията при възлагането на обществени поръчки. За тази цел трябва да се даде възможност да се представят оферти с различни технически решения. Следователно трябва да се даде възможност техническите спецификации да се изготвят съгласно изискванията за работни характеристики и функционалните изисквания, а когато има позоваване на европейски стандарт или, при отсъствие на такъв, на национален стандарт, офертите, изготвени на базата на еквивалентни договорености, трябва да бъдат разгледани от възлагащите органи. За да се докаже еквивалентност, на кандидатите трябва да бъде разрешено да използват доказателства под всякаква форма. Възлагащите органи трябва да могат да обосноват всяко свое решение за това, че в даден случай липсва еквивалентност. Възлагащи органи, които желаят да включат изисквания, свързани с опазване на околната среда, в техническите спецификации на дадена поръчка могат да предвидят такива характеристики като определен метод на производство и/или специфично въздействие върху околната среда на група продукти или услуги. Те могат, но не са длъжни, да използват подходящи спецификации под формата на екоетикети, като европейския екоетикет, (мулти) национални екоетикети или който и да е друг екоетикет при условие, че изискванията за екоетикета са формулирани и приети на базата на научна информация съгласно процедура, в която могат да участват посредници като държавни органи, потребители, производители, дистрибутори и екологични организации, и при условие, че етикетът е достъпен и на разположение на всички заинтересовани страни. Възлагащите органи трябва, когато е възможно, да изготвят техническите спецификации като вземат под внимание критериите за достъпност за хора с увреждания или проект за всички потребители. Техническите спецификации трябва да бъдат ясно формулирани, така, че всички оференти да разберат изискванията на възлагащия орган.

(30)

Допълнителната информация за поръчката, както е прието в държавите-членки, трябва да бъде включена в документацията за участие за всяка поръчка или в равностоен документ.

(31)

Възлагащи органи, които изпълняват особено сложни проекти могат, без това да се дължи на виновни действия от тяхна страна, да преценят, че е обективно невъзможно да дефинират средствата за удовлетворяване на своите потребности или за оценка на това, което пазарът може да предложи по отношение на технически решения и/или финансови/правни решения. Тази ситуация може да възникне по-специално при изграждането на важни транспортни инфраструктурни проекти, големи компютърни мрежи или проекти със сложно и структурно финансиране, финансовият и правен характер на които не може да бъде предварително дефиниран. Доколкото използването на открити или ограничени процедури не допуска възлагането на такива поръчки, трябва да бъде предвидена гъвкава процедура, която поддържа не само конкуренцията между икономическите оператори, но и необходимостта възлагащите органи да обсъдят всички аспекти на поръчката с всеки един кандидат. Тази процедура не трябва да се използва по начин, който да ограничава или нарушава конкуренцията, по-специално чрез промяна основните аспекти на офертите или чрез налагане на значителни промени в изискванията на класиралия се оферент, или чрез включване на оферент, различен от избрания като най-икономически изгоден.

(32)

За да се насърчи участието на малки и средни предприятия на пазара на обществените поръчки, препоръчително е да се предвидят разпоредби за участие на подизпълнители.

(33)

Условията за изпълнение на поръчката са съвместими с настоящата директива в случай, че не са пряко или непряко дискриминационни и са посочени в обявлението за обществена поръчка или в документите за поръчката. Те могат, по-специално, да бъдат насочени в подкрепа на професионалното обучение на място, при наемането на работа на хора, за които представлява трудност да се интегрират в обществото, за борба срещу безработицата или за защита на околната среда. Например, наред с останалите изисквания – приложими при изпълнение на поръчката – могат да бъдат включени и такива за наемане на работа на безработни или за обучение на безработни и младежи, както и за спазване по същество на разпоредбите на Конвенциите на Международната организация на труда (МОТ), в случай, че подобни разпоредби не са приети в националното законодателство, както и за наемане на по-голям брой хора с увреждания от изисквания по националното законодателство.

(34)

За периода на изпълнение на обществената поръчка се прилагат законите, подзаконовите актове и колективните споразумения на национално ниво и на ниво Общност, които в сила по отношение на условията за заетост и безопасност на труда, при условие, че тези правила и тяхното приложение са съобразени с правото на Общността. При случаи от транснационален характер, когато работници от една държава-членка предоставят услуги в друга държава- членка, Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 година относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (11), формулира минимума от условия, които трябва да бъдат спазвани от страната-домакин по отношение на тези командировани работници. Ако в националното право се съдържат разпоредби в този смисъл, неизпълнението на тези задължения може да се разглежда като тежко нарушение на професионалното поведение на съответния икономически оператор, което може да доведе до изключването му от процедурата за възлагане на обществена поръчка.

(35)

Предвид новите достижения в областта на информационните технологии и комуникациите и улесненията, до които те могат да доведат по отношение оповестяването на поръчките и ефективността и прозрачността на процеса на възлагане на обществени поръчки, електронните средства трябва да бъдат поставени наравно с традиционните средства за комуникация и обмен на информация. Доколкото това е възможно, избраните средства и технология трябва да са съвместими с технологиите, използвани в останалите държави- членки.

(36)

За да се гарантира ефективност на конкуренцията в областта на обществените поръчки, е необходимо обявленията за обществени поръчки, изготвени от възлагащите органи на държави-членки, да бъдат обявени в цялата Общност. Информацията, която се съдържа в тези обявления, трябва да даде възможност на икономическите оператори в Общността да решат дали имат интерес от предложените обществени поръчки. За тази цел следва да им бъде предоставена съответната информация за предмета на поръчката и условията към нея. По-голяма яснота на обявленията за обществени поръчки се гарантира с използването на подходящи средства като стандартни формуляри за обявления за обществени поръчки и общ речник за обществени поръчки (CPV – Common Procurement Vocabulary) съгласно Регламент (ЕО) № 2195/2002 на Европейския парламент и на Съвета (12) като номенклатурен справочник за обществените поръчки. При ограничените процедури с обявяването, по-специално, се цели да се даде възможност на предприемачите от държавите-членки да изразят своя интерес към поръчките като се стремят да получат от възлагащите органи покани за представяне на оферти съгласно задължителните условия.

(37)

Директива 1999/93/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 1999 година относно електронните подписи (13) и Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 година относно някои правни аспекти на информационните услуги, предоставяни на обществото, и по-специално на електронната търговия, на вътрешния пазар („Директива за електронната търговия“) (14), трябва, във връзка с настоящата директива, да се прилагат към предаването на информация по електронен път. Процедурите за възлагане на обществени поръчки и правилата за провеждане на конкурси за услуги изискват по-високо ниво на сигурност и конфиденциалност от необходимото съгласно тези директиви. Следователно устройствата за получаване по електронен път на оферти, заявления за участие и планове и проекти трябва да отговарят на определени допълнителни изисквания. За тази цел използването на електронни подписи, по-специално усъвършенствани електронни подписи, трябва да бъде насърчавано. Освен това, съществуването на схеми за доброволна акредитация може да формира една удобна рамка за повишаване нивото на услугите по сертифициране на тези устройства.

(38)

Използването на електронни средства спестява време. Следователно трябва да се осигури съкращаване на времето за използване на електронни средства, но при условие, че те са съвместими със специфичния режим на предаване на информация на общностно ниво.

(39)

Проверката на състоянието на оферентите в открити процедури, и на кандидатите при ограничени процедури и процедури на договаряне с обявление, и при състезателния диалог, както и класирането след това, трябва да се извършват при прозрачност на условията. За тази цел трябва да бъдат посочени недискриминационни критерии, които възлагащите органи могат да използват при класирането на кандидатите, както и средства, с които икономическите оператори могат да докажат, че са удовлетворили тези критерии. В същия дух на прозрачност, от възлагащия орган се изисква, когато обяви конкурс за възлагане на обществена поръчка, да посочи критериите за подбор, които ще използва и нивото на компетентност, което може или не може да изисква от икономическите оператори, за да ги допусне до участие в процедура за възлагане на обществена поръчка.

(40)

Възлагащият орган може да ограничи броя на кандидатите в ограничената процедура, в процедурата на договаряне с обявление и при състезателния диалог. Това ограничение на броя на кандидатите трябва да се извършва на базата на обективни критерии, посочени в обявлението за откриване на процедура по възлагане на обществена поръчка. Тези обективни критерии не предполагат непременно тежести. За критериите, свързани с личното състояние на икономическите оператори, е достатъчно позоваване в обявлението за обществена поръчка на обстоятелствата по член 45.

(41)

При състезателния диалог и при процедура на договаряне с обявление, предвид изискването за гъвкавост и високите разходи, свързани с тези методи за възлагане на обществени поръчки, възлагащите органи трябва да имат право да проведат процедурата на последователни етапи, за да редуцират постепенно, на базата на предварително посочени критерии за възлагане на обществената поръчка, броя на оферентите, с които ще преговарят. Това редуциране трябва да гарантира наличието на истинска конкуренция, доколкото позволява броя на подходящите решения или кандидати.

(42)

Приложимите правила на Общността за взаимно признаване на дипломи, удостоверения и други официални документи за професионална квалификация, се прилагат, когато се изисква доказателство за определена квалификация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка или в конкурс за проект.

(43)

Следва да се избягва възлагането на обществени поръчки на икономически оператори, които са участвали в престъпни организации или, които са били признати за виновни за корупция или измама в ущърб на финансовите интереси на Европейските общности, или за пране на пари. Когато е уместно, възлагащите органи трябва да изискват от кандидатите или оферентите да представят съответните документи, а когато имат съмнения относно личното състояние на кандидата или оферента, те могат да потърсят съдействие от компетентните органи на съответната държава-членка. Изключването на такива икономически оператори трябва да се извърши веднага щом възлагащият орган узнае за решение, свързано с такива правонарушения, издадено съгласно националното право, което има сила на пресъдено нещо. Ако дадено национално право съдържа разпоредби в този смисъл, неспазването на екологичното законодателство или незаконни споразумения в областта на обществените поръчки, което е било предмет на окончателно съдебно решение или на решение с равностойно действие, може да бъде разглеждано като престъпление или сериозно нарушение що се отнася до професионалното поведение на съответния икономически оператор.

Неспазването на разпоредбите на националното законодателство, изпълняващи Директиви 2000/78/ЕО (15) и 76/207/ЕИО на Съвета (16) относно равното третиране на работниците, което е било обект на окончателно съдебно решение или на решение с равностойно действие, може да бъде разглеждано като нарушение или сериозно нарушение що се касае до професионалното поведение на съответния икономически оператор.

(44)

При подходящи случаи, когато естеството на строителството и/или услугите оправдава прилагането на мерки или програми за защита на околната среда по време на изпълнението на обществена поръчка, прилагането на такива мерки или програми може да стане задължително. Програмите за опазване на околната среда, независимо от това дали са регистрирани или не съгласно актовете на Общността, като Регламент (ЕО) № 761/2001 (17), могат да докажат, че икономическият оператор има техническа възможност да изпълни поръчката. Освен това, описанието на мерките, прилагани от икономическия оператор за гарантиране същото ниво на защита на околната среда, трябва да бъде прието като алтернатива на регистрираните схеми за управление на околната среда и като форма на доказателство.

(45)

Настоящата директива допуска държавите-членки да съставят официални списъци на предприемачите, снабдителите или доставчиците на услуги, или установяването на система за сертифициране от публични или частни организации, и предвижда разпоредби за последствията от такава регистрация или сертифициране в процедурата за възлагане на обществени поръчки в друга държава-членка. Що се отнася до официалните списъци на одобрените икономически оператори, важно е да се вземе предвид съдебната практика на Съда на Европейските общности в случаите, когато икономически оператор, принадлежащ към определена група, претендира икономическите, финансовите или техническите възможности на други дружества от групата в подкрепа на своето заявление за регистрация. В този случай от икономическия оператор зависи да докаже, че той действително ще разполага с тези ресурси за срока на валидност на регистрацията. За целите на тази регистрация държава- членка може да определи условията, които трябва да бъдат изпълнени, например, когато икономическият оператор предявява претенции към финансовото състояние на друго дружество в групата, тя може да постави условие това дружество да отговаря солидарно.

(46)

Поръчките трябва да бъдат възлагани на основата на обективни критерии, които гарантират спазване на принципите за прозрачност, недискриминация и равнопоставеност, както и че офертите са оценени в условия на ефективна конкуренция. Следователно, уместно е да се допусне прилагането само на два критерия за възлагане на обществена поръчка: „най-ниска цена“ и „икономически най-изгодна оферта“.

За да се гарантира спазване на принципа за равно третиране при възлагането на поръчките, е уместно да се предвиди задължението – установено от съдебната практика – да се гарантира необходимата прозрачност, която да осигури на всички оференти достатъчно информация за критериите, които ще се прилагат при определяне на икономически най-изгодната оферта. Ето защо задължение на възлагащите органи е да определят критериите за възлагането на обществената поръчка, както и съответната тежест, която се придава на всеки един от тези критерии така, че оферентите да разполагат с достатъчно време да се запознаят с тях при подготовката на офертите си. Възлагащите органи могат да дерогират даването на указания за тежестта на критериите за възлагане на обществената поръчка в определени случаи, което трябва да могат да аргументират, когато тежестта не може да бъде установена предварително, по-специално поради сложността на поръчката. В такива случаи те посочват в низходящ ред важността на критериите.

Когато възлагащите органи вземат решение да възложат поръчка на икономически най-изгодната оферта, те оценяват офертите по това коя от тях предлага най-добро съотношение качество – цена. За тази цел възлагащите органи определят икономическите и качествените критерии, които, взети като цяло, трябва да дадат възможност да се избере икономически най-изгодната оферта за възлагащия орган. Определянето на тези критерии зависи от предмета на поръчката, тъй като те трябва да дадат възможност нивото на изпълнение, предложено във всяка оферта, да бъде оценено от гледна точка на предмета на договора, така както е определен в техническите спецификации, както и съотношението качество – цена за всяка оферта да бъде измерено.

За да се гарантира равно третиране, критериите за възлагането на поръчка следва да предоствят възможност на оферентите да бъдат сравнени и оценени обективно. Ако тези условия са изпълнени, икономическите и качествените критерии за възлагане на поръчката, като удовлетворяване изискванията за опазване на околната среда, могат да дадат възможност на възлагащия орган да удовлетвори съответните нужди на обществото съгласно спецификациите на поръчката. Съгласно същите условия, възлагащият орган може да използва критерии, които имат за цел да отговорят на социални потребности, в отговор на нуждите (съгласно спецификациите на поръчката) на групи хора в особено неблагоприятно положение, за които са предназначени строителството, доставките или услугите – предмет на поръчката.

(47)

При обществените поръчки за услуги, критериите за възлагане не трябва да засягат прилагането на местните разпоредби за възнаграждението на определени услуги, например, услугите, извършвани от архитекти, инженери или адвокати, а при обществените поръчки за доставки – прилагането на местните разпоредби, определящи фиксирани цени за учебници.

(48)

Някои технически условия, и по-специално тези, свързани с обявленията и статистическите отчети, както и използваната номенклатура и условията за позоваване на тази номенклатура, е необходимо да бъдат приети и изменени в светлината на променящите се технически изисквания. Списъците на възлагащите органи в Приложенията също е необходимо да бъдат актуализирани. Ето защо за тази цел е уместно да се изработи гъвкава и бърза процедура за приемане.

(49)

Мерките за прилагане на настоящата директива трябва да бъдат приети съгласно Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 година относно установяването на процедурите за упражняване на правомощия по прилагане, предоставени на Комисията (18).

(50)

Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 на Съвета от 3 юни 1971 година, определящ правилата, приложими към периоди, дати и срокове (19), следва да се прилага при изчисляването на крайните срокове в настоящата директива.

