Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1192

Регламент (ЕО) № 1192/2003 на Комисията от 3 юли 2003 година за относно изменение на Регламент (ЕО) № 91/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистика за железопътния транспорт (текст от значение за ЕИП)

OJ L 167, 4.7.2003, p. 13–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 327 - 330
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 327 - 330
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 327 - 330
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 327 - 330
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 327 - 330
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 327 - 330
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 327 - 330
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 327 - 330
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 327 - 330
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 012 P. 3 - 6
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 012 P. 3 - 6
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 006 P. 71 - 74

No longer in force, Date of end of validity: 21/05/2018; заключение отменено от 32018R0643

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1192/oj

07/ 12

BG

Официален вестник на Европейския съюз

3


32003R1192


L 167/13

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1192/2003 НА КОМИСИЯТА

от 3 юли 2003 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 91/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистика за железопътния транспорт

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 91/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2002 г. относно статистика за железопътния транспорт (1), и по-специално член 3, параграф 2 и член 4, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 3 от Регламент (ЕО) № 91/2003 дефинициите в този регламент може да бъдат променени от Комисията.

(2)

Необходими са допълнителни дефиниции с цел събиране на данни въз основа на общи дефиниции във всички държави-членки за осигуряване хармонизирането на статистиката за железопътния транспорт.

(3)

В съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 91/2003 съдържанието на приложенията може да бъде променено от Комисията.

(4)

Спецификацията на таблица Н1 следва да бъде изменена, за да се осигури ясно становище за обхвата на статистиката.

(5)

Регламент (ЕО) № 91/2003 следва следователно да бъде съответно изменен.

(6)

Мерките съгласно настоящия регламент са в съответствие със становището на Статистическия програмен комитет, основан със Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета (2),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 91/2003 се изменя, както следва:

1.

Член 3, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   За целите на настоящия регламент се прилагат следните дефиниции:

1.

„докладваща страна“ означава държавата-членка, изпращаща данни на Евростат;

2.

„национални органи“ означава национални статистически институти и други органи, отговарящи във всяка държава-членка за създаване на статистиката в Общността;

3.

„железопътен“ означава комуникация по релси, използвана от железопътни превозни средства;

4.

„железопътно превозно средство“ означава подвижно съоръжение, движещо се предимно на релси, със собствено задвижване или теглено от друго превозно средство (вагони, спални вагони, цистерни и др.);

5.

„железопътно предприятие“ означава всяко публично или частно предприятие, което осигурява услуги за транспорт на товари и/или пътници по релси. Предприятия, чийто бизнес е само да осигуряват услуги за транспорт на пътници с метро, трамвай и/или полуметро, са изключени;

6.

„транспорт на товари по релси“ означава движение на товари, използвайки железопътни превозни средства между мястото на товарене и мястото на разтоварване;

7.

„транспорт на пътници по релси“ означава движение на пътници с железопътни превозни средства между мястото на качване и мястото на слизане. Транспорт на пътници с метро, трамвай или полуметро се изключва;

8.

„метро“ (също известно като „подземна железница“) означава електрическа железница за транспорт на пътници с капацитет за тежък обем на трафик и характеризиран с право на път с влакове с много вагони, висока скорост и бързо ускоряване, сложна сигнална система, без места за пресичане, за да се позволи висока честота на влаковете и висока натовареност на платформата. Метрото също се характеризира с близост на гарите, с разстояние 700 м —1 200 м между гарите. „Висока скорост“ се отнася до сравнението с трамваи и полуметро и означава средно 30—40 км/ч. на по-кратки разстояния, 40—70 км/ч. за по-дълги разстояния;

9.

„трамвай“ означава пътническо превозно средство с повече от 9 лица (включително водача), свързано с електрическо задвижване или задвижвано с дизелов двигател по релсов път;

10.

„полуметро“ означава релсов път за транспорт на пътници, който използва често електрически вагони, движещи се поединично на фиксирани двурелсови железопътни линии. Обикновено има 1 200 м разстояние между гарите/спирките. В сравнение с метрото, полуметрото е по-леко конструирано, предназначено е за по-малки обеми пътници и обикновено пътува с по-ниска скорост. Понякога трудно се различава точно полуметро от трамвай; трамваите обикновено не са отделени от пътния транспорт, докато полуметрото може да бъде отделно от другите системи;

11.

„национален транспорт“ означава релсов транспорт между две места (място на товарене/качване и място на разтоварване/слизане), разположени в докладващата страна. Може да включва транзит през втора страна;

12.

„международен транспорт“ означава релсов транспорт между място (товарене, качване или разтоварване/слизане) в докладващата страна и място (товарене, качване или разтоварване/слизане) в друга страна;

13.

„транзит“ означава релсов транспорт през докладващата страна между две места (товарене, качване или разтоварване/слизане) извън докладващата страна. Транспортни операции, включващи товарене/качване или разтоварване/слизане на товари/пътници на границата на докладващата страна от/на друг вид транспорт, не се счита за транзит;

14.

„пътник, използващ железопътен транспорт“ означава всяко лице, с изключение на персонала на влака, което пътува с железопътно превозно средство. За статистика на инциденти пътници, опитващи се да се качат/слязат на/от движещ се влак, се изключват;

15.

„брой пътници“ означава броят пътувания на железопътни пътници, като всяко пътуване се дефинира като движение от мястото на качване до мястото на слизане, с или без прекачване от едно железопътно превозно средство на друго. Ако пътникът използва услугите на повече от едно превозно средство, ако е възможно, те не следва да се броят повече от веднъж;

16.