(51)

Настоящата директива не трябва да нарушава сроковете, определени в приложение XI, в рамките на които държавите-членки са задължени да транспонират и приложат Директиви 92/50/ЕИО, 93/36/ЕИО и 93/37/ЕИО,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

СЪДЪРЖАНИЕ

ДЯЛ I

Определения и общи принципи

Член 1

-

Определения

Член 2

-

Принципи на възлагане на обществени поръчки

Член 3

-

Предоставяне на специални или изключителни права, клауза за недискриминация

ДЯЛ II

Общи правила относно обществените поръчки

ГЛАВА I

Общи разпоредби

Член 4

-

Икономически оператори

Член 5

-

Условия по споразуменията, сключени със Световната търговска организация

Член 6

-

Конфиденциалност

ГЛАВА II

Приложно поле

Раздел 1 - Прагове

Член 7

-

Прагови стойности на обществените поръчки

Член 8

-

Поръчки, субсидирани с повече от 50 % от възлагащите органи

Член 9

-

Методи за изчисляване предвидената стойност на обществените поръчки, рамковите споразумения и динамичните системи за покупка

Раздел 2 - Специални правила

Член 10

-

Възлагане на обществени поръчки, свързани с отбраната

Член 11

-

Обществени поръчки и рамкови споразумения, възлагани от централизирани органи за покупка

Раздел 3 - Обществени поръчки извън приложното поле на настоящата директива

Член 12

-

Обществени поръчки във водоснабдяването, енергетиката транспорта и пощенските услуги,

Член 13

-

Специални изключения в областта на телекомуникациите

Член 14

-

Обществени поръчки, представляващи държавна тайна и поръчки, изискващи специални мерки за сигурност

Член 15

-

Обществени поръчки, възлагани съобразно правилата на международното право

Член 16

-

Специфични изключения

Член 17

-

Концесии за услуги

Член 18

-

Обществени поръчки за услуги, възлагани на основата на изключителни права

Раздел 4 - Специални условия

Член 19

-

Запазени обществени поръчки

ГЛАВА III

Ред за възлагане на обществени поръчки за услуги

Член 20

-

Обществени поръчки за услуги, включени в приложение II А

Член 21

-

Обществени поръчки за услуги, включени в приложение II Б

Член 22

-

Смесени поръчки, включващи услугите, описани в приложение II А и приложение II Б

ГЛАВА IV

Специфични изисквания за изготвяне на техническите спецификации и документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

Член 23

-

Технически спецификации

Член 24

-

Варианти

Член 25

-

Подизпълнители

Член 26

-

Условия за изпълнение на поръчките

Член 27

-

Задължения, свързани с данъците, опазването на околната среда, заетостта и условията на труд

ГЛАВА V

Процедури

Член 28

-

Използване на открита процедура, ограничена процедура и състезателен диалог

Член 29

-

Състезателен диалог

Член 30

-

Случаи, оправдаващи използването на процедура на договаряне с предварително публикуване на обявление за обществена поръчка

Член 31

-

Случаи, оправдаващи използването на процедура на договаряне без публикуване на обявление за обществена поръчка

Член 32

-

Рамкови споразумения

Член 33

-

Динамични системи за покупка

Член 34

-

Обществени поръчки за строителство: специални правила за субсидираните жилищностроителни обекти

ГЛАВА VI

Правила за обявяване и прозрачност

Раздел 1- Публикуване на обявления

Член 35

-

Обявления

Член 36

-

Форма и начин на публикуване на обявленията

Член 37

-

Незадължително публикуване

Раздел 2 - Срокове

Член 38

-

Срокове за получаване на заявленията за участие и на офертите

Член 39

-

Открити процедури: спецификации, допълнителни документи и информация

Раздел 3 - Съдържание на информацията и средства за предаването ѝ

Член 40

-

Покана за представяне на оферти, за участие в състезателен диалог или в договаряне

Член 41

-

Уведомяване на кандидатите и оферентите

Раздел 4 - Съобщения

Член 42

-

Правила за предаване на информация

Раздел 5 - Отчети

Член 43

-

Съдържание на отчетите

ГЛАВА VII

Провеждане на процедура по възлагане на обществена поръчка

Раздел 1 - Общи разпоредби

Член 44

-

Проверка на състоянието на кандидатите, избор на оференти и възлагане на обществени поръчки

Раздел 2 - Критерии за качествен подбор

Член 45

-

Лично състояние на кандидата или оферента

Член 46

-

Пригодност на кандидатите за изпълнение на професионалната им дейност

Член 47

-

Икономическо и финансово състояние

Член 48

-

Технически възможности и/или професионална квалификация

Член 49

-

Стандарти за осигуряване на качеството

Член 50

-

Стандарти за опазване на околната среда

Член 51

-

Допълнителни документи и информация

Член 52

-

Официални списъци на одобрените икономически оператори и сертифициране от органите, учредени съгласно публичното или частното право

Раздел 3 - Възлагане на обществена поръчка

Член 53

-

Критерии за възлагане на обществена поръчка

Член 54

-

Електронни търгове

Член 55

-

Необичайно ниска цена на оферта

ДЯЛ III

Правила за предоставяне на концесии на строителство

ГЛАВА I

Правила за предоставяне на концесии на строителство

Член 56

-

Приложно поле

Член 57

-

Изключения от приложното поле

Член 58

-

Публикуване на обявление за предоставяне на концесия на строителство

Член 59

-

Срокове

Член 60

-

Подизпълнители

Член 61

-

Възлагане на допълнително строителство на концесионера

ГЛАВА II

Правила за възлагане на поръчки от концесионери, които са възлагащи органи

Член 62

-

Приложими правила

ГЛАВА III

Правила за възлагане на поръчки от концесионери, които не са възлагащи органи

Член 63

-

Правила за обявяване: прагове и изключения

Член 64

-

Публикуване на обявление

Член 65

-

Срок за получаване на заявленията за участие и на офертите

ДЯЛ IV

Правила за провеждане на конкурси за проекти

Член 66

-

Общи разпоредби

Член 67

-

Приложно поле

Член 68

-

Изключения от приложното поле

Член 69

-

Обявления

Член 70

-

Форма и начин на публикуване на обявленията за конкурси

Член 71

-

Средства за комуникация

Член 72

-

Подбор на кандидатите

Член 73

-

Състав на журито

Член 74

-

Решения на журито

ДЯЛ V

Статистически задължения, изпълнителни правомощия и заключителни разпоредби

Член 75

-

Статистически задължения

Член 76

-

Съдържание на статистическия отчет

Член 77

-

Консултативен комитет

Член 78

-

Ревизиране на праговете

Член 79

-

Изменения

Член 80

-

Прилагане

Член 81

-

Механизми за контрол

Член 82

-

Отменяне

Член 83

-

Влизане в сила

Член 84

-

Адресати

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение I

-

Списък на дейностите съгласно член 1, параграф 2, буква б)

Приложение II

-

Услуги по член 1, параграф 2, буква г)

Приложение II А

 

Приложение II Б

 

Приложение III

-

Списък на органите и категориите публичноправни органи,посочени във втора алинея от член 1, параграф 9

Приложение IV

-

Централни правителствени органи

Приложение V

-

Списък на стоките по член 7 във връзка с поръчките, възлагани от възлагащи органи в областта на отбраната

Приложение VI

-

Дефиниране на някои технически спецификации

Приложение VII

-

Информация, която трябва да се съдържа в обявленията

Приложение VII А

-

Информация, която трябва да се съдържа в обявленията за обществени поръчки

Приложение VII Б

-

Информация, която трябва да бъде включена в обявленията за предоставяне на концесия на строителство

Приложение VII В

-

Информация, която трябва да бъде включена в обявленията за поръчки за строителство на концесионери, които не са възлагащи органи

Приложение VII Г

-

Информация, която трябва да бъде включена в обявленията за конкурси за проект

Приложение VIII

-

Особености, свързани с публикуването на обявления

Приложение IX

-

Регистри

Приложение IX А

-

Обществени поръчки за строителство

Приложение IX Б

-

Обществени поръчки за доставки

Приложение IX В

-

Обществени поръчки за услуги

Приложение X

-

Изисквания към оборудването за получаване на оферти, заявления за участие и планове и проекти за конкурси за проекти по електронен път

Приложение XI

-

Срокове за транспониране и прилагане ( член 80)

Приложение XII

-

Таблица на съответствие

ДЯЛ I

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЩИ ПРИНЦИПИ

Член 1

Определения

1.   За целите на настоящата директива се прилагат определенията в параграфи от 2 - 15.

2.

а)

„Обществени поръчки“ са договори с определен паричен интерес, сключени между един или повече икономически оператори и един или повече възлагащи органи, с предмет строителство, снабдяване със стоки или предоставяне на услуги по смисъла на настоящата директива.

б)

„Обществени поръчки за строителство“ са обществени поръчки с предмет изпълнение или проектиране и изпълнение на строителни работи, свързани с една от дейностите по смисъла на приложение I, или строеж, или изпълнение на дейности по изграждане, с каквито и да е средства, на строеж в съответствие с изискванията на възлагащия орган. „Строеж“ е резултатът едновременно от наземно и високо строителство, който е достатъчен сам по себе си да изпълнява икономическа или техническа функция.

в)

„Обществени поръчки за доставки“ са обществени поръчки, различни от тези по буква б), които имат за предмет покупката, отдаването на лизинг, наемането или покупката на изплащане, с или без опцията да се купят продукти.

Обществена поръчка с предмет доставка на стоки, който включва също така и съпътстващи дейности като разполагане на място и монтажни действия, се приема за „обществена поръчка за доставки“.

г)

„Обществени поръчки за услуги“ са обществени поръчки, различни от обществените поръчки за строителство или доставка, с предмет предоставянето на услуги съгласно приложение II.

Обществена поръчка с предмет доставка на стоки и услуги по смисъла на приложение II се разглежда като „обществена поръчка за услуги“, ако стойността на услугите надвишава тази на стоките съгласно поръчката.

Обществена поръчка с предмет предоставяне на услуги съгласно приложение II и, включваща дейности по смисъла на приложение I, които произтичат от основния предмет на договора, се разглежда като обществена поръчка за услуги.

3.   „Концесията на строителство“ представлява поръчка от същия вид като обществените поръчки за строителство с изключение на факта, че насрещното задължение за извършената работа се състои или в предоставяне на право да се експлоатира строежа, или в това право заедно с правото на заплащане.

4.   „Концесия за услуги“ е поръчка от същия тип като обществена поръчка за услуги с изключение на факта, че насрещното задължение за предоставяне на услуги се състои или в само в правото да се експлоатира услугата или в това право заедно с правото на заплащане.

5.   „Рамково споразумение“ е споразумение между един или повече възлагащи органи и един или повече икономически оператори, чиято цел е да се определят условията на договорите, които страните възнамеряват да сключат за определен период относно цените и, при възможност – предвидените количества.

6.   „Динамичната система за покупки“ е напълно електронен процес за извършване на обичайно разпространените покупки, характеристиките на които, тъй като обикновено се намират на пазара, удовлетворяват изискванията на възлагащия орган. Този процес е ограничен по времетраене и открит за срока на своята валидност за всеки икономически оператор, който отговаря на критериите за подбор и е представил индикативна оферта, която съответства на спецификацията.

7.   „Електронен търг“ е повтарящ се процес, който включва електронно устройство за представяне на нови, по-ниски, цени и/или нови стойности за някои позиции от офертите, след първоначалната цялостна оценка на офертите, което дава възможност те да бъдат класирани чрез използване на методи за автоматично оценяване.

Следователно някои обществени поръчки за услуги и строителство, които имат за предмет интелектуална дейност като проектиране на строителни обекти, не могат да бъдат обект на електронни търгове.

8.   Термините „предприемач“, „снабдител“ и „доставчик на услуги“ означават всяко физическо или юридическо лице или група от такива лица и/или органи, които предлагат на пазара, съответно, изпълнение на строителство и/или строеж, стоки или услуги.

Терминът „икономически оператор“ обхваща еднакво понятията предприемач, снабдител и доставчик на услуги. Той се използва единствено за улеснение.

„Оферент“ е икономически оператор, който е представил оферта. Този, който се стреми да получи покана за участие в ограничена процедура, процедура на договаряне или състезателен диалог, се обозначава като „кандидат“.

9.   „Възлагащи органи“ са държавата, регионалните или местни органи, публичноправни органи или асоциации от един или няколко такива органи или един или няколко публичноправни органи.

„Публичноправен орган“ е всеки орган:

а)

създаден със специфичната цел да задоволява нужди от обществен интерес, без да има промишлен или търговски характер;

б)

който е има юридическа правосубектност и е

в)

финансиран в по-голямата част от държавата, регионалните или местни органи или други публичноправни органи; или е под управителния надзор на тези органи; или има административен, управителен или надзорен съвет, повече от половината членове на който са назначени от държавата, регионалните или местни органи или от други публичноправни органи.

Неизчерпателни списъци на публичноправни органи и категории органи, които удовлетворяват критериите по букви а), б) и в) от втора алинея, са включени в приложение III. Държавите-членки периодично уведомяват Комисията за всички промени в своите списъци на органи и категории органи.

10.   „Централен орган за покупки“ е възлагащ орган, който:

придобива доставки и/или услуги, предназначени за възлагащи органи, или

възлага обществени поръчки, или сключва рамкови споразумения за строителство, доставки или услуги, предназначени за възлагащи органи.

11.

а)

„Открити процедури“ са тези процедури, при които всеки икономически оператор, който има интерес, може да подаде оферта.

б)

„Ограничени процедури“ са процедурите, при които оферта може да подаде само икономически оператор, който е получил покана от възлагащия орган.

в)

„Състезателен диалог“ е процедура, при която всеки икономически оператор може да заяви желание за участие и съгласно която възлагащият орган провежда разговор с кандидатите, допуснати до тази процедура, с цел определяне на една или повече алтернативи, отговарящи на неговите изисквания. На базата на този диалог избраните кандидати получават покана да представят оферти.

Във връзка с процедурата, посочена в алинея първа, обществена поръчка се разглежда като „особено сложна“, когато възлагащите органи:

по обективни причини не могат да определят техническите средства съгласно член 23, параграф 3, букви б), в) или г), способни да удовлетворят техните потребности или цели, и/или

по обективни причини не могат да определят правната и/или финансова рамка на проекта.

г)

„Процедури на договаряне“ са процедури, при които възлагащите органи се консултират с икономическите оператори по техен избор и договарят условията на поръчката с един или повече от тях.

д)

„Конкурс за проект“ е процедурата, при която възлагащият орган придобива, главно в областта на градското и селското устройство, архитектурата, инженеринговата дейност или обработката на данни, план или проект, избран от жури въз основа на проведен конкурс със или без присъждане на награди.

12.   „Писмено“ или „в писмена форма“ означава всеки израз, съставен от думи или цифри, който може да бъде прочетен, възпроизведен и съобщен. Той може да включва информация, която се предава и съхранява с електронни средства.

13.   „Електронни средства“ означава електронно оборудване за обработка (включително цифрово компресиране) и съхраняване на данни, които се предават, съобщават и получават по кабел, чрез радиовълни, по оптичен път или чрез други електромагнитни средства.

14.   „Общ речник за обществени поръчки (CPV – Common Procurement Vocabulary)“ определя номенклатурата, приложима към обществените поръчки, приета с Регламент (ЕО) № 2195/2002, доколкото гарантира еквивалентност с другите съществуващи номенклатури.

При различно тълкуване на приложното поле на настоящата директива, поради възможни разлики между CPV и NACE номенклатурите (Nomenclature generale des Activites economiques dans les Communautes Europeennes – Обща номенклатура на икономическите дейности в Европейските общности) съгласно приложение I, или между CPV и СРС (Central Product Classification – Централна класификация на продуктите) (временен текст) номенклатурите съгласно приложение II, предимство имат съответно NACE или СРС номенклатурите.

15.   За целите на член 13, член 57, буква а) и член 68, буква б), следващите изрази имат следните значения:

а)

„публична телекомуникационна мрежа“ е публичната телекомуникационна инфраструктура, която дава възможност да бъдат предавани сигнали между определени точки на превключване на мрежата по кабел, чрез микровълново излъчване, по оптичен път или с други електромагнитни средства;

б)

„точка на превключване на мрежа“ са всички физически връзки и техните спецификации за определяне на достъп, които представляват част от публичната телекомуникационна мрежа и са необходими за достъп до и ефективна комуникация чрез публичната мрежа;

в)

„публични телекомуникационни услуги“ са телекомуникационни услуги, предоставянето на които държавите-членки възлагат на едно или повече юридически или физически лица;

г)

„телекомуникационни услуги“ са услуги, предоставянето на които се състои изцяло или частично в предаването и рутирането на сигнали по публичната телекомуникационна мрежа посредством телекомуникационни процеси с изключение на радио- и телевизионните разпространение.

Член 2

Принципи на възлагане на обществени поръчки

Възлагащите органи се отнасят към икономическите оператори в съответствие с принципите на равно третиране, недискриминация и прозрачност.

Член 3

Предоставяне на специални или изключителни права: клауза за недискриминация

Когато възлагащ орган предоставя специални или изключителни права за изпълнение на обществена поръчка за услуга на юридическо или физическо лице, което не е такъв възлагащ орган, актът с който това право се предоставя предвижда, по отношение на поръчките за доставки, които той възлага на трети страни като част от своята дейност, въпросното физическо или юридическо лице да спазва принципа на недискриминация на основата на националност.

ДЯЛ II

ПРАВИЛА ОТНОСНО ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

ГЛАВА I

Общи разпоредби

Член 4

Икономически оператори

1.   Кандидати или оференти, които, съгласно законодателството на държавата-членка в която са установени, имат право да предоставят съответните услуги, не бива да бъдат отхвърляни единствено на основание, че съгласно законодателството на държавата-членка, в която е възложена поръчката, от тях се изисква да бъдат или физически или юридически лица.

Въпреки това, при обществените поръчки за услуги и строителство, както и при обществените поръчки за доставки, включващи освен това услуги и/или операции, свързани с подготовка и въвеждане на обекта в експлоатация, към юридическите лица може да бъде предявено изискване да посочат в офертата или заявлението си за участие имената и съответната професионална квалификация на лицата, които отговарят за изпълнението на съответната поръчка.

2.   Групи от икономически оператори могат да представят оферти или да заявят кандидатурите си. Възлагащите органи не могат да изискват от тези групи да приемат определена юридическа форма, за да могат да представят оферта или заявление за участие; но, възлагащият орган може да предвиди такова изискване към избраната група след като му бъде възложена обществената поръчка доколкото тази промяна е необходима за задоволителното изпълнение на поръчката.

Член 5

Условия по споразуменията, сключени със Световната търговска организация

За целите на възлагането на обществени поръчки държавите-членки прилагат в своите отношения същите благоприятни условия каквито предоставят на икономическите оператори от трети страни при изпълнение разпоредбите на споразумението за обществени поръчки (наричано по-долу „споразумението“), сключено в рамките на многостранните преговори от Уругвайския кръг. За тази цел държавите-членки провеждат взаимни консултации в рамките на Консултативния комитет за обществени поръчки по смисъла на член 77 за мерките, които трябва да бъдат предприети съгласно споразумението.

Член 6

Конфиденциалност

Без да се засягат разпоредбите на настоящата директива и по-специално на тези за задълженията, свързани с обявяването на възложените поръчки и с информацията, предоставяна на кандидатите и оферентите съгласно членове 35, параграф 4 и 41 и в съответствие с националното право, на което възлагащият орган е обект, последният не трябва да разкрива информация, която му е предоставена от икономически оператори и, която последните са обозначили като конфиденциална; този род информация включва технически или търговски тайни и поверителните аспекти на офертите.

ГЛАВА II

Приложно поле

Раздел 1

Прагове

Член 7

Прагови стойности на обществените поръчки

Настоящата директива се прилага към обществените поръчки, които не са изключени съгласно изключенията, предвидени в членове 10 и 11 и членове от 12 до 18 и, които имат стойност без ДДС равна или по-висока от следните прагове:

а)

EUR 162 000 – за обществени поръчки за доставки и услуги, различни от тези по буква б), трето тире, възлагани от възлагащи органи, включени като централни правителствени органи в приложение IV; при обществени поръчки за доставки, възлагани от възлагащи органи от областта на отбраната, това се отнася само до поръчките, включващи стоките съгласно приложение V;

б)

EUR 249 000

за обществени поръчки за доставки и услуги, възлагани от възлагащи органи, различни от тези по приложение IV,

за обществени поръчки за доставки, възлагани от възлагащи органи, включени в приложение IV от областта на отбраната, когато тези поръчки включват стоки извън тези по приложение V,

за обществени поръчки за услуги, възлагани от който и да е възлагащ орган по отношение на услугите, включени в Категория 8 от приложение II А, Категория 5 – телекомуникационни услуги, позициите на които в СРV са еквивалентни на номера 7524, 7525 и 7526 от СРС, и/или за услугите по приложение II Б;

в)

EUR 6 242 000 – за обществени поръчки за строителство.