„пътник/км“ означава единица мярка за транспорта на един пътник, използващ железопътен транспорт за разстояние от 1 км. Само разстоянието на националната територия на докладващата страна се отчита;

17.

„тежест“ означава количеството товари в тонове (1 000 кг). Тежестта включва в допълнение на тежестта на транспортирани товари, тежестта на пакетите и тежестта на контейнерите, сменените обекти, палетите, както и транспортните средства, транспортирани по релси по комбиниран транспорт. Ако товарите са транспортирани чрез повече от едно железопътно средство, ако е възможно, тежестта на товарите не се брои повече от веднъж;

18.

„т/км“ означава единица мярка за транспорт на товари, която представлява транспорт на 1 тон (1 000 кг) товари по релсов път на разстояние 1 км. Само разстоянието на националната територия на докладващата страна се отчита;

19.

„влак“ означава едно или повече железопътни средства, теглени от един или повече локомотиви или вагони, или един вагон, пътуващ самостоятелно, движещ се под даден номер и по дадена дестинация от начална фиксирана точка до крайна фиксирана точка. Изолирана машина, т.е. локомотив, пътуващ сам, не се смята за влак;

20.

„влак/км“ означава единица мярка, представляваща движение на влак на 1 км. Използваното разстояние е фактически изминатото разстояние, като иначе се използва стандартната мрежа между началото и дестинацията. Само разстоянието на националната територия на докладващата страна се отчита;

21.

„пълен влаков товар“ означава всяка пратка, съставляваща един или повече вагона товар, транспортирана по същото време от същия изпращач на същата гара и изпратена без промяна във влаковата композиция, на адреса на същия получател на същата гара на пристигане;

22.

„пълен вагонен товар“ означава всяка пратка товари, за която се изисква изключително товарене на вагон, независимо дали се използва целия капацитет на вагона или не;

23.

„единица — 20-футов еквивалент (TEU)“ означава стандартна единица въз основа на ISO контейнер с дължина 20 фута (6,10 м), използван за статистическа мярка на трафик поток или капацитети. Един стандартен 40-футов ISO серии 1 контейнер се равнява на 2 TEU. Контейнери под 20 фута съответстват на 0,75 TEU, между 20 фута и 40 фута на 1,5 TEU и над 40 фута — на 2,25 TEU;

24.

„значителен инцидент“ означава всеки инцидент, включващ поне едно релсово средство в движение с резултат поне 1 загинал или сериозно ранен пътник, или значително повредена стока, други инсталации или околна среда, или значително нарушение на трафика. Инциденти в цехове, складове и депа се изключват;

25.

„сериозна катастрофа“ означава всеки инцидент, включващ поне едно превозно средство в движение с резултат едно загинало лице или сериозно ранено лице. Инциденти в цехове, складове и депа се изключват;

26.

„загинало лице“ означава всяко лице, което е убито на място или умира в рамките на 30 дни в резултат на катастрофата, с изключение на самоубийства;

27.

„сериозно ранено лице“ означава ранено лице, което е хоспитализирано за повече от 24 часа в резултат на катастрофа, с изключение на опит за самоубийство;

28.

„катастрофа, включваща транспорт на опасни товари“ означава катастрофа или инцидент, предмет на докладване в съответствие с RID/ADR, раздел 1.8.5.

29.

„самоубийство“ означава акт на умишлено самонараняване на лице, водещо до смърт, записана и класифицирана от компетентни национални органи;

30.

„опит за самоубийство“ означава акт на умишлено самонараняване, водещо до сериозно нараняване, но неводещо до смърт, записано или класифицирано от компетентни национални органи.“

2.

Приложение З се заменя с текста на приложението към настоящия регламент

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 3 юли 2003 година.

За Комисията

Pedro SOLBES MIRA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 14, 21.1.2003 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 181, 28.6.1989 г., стр. 47.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ З

СТАТИСТИКА НА ИНЦИДЕНТИТЕ

Списък на променливите и единиците мерки

брой инциденти (Таблици З1, З2)

брой загинали лица (Taблица З3)

брой сериозно ранени лица (Taблица З4)

Референтен период

1 година

Честота

Всяка година

Списък на таблиците с разбивка за всяка таблица

 

Таблица З1: брой на значителни инциденти и брой сериозно ранени, (произволно) при вид катастрофа

 

Таблица З2: брой инциденти, включващи транспорт на опасни товари

 

Таблица З3: брой лица, загинали от вида инцидент и категория

 

Таблица З4: брой на лица, сериозно ранени от типа инцидент и категория

Срок на изпращане на данните

5 месеца след края на референтния период

Първи референтен период

2004 г.

Бележка

1.

Вид инцидент, разбит, както следва:

сблъскване (с изключение на инциденти с пресичане)

дерайлиране

инциденти с пресичане на линията

инциденти с лица, причинени при влакови композиции

пожари в композициите

други

общо

Видът катастрофа се отнася към първичната катастрофа.

2.

Таблица З2 има следната разбивка:

общ брой инциденти, включващи поне едно железопътно средство, пренасящо опасни товари, определени в списъка със товари в приложение К

брой инциденти, при които са освободени опасни товари.

3.

Категория лица, както следва:

пътници

заети лица (включително по договор)

други

oбщо

4.

Данните в таблици З1—З4 са за всички релсови пътища, обхванати от регламента.

5.

През първите 5 години от прилагането на настоящия регламент, държавите-членки може да докладват тези статистики съгласно националните дефиниции, ако данните, отговарящи на хармонизираните дефиниции (приети съгласно процедурата в член 11, параграф 2), не са предоставени.


Top