Член 8

Поръчки, субсидирани с повече от 50 % от възлагащите органи

Настоящата директива се прилага при възлагане на:

а)

обществени поръчки, които се субсидират пряко от възлагащите органи с повече от 50 % и стойността на които, без ДДС, е равна или по-висока от EUR 6 242 000,

когато тези поръчки включват дейности, свързани с гражданското строителство по смисъла на приложение I,

когато тези поръчки включват изграждане на болници, спортни съоръжения, съоръжения за възстановяване, отдих и развлечения, училищни и университетски сгради, както и сгради, използвани за административни цели;

б)

обществени поръчки за услуги, които се субсидират пряко от възлагащите органи с повече от 50 % и стойността на които, без ДДС, е равна или по-висока от EUR 249 000 и, които са свързани с обществена поръчка за строителство по смисъла на буква а).

Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че възлагащите органи, които отпускат такива субсидии, изпълняват разпоредбите на настоящата директива, когато тази поръчка се възлага от един или повече субекти, различни от тях или, че спазват настоящата директива, когато те самите възлагат тази поръчка за и от името на тези други субекти.

Член 9

Методи за изчисляване предвидената стойност на обществените поръчки, рамковите споразумения и динамичните системи за покупка

1.   Изчисляването на предвидената стойност на обществена поръчка се базира на общата дължима сума без ДДС по оценка на възлагащия орган. При изчисляването се взима предвид предвидената обща стойност, включително всякакви опции и подновявания на поръчката.

Когато възлагащият орган предвижда награди или плащания за кандидатите или оферентите в търга, той ги включва при изчисляване на прогнозната стойност на поръчката.

2.   Тази оценка трябва да бъде валидна към момента на изпращане на обявлението за обществена поръчка, така както е предвидено в член 35, параграф 2, или в случаите, когато не се изисква подобно обявление - към момента, в който възлагащият орган започва процедурата по възлагане на поръчката.

3.   Не се допуска разделяне на проект за строителство или на планирана покупка на определено количество доставки и/или услуги с цел заобикаляне прилагането на настоящата директива.

4.   По отношение на обществени поръчки за строителство при определянето на стойността се взема предвид както стойността на строителството, така и предвидената обща стойност на доставките, необходими за изпълнение на строителството и предоставени от възлагащия орган на предприемача.

5.

а)

Когато даден строеж или закупуване на услуга включват няколко обособени позиции, което може да доведе до едновременно възлагане на отделни поръчки на тези позиции, стойността на поръчката е равна на сбора от стойността на всички тези позиции.

Когато общата стойност на позициите е равна или надвишава прага по член 7, разпоредбите на настоящата директива се прилагат при възлагането на всяка обособена позиция.

Възлагащите органи могат да се откажат от прилагането на това изискване по отношение на позиции, предвидената стойност на които, без ДДС, е по-ниска от EUR 80 000 за услуги или EUR 1 милион за строителство, при условие, че общата стойност на тези позиции не надвишава 20 % от общата стойност на позициите като цяло.

б)

Когато предложение за придобиване на подобни доставки включва няколко обособени позиции, което може да доведе до едновременно възлагане на отделни поръчки на тези позиции, стойността на поръчката е равна на сбора от стойността на всички тези позиции, когато се прилага член 7, букви а) и б).

Когато общата стойност на позициите е равна или надвишава прага по член 7, разпоредбите на настоящата директива се прилагат при възлагането на всяка обособена позиция.

Възлагащите органи могат да се откажат от прилагането на това изискване по отношение на позиции, предвидената стойност на които, без ДДС, е по-ниска от EUR 80 000, при условие, че общата стойност на тези позиции не надвишава 20 % от общата стойност на позициите като цяло.

6.   При обществени поръчки за доставка чрез лизинг, наемане или за покупка на изплащане, стойността, която се приема като база за изчисляване на стойността на обществената поръчка е, както следва:

а)

при обществени поръчки с фиксиран срок, ако този срок е по-кратък или равен на 12 месеца – общата стойност за срока на действие на договора, или, ако срокът на договора е по-дълъг от 12 месеца – общата стойност плюс ориентировъчната остатъчна стойност;

б)

при обществени поръчки без фиксиран срок или срокът на която не може да бъде определен – месечната стойност, умножена по 48.

7.   При редовни или периодично повтарящи се обществени поръчки за доставки или услуги, изчисляването стойността на обществената поръчка се базира на следното:

а)

или действителната обща стойност на последователните еднотипни поръчки, възложени през предходните 12 месеца или коригирани с възможните промени в количеството или стойността през следващите 12 месеца след първата поръчка;

б)

или общата стойност на последователните поръчки, възложени през следващите 12 месеца след първата доставка, или за срока на доставките, когато той е по-дълъг от 12 месеца.

Изборът на метод за определяне стойността на обществената поръчка не трябва да се използва с цел заобикаляне прилагането на настоящата директива.

8.   При обществени поръчки за услуги, стойността, която трябва да бъде взета като база за изчисляване стойността на поръчката е, както следва:

а)

за следните видове услуги:

(i)

застрахователни услуги: платимата застрахователна премия и други форми на заплащане;

(ii)

банкови и други финансови услуги: таксите, комисионните, лихвите и други форми на заплащане;

(iii)

поръчки за проекти: такси, комисионни и други форми на заплащане;

б)

за поръчки за услуги, в който не се посочва обща цена:

(i)

при поръчка с фиксиран срок, ако този срок е по-кратък или равен на 48 месеца: общата стойност за срока на тяхното действие;

(ii)

при поръчки без фиксиран срок или със срок по-дълъг от 48 месеца: месечната стойност, умножена по 48.

9.   По отношение на рамковите споразумения и динамичните системи за покупка, стойността се изчислява на база максималната стойност, без ДДС, на всички обществени поръчки, предвидени за целия срок на действие на рамковото споразумение или динамичната система за покупки.

Раздел 2

Специални правила

Член 10

Възлагане на обществени поръчки, свързани с отбраната

Настоящата директива се прилага към обществените поръчки, възлагани от възлагащи органи в областта на отбраната при спазване на член 296 от Договора.

Член 11

Обществени поръчки и рамкови споразумения, възлагани от централизирани органи за покупка

1.   Държавите-членки могат да предвидят възлагащите органи да могат да придобиват строителство, доставки и/или услуги от или чрез централизиран орган за покупки.

2.   Възлагащи органи, които придобиват строителство, доставки и/или услуги от или чрез централизиран орган за покупки в случаите по член 1, параграф 10, се счита, че спазва разпоредбите на настоящата директива доколкото централизираният орган за покупки ги спазва.

Раздел 3

Обществени поръчки извън приложното поле на настоящата директива

Член 12

Обществени поръчки във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги

Настоящата директива не се прилага за обществени поръчки, които, съгласно директива 2004/17/ЕО, се възлагат от възлагащи органи, извършващи една или повече от дейностите по членове от 3 до 7 от нея и се възлагат за изпълнение на тези дейности, или за обществени поръчки, изключени от приложното поле на директива 2004/17/ЕО, съгласно член 5, параграф 2 и членове 19, 26 и 30 от нея.

Настоящата директива продължава да се прилага за обществени поръчки, възлагани от възлагащи органи, извършващи една или повече от дейностите по член 6 от Директива 2004/17/ЕО и възлагани за изпълнение на тези дейности, доколкото заинтересованата държава-членка използва възможността съгласно втора алинея от член 71 от нея, за да отложи прилагането ѝ.

Член 13

Специални изключения в областта на телекомуникациите

Настоящата директива не се прилага за обществени поръчки с основна цел да се позволи на възлагащите органи да предоставят или експлоатират публични телекомуникационни мрежи или да предоставят на обществото една или повече телекомуникационни услуги.

Член 14

Обществени поръчки, представляващи държавна тайна и поръчки, изискващи специални мерки за сигурност

Настоящата директива не се прилага към обществени поръчки, когато те представляват държавна тайна, или когато изпълнението на обществената поръчка трябва да е придружено със специални мерки за сигурност в съответствие със законите, подзаконовите актове и административните разпоредби, които са в сила в заинтересованата държава-членка, или когато защитата на основните интереси на тази държава-членка изисква това.

Член 15

Обществени поръчки, възлагани съобразно правилата на международното право

Настоящата директива не се прилага за обществени поръчки, регулирани с различни процедурни правила и възлагани:

а)

съгласно международно споразумение, сключено в съответствие с Договора, между държава-членка и една или повече трети страни, за доставки или строителство на обекти, предназначени за съвместна реализация или експлоатация от подписалите го страни, или за услуги, предназначени за съвместна реализация или експлоатация на проект от подписалите го страни; всички споразумения се съобщават на Комисията, която може да се обърне за консултации към Консултативния комитет за обществени поръчки съгласно член 77;

б)

съгласно сключено международно споразумение, свързано с разполагане на войски и отнасящо се до предприятия на държава-членка и трета страна;

в)

съгласно определена процедура на международна организация.

Член 16

Специфични изключения

Настоящата директива не се прилага за обществени поръчки за:

а)

придобиване или наемане, независимо с какви финансови средства, на земя, съществуващи сгради или други недвижими имоти, както и на права върху тях; въпреки това, поръчки за финансови услуги, сключени едновременно, преди или след договора за придобиване или наемане, независимо под каква форма, са предмет на настоящата директива;

б)

придобиване, създаване, продуциране или копродуциране на програмен материал от радио- и телевизионни оператори и предоставянето на програмно време;

в)

арбитражни и помирителни услуги;

г)

финансови услуги във връзка с емитирането, продажбата, закупуването или прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти, по-специално операциите, извършвани от възлагащите органи за набиране на пари или капитал, както и услугите, предоставяни от централна банка;

д)

трудови договори;

е)

услуги за научни изследвания и експериментални разработки, когато ползите не остават изключително за възлагащия орган при извършване на неговата дейност при условие, че той изцяло е заплатил услугата.

Член 17

Концесии за услуги

Без да засяга приложението на член 3, настоящата директива не се прилага за концесии за услуги, така както са дефинирани в член 1, параграф 4.

Член 18

Обществени поръчки за услуги, възлагани на основата на изключителни права

Настоящата директива не се прилага за обществени поръчки за услуги, възлагани от възлагащ орган на друг възлагащ орган или на асоциация от възлагащи органи, които имат изключителни права за предоставянето на такива услуги по силата на законова, подзаконова или административна разпоредба, съвместима с Договора.

Раздел 4

Специални условия

Член 19

Запазени обществени поръчки

Държавите-членки могат да запазят правото да участват в процедури за възлагане на обществени поръчки за защитени ателиета и или да предвидят такива поръчки да бъдат изпълнявани по защитени програми за заетост, когато по-голяма част от засегнатите работници или служители са лица с увреждания, които поради сериозността на тези увреждания не могат да работят при нормални условия.

Обявлението за поръчката може да съдържа позоваване на настоящата разпоредба.

ГЛАВА III

Ред за възлагане на обществени поръчки за услуги

Член 20

Обществени поръчки за услуги, включени в приложение II А

Обществени поръчки с предмет услугите, включени в приложение II А, се възлагат съгласно членове от 23 до 55.

Член 21

Обществени поръчки за услуги, включени в приложение II Б

Обществени поръчки с предмет услугите, включени в приложение II Б, се възлагат единствено съгласно член 23 и член 35, параграф 4.

Член 22

Смесени поръчки, включващи услугите, описани в приложение II А и приложение II Б

Обществени поръчки с предмет услугите, включени едновременно в приложение II А и приложение II Б, се възлагат съгласно членове от 23 до 55, когато стойността на услугите по приложение II А е по-висока от стойността на услугите по приложение II Б. В останалите случаи поръчките се възлагат в съответствие с член 23 и член 35, параграф 4.

ГЛАВА IV

Специфични изисквания за изготвяне на техническите спецификации и документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

Член 23

Технически спецификации

1.   Техническите спецификации, така както са определени в точка 1 от приложение VI, се съдържат в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, като обявленията за обществени поръчки, проекти на поръчки или допълнителни документи. Когато това е възможно, в тези технически спецификации следва да бъдат определени така, че да отчитат критериите за достъп на хора с увреждания или да бъдат направени за всички потребители.

2.   Техническите спецификации предоставят възможности за равен достъп на оферентите за участие в процедурата и не създават неооснователни пречки пред отварянето на обществените поръчки за конкуренция.

3.   Без да засягат задължителните национални технически стандарти, доколкото те съответстват на правото на Общността, техническите спецификации се определят, както следва:

а)

или чрез позоваване на техническите спецификации, дефинирани в приложение VI и, в зависимост от предпочитанията, на националните стандарти, които въвеждат европейски стандарти, европейски технически одобрения, общи технически спецификации, международни стандарти, други технически еталони, установени от европейски стандартизационни органи или, когато такива не съществуват, чрез позоваване на националните стандарти, националните технически одобрения или националните технически спецификации, отнасящи се до проектирането, метода на изчисление и изпълнение на строителството, както и до използваните материали. При всяко позоваване се добавят думите „или еквивалентно“;

б)

или чрез посочване на работни характеристики или функционални изисквания; последните могат да включват изисквания за опазване на околната среда. Тези параметри трябва да бъдат достатъчно точни, за да позволят на оферентите да определят предмета на поръчката и на възлагащите органи - да възложат поръчката;

в)

или чрез посочване на работни характеристики или функционални изисквания съгласно буква б), с позоваване на спецификациите съгласно буква а), съответствието с които се смята за съответствие с работните характеристики или функционалните изисквания;

г)

или чрез позоваване на спецификациите по буква а) за определени характеристики, както и чрез позоваване на работни характеристики или функционални изисквания по буква б) за други характеристики.

4.   В случаите, посочени в параграф 3 буква а) възлагащият орган не може да отхвърли оферта на основание, че предложените стоки и услуги не съответстват на посочените от него технически спецификации, когато оферентът докаже в своята оферта, че предложеното от него решение отговаря на изискванията, определени в тези технически спецификации.

Като доказателство кандидатът представя техническо досие на производителя или протокол от изпитване, издаден от признат орган.

5.   Когато възлагащ орган използва възможността по параграф 3, той не може да отхвърли оферта за строителство, стоки или услуги, които съответстват на национален стандарт, въвеждащ европейски стандарт с европейско техническо одобрение, обща техническа спецификация, международен стандарт или технически еталон, установен от европейска организация по стандартизация, ако тези спецификации се отнасят до определените от възлагащия орган изисквания за работни характеристики и функционални изисквания.

В своята оферта оферентът трябва да докаже по подходящ начин, който да удовлетвори възлагащия орган, че тези стандарти за строителство, стоки или услуги се отнасят до определените от възлагащия орган изисквания за работни характеристики и функционални изисквания.

Като доказателство кандидатът представя техническо досие на производителя или протокол от изпитване, издаден от признат орган.

6.   Когато възлагащите органи предвиждат характеристики за опазване на околната среда от гледна точка на работните характеристики или функционалните изисквания съгласно параграф 3, буква б), те могат да използват подробни спецификации или, ако е необходимо, части от тях, по смисъла на европейските или (мулти) национални екоетикети, или всеки друг етикет, при условие, че:

тези спецификации са подходящи за определяне характеристиките на доставките или услугите, които са предмет на поръчката,

изискванията за етикета са изготвени на базата на научна информация,

екоетикетите са приети съгласно процедура, в която могат да участват всички заинтересовани страни: правителствени органи, потребители, производители, дистрибутори и екологични организации, и

те са достъпни за всички заинтересовани страни.

Възлагащите органи могат да посочат, че за стоките и услугите с екоетикет се приема, че съответстват на техническите спецификации, предвидени в документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка; те трябва да приемат всяко подходящо доказателство, като техническо досие на производителя или протокол от изпитване, издаден от признат орган.

7.   „Признати органи“ по смисъла на настоящия член са лабораториите за тестуване, стандартизация и сертифициране, както и контролните органи, които се придържат към приложимите европейски стандарти.

Възлагащите органи приемат сертификати от признати органи, установени в други държави-членки.

8.   Освен ако е основателно поради предмета на поръчката, техническите спецификации не трябва да се определят чрез посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени предприятия или стоки. Подобно позоваване се разрешава в изключителни случаи, когато е невъзможно предметът на поръчката да се опише точно и разбираемо по реда на параграфи 3 и 4; към това позоваване се добавят думите „или еквивалентно“.

Член 24

Варианти

1.   Когато критерият за възлагане е икономически най-изгодната оферта, възлагащите органи дават право на кандидата да предложи варианти в офертата си.

2.   Възлагащите органи указват в обявлението за обществена поръчка дали разрешават или не представянето на варианти; без това указание представянето на варианти не се разрешава.

3.   Възлагащите органи, които разрешават представянето на варианти в офертите излагат в документацията за поръчката минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите и специфичните изисквания за тяхното представяне.

4.   Само варианти, които отговарят на минималните изисквания, предвидени от тези възлагащия органи, се приемат за разглеждане.

При процедури за възлагане на обществени поръчки за доставки или услуги, възлагащите органи, които са разрешили представянето на варианти, не могат да отхвърлят вариант само на основание, че изборът на този вариант би довел до сключването на договор за услуги вместо на договор за доставки или обратно.

Член 25

Подизпълнители

В документацията за поръчката възлагащият орган може да постави изискване или такова да му бъде поставено от държава-членка, участникът да посочи в своята оферта подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното участие, ако оферентът предвижда подизпълнители.

Това указание не засяга въпроса за отговорността на основния икономически оператор.

Член 26

Условия за изпълнение на поръчките

Възлагащите органи могат да предвидят специални условия, свързани с изпълнението на поръчката, при условие че те са съвместими с правото на Общността и са посочени в обявлението за обществената поръчка или в спецификациите. Условията за изпълнение на поръчката могат, по-специално, да са насочени към социалната сфера и опазването на околната среда.

Член 27

Задължения, свързани с данъците, опазването на околната среда, заетостта и условията на труд

1.   Възлагащ орган може да обяви или да бъде задължен от държава-членка да обяви органа или органите, от които кандидат или оферент може да получи необходимата информация за задълженията, свързани с данъците, разпоредбите за опазване на околната среда, защита на заетостта и за условията на труд, които са в сила в държавата-членка, региона или мястото, където трябва да се извърши строителството или да се предоставят услугите и които са приложими към строителството, извършвано на място или към услугите, предоставяне по време на изпълнение на поръчката.

2.   Възлагащ орган, който предоставя информацията по смисъла на параграф 1, изисква от кандидатите или оферентите в процедурата за възлагане на обществена поръчка изрично да посочат, че при изготвянето на офертите си са взели предвид задълженията, свързани с разпоредбите за защита на заетостта и условията на труд, които са в сила там, където трябва да бъдат извършени строителните работи или да бъде предоставена услугата.

Първата алинея се прилага без да се засягат разпоредбите на член 55 относно разглеждането на оферти с необичайно ниска цена.

ГЛАВА V

Процедури

Член 28

Използване на открита процедура, ограничена процедура и състезателен диалог

При възлагане на обществени поръчки възлагащите органи прилагат националните процедури, коригирани за целите на настоящата директива.

Те възлагат тези обществени поръчки чрез провеждане на открита или ограничена процедура. При определени обстоятелства, изрично предвидени в член 29, възлагащите органи могат да възлагат обществени поръчки чрез провеждане на състезателен диалог. При определени случаи и обстоятелства, изрично посочени в членове 30 и 31, възлагащите органи могат да използват процедура на договаряне, със или без публикуване на обявление за обществена поръчка.

Член 29

Състезателен диалог

1.   При особено сложни поръчки държавите-членки могат да предвидят, когато възлагащите органи отчитат, че използването на открита или ограничена процедура няма да доведе до възлагане на поръчката, последните да могат да използват състезателния диалог по смисъла на настоящия член.

Обществена поръчка се възлага единствено на базата на критерия за икономически най-изгодна оферта.

2.   Възлагащите органи публикуват обявление за обществена поръчка с описание на техните потребности и изисквания, дефинирани в това обявление и/или в описателен документ.

3.   Възлагащите органи започват с кандидатите, избрани съгласно съответните разпоредби на членове от 44 до 52, диалог, целта на който е да установи и определи най-подходящите средства за удовлетворяване на техните потребности. По време на диалога те могат да обсъждат всички аспекти на поръчката с избраните кандидати.

По време на диалога възлагащите органи гарантират равнопоставеност на всички оференти. По-специално, те не предоставят информация, която да дискриминира и облагодетелства някои оференти за сметка на други.

Възлагащите органи не могат да разкриват на другите оференти предложените решения или друга поверителна информация, предоставена от кандидат, участващ в диалога, без неговото съгласие.

4.   Възлагащите органи могат да предвидят процедурата да се проведе на последователни етапи, за да редуцират броя на решенията, които да бъдат обсъждани на етапа на диалога като приложат критерии за възлагане, посочени в обявлението за обществена поръчка или в описателния документ. Обявлението за обществена поръчка или описателният документ указват, че е възможно използване на тази възможност.

5.   Възлагащият орган продължава този диалог докато определи решението или решенията, ако е необходимо след сравняването им, които могат да удовлетворят неговите потребности.

6.   След като обявят диалога за приключен и уведомят участниците за това, възлагащите органи ги канят да представят своите окончателни оферти на базата на представените и специфицирани решения. Офертите съдържат всички задължителни елементи, необходими за изпълнението на проекта.

Офертите могат да бъдат изяснявани, допълвани и уточнявани по искане на възлагащия орган. Подобни пояснения, допълнения, уточнения или включване на допълнителна информация не могат да променят основните характеристики на офертата или на предложението за представяне на оферта, промените в които могат да доведат до изопачаване на конкуренцията или до дискриминация на оферентите.

7.   Възлагащият орган оценява получените оферти на базата на критериите, определени в обявлението или описателния документ и избира икономически най-изгодната оферта съгласно член 53.

Възлагащият орган може да поиска от участника, представил икономически най-изгодната оферта, да поясни някои аспекти от офертата или да потвърди ангажиментите по нея, при условие, че това не води до промяна в основните аспекти на офертата или на предложението за представяне на оферта, както и до изопачаване на конкуренцията или до дискриминация на оферентите.

8.   Възлагащите органи могат да специфицират цените или плащанията на оферентите в диалога.

Член 30

Случаи, оправдаващи използването на процедура на договаряне с предварително публикуване на обявление за обществена поръчка

1.   Възлагащите органи могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне след публикуване на обявление в следните случаи:

а)

когато офертите, представени в отговор на открита или ограничена процедура или състезателен диалог, са невалидни или неприемливи съгласно националните разпоредби, съвместими с членове 4, 24, 25, 27 и Глава VII и когато първоначално обявените условия не са съществено променени.

Не е необходимо възлагащите органи да публикуват обявление за обществена поръчка, когато включват в процедурата на договаряне всички оференти и само оферентите, които удовлетворяват критериите на членове от 45 до 52 и които при предишното си участие в открита или ограничена процедура или състезателен диалог са представили оферти, отговарящи на изискванията на процедурата за представяне на оферти.

б)

по изключение, когато естеството на услугата или строителството, или рисковете, свързани с тях, не позволяват предварително определяне на стойността;

в)

при услуги, inter alia услугите в категория 6 от приложение II А и интелектуални услуги като проектиране на строителни обекти, доколкото естеството на услугата не позволява да се определят достатъчно точно техническите спецификации, за да се възложи поръчката по реда на откритата или на ограничената процедура;

г)

когато в областта на строителството се извършва изследователска, експериментална или развойна дейност, която не е с цел извличане на печалба или възстановяване на разходите за изследователска и развойна дейност.

2.   В случаите по параграф 1 възлагащите органи преговарят с оферентите по представените от тях оферти, за да ги пригодят към изискванията, определени от тях в обявлението за обществена поръчка, спецификациите и допълнителната документация, ако има такава, както и за да определят най-добрата оферта съгласно член 53, параграф 1.

3.   По време на договарянето възлагащите органи гарантират равнопоставеност на всички оференти. По-специално, те не предоставят информация, която да дискриминира и облагодетелства някои оференти за сметка на други.

4.   Възлагащите органи могат да предвидят процедурата на договаряне да се проведе на последователни етапи, за да редуцират броя на офертите, по които да се преговаря като приложат критериите за възлагане, посочени в обявлението за обществена поръчка или в спецификацията. Обявлението за обществена поръчка или спецификацията указват, че е възможно използване на тази възможност.

Член 31

Случаи, оправдаващи използването на процедура на договаряне без публикуване на обявление за обществена поръчка

Възлагащите органи могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без обявление в следните случаи:

1)

за обществени поръчки за строителство, доставки и услуги:

а)

когато не са били подадени оферти или подадените оферти не са отговаряли на изискванията при провеждането на открита или ограничена процедура, при условие, че първоначално обявените условия не са съществено променени и, че е изпратен доклад до Комисията по нейно искане;

б)

когато, за да се защитят технически или творчески причини, или по причини, свързани със защитата на изключителни права, обществената поръчка може да бъде възложена само на определен икономически оператор;

в)

когато, при възникване на обстоятелства от изключителна спешност, които възлагащият орган не е могъл да предвиди не може да бъде спазен срока за провеждане на открита или ограничена процедура или на процедура на договаряне с обявление съгласно член 30. Обстоятелствата, на които се дължи изключителната спешност, в никакъв случай не трябва да се приписват на възлагащия орган;

2)

За обществени поръчки за доставки:

а)

когато стоките, предмет на доставка, се произвеждат с цел изследване, експеримент, проучване или развойна дейност и са в ограничено количество, което не позволява формирането на пазарна цена или възстановяване на разходите за тази дейност;

б)

когато са необходими допълнителни доставки от първоначалния доставчик, предназначени за частична замяна или за увеличаване на доставките, когато смяната на доставчика ще принуди възлагащия орган да придобие стока с различни технически характеристики, което ще доведе до несъвместимост или прекомерни технически затруднения при експлоатацията и поддържането; продължителността на такива поръчки, както и на периодично повтарящи се поръчки, като правило не може да надвишава три години;

в)

за доставки, котирани и купени на стоковата борса;

г)

когато възникнат особено изгодни условия за доставки на стоки от снабдител, който прекратява стопанската си дейност, или от синдици по производство за несъстоятелност, споразумение с кредиторите или друга сходна процедура съгласно националните законови или подзаконови актове;

3)

За обществени поръчки за услуги, когато обществената поръчка следва проведен конкурс за проект и трябва, съгласно приложимите правила, да бъде възложена на успешния кандидат или на един от успешните кандидати, като в последния случай всички успешни кандидати трябва да бъдат поканени за участие в договарянето;

4)

За обществени поръчки за строителство и услуги:

а)

за допълнително строителство или услуги, невключени в първоначалния проект или в основната поръчка, но които, поради непредвидени обстоятелства, са станали необходими за изпълнението на строителните работи или услугите, описани там, при условие, че са възложени на същия икономически оператор, който извършва такива строителни работи или услуги:

когато допълнителната услуга или строителство не могат технически или икономически да се разделят от основната поръчка без значителни затруднения за възлагащите органи,

или

когато това строителство или услуги, въпреки че могат да се разделят от основната поръчка, са съществено необходими за нейното изпълнение.

Общата стойност на допълнителната услуга или строителството не може да надхвърля 50 % от стойността на основната поръчка;

б)

за ново строителство или услуги, което се състои в повторение на същото строителство или услуги, възложени от същия възлагащ орган на изпълнителя на първата поръчка, при условие, че новата поръчка съответства на основния проект, в изпълнение на който е възложена първата поръчка при открита или ограничена процедура.

Веднага щом първият проект се кандидатира за оферта, възможността за използване на тази процедура се обявява и общата стойност на допълнителното строителство или услуги се взема предвид от възлагащите органи, когато те прилагат разпоредбите на член 7.

Тази процедура може да се използва само за срок от три години след сключване на първия договор.

Член 32

Рамкови споразумения

1.   Държава-членка може да предвиди възможност възлагащите органи да сключват рамкови споразумения.

2.   При сключване на рамково споразумение възлагащите органи следват процедурните правила, предвидени в настоящата директива, през всички етапи до възлагане на обществените поръчки, базиращи се на рамковото споразумение. Страните по рамковото споразумение се избират съгласно критериите за възлагане по член 53.

Поръчките, основани на рамково споразумение, се възлагат в съответствие с процедурите, предвидени в параграфи 3 и 4. Тези процедури могат да бъдат прилагани само между възлагащите органи и икономическите оператори, които първоначално са били страни по рамковото споразумение.

Когато се възлагат поръчки, основани на рамково споразумение, страните в никакъв случай не могат да правят значителни промени в условията, предвидени в това рамково споразумение, по-специално в случая по параграф 3.

Срокът на рамковото споразумение не може да надвишава четири години, освен в изключителни, надлежно обосновани случаи, по-специално когато предметът на рамковото споразумение го оправдава.

Възлагащите органи не могат да използват рамковите споразумения, за да препятстват, ограничават или нарушават конкуренцията.

3.   Когато се сключва рамково споразумение с един икономически оператор, поръчките на базата на това споразумение се възлагат съгласно условията, предвидени в рамковото споразумение.

При възлагането на тези поръчки възлагащите органи могат да де се обърнат писмено към икономическия оператор – страна по рамковото споразумение с изискване да представи своята оферта.

4.   Когато рамковото споразумение се сключва с няколко икономически оператори, последните трябва да бъдат най-малко трима на брой, в случай че има достатъчен брой икономически оператори, които удовлетворяват критериите за избор и/или достатъчно на брой приемливи оферти, които удовлетворяват критериите за възлагане.

Поръчка на база на рамкови споразумения, сключена с няколко икономически оператори, може да бъде възложена, както следва:

или като се приложат условията, предвидени в рамковото споразумение, без обявяване на нов конкурс,

или когато не всички условия са предвидени в рамковото споразумение, когато страните отново се състезават на основата на същите и ако е необходимо, по-точно формулирани условия и, когато е уместно, на основата на други условия, посочени в спецификациите на рамковото споразумение, съгласно следната процедура:

а)

за всяка поръчка, която трябва да бъде възложена, възлагащите органи се консултират писмено с икономическите оператори, способни да я изпълнят;

б)

възлагащите органи определят достатъчно дълъг срок за представяне на офертите за всяка отделна поръчка, като вземат предвид такива фактори като сложността на предмета на поръчката и времето, необходимо за изпращане на офертите;

в)

офертите се представят в писмен вид и тяхното съдържание е поверително до изтичане на предвидения срок за отговор;

г)

възлагащите органи възлагат всяка обществена поръчка на оферента, който е представил най-добрата оферта на основата на критериите за възлагане, определени в спецификациите на рамковото споразумение.

Член 33

Динамични системи за покупка

1.   Държавите-членки могат да предвидят възможност възлагащите органи да използват динамични системи за покупка.

2.   За да въведат динамична система за покупки, възлагащите органи следват правилата за провеждане на откритата процедура във всичките й етапи до възлагането на поръчките, което трябва да бъде направено съгласно тази система. Всички оференти, които отговарят на критериите за подбор и са представили индикативна оферта, която съответства на спецификацията, и всички възможни допълнителни документи, се допускат до системата; индикативните оферти могат да бъдат усъвършенствани по всяко време при условие, че продължават да бъдат съвместими със спецификацията. С оглед въвеждането на системата и възлагането на поръчки съгласно тази система, възлагащите органи използват единствено електронни средства в съответствие с член 42, параграфи от 2 до 5.

3.   За целите на въвеждането на динамичната система за покупки възлагащите органи:

а)

публикуват обявление за обществена поръчка, от която да е ясно, че става дума за динамична система за покупки;

б)

посочват в спецификацията, освен всичко останало, естеството на бъдещите покупки по тази система, както и необходимата информация за системата за покупки, използваното електронно оборудване и схемите и спецификациите на техническото свързване;

в)

предлагат по електронен път, след публикуване на обявлението и до изтичане на срока на валидност на системата, неограничен, пряк и пълен достъп до спецификацията и до всички допълнителни документи, а в обявлението посочва интернет адреса, на който могат да бъдат разгледани документите.

4.   Възлагащите органи предоставят на всеки икономически оператор през целия период на работа на динамичната система за покупки възможност за представяне на индикативна оферта и за присъединяване към системата съгласно условията по параграф 2. Те приключват оценките в срок до максимум 15 дни от датата на представяне на индикативната оферта. Те могат да удължат периода за оценка, при условие, че междувременно не е изпратена покана за представяне на оферта.

Възлагащият орган информира участника по първа алинея при първата появила се възможност за неговото приемане в динамичната система за покупки или за отхвърлянето на неговата индикативна оферта.

5.   Всяка отделна поръчка трябва да бъде предмет на покана за представяне на оферта. Преди изпращане на покана за представяне на оферта възлагащите органи публикуват опростено обявление за обществена поръчка, с което канят всички заинтересовани икономически оператори да представят индикативна оферта в съответствие с параграф 4 в определения срок, който не може да бъде по-кратък от 15 дни след датата на изпращане на опростеното обявление. Възлагащите органи не могат да пристъпят към търга преди да са приключили с оценката на всички индикативни оферти, получени в срок.

6.   Възлагащите органи канят всички оференти, допуснати до системата, да представят оферта за всяка отделна поръчка, която трябва да бъде възложена чрез системата. За тази цел те определят срок за представяне на оферти.

Те възлагат обществената поръчка на участника, който е представил най-добрата оферта на базата на критериите за възлагане, изложени в обявлението за обществена поръчка за въвеждане на динамична система за покупки. Тези критерии могат, ако е уместно, да бъдат формулирани по-точно в поканата съгласно първа алинея.

7.   Срокът на действие на динамичната система за покупки не може да бъде по-дълъг от четири години, освен в изключителни случаи, когато това е оправдано.

Възлагащите органи не могат да използват системата, за да препятстват, ограничават или нарушават конкуренцията.

Не се начисляват такси на заинтересованите икономически оператори или на страните в системата.

Член 34

Обществени поръчки за строителство: специални правила за субсидираните жилищностроителни обекти

При обществени поръчки, свързани с проектирането и изграждането на субсидирани жилищностроителни обекти, размерът и сложността на които, както и продължителността на строежа, изискват планирането да се базира от самото начало на близко сътрудничество в екипа от представители на възлагащите органи, експертите и предприемача, носещи отговорност за изпълнението на строителните работи, може да бъде одобрена специална процедура на възлагане, за да се избере предприемачът, който ще бъде най-подходящ за сплотяване на екипа.

По-специално, възлагащите органи включват в обявлението за обществена поръчка, колкото е възможно по-точно описание на строителството, което трябва да се изпълни, за да се даде възможност на заинтересованите предприемачи да добият пълна представа за проекта. Освен това възлагащите органи, в съответствие с изискванията за качество съгласно членове от 45 до 52, включват в това обявление за обществена поръчка персоналните, техническите, икономическите и финансовите условия, които трябва да бъдат изпълнени от кандидатите.

При приемането на такава процедура възлагащите органи прилагат членове 2, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 и от 45 до 52.

ГЛАВА VI

Правила за обявяване и прозрачност

Раздел 1

Публикуване на обявления

Член 35

Обявления

1.   Възлагащите органи на обществени поръчки информират, чрез предварително обявление, публикувано от Комисията или от тях самите, за всички поръчки, които възнамеряват да възложат съгласно точка 2, буква б) от приложение VIII:

а)

когато се отнася за доставки: предвидената обща стойност на поръчките или рамковите споразумения по категории, които те възнамеряват да възложат през следващите 12 месеца, когато общата предвидена стойност, като се вземат под внимание членове 7 и 9, е равна или по-голяма от 750 000 EUR.

Категориите се определят от възлагащите органи чрез позоваване на СРV номенклатурата.

б)

когато се отнася за услуги: предвидената обща стойност на поръчките или рамковите споразумения за всяка от категориите услуги съгласно списъка от приложение II А, които те възнамеряват да възложат през следващите 12 месеца, когато общата предвидена стойност, като се вземат под внимание разпоредбите на членове 7 и 9, е равна или по-голяма от 750 000 EUR;

в)

когато се отнася за строителство: основните характеристики на поръчките или рамковите споразумения, които те възнамеряват да възложат, предвидената стойност на които е равна или по-голяма от праговете по член 7, като се вземе предвид член 9.

Обявленията по букви а) и б) се изпращат на Комисията или се публикуват на профила на купувача, колкото е възможно по-скоро след началото на бюджетната година.

Обявлението, посочено в буква в), се изпраща на Комисията или се публикува на профила на купувача, колкото е възможно по-скоро след вземането на решение за одобрение на планираните поръчки за строителство или рамковите споразумения, които възлагащите органи възнамеряват да възложат.

Възлагащите органи, които публикуват предварителна информация на профила на техния купувач, изпращат на Комисията по електронен път съобщение за публикуването на предварителното обявление в профил на купувача, в съответствие с формата и подробните процедури за изпращане на обявления, описани в точка 3 от приложение VIII.

Публикуването на обявленията по букви а), б) и в) е задължително само когато възлагащите органи използват възможността за съкращаване на сроковете за получаване на оферти, предвидени в член 38, параграф 4.

Настоящият параграф не се прилага към процедурите на договаряне без публикуване на предварително обявление.

2.   Възлагащи органи, които желаят да възложат обществена поръчка или рамково споразумение чрез открита или ограничена процедура или съгласно условията, предвидени по член 30, процедура на договаряне с обявление за обществена поръчка или съгласно условията, предвидени по член 29, състезателен диалог, оповестяват своите намерения с обявление за обществена поръчка.

3.   Възлагащите органи, които желаят да въведат динамична система за покупки, оповестяват своето намерение с обявление за обществена поръчка.

Възлагащите органи, които желаят да възложат обществена поръчка на базата на динамична система за покупки, оповестяват своето намерение с опростено обявление за обществена поръчка.

4.   Възлагащите органи, които са възложили обществена поръчка или са сключили рамково споразумение, изпращат съобщение за резултатите от процедурата на възлагане не по-късно от 48 дни след възлагане на поръчката или сключването на рамковото споразумение.

Когато рамково споразумение е сключено по реда на член 32, възлагащите органи не са задължени да изпращат съобщение за резултатите от процедурата на възлагане за всяка поръчка по това споразумение.

Възлагащите органи изпращат съобщение за резултата от възлагането на поръчките на базата на динамична система за покупки, в срок до 48 дни от възлагането на всяка поръчка. Те могат да изпращат тези съобщения един път на тримесечие. В този случай те изпращат събраните за тримесечието съобщения в срок до 48 дни след края на всяко тримесечие.

При обществени поръчки за услуги, включени списъка от приложение II Б, възлагащите органи посочват в обявлението дали са съгласни с неговото публикуване. За такива обществени поръчки за услуги Комисията изработва правила за изготвяне на статистически отчети на базата на подобни съобщения и за публикуването на такива отчети в съответствие с процедурата, предвидена в член 77, параграф 2.

Може да бъде отказано публикуването на определена информация за възлагането на поръчки или сключването на рамкови споразумения, когато разкриването й би попречило на прилагането на закона или би влязло в противоречие с обществения интерес, би причинило вреда на легитимните търговски интереси на икономическите оператори, обществени или частни, или би попречило на лоялната конкуренция между тях.

Член 36

Форма и начин на публикуване на обявленията за обществени поръчки

1.   Обявленията съдържат информацията от приложение VII А и, когато е уместно, всяка друга информация, която се счита за полезна от възлагащия орган и за изготвянето им се използват стандартни формуляри, приети от Комисията в съответствие с процедурата, предвидена по член 77, параграф 2.

2.   Обявленията, изпратени от възлагащите органи до Комисията, се изпращат или по електронен път, съгласно формата и процедурите за предаване, описани в приложение VIII, параграф 3, или по друг начин. Когато се прибягва до ускорената процедура по член 38, параграф 8, обявленията трябва да се изпращат или по факс или по електронен път, съгласно формата и процедурите за предаване, посочени в точка 3 от приложение VIII.

Обявленията се публикуват съобразно техническите изисквания за публикуване, определени в точка 1, букви а) и б) от приложение VIII.

3.   Обявленията, изготвени и предадени по електронен път в съответствие с формата и процедурите за предаване, посочени в точка 3 от приложение VIII, се публикуват не по-късно от пет дни след изпращането им.

Обявления, които не се предават по електронен път в съответствие с формата и процедурите за предаване, посочени в точка 3 от приложение VIII, се публикуват не по-късно от 12 дни след като са изпратени, или, при ускорената процедура по член 38, параграф 8 – не по-късно от пет дни след изпращането им.

4.   Обявленията за обществена поръчка се публикуват изцяло на един от официалните езици на Общността по избор на възлагащия орган като за автентичен се приема текста на този оригинален език. Резюме от основните елементи на всяко обявление се публикува на останалите официални езици.

Разходите по публикуването на такива обявления от Комисията се поемат от Общността.

5.   Обявленията и тяхното съдържание не могат да бъдат публикувани на национално ниво преди датата на изпращането им до Комисията.

Обявленията, публикувани на национално ниво, не могат да съдържат информация, различна от тази, която се съдържа в обявленията, изпратени до Комисията или публикувана на профила на купувача съгласно първа алинея от член 35, параграф 1, но в нея се посочва датата на изпращането на обявлението до Комисията или неговото публикуване на профила на купувача.

Предварителните обявления не могат да бъдат публикувани на профила на купувача преди до Комисията да бъде изпратено съобщението за тяхното публикуване в тази форма; в тях се посочва датата на изпращането.

6.   Съдържанието на обявленията, които не са изпратени по електронен път в съответствие с формата и процедурите за предаване, посочени в точка 3 от приложение VIII, трябва да бъде ограничено до приблизително 650 думи.

7.   Възлагащите органи трябва да са в състояние да представят доказателство за датите, на които обявленията са изпратени.

8.   Комисията предоставя на възлагащия орган потвърждение за публикуването на изпратената информация като посочва датата на публикуването. Това потвърждение представлява доказателство за публикуване.

Член 37

Незадължително публикуване

Възлагащите органи могат да публикуват по реда на член 36 обявления за обществени поръчки, които не са предмет на изискванията за публикуване съгласно настоящата директива.

Раздел 2

Срокове

Член 38

Срокове за получаване на заявленията за участие и на офертите

1.   При определяне на сроковете за получаване на офертите и заявленията за участие, възлагащите органи отчитат сложността на поръчката и времето, необходимо за изготвяне на офертите без да се засягат минималните срокове, определени в този член.

2.   При откритите процедури минималният срок за получаване на офертите е 52 дни от датата, на която е било изпратено обявлението за обществена поръчка.

3.   При ограничените процедури, процедурите на договаряне с обявление съгласно член 30, и състезателния диалог:

а)

минималният срок за получаване на заявленията за участие е 37 дни от датата, на която е изпратено обявлението за обществената поръчка;

б)

при ограничените процедури минималният срок за получаване на офертите е 40 дни от датата, на която е изпратена поканата.

4.   Когато възлагащите органи са публикували предварително обявление за обществена поръчка, минималният срок за получаване на оферти по реда на параграф 2 и параграф 3, буква б) може като правило да бъде съкратен до 36 дни, но при никакви обстоятелства не може да бъде по-малко от 22 дни.

Срокът тече от датата, на която обявлението за обществена поръчка е било изпратено – при открити процедури, и от датата, на която е била изпратена поканата за представяне на оферта – при ограничени процедури.

Определянето на съкратени срокове, съгласно първа алинея, се разрешава при условие, че в предварителното обявление се съдържа цялата необходима информация за обявлението за обществена поръчка съгласно приложение VII А, доколкото тази информация съществува по време на публикуването на обявлението и предварителното обявление е било изпратено в сок от 52 дни до 12 месеца преди датата, на която е било изпратено обявлението за обществена поръчка.

5.   Когато обявленията се изготвят и предават по електронен път в съответствие с формата и процедурите за предаване, посочени в точка 3 от приложение VIII, сроковете за получаване на оферти по реда на параграфи 2 и 4 при открити процедури, както и срокът за получаване на заявленията за участие съгласно параграф 3, буква а), при ограничената процедура, процедурата на договаряне и състезателния диалог, могат да бъдат съкратени със седем дни.

6.   Сроковете за получаване на оферти, посочени в параграф 2 и параграф 3, буква б) могат да бъдат съкратени с пет дни, когато възлагащият орган предложи неограничен и пълен пряк достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата и всички допълнителни документи от датата на публикуване на обявлението по реда на приложение VIII, като в текста на обявлението посочи интернет адреса, на който може да бъде намерена документацията.

Това съкращение може да бъде добавено към това от параграф 5.

7.   Ако, независимо по каква причина, спецификациите и допълнителните документи или информация, въпреки, че са изискани своевременно, не са представени в сроковете, определени в членове 39 и 40, или, когато офертите могат да бъдат изготвени само след оглед на мястото, или след разглеждане на място на допълнителните документи към документацията за участие в процедурата, сроковете за получаване на оферти се удължават, за да могат заинтересованите икономически оператори да се запознаят с цялата информация, необходима за изготвяне на офертите.

8.   При ограничените процедури и процедурите на договаряне с обявление съгласно член 30, когато спешността обезсмисля сроковете, предвидени по този член, възлагащите органи могат да определят:

а)

срок за получаване на заявления за участие, който не може да бъде по-кратък от 15 дни от датата, на която е изпратено обявлението за обществена поръчка, или по-кратък от 10 дни, ако обявлението е изпратено по електронен път в съответствие с формата и процедурата за изпращане на обявления, посочени в точка 3 от приложение VIII;

б)

и, при ограничените процедури, срок за получаване на оферти, който да не бъде по-кратък от 10 дни от датата на поканата за представяне на оферта.

Член 39

Открити процедури: спецификации, допълнителни документи и информация

1.   При откритите процедури, когато възлагащите органи не предоставят неограничен и пълен пряк достъп по електронен път, съгласно член 38, параграф 6, до спецификациите и допълнителните документи, спецификациите и допълнителните документи се изпращат на икономическите оператори в рамките на шест дни от получаване на заявлението за участие, при условие, че заявлението е подадено своевременно, преди крайния срок за представяне на офертите.

2.   При условие, че е поискана своевременно, допълнителната информация, отнасяща се до спецификациите и всички допълнителни документи, се осигурява от възлагащите органи или компетентните органи не по-късно от шест дни преди крайния срок, определен за получаване на офертите.

Раздел 3

Съдържание на информацията и средства за предаването ѝ

Член 40

Покани за представяне на оферта, за участие в състезателен диалог или в договаряне

1.   При ограничени процедури, процедури на състезателен диалог и процедури на договаряне с обявление по смисъла на член 30, възлагащите органи едновременно и в писмен вид канят избраните кандидати да представят своите оферти или да участват в договаряне, или, при състезателен диалог – в диалог.

2.   Поканата до кандидатите включва:

копие от спецификациите или от описателния документ и всички допълнителни документи, или

адрес за достъп до спецификациите и останалите документи, посочени в първото тире, когато те са достъпни по електронен път съгласно член 38, параграф 6.

3.   Когато субект, което не е възлагащият орган, отговорен за процедурата на възлагане, притежава спецификациите, описателния документ и/или допълнителните документи, поканата посочва адреса на който тези спецификации, описателният документ и допълнителните документи могат да бъдат получени, както и крайния срок за заявяване на тези документи, цената за придобиването им начините за плащането ѝ. Компетентният отдел изпраща документацията на икономическия оператор незабавно след получаване на заявката.

4.   Допълнителната информация за спецификациите, описателния документ или допълните документи се изпраща от възлагащия орган или компетентния орган не по-късно от шест дни преди крайния срок, определен за получаване на офертите, при условие, че е заявена своевременно. При ограничена или ускорена процедура този срок е четири дни.

5.   Освен това, поканата за представяне на оферта, участие в състезателен диалог или в договаряне трябва да съдържа най-малко следната информация:

а)

позоваване на публикуваното обявление за обществена поръчка;

б)

краен срок за получаване на офертите, адреса, на който трябва да бъдат изпратени офертите и езика или езиците, на които трябва да бъдат изготвени офертите;

в)

при състезателния диалог – датата и адреса, определени за начало на консултациите и езика или езиците, които ще бъдат използвани;

г)

позоваване на всички възможни съпътстващи документи, които трябва да бъдат представени в подкрепа на декларациите от участника, подадени по реда на член 44, или да допълнят информацията по същия член, както и на тези съгласно условията, предвидени в членове 47 и 48;

д)

относителната тежест на критериите за възлагане на обществената поръчка или, когато е необходимо, тези критерии, подредени по важност в низходящ ред, ако не са посочени в обявлението за обществена поръчка, спецификациите или описателния документ.

При обществени поръчки, възлагани по реда на член 29, информацията в буква б) не се включва в поканата за участие в диалога, но се включва в поканата за представяне на оферта.

Член 41

Уведомяване на кандидатите и оферентите

1.   Възлагащите органи информират възможно в най-кратък срок кандидатите и оферентите за решенията, взети във връзка със сключването на рамково споразумение, възлагането на обществена поръчка или приемането в динамичната система за покупки, включително и за основанията за всяко решение да не се сключва рамково споразумение или да се възложи обществена поръчка, за която е имало предложение за участие или за възобновяване на процедурата, или за въвеждане на динамична система за покупки; тази информация се предоставя в писмен вид след подаване на молба до възлагащите органи.

2.   По искане на заинтересованата страна възлагащият орган своевременно уведомява:

всеки неуспял кандидат за причините за отхвърляне на неговото заявление,

всеки неуспял оферент за причините за отхвърляне на неговата оферта, включително за случаите, посочени в член 23, параграфи 4 и 5, за причините за своето решение за неравностойност или за решението си, че строителните работи, доставките или услугите не отговарят на изискванията за работни характеристики и функционалните изисквания,

всеки оферент, който е изготвил допустима оферта за характеристиките и преимуществата на избраната оферта, както и за името на участника, избран за изпълнител или за страните по рамковото споразумение.

Срокът за уведомяване при никакви обстоятелства не може да надхвърли 15 дни от получаване на писменото заявление.

3.   Въпреки това, възлагащите органи могат да откажат достъп до определена информация по параграф 1, свързана с възлагането на поръчката, сключването на рамкови споразумения или приемането в динамичната система за покупки, когато разкриването на такава информация представлява пречка за прилагането на закона, противоречи на обществените интереси, ощетява легитимните търговски интереси на икономическите оператори – обществени или частни, или може да повлияе на лоялната конкуренция между тях.

Раздел 4

Съобщения

Член 42

Правила за предаване на информация

1.   Всяка размяна на съобщения и информация по тази част може да се извършва по пощата, по факса, по електронен път по реда на параграфи 4 и 5, по телефона в случаите и при обстоятелствата съгласно параграф 6 или като се комбинират тези средства според избора на възлагащия орган.

2.   Избраните средства за комуникация трябва да бъдат широко достъпни и по такъв начин да не ограничават достъпа на икономическите оператори до процедурата за представяне на оферти.

3.   Комуникацията и размяната и съхраняването на информация се извършват по начин, който да гарантира, че интегритета на данните, и поверителността на офертите и заявленията за участие са запазени, както и че възлагащите органи проучват съдържанието на офертите и заявленията за участие само след изтичане на срока за представянето им.

4.   Средствата, които трябва да бъдат използвани за осъществяване на комуникацията по електронен път, както и техните технически характеристики, трябва да са недискриминиращи, широкодостъпни и взаимозаменяеми с продуктите на информационната и комуникационната технологии за широка употреба.

5.   Правилата, приложими към устройствата за електронно предаване и получаване на оферти, както и към устройствата за електронно получаване на заявления за участие са, както следва:

а)

информацията относно спецификациите, необходима за електронно предаване на оферти и заявления за участие, включително криптиране, се намира на разположение на заинтересованите страни. Освен това устройствата за електронно получаване на оферти и заявления за участие отговарят на изискванията от приложение X;

б)

държавите-членки могат, съгласно член 5 от Директива 1999/93/ЕО, да изискват електронните оферти да бъдат придружавани от електронен подпис в съответствие с параграф 1 от нея;

в)

държавите-членки могат да въведат или поддържат схеми за доброволно акредитиране, насочени към по-високи нива на сертифициране за тези устройства;

г)

оферентите или кандидатите се задължават да представят, преди да изтече срока, предвиден за представяне на оферти или заявления за участие, документите, сертификатите и декларациите по членове от 45 до 50 и член 52, ако те не съществуват в електронен формат.

6.   Предаването на заявления за участие се извършва по следните правила:

а)

заявления за участие при процедури за възлагане на обществени поръчки се подават или писмено или по телефона;

б)

когато заявленията за участие се подават по телефона, писмено потвърждение трябва да бъде изпратено преди да изтече срока, определен за тяхното получаване;

в)

възлагащите органи могат да поставят изискване заявленията за участие, изпратени по факс, да бъдат потвърдени по пощата или по електронен път, когато това е необходимо за правно доказателство. Всяко подобно изискване, заедно със срока за изпращане на потвърждение по пощата или по електронен път, трябва да бъде посочено от възлагащия орган в обявлението за обществена поръчка.

Раздел 5

Отчети

Член 43

Съдържание на отчетите

За всяка обществена поръчка, рамково споразумение и всяко въвеждане на динамична система за покупки, възлагащите органи изготвят писмен отчет, който включва като минимум следната информация:

а)

име и адрес на възлагащия орган, предмет и стойност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки;

б)

имената на спечелилите кандидати или оференти и мотивите за техния избор;

в)

имената на отхвърлените кандидати или оференти и мотивите за тяхното отхвърляне;

г)

мотивите за отхвърляне на офертите, цената на които е приета за необичайно ниска;

д)

името на спечелилия участник и мотивите за избора на неговата оферта и, ако е известен, делът от обществената поръчка или рамковото споразумение, който той възнамерява да възложи на трети лица;

е)

за процедури на договаряне, обстоятелствата по членове 30 и 31, които оправдават използването им;

ж)

що се отнася до състезателния диалог, обстоятелствата по член 29, които оправдават използването на тази процедура;

з)

ако е необходимо, мотивите на възлагащия орган за отказа му да възложи обществена поръчка, рамков договор или да въведе динамична система за покупки.

Възлагащите органи предприемат съответните стъпки за документиране хода на процедурите на възлагане, провеждани по електронен път.

Отчетът, или основните му характеристики, се предава на Комисията, при заявено искане от нейна страна.

ГЛАВА VII

Провеждане на процедурата

Раздел 1

Общи разпоредби

Член 44

Проверка на състоянието на кандидатите, избор на оференти и възлагане на обществени поръчки

1.   Обществените поръчки се възлагат на базата на критериите, предвидени в членове 53 и 55, като се вземе предвид член 24, след като съответствието на икономическите оператори, които не са отхвърлени съгласно членове 45 и 46, бъде проверено от възлагащите органи в съответствие с критериите за икономическо и финансово състояние, професионална квалификация и технически възможности, предвидени в членове от 47 до 52 и, когато е уместно, с недискриминационните правила и критерии по параграф 3.

2.   Възлагащите органи могат да предявят изискване кандидатите и оферентите да изпълнят изискванията за минимални нива на производителност съгласно членове 47 и 48.

Обхватът на информацията по членове 47 и 48 и минималните изисквания за технически възможности, които се изискват за определена поръчка, трябва да съответстват и да бъдат пропорционални на предмета на поръчката.

Минималните изисквания се посочват в обявлението за обществена поръчка.

3.   При ограничени процедури, процедури на договаряне с обявление и процедури на състезателен диалог възлагащите органи могат да ограничат броя на подходящите кандидати, които ще бъдат поканени от тях да представят оферти, да преговарят или да участват в състезателен диалог, при условие, че има достатъчен брой подходящи кандидати. Възлагащите органи посочват в обявлението за обществена поръчка обективните и недискриминационни критерии или правила, които възнамеряват да приложат, минималния брой кандидати, които възнамеряват да поканят и, когато е уместно, максималният им брой.

При ограничената процедура минималният брой кандидати е пет. При процедура на договаряне с обявление и процедура на състезателен диалог минималният брой е три. При всички случаи броят на поканените кандидати трябва да е достатъчен, за да се гарантира реална конкуренция.

Възлагащите органи канят такъв брой кандидати, който най-малкото да бъде равен на предварително определения минимум. Когато броят на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор и на минималните изисквания за технически възможности, е под минимума, възлагащият орган може да продължи процедурата като покани кандидата (кандидатите), който притежава необходимите възможности. По отношение на тази процедура възлагащият орган не може да включва други икономически оператори, които не са заявили участие или кандидати, които не притежават необходимите възможности.

4.   Когато възлагащите органи използват възможността за намаляване броя на решенията, които трябва да бъдат обсъдени или на офертите, които подлежат на договаряне съгласно член 29, параграф 4 и чле 30, параграф 4, те прилагат критериите за възлагане, формулирани в обявлението за обществена поръчка, в спецификациите или в описателния документ. На крайния етап окончателният брой трябва да допринесе за реалната конкуренция, доколкото налице са достатъчно решения или подходящи кандидати.

Раздел 2

Критерии за качествен подбор

Член 45

Лично състояние на кандидата или оферента

1.   Всеки кандидат или оферент, който е осъден с влязла в сила присъда, което е известно на възлагащия орган, се изключва от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по една или няколко от причините, посочени по-долу:

а)

участие в престъпна организация съгласно член 2, параграф 1 от Съвместно действие на Съвета 98/733/JHA (20);

б)

корупция, съгласно член 3 от Акт на Съвета от 26 май 1997 г. (21) и член 3, параграф 1 от Съвместно действие на Съвета 98/742/JHA (22);

в)

измама, по смисъла на член 1 от Конвенцията, свързана със защита на финансовите интереси на Европейските Общности (23);

г)

пране на пари, съгласно член 1 от Директива 91/308/ЕИО на Съвета от 10 юни 1991 година за предотвратяване използването на финансовата система за пране на пари (24);

Държавите-членки определят, в съответствие с националното си законодателство и предвид законодателството на Общността, условията за прилагането на настоящия параграф.

Те могат да предвидят дерогиране на изискванията по първата алинея в полза на първостепенните изисквания от обществен интерес.

За целите на настоящия параграф възлагащите органи канят кандидатите или оферентите да представят документите по параграф 3 и могат, когато не са сигурни в личното състояние на такива кандидати или оференти, да се обърнат към компетентните органи, за да получат нужната информация за личното им състояние. Когато информацията се отнася до кандидат или оферент, установен в държава, различна от тази на възлагащия орган, възлагащият орган може да потърси съдействието на компетентните органи. Като се вземе предвид националното законодателство на държавата-членка, където са установени кандидатите или оферентите, такива запитвания са свързани с юридически и/или физически лица, включително управители на дружества и всяко лице, което има правомощия да представлява, да взема решения или да упражнява контрол по отношение на кандидата или оферента.

2.   Всеки икономически оператор може да бъде отстранен от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, когато този икономически оператор:

а)

е в несъстоятелност или е в ликвидация, когато неговата дейност е под разпореждане на съда, когато е сключил споразумение с кредитори, когато е преустановил дейността си или се намира в аналогична ситуация, произтичаща от подобна процедура съгласно националните законодателства и подзаконови актове;

б)

е в производство по обявяване в несъстоятелност, производство за налагане на принудително прекратяване или за нареждане на управление от съда, или е в процес на сключване на споразумение с кредитори или е обект на подобно производство съгласно националните законодателства и подзаконови актове;

в)

е осъден със съдебно решение, което има сила на пресъдено нещо съгласно правните норми на страната, в която е извършено правонарушение, свързано с професионалното му поведение;

г)

е виновен за тежки професионални нарушения, които могат да бъдат доказани от възлагащите органи;

д)

има парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване, съгласно правните норми на страната, в която той е установен или съгласно тези на страната на възлагащия орган;

е)

има парични задължения, свързани с плащането на данъци, съгласно правните норми на страната, в която той е установен или съгласно тези на страната на възлагащия орган;

ж)

носи вина за сериозно изопачаване на информацията, изисквана по този раздел, или не е представил такава информация;

Държавите-членки определят, в съответствие с националното си законодателство и предвид законодателството на Общността, условията за прилагането на настоящия параграф.

3.   Възлагащите органи приемат следното като достатъчно доказателство, че никой от случаите по параграф 1 или параграф 2, букви а), б), в), д) или е) не се отнася до икономическия оператор:

а)

що се отнася до параграф 1 и параграф 2, букви а), б) и в), представяне на извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен, който показва, че тези изисквания са били изпълнени;

б)

що се отнася до параграф 2, букви д) и е), удостоверение, издадено от компетентния орган на засегнатата държава-членка.

Когато въпросната страна не издава такива документи или удостоверения, или, когато те не включват всички случаи по параграф 1 и параграф 2, букви а), б) и в), те могат да бъдат заменени от клетвена декларация, или, в държава-членка, където не съществува такъв тип декларации – от тържествена декларация, направена от заинтересованото лице пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в страната на произход или страната, от която това лице идва.

4.   Държавите-членки посочват органите, компетентни да издават документите, удостоверенията или декларациите по параграф 3 и уведомяват Комисията за тях. Това уведомяване не засяга разпоредбите на закона за защита на данните.

Член 46

Пригодност на кандидатите за изпълнение на професионалната им дейност

От всеки икономически оператор, който желае да участва в процедура по възлагане на обществена поръчка може да бъде изискано да докаже регистрацията си, съгласно предписанията в своята държава-членка на установяване, в някой от професионалните или търговски регистри, или да представи клетвена декларация или удостоверение съгласно приложение IX А за поръчките за строителство, съгласно приложение IX Б – за поръчките за доставки, и съгласно приложение IX В – за поръчките за услуги.

При процедурите за възлагане на обществени поръчки за услуги, доколкото кандидатите или оферентите трябва да притежават специално разрешение или да членуват в определена организация, за да могат да изпълняват в своята страна на произход въпросната услуга, възлагащият орган може да изиска от тях да докажат наличието на такова разрешение или членство.

Член 47

Икономическо и финансово състояние

1.   Икономическото и финансово състояние на икономическия оператор може да бъде доказано с един или няколко от следните документи:

а)

удостоверения от банки или копие от застраховка за риска професионална отговорност;

б)

годишния финансов отчет или някоя от неговите части, когато публикуването им се изисква от законодателството на страната, в която кандидатът е установен;

в)

удостоверение за общия оборот и за оборота на стоките, услугите или строителството, които са обект на поръчката, за последните три финансови години, в зависимост от датата, на която предприятието е било основано или икономическият оператор е започнал дейността си, доколкото такава информация за оборотите съществува.

2.   Икономическият оператор може, когато това е уместно и за конкретна поръчка, да разчита на възможностите на други физически или юридически лица, независимо от правното естество на тяхната свързаност. В този случай икономическият оператор трябва да докаже на възлагащия орган, че ще има на разположение необходимите ресурси, например, за създаване на предприятие с тези субекти за тази цел.

3.   При същите условия обединение от икономически оператори по смисъла на член 4 може да разчита на възможностите на участниците в групата или на други субекти.

4.   Възлагащите органи изрично упоменават в обявлението за обществена поръчка или в поканата за представяне на оферта, кои от документите по параграф 1 са избрали, както и останалите документи, които трябва да бъдат представени.

5.   Когато по обективни причини икономическият оператор не може да представи исканите от възлагащия орган документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възлагащият орган приеме за подходящ.

Член 48

Технически възможности и/или професионална квалификация

1.   Техническите възможности и/или професионалната квалификация на икономическите оператори се оценява и проучва съгласно параграфи 2 и 3.

2.   За доказване на техническите възможности на икономическите оператори възлагащият орган може в зависимост от характера, количеството и обекта на поръчката да изиска от тях да представят един или няколко от следните документи:

а)

i)

списък на строителството, извършено през последните пет години, придружен от удостоверения за добро изпълнение за най-важните строителни обекти. Тези удостоверения посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали са изпълнени професионално и в съответствие с изискванията на отрасъла. Когато е уместно компетентният орган представя директно на възлагащия орган тези удостоверения;

ii)

списък на основните доставки или услуги, извършени през последните три години, включително сумите, датите и получателите, независимо дали публични или частни. Доказателство за извършената доставка и услуга се предоставя:

когато получателят е бил възлагащ орган, под формата на удостоверения, издадени или заверени от компетентния орган;

когато получателят е частен купувач, с удостоверение от купувача, или, ако това не стане, само с декларация от икономическия оператор;

б)

списък на техническите лица или органи, независимо дали са свързани пряко или не с предприятието на икономическия оператор, и особено на тези, които отговарят за контрола на качеството и, при обществени поръчки за строителство – списък на тези, които предприемачът ще използва за извършване на строителството;

в)

описание на техническото оборудване, възможностите за осигуряване на качеството и оборудването за изпитване и изследване;

г)

когато обектът на обществената поръчка е сложен или със специално предназначение, възлагащите органи могат да проверяват техническите възможности на снабдителя или доставчика на услуги и при необходимост оборудването за изпитване и изследване и възможностите за осигуряване на качеството. Възлагащият орган може да поиска това и от компетентен орган на държавата, в която е установен кандидатът, ако този орган е съгласен да извърши проверката от името на възлагащия орган;

д)

документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на доставчика на услуги, снабдителя или предприемача и/или на ръководните му служители, или на лицата, които отговарят за извършването на услугата или строителството;

е)

за обществените поръчки за строителство и услуги и само в определени случаи, посочване на мерките за опазване на околната среда, които икономическият оператор ще може да приложи при изпълнение на поръчката;

ж)

декларация за средния годишен брой на работна сила на доставчика на услуги или предприемача, както и за броя на ръководния ссъстав за последните три години;

з)

декларация за техническото оборудване, с което разполага доставчикът на услуги или предприемачът за изпълнение на поръчката;

и)

указване на дела от поръчката, която доставчикът на услуги възнамерява да предостави на подизпълнители;

й)

по отношение на стоките, които ще се доставят:

i)

образци, описания и/или фотографски снимки , чиято автентичност трябва да бъде доказана, ако възлагащият орган изисква това;

ii)

сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките чрез съответните спецификации или стандарти.

3.   Икономическият оператор може, когато това е уместно и за конкретна поръчка, да разчита на възможностите на други субекти, независимо от правното естество на тяхната свързаност. В този случай икономическият оператор трябва да докаже на възлагащия орган, че ще има на разположение необходимите ресурси, например, за създаване на предприятие от тези субекти за тази цел.

4.   При същите условия група икономически оператори така както са посочени в член 4 може да разчита на възможностите на участниците в групата или на други субекти.

5.   При процедурите за възлагане на обществени поръчки за доставки, които изискват проучване на терена или монтажни работи, предоставянето на услуги и/или изпълнението на строителство, способността на икономическите оператори да предоставят услугата или да извършат монтажа, или строежа, може да бъде оценявана що се отнася до техните умения, ефективност, опит и надеждност.

6.   Възлагащият орган изрично посочва в обявлението за обществена поръчка или в поканата за представяне на оферта, кои от документите по параграф 2 биха желали да получат.

Член 49

Стандарти за осигуряване на качеството

Когато възлагащите органи изискват представяне на сертификати, издадени от независими органи, които удостоверяват съответствието на икономическия оператор със стандарти за системи за управление на качеството, те посочват системите за управление на качеството чрез съответната серия европейски стандарти. Те признават еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави-членки. Възлагащите органи приемат и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството от икономическите оператори.

Член 50

Стандарти за опазване на околната среда

Когато възлагащите органи, в случаите по член 48, параграф 2, буква е), изискват представянето на сертификати, изготвени от независими лица, удостоверяващи съответствието на икономическия оператор на определени стандарти за опазване на околната среда, те посочват схемата на Общността по управление на околната среда и одитиране или стандартите за опазване на околната среда чрез съответните европейски или международни стандарти. Те признават еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави-членки. Възлагащите органи приемат и други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда от икономическите оператори.

Член 51

Допълнителни документи и информация

Възлагащият орган може да покани икономическите оператори да допълнят или пояснят сертификатите и документите, представени по смисъла на членове от 45 до 50.

Член 52

Официални списъци на одобрените икономически оператори и сертифициране от органите, учредени съгласно публичното или частното право

1.   Държавите-членки могат да въведат официални списъци на одобрените предприемачи, доставчици на стоки или услуги, или сертифициране от съответните органи, учредени съгласно публичното или частното право.

Държавите-членки адаптират условията за регистриране в тези списъци и за издаването на сертификати от съответните органи към разпоредбите на член 45, параграф 1, член 45, параграф 2, букви от а) до г) и ж), член 46, член 47, параграфи 1, 4 и 5, член 48, параграфи 1, 2, 5 и 6, член 49 и, когато е уместно, член 50.

Държавите-членки адаптират тези условия и към разпоредбите на член 47, параграф 2 и член 48, параграф 3 по отношение на заявленията за регистрация, подадени от икономическите оператори, които са част от група и които предявяват претенции към ресурси, предоставени им от други дружества в групата. В такъв случай тези икономически оператори трябва да докажат на органа, който изготвя официалния списък, че те ще разполагат с тези ресурси през целия период на валидност на сертификата, удостоверяващ тяхната регистрация в официалния списък и че през същия период тези дружества продължават да изпълняват изискванията за качествен подбор, предвидени по членовете, изброени във втора алинея, на които икономическите оператори разчитат за регистрацията си.

2.   Икономическите оператори, регистрирани в официалните списъци или притежаващи сертификат, могат, за всяка отделна поръчка, да представят на възлагащия орган сертификат за регистрация, издаден от компетентния сертифициращ орган. В сертификатите се посочват референциите, които им дават възможност да бъдат регистрирани в списъка или да бъдат сертифицирани, както и класификацията по този списък.

3.   Удостоверена от компетентните органи регистрация в официалните списъци или сертификат, издаден от сертифициращия орган, не представлява, за възлагащите органи от други държави-членки, презумпция за годност освен по член 45, параграф 1 и параграф 2, букви от а) до г) и ж), член 46, член 47, параграф 1, букви б) и в), и член 48, параграф 2, букви а) i), б), д), ж) и з) – за предприемачите, параграф 2, букви а) ii), б), в), г) и й) – за доставчиците на стоки и параграф 2, букви а) ii) и в) до и) – за доставчиците на услуги.

4.   Информацията, която може да бъде извлечена от регистрацията в официалните списъци или сертификата, не може да бъде оспорвана без наличието на доказателства. Що се отнася до плащането на вноските за социално осигуряване и данъците, от всеки регистриран икономически оператор може бъде изискван допълнителен сертификат при всяка обществена поръчка.

Възлагащите органи от други държави-членки прилагат параграф 3 и първа алинея от настоящия параграф единствено в полза на икономически оператори, установени в държавата-членка, притежател на официалния списък.

5.   При регистрацията на икономически оператори от други държави- членки в официалния списък или при тяхното сертифициране от органите по параграф 1, от тях не могат да бъдат изисквани допълнителни доказателства или декларации освен тези, които са необходими за местните икономически оператори и единствено тези по членове от 45 до 49 и, когато е уместно, по член 50.

Икономическите оператори от други държави-членки не могат да бъдат задължавани да преминават през процеса на регистрация и сертифициране, за да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка. Възлагащите органи признават еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави-членки. Те приемат също и други еквивалентни доказателства.

6.   Икономическите оператори могат да поискат да бъдат регистрирани в официалния списък или да им бъде издаден сертификат по всяко време. Те трябва да бъдат уведомени в разумно кратък срок за решението на органите, изготвящи списъка, или на компетентния сертифициращ орган.

7.   Сертифициращите органи по параграф 1 са органите, които отговарят на европейските стандарти за сертифициране.

8.   Държави-членки, които имат официални списъци или сертифициращи органи съгласно параграф 1, са задължени да съобщят на Комисията и на останалите държави-членки адреса на този орган, на който могат да бъдат изпращани заявленията.

Раздел 3

Възлагане на обществена поръчка

Член 53

Критерии за възлагане на обществена поръчка

1.   Без да се засягат вътрешните законови, подзаконови актове или административни разпоредби относно заплащането на определени услуги, критериите, по които възлагащите органи възлагат обществените поръчки могат да бъдат:

а)

когато обществената поръчка се възлага на икономически най-изгодната оферта от гледна точка на възлагащия орган, различни критерии, свързани с предмета на конкретната обществена поръчка, например, качество, цена, технически предимства, естетически и функционални характеристики, характеристики, свързани с опазване на околната среда, текущи разходи, рентабилност, сервизно обслужване и техническа помощ, дата на доставка и период на доставка или срок на завършване, или

б)

най-ниската цена.

2.   Без да се засягат разпоредбите на трета алинея, в случая по параграф 1, буква а) възлагащият орган посочва в обявлението или в документацията, или, при процедура на състезателен диалог – в описателния документ, относителната тежест, която той дава на всеки от критериите, избран да определи икономически най-изгодната оферта.

Тези тежести могат да бъдат изразени като се определи диапазон с подходящ максимален спред.

Когато по мнение на възлагащия орган, определянето на тежестите е невъзможно по очевидни причини, възлагащият орган описва в обявлението или в документацията за поръчката, или, при процедура на състезателен диалог – в описателния документ, критериите, подредени по важност в низходящ ред.

Член 54

Електронни търгове

1.   Държавите-членки могат да предвидят възможност възлагащите органи да използват електронни търгове.

2.   При открита процедура, ограничена процедура или процедура на договаряне в случая по член 30, параграф 1, буква а) възлагащите органи могат да вземат решение възлагането на обществената поръчка да бъде предшествано от електронен търг, когато спецификациите на поръчката могат да бъдат точно съставени.

При същите обстоятелства електронният търг може да бъде проведен при подновяване на процедурата между страните по рамково споразумение съгласно второто тире от втора алинея на член 32, параграф 4, както и при подновяване на процедурата за обществени поръчки, които ще бъдат възлагани съгласно динамичната система за покупки по член 33.

Електронният търг се базира:

или единствено на цените, когато обществената поръчка се възлага по критерия за най-ниска оферирана цена,

или на цени и/или на новите стойности на техническите характеристики на офертите, посочени в спецификацията, когато поръчката се възлага по критерия за икономически най-изгодната оферта.

3.   Възлагащите органи, които вземат решение за провеждане на електронен търг, посочват този факт в обявлението за обществена поръчка.

Спецификацията включва, inter alia, следните детайли:

а)

техническите характеристики, стойностите на които ще бъдат предмет на електронен търг, при условие, че тези характеристики са количествено определими и могат да бъдат изразени с цифри или проценти;

б)

всички ограничения за стойностите, които могат да бъдат представени, тъй като те са резултат от спецификациите, свързани с предмета на поръчката;

в)

информацията, която ще бъде предоставена на оферентите в хода на електронния търг, както и кога ще им бъде предоставена;

г)

релевантната информация, свързана с провеждането на електронния търг;

д)

условията, при които оферентите ще могат да наддават, по-специално, минималната стъпка при наддаването;

е)

релевантната информация, свързана с използваното електронно оборудване и условията и техническите спецификации за свързване.

4.   Преди да пристъпят към електронния търг възлагащите органи правят пълна начална оценка на офертите съгласно определените критерий/критерии за възлагане и с фиксираните за тях тежести.

Всички оференти, които са представили допустими оферти се канят едновременно по електронен път да представят нови цени и/или нови стойности; поканата съдържа цялата информация за индивидуалното свързване към използваното електронно оборудване и посочва датата и часа на началото на електронния търг. Електронният търг може да се проведе на части от последователни етапа. Електронният търг не може да започне по-рано от два работни дни след датата на изпращане на поканите.

5.   Когато критерият за възлагане на обществената поръчка е икономически най-изгодната оферта, поканата се придружава от резултата от пълната оценка на съответната оферта, извършен в съответствие с тежестите по първа алинея от член 53, параграф 2.

Поканата съдържа също и математическата формула, която следва да бъде използвана в електронния търг за целите на автоматичното прекласифициране на базата на представените нови цени и/или стойности. Формулата включва тежестта на всички критерии, които определят икономически най-изгодната оферта, както е посочено в обявлението за обществена поръчка или в спецификациите; за тази цел всички обхвати се редуцират предварително до определената стойност.

Когато вариантите бъдат одобрени, за всеки вариант се изготвя отделна формула.

6.   В течение на всяка фаза от електронния търг възлагащите органи незабавно съобщават на всички оференти достатъчно информация, която да им даде възможност да проверят мястото си в класирането във всеки един момент. Те могат да съобщават и друга информация за предложени други цени или стойности, при условие, че това е посочено в спецификациите. Възлагащите органи могат, също така, да съобщават по всяко време броя на оферентите на този етап от търга. Но те в никакъв случай не могат да разкриват самоличността на оферентите на който и да е етап от електронния търг.

7.   Възлагащите органи прекратяват електронния търг по един или повече от изброените по-долу начини:

а)

в поканата за участие в търга те указват датата и часа, определени предварително;

б)

когато престанат да получават нови цени или стойности, които да отговарят на определената минимална стъпка. В този случай възлагащите органи указват в поканата за участие в търга времето, след подаване на последното предложение, след изтичането на което те прекратяват електронния търг;

в)

когато всички етапи на търга, определени в поканата за участие в търга са завършили.

Когато възлагащите органи са решили да прекратят електронния търг съгласно буква в), възможно заедно с договореностите по буква б), поканата за участие в търга включва програмата за всеки етап от търга.

8.   След закриване на електронния търг възлагащите органи възлагат поръчката по реда на член 53 на базата на резултатите от електронния търг.

Възлагащите органи не могат да използват електронните търгове, за да препятстват, ограничават или нарушават конкуренцията или да променят предмета на поръчката, представен за оферта в публикуваното обявление и дефиниран в спецификацията.

Член 55

Необичайно ниска цена на оферта

1.   Ако за дадена обществена поръчка офертите се окажат с необичайно ниски цени по отношение на стоките, строителството или услугите възлагащият орган, преди да отхвърли тези оферти, изисква писмена обосновка на съставните елементи на офертата, които той сметне за уместни.

Факторите, които обуславят тази цена, могат да бъдат свързани с:

а)

икономика на строителния метод, производствения процес или на предоставените услуги;

б)

избраните технически решения и/или наличието на изключително благоприятни условия за участника за изпълнение на строежа, доставката на стоки или услуги;

в)

оригинално решение, предложено от оферента, за изпълнение на поръчката;

г)

съвместимост с разпоредбите, свързани със защита на заетостта и условията на труд, които са в сила там, където се изпълнява поръчката;

д)

възможността оферентът да получи държавна помощ.

2.   Възлагащият орган проверява съставните елементи като провежда консултации с оферента, като взема предвид представените доказателства.

3.   Когато възлагащият орган установи, че офертата е с необичайно ниска цена тъй като оферентът е получил държавна помощ, офертата може да бъде отхвърлена само на това основание след консултации с оферента, когато последният не може да докаже, в срока определен от възлагащия орган, че въпросната помощ е предоставена на законно основание. Когато възлагащият орган отхвърля оферта при тези обстоятелства, той уведомява Комисията за това.

ДЯЛ III

ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО

ГЛАВА I

правила за предоставяне на концесии за строителство

Член 56

Приложно поле

Настоящата глава се прилага за концесионни договори за строителство, сключени от възлагащите органи, когато стойността на поръчката е равна или по-висока от 6 242 000 EUR.

Стойността се изчислява съгласно правилата, приложими към обществените поръчки за строителство по член 9.

Член 57

Изключения от приложното поле

Този дял не се прилага за концесии за строителство, които са предоставени:

а)

в случаите по членове 13, 14 и 15 от настоящата директива, във връзка с обществени поръчки за строителство;

б)

от възлагащи органи, извършващи една или няколко от дейностите по членове от 3 до 7 от Директива 2004/17/ЕО, когато тези концесии се предоставят за изпълнение на тези дейности.

Настоящата директива продължава да се прилага за концесии за строителство, възложени от възлагащите органи, извършващи една или няколко от дейностите по член 6 от Директива 2004/17/ЕО, и предоставени за тези дейности, доколкото заинтересованата държава-членка се възползва от възможността по втора алинея от член 71 от нея, за да отсрочи прилагането ѝ.

Член 58

Публикуване на обява за предоставяне на концесия за строителство

1.   Възлагащите органи, които желаят да предоставят концесия за строителство, известяват за своето намерение с обявление.

2.   Обявленията за предоставяне на концесии за строителство съдържат информацията по приложение VII В и всяка друга информация, която се счита полезна от възлагащия орган съгласно стандартните формуляри, приети от Комисията според процедурата от член 77, параграф 2.

3.   Обявленията се публикуват по реда на член 36, параграфи 2—8.

4.   Член 37 относно публикуването на обявления се прилага и при концесиите за строителство.

Член 59

Срокове

Когато възлагащите органи прибягват до предоставянето на концесии за строителство, срокът за представяне на заявленията за участие не може да бъде по-кратък от 52 дни от датата на изпращане на обявлението, освен когато се прилага член 38, параграф 5.

Прилага се член 38, параграф 7.

Член 60

Подизпълнители

Възлагащият орган може:

а)

да изиска от концесионера да възложи поръчки, представляващи минимум 30 % от общата стойност на строежа, за която се предоставя концесионният договор, на трети лица, като същевременно дава на кандидатите възможност да увеличат този процент, като този минимален процент се определя в концесионния договор, или

б)

да изиска от кандидатите за концесионен договор да определят в своите оферти процента, ако има такъв, от общата стойност на строежа, за която се възлага концесионният договор и който те възнамеряват да прехвърлят на трети лица.

Член 61

Възлагане на допълнително строителство на концесионера

Настоящата директива не се прилага за допълнителни строителни работи, които не са включени в първоначалния концесионен проект или в първоначалната поръчка, но които, поради непредвидени обстоятелства, са станали необходими за изпълнение на строежа, описан в него и който възлагащият орган е възложил на концесионера, при условие, че работата е възложена на икономическия оператор, извършващ такъв строеж:

когато тези допълнителни строителни работи не могат технически или икономически да бъдат отделени от първоначалната поръчка, без това да предизвика големи неудобства на възлагащите органи, или

когато тези строителни работи, макар и отделими от първоначалната поръчка, са абсолютно необходими за неговото завършване.

Въпреки това, общата стойност на поръчките, възложени за допълнителни строителни работи, не може да надвишава 50 % от сумата на основния концесионен договор за строителство.

ГЛАВА II

Правила за възлагане на поръчки от концесионери, които са възлагащи органи

Член 62

Приложими правила

Когато концесионерът е възлагащия орган съгласно член 1, параграф 9, той се съобразява с разпоредбите, предвидени от настоящата директива за обществени поръчки за строителство, когато строителните работи трябва да се извършат от трети лица.

ГЛАВА III

Правила за възлагане на поръчки от концесионери, които не са възлагащи органи

Член 63

Правила за обявяване: прагове и изключения

1.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, които да гарантират, че концесионерите на строителство, които не са възлагащи органи, прилагат правилата за обявяване, дефинирани в член 64, когато възлагат поръчки за строителство на трети лица, чиято стойност е равна или по-висока от 6 242 000 EUR.

Не се изисква, обаче, обявяване, когато поръчките за строителство спазват условията по член 31.

Стойността на поръчките се изчислява в съответствие с правилата, приложими за обществените поръчки за строителство по член 9.

2.   Групи от предприятия, създадени за придобиване на концесия, или предприятия, свързани с такива групи, не се считат за трети лица.

„Свързано предприятие“ означава предприятие, върху което концесионерът може да упражнява пряко или непряко господстващо влияние или предприятие, което може да упражнява доминиращо влияние върху концесионера, или което, заедно с концесионера, е обект на господстващо влияние на друго предприятие чрез собственост, финансово участие или правилата, на които се подчинява. Доминиращо влияние от страна на дадено предприятие върху друго предприятие е налице, когато то:

а)

притежава мажоритарния дял от записания капитал на предприятието;

б)

контролира мнозинството от гласовете, свързани с дяловете на предприятието; или

в)

може да назначава повече от половината от административните, управителните или надзорните органи на предприятието.

Изчерпателен списък на тези предприятия се включва в заявлението за концесия. Този списък се актуализира след всяка промяна във взаимоотношенията между предприятията.

Член 64

Публикуване на обявление

1.   Концесионерите, които не са възлагащи органи и които искат да възложат поръчки за строителство на трето лице, оповестяват своето намерение с обявление.

2.   Обявленията съдържат информацията от приложение VII В, както и друга информация, която концесионерът сметне за необходима, в съответствие със стандартния формуляр, приет от Комисията и съгласно процедурата по член 77, параграф 2.

3.   Обявлението се публикува в съответствие с член 36, параграфи от 2 до 8.

4.   Прилага се също и член 37 за доброволното публикуване на обявления.

Член 65

Срок за получаване на заявленията за участие и получаване на офертите

При поръчки за строителство, възлагани от концесионер, който не е възлагащ орган, срокът за получаване на заявления за участие, определен от концесионера, следва да не бъде по-кратък от 37 дни от датата, на която е изпратено обявлението, а срокът за получаване на офертите – не по-кратък от 40 дни от датата, на която са изпратени обявлението или поканата за представяне на оферта.

Прилага се член 38, параграфи 5, 6 и 7.

ДЯЛ IV

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПРОЕКТИ

Член 66

Общи разпоредби

1.   Правилата за провеждането на конкурси за проекти се подчиняват на разпоредбите на членове 66 до 74 и се съобщават на тези, които са заинтересовани от участие в конкурса.

2.   Допускането на участници в конкурсите за проект не може да бъде ограничавано:

а)

по отношение на територията или на част от територията на държава-членка;

б)

под предлог, че съгласно правото на държавата-членка, в която се организира конкурса, към тях би могло да бъде предявено изискване да бъдат физически или юридически лица.

Член 67

Приложно поле

1.   Съгласно разпоредбите, предвидени в този дял, конкурсите за проект се провеждат от:

а)

възлагащи органи, които са включени в списъка на централните правителствени органи по приложение IV – от праг, равен на или по-висок от 162 000 EUR;

б)

възлагащи органи, които не са включени в приложение IV – от праг, равен на или по-висок от 249 000 EUR;

в)

всички възлагащи органи – от праг, равен или по-висок от 249 000 EUR, когато конкурсите се отнасят до услугите в категория 8 от приложение II А, категория 5 – телекомуникационни услуги, позициите на които в СРV са еквивалентни на референтни номера СРС 7524, 7525 и 7526 и/или услугите, включени в приложение II Б.

2.   Този дял се прилага за:

а)

конкурси за проект, организирани като част от процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга;

б)

конкурси за проект с присъждане на награди и/или плащания за участниците в конкурса.

В случаите по буква а) прагът се отнася за предвидената стойност без ДДС на обществената поръчка за услуги, включително стойността на наградите и/или плащанията за оферентите в конкурса.

В случаите по буква б) прагът се отнася до общата стойност на наградите и плащанията, включително предвидената стойност без ДДС на поръчката за услуги, която по-късно може да бъде възложена по реда на член 31, параграф 3 ако възлагащият орган изключи такова възлагане в обявлението за обществена поръчка.

Член 68

Изключения от приложното поле

Този дял не се прилага за:

а)

конкурси за проект по смисъла на Директива 2004/17/ЕО, които са организирани от възлагащи органи, извършващи една или повече от дейностите по членове от 3 до 7 от настоящата директива и за изпълняване на такива дейности; не се прилага и за конкурси, изключени от приложното поле на настоящата директива.

Въпреки това, настоящата директива продължава да се прилага за конкурси за проект, възлагани от възлагащия органи, извършващи една или няколко от дейностите по член 6 от Директива 2004/17/ЕО и възлагани за тези дейности, доколкото заинтересованата държава-членка използва възможността на втората алинея от член 71 от нея за отлагане на нейното приложение.

б)

конкурси, които се организират в случаите като тези по членове 13, 14 и 15 от настоящата директива за обществени поръчки за услуги.

Член 69

Обявления

1.   Възлагащите органи, които желаят да проведат конкурс за проект, известяват за своето намерение с обявление за конкурс за проект.

2.   Възлагащите органи, които са провели конкурс за проект, изпращат информация за резултатите от конкурса по реда на член 36 по начин, който да им позволи да докажат датата на изпращането.

Когато разкриването на информация за резултата от конкурса би попречило на прилагането на закона, би влязло в противоречие с обществения интерес, би причинило вреда на легитимните търговски интереси на дадено предприятие, обществено или частно, или би попречило на лоялната конкуренция между тях, подобна информация не трябва да бъде публикувана.

3.   Член 37 относно публикуване на обявления се прилага и за конкурсите.

Член 70

Форма и начин на публикуване на обявленията за конкурси

1.   Обявленията по член 69 съдържат информацията от приложение VII Г съгласно стандартния образец на обявленията, приет от Комисията в съответствие с процедурата по член 77, параграф 2.

2.   Обявленията се публикуват по реда на член 36, параграфи 2—8.

Член 71

Средства за комуникация

1.   Член 42, параграфи 1, 2 и 4 се прилагат за всички видове комуникации, свързани с конкурсите.

2.   Начините за комуникация, размяна и съхраняване на информация трябва да гарантират запазване интегритета и поверителността на цялата информация, която се разменя между участниците в един конкурс, както и това, че журито проверява съдържанието на плановете и проектите само след изтичане на срока за тяхното представяне.

3.   Правилата, изброени по-долу, се прилагат за устройствата за електронно получаване на планове и проекти:

а)

информацията относно спецификациите, необходима за представянето на плановете и проектите по електронен път, включително криптиране, се намира на разположение на заинтересованите страни. Освен това, устройствата за електронно получаване на плановете и проектите следва да отговарят на изискванията на приложение X;

б)

държавите-членки могат да въведат мерки за доброволна акредитация с цел да се подобри нивото на сертифициране за такива устройства.

Член 72

Подбор на кандидатите

Когато конкурсите за проект се провеждат с ограничен брой участници, възлагащите органи определят ясни и недискриминационни критерии за подбор. Във всеки случай броят на кандидатите трябва да бъде достатъчен, за да се гарантира истинска конкуренция.

Член 73

Състав на журито

Журито се състои изключително от физически лица, които не са свързани с участниците в конкурса. Когато от оферентите в конкурса се изисква определена професионална квалификация, най-малко една трета от членовете на журито трябва да имат същата или еквивалентна квалификация.

Член 74

Решения на журито

1.   Журито трябва да бъде независимо при вземането на решения и изказването на становища.

2.   Разглеждането на плановете и проектите, представени от оферентите е анонимно и се извършва единствено на базата на критериите, посочени в обявлението за конкурс за проект.

3.   Журито съставя протокол за класиране на проектите, подписан от неговите членове, в съответствие с качествата на всеки проект, като включва в него своите забележки и позициите, които се нуждаят от доизясняване.

4.   Докато журито приеме решение или становище, трябва да бъде съблюдавана анонимност.

5.   Кандидатите могат да бъдат поканени, ако това е необходимо, да отговорят на въпросите, които журито е записало в протокола, за изясняване на някои от аспектите на проектите.

6.   Цялостният протокол се изготвя след разговора между членовете на журито и кандидатите.

ДЯЛ V

СТАТИСТИЧЕСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВОМОЩИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 75

Статистически отчети

За да се направи оценка на резултатите от прилагането на настоящата директива държавите-членки изпращат на Комисията статистически отчет не по-късно от 31 октомври всяка година, изготвен в съответствие с член 76, поотделно за обществените поръчки за доставки, услуги и строителство, възложени от възлагащите органи през изминалата година.

Член 76

Съдържание на статистическия отчет

1.   За всеки възлагащ орган по приложение IV статистическият отчет включва информация за:

а)

броя и стойността на възложените поръчки по настоящата директива;

б)

броя и общата стойност на поръчките, възложени съгласно дерогациите на споразумението.

Доколкото е възможно, данните по буква а) от първа алинея се разбиват по:

а)

използвани процедури за възлагане на поръчки и

б)

за всяка от тези процедури, строителните работи по приложение I и стоките и услугите по приложение II съгласно категориите от СРV номенклатурата;

в)

националност на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката.

Когато поръчките са сключени съгласно процедурата на договаряне, данните по буква а) от първата алинея също се разбиват според обстоятелствата по членове 30 и 31 и посочват броя и стойността на поръчките, възложени от държава-членка и третата страна на спечелилия предприемач.

2.   За всяка категория на възлагащ орган, който не е включен в приложение IV, статистическият отчет трябва да включва следната информация:

а)

броя и стойността на възложените поръчки, разбити съгласно втора алинея от параграф 1;

б)

общата стойност на поръчките, възложени съгласно дерогациите на споразумението.

3.   Статистическият отчет включва всяка информация, която се изисква по споразумението.

Информацията по първа алинея се определя съгласно процедурата по член 77, параграф 2.

Член 77

Консултативен комитет

1.   Комисията се подпомага в своята дейност от Консултативен комитет по обществените поръчки, създаден по член 1 от Решение 71/306/ЕИО (25) (наричан по-долу „Комитетът“).

2.   При позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 3 и 7 от Решение 1999/468/ЕО съгласно член 8 от него.

3.   Комитетът приема свой процедурен правилник.

Член 78

Ревизиране на праговете

1.   Комисията потвърждава праговете по член 7 на всеки две години от датата на влизането в сила на настоящата директива. При необходимост тя ги преразглежда в съответствие с процедурата, предвидена в член 77, параграф 2.

Изчисляването на стойността на тези прагове се базира на ежедневния курс на еврото, изразен в СПТ, за 24-месечен период, приключващ в последния ден от месец август, предшестващ ревизията на 1 януари. Ревизираната по такъв начин стойност на праговете, когато е необходимо, се закръгля надолу до най-близките хиляда евро, за да се гарантира, че праговете, които са в сила съгласно споразумението, изразени в СПТ, са спазени.

2.   Същевременно Комисията, заедно с ревизирането на праговете по параграф 1, съгласно процедурата по член 77, параграф 2, трябва да приравни:

а)

праговете по буква а) от първа алинея от член 8, член 56 и първа алинея от член 63, параграф 1 към ревизираните прагове за обществените поръчки за строителство;

б)

праговете по буква б) от първа алинея на член 8 и по член 67, параграф 1, буква а) към ревизираните прагове за договорите за обществени поръчки за услуги, сключени от възлагащите органи по приложение IV;

в)

праговете по член 67, параграф 1, буква б) и (в) към ревизираните прагове за обществени поръчки за услуги, възлагани от възлагащите органи извън приложение IV.

3.   Стойността на праговете, определени съгласно параграф 1, в националните валути на държавите-членки, които не участват в паричния съюз, обикновено трябва да се коригира на всеки две години след 1 януари 2004 г. Изчисляването на тази стойност се базира на ежедневния курс на тези валути, изразени в евро, за 24-месечен период, приключващ в последния ден от месец август, предшестващ ревизията на 1 януари.

4.   Ревизираните прагове по параграф 1 и съответните им стойности в националните валути по параграф 3 се публикуват от Комисията в Официален вестник на Европейския съюз в началото на месец ноември, следващ тяхната ревизия.

Член 79

Изменения

1.   Съгласно процедурата по член 77, параграф 2 Комисията може да изменя:

а)

техническите процедури за методите на изчисляване, определени във втора алинея от член 78, параграф 1 и член 78, параграф 3;

б)

процедурите за изготвяне, предаване, получаване, превод, събиране и разпространение на обявленията по членове 35, 58, 64 и 69, както и на статистическите отчети съгласно четвърта алинея от член 35, параграф 4 и членове 75 и 76;

в)

процедурите за позоваване в обявленията на определени позиции от СРV номенклатурата;

г)

списъците на органите и категориите публичноправни органи по приложение III, когато на базата на уведомленията от държавите-членки това се окаже необходимо;

д)

списъците на централните правителствени органи по приложение IV, след преработките, необходими за прилагане на споразумението;

е)

референтните номера в номенклатурата, съгласно приложение I, доколкото това не променя приложното поле на настоящата директива и процедурите за позоваване на определени позиции от тази номенклатура в обявленията;

ж)

референтните номера в номенклатурата, съгласно приложение II, доколкото това не променя приложното поле на настоящата директива и процедурите за позоваване в обявленията на определени позиции от тази номенклатура в категориите услуги, включени в приложението;

з)

процедурата за изпращане и публикуване на данните по приложение VIII по технически или административни причини;

и)

техническите елементи и характеристики на устройствата за електронно получаване по букви а), е) и ж) от приложение X.

Член 80

Прилагане

1.   Държавите-членки приемат необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да приведат законодателството си в съответствие с настоящата директива преди 31 януари 2006 г. Те незабавно уведомяват Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки уведомяват Комисията за текста на основните разпоредби от националното законодателство в областта, регулирана от настоящата директива.

Член 81

Механизми за контрол

Съгласно Директива 89/665/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 година относно координиране на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, отнасящи се до прилагането на процедурите за преразглеждане при възлагането на обществени поръчки за доставки и строителство (26), държавите-членки гарантират прилагането на настоящата директива с помощта на ефективни, съществуващи и прозрачни механизми.

За тази цел те могат да назначат или учредят независим орган.

Член 82

Отменяне

Директива 92/50/ЕИО, с изключение на член 41 от нея, и Директиви 93/36/ЕИО и 93/37/ЕИО се отменят от датата по член 80 без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране и прилагане, определени в приложение XI.

Позоваването на отменените директиви представлява позоваване на настоящата директива и се тълкува съгласно таблицата на съответствие в приложение XII.

Член 83

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 84

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 31 март 2004 година.

За Европейския парламент

Председател

P. COX

За Съвета

Председател

D. ROCHE


(1)  ОВ С 29 Е, 30.1.2001 г., стр. 11 и

ОВ С 203 Е, 27.8.2002, стр. 210.

(2)  ОВ С 193, 10.7.2001 г., стр. 7.

(3)  ОВ С 144, 16.5.2001 г., стр. 23.

(4)  Становище на Европейския парламент от 17 януари 2002 г. (ОВ С 271 Е, 7.11.2002 г., стр. 176), Обща позиция на Съвета от 20 март 2003 г. (ОВ С 147 Е, 24.6.2003 г, стр. 1) и Позиция на Европейския парламент от 2 юли 2003 (все още непубликувана в Официален вестник). Законодателна резолюция на Европейския парламент от 29 януари 2004 и Решение на Съвета от 2 февруари 2004 г.

(5)  ОВ L 209, 24.7.1992 г., стр. 1. Директива, последно изменена от Директива 2001/78/ЕО на Комисията (ОВ L 285, 29.10.2001 г., стр. 1).

(6)  ОВ L 199, 9.8.1993 г, стр. 1. Директива, последно изменена от Директива 2001/78/ЕО на Комисията.

(7)  ОВ L 199, 9.8.1993 г., стр. 54. Директива, последно изменена от Директива 2001/78/ЕО на Комисията.

(8)  ОВ L 336, 23.12.1994 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 199, 9.8.1993 г., стр. 84. Директива, последно изменена от Директива 2001/78/ЕО на Комисията (ОВ L 285, 29.10.2001 г., стр. 1.

(11)  ОВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1.

(12)  ОВ L 340, 16.12.2002 г., стр. 1.

(13)  ОВ L 13, 19.1.2000 г., стр. 12.

(14)  ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1.

(15)  Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година, за създаване на основна рамка за равно третиране при заетост и професия (ОВ L 303, 2.12.2000 г., стр. 16).

(16)  Директива 76/207/ЕИО на Съвета от 9 февруари 1976 година относно прилагането на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на заетостта, професионалното обучение и развитие и условията на труд (ОВ L 39, 14.2.1976 година, стр. 40). Директива, изменена от Директива 2002/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 269, 5.10.2002 г., стр. 15).

(17)  Регламент (ЕО) № 761/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2001 година за допускане на доброволно участие на организации в схема на Общността по управление на околната среда и одитиране (СОУОСО) (ОВ L 114, 24.4.2001 г., стр. 1).

(18)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(19)  ОВ L 124, 8.6.1971 г., стр. 1.

(20)  ОВ L 351, 29.12.1998 г., стр. 1.

(21)  ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1.

(22)  ОВ L 358, 31.12.1998 г., стр. 2.

(23)  ОВ С 316, 27.11.1995 г., стр. 48.

(24)  ОВ L 166, 28.6.1991 г., стр. 77. Директива, изменена от Директива 2001/97/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 декември 2001 година (ОВ L 344, 28.12.2001 г., стр. 76).

(25)  ОВ L 185, 16.8.1971 г., стр. 15. Решение, изменено с Решение 77/63/ЕИО (ОВ L 13, 15.1.1977 г., стр. 15).

(26)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 33. Директива, изменена с Директива 92/50/ЕИО.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК НА ДЕЙНОСТИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 1, ПАРАГРАФ 2, БУКВА Б) (1)

NACE (2)

Код по СРV

ЧАСТ Е

СТРОИТЕЛСТВО

Подразделение

Група

Клас

Предмет

Бележки

45

 

 

Строителни и монтажни работи

Това подразделение включва:

 

изграждане на нови сгради, реконструкция и ремонтни работи

45000000

45.1

 

Подготовка на строителната площадка

 

45100000

45.11

Събаряне и разчистване на сгради; земни работи

Този клас включва:

разрушаване на сгради и други конструкции

разчистване на строителни площадки

земни работи: изкопни работи, отстраняване на замърсен пласт от почвата, изравняване и нивелиране на строителни площадки, работи по изкопаване на канали, почистване от камъни, взривни работи, и др.

работи по подготовка на участъци за добив:

отстраняване на наноси и друга подготовка на участъци за добив.

Този клас включва също:

отводняване на строителна площадка

пресушаване на селскостопански земи и гори

45110000

45.12

Сондажни и пробивни работи

Този клас включва:

сондажни, пробивни работи и вземане на проби за строителни, геофизични, геологични или подобни цели

Този клас изключва:

сондажи за петролни или газови кладенци, вж. 11.20

сондажи за водни кладенци, вж. 45.25

изкопаване на шахти, вж. 45.25

изследване на петролни и газови находища, геофизични, геологични и сеизмични проучвания, вж. 74.20

45120000

45.2

 

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях; гражданско строителство

 

45200000

45.21

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради и строителни съоръжения

Този клас включва:

 

изграждане на всякакви видове сгради

 

строителни и монтажни работи по общо изграждане на:

 

мостове, включително естакади, виадукти, тунели и подлези

 

преносни проводи, далекосъобщителни линии и преносни електропроводи

 

градски проводи, далекосъобщителни линии и преносни електропроводи;

 

помощно градско строителство

 

монтаж и инсталиране на сглобяеми конструкции на място

Този клас изключва:

 

услуги, свързани с добива на нефт и газ, вж. 11.20

 

инсталиране на завършени сглобяеми конструкции от части – собствено производство, не от бетон, виж раздели 20, 26 и 28

 

строителни работи на стадиони, плувни басейни, спортни площадки, тенис кортове, голф игрища и други спортни съоръжения, вж. 45.23

 

строителни и монтажни работи на инсталации, вж. 45.3

 

довършителни строителни работи, вж. 45.4

 

архитектурни и инженерни услуги, вж. 74.20

 

услуги по управление на проекти, свързани със строителството, вж. 74.20

45210000

45.22

Покривни и хидроизолационни работи

Този клас включва:

 

строителни и монтажни работи на покривни конструкции

 

работи по изпълнение на покривни покрития

 

хидроизолационни работи

45220000

45.23

Строителни и монтажни работи на магистрали, пътища, самолетни писти и спортни терени

Този клас включва:

 

Строителни и монтажни работи на магистрали, улици, пътища, други транспортни и пешеходни трасета

 

строителство на релсови пътища

 

строителство на самолетни писти

 

строителни работи на стадиони, плувни басейни, спортни площадки, тенис кортове, голф игрища и други спортни съоръжения

 

работи по пътна маркировка

Този клас изключва:

 

земни работи, вж. 45.11

45230000

45.24

Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения

Този клас включва:

 

Строителни и монтажни работи на:

 

водни канали, пристанищни и брегови съоръжения, яхтени пристанища (яхтклубове), шлюзи и др.

 

язовири и диги

 

драгажни работи

 

строителни и монтажни работи под вода

45240000

45.25

Други специализирани строителни и монтажни работи

Този клас включва:

 

строителни и монтажни работи, специализирани за една дейност, обща за различни конструкции, изискващи специализирани умения или оборудване:

 

фундиране, включително укрепване чрез пилоти,

 

строително пробивни работи на кладенци за вода, изкопаване на шахти

 

монтажни работи на метални елементи

 

изливане на стоманобетон

 

зидарски работи

 

монтиране и демонтиране на скелета платформи, наемане на скелета и платформи

 

изграждане на комини и промишлени пещи

Този клас изключва:

 

даване под наем на скелета без изграждане и демонтиране, вж. 71.32

45250000

45.3

 

Строителни и монтажни работи на инсталации

 

45300000

45.31

Строителни и монтажни работи на електрически инсталации

Този клас включва:

 

инсталиране в сгради или други строителни съоръжения на:

 

електрически инсталации и други електрически уредби

 

далекосъобщителни системи

 

системи за електрическо отопление

 

антени за жилищни сгради

 

пожароизвестителни системи

 

сигнално охранителни системи

 

асансьори и ескалатори

 

гръмоотводи и др.

45310000

45.32

Изолационни строителни работи

Този клас включва:

 

инсталиране в сгради или в други строителни съоръжения на топлоизолация, звукоизолация и изолация от вибрации

Този клас изключва:

 

Хидроизолация, вж. 45.22

45320000

45.33

Строителни и монтажни работи на тръбопроводни инсталации

Този клас включва:

 

инсталиране в сгради или в други строителни съоръжения на:

 

водоснабдителни и канализационни инсталации

 

газови инсталации

 

отоплителни, вентилационни, охладителни или климатични инсталации и тръбопроводи

 

разпръсквателни системи

Този клас изключва:

 

монтаж на системи за електрическо отопление, вж. 45.31

45330000

45.34

Строителни и монтажни работи на други инсталации

Този клас включва:

 

монтажни работи на осветителни и сигнализационни системи за пътища, железопътни линии, летища и пристанища

 

монтажни работи в сгради или в други строителни съоръжения на други инсталации

45340000

45.4

 

Довършителни строителни работи

 

45400000

45.41

Работи по полагане на мазилки

Този клас включва:

 

полагане в сгради или в други строителни съоръжения на вътрешна и външна мазилка или други облицовъчни материали

45410000

45.42

Монтажни работи на дограма, интериорни и други завършващи елементи

Този клас включва:

 

монтажни работи на врати, прозорци, дограма, интериорни и други завършващи елементи от дърво или други материали

 

довършителни работи по интериора като дървени обшивки на тавани и стени, подвижни прегради и др.

Този клас изключва:

 

Полагане на паркет и други дървени подови настилки, вж. 45.43

45420000

45.43

Работи по полагане на подови настилки и стенни облицовки

Този клас включва:

 

Работи по полагане в сгради или в други строителни съоръжения на:

 

керамични, бетонни или каменни подови настилки и стенни облицовки

 

паркет и други подови покрития

 

гъвкави подови покрития (килими, линол