Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0150

Регламент (ЕО) № 150/2003 на Съвета от 21 януари 2003 година за суспендиране на вносните мита върху определено въоръжение и военна екипировка

OJ L 25, 30.1.2003, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 013 P. 15 - 20
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 013 P. 15 - 20
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 013 P. 15 - 20
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 013 P. 15 - 20
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 013 P. 15 - 20
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 013 P. 15 - 20
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 013 P. 15 - 20
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 013 P. 15 - 20
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 013 P. 15 - 20
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 015 P. 71 - 76
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 015 P. 71 - 76
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 008 P. 190 - 195

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/150/oj

02/ 15

BG

Официален вестник на Европейския съюз

71


32003R0150


L 025/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 150/2003 НА СЪВЕТА

от 21 януари 2003 година

за суспендиране на вносните мита върху определено въоръжение и военна екипировка

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 26 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като има предвид, че:

(1)

Общността се основава на митнически съюз, който изисква еднакво прилагане на Общата митническа тарифа при внасянето във всички държави-членки на продукти, с произход от трети страни, освен ако специални разпоредби на Общността не предвиждат друго.

(2)

В интерес на цялата Общност е държавите-членки да могат да снабдяват въоръжените си сили с най-съвременното въоръжение и военна екипировка. С оглед на бързото технологично развитие в този индустриален сектор в световен мащаб честа практика е органите на държавите-членки, отговорни за националната отбрана, да се снабдяват с въоръжение и военна екипировка от производители или други доставчици, установени в трети страни. В интерес на сигурността на държавите-членки, в интерес на Общността е някои от тези въоръжения и военна екипировка да се внасят без мита.

(3)

За да се прилага еднакво суспендирането на тези мита, е уместно да се състави общ списък на въоръженията и военната екипировка, които подлежат на суспендиране на митата. Предвид особеното естество на въпросните продукти също така е удачно частите, компонентите и сглобките, предназначени да се влагат или фиксират в изброените в списъка стоки, както и тези, предназначени за поправка, подновяване или поддръжка на тези стоки, и стоките, необходими за учения или изпитания на изброените в списъка стоки, да могат да се внасят без мита. Вносът на военни съоръжения, които не фигурират в настоящия регламент, се облага с митата, предвидени в Общата митническа тарифа.

(4)

Тъй като компетентните органи на държавите-членки са с най-различна организационна структура, е уместно за митнически цели да бъде определено крайното потребление на внесените материали, съгласно Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаването на Митническия кодекс на общността (2) и регламентите относно неговото прилагане (по-долу наричан „Митнически кодекс“). За да се намали административната тежест върху въпросните органи, е подходящо да се определи краен срок за митнически надзор.

(5)

За да се запази военната тайна на държавите-членки, е необходимо да се предвидят специални административни процедури за суспендиране на митата. Изготвянето на декларация от компетентния орган на държавата-членка, за която са предназначени въоръженията или военната екипировка, която може да служи и за митническа декларация съгласно разпоредбите на Митническия кодекс, представлява достатъчна гаранция, че необходимите условия са изпълнени. Декларацията следва да се изготви под формата на сертификат. Подходящо е да се уточни формата на сертификатите, която да позволи обработването на декларациите по електронен път.

(6)

Необходимо е да се определят правилата за предаване на информация между държавите-членки относно количеството, стойността и броя на издадените сертификати и относно процедурите за прилагане на настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Настоящият регламент определя условията за автономно суспендиране на вносните мита на определено въоръжение и военни съоръжения, внесени от трети страни от органите, отговорни за отбраната на държавите-членки или от тяхно име.

Член 2

1.   Митата от Общата митническа тарифа, дължими при вноса на стоките, изброени в приложение 1, се суспендират напълно, когато въпросните стоки се използват от въоръжените сили на една държава-членка, или от името на тези въоръжени сили, самостоятелно или в сътрудничество с други държави, за защита на териториалната цялост на въпросната държава-членка или в рамките на международни мироопазващи операции и операции, поддържащи мира, или пък за други военни цели като например защитата на гражданите на държавите-членки на Европейския съюз, в случай на военни или социални безредици.

2.   Тези мита се суспендират напълно също за:

а)

части, компоненти и сглобки, предназначени да се влагат или фиксират в стоките, изброени в списъка на приложения I и II, или в частите, компонентите и сглобките на въпросните стоки, или за поправка, подновяване или поддръжка на тези стоки;

б)

стоки, внесени с предназначение за учения или изпитания на стоките, изброени в таблиците от приложения I и II.

3.   Внесените стоки, съгласно приложение I и параграф 2 от настоящия член отговарят на условията, предмет на условията за крайното потребление, предвидени в членове 21 и 82 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 и в регламентите по прилагането му. Митническият надзор върху крайното потребление се прекратява три години след датата на пускането в свободно обращение.

4.   Употребата на стоките, изброени в приложение I за учения или временното използване на тези стоки на митническата територия на Общността от въоръжените сили или от други сили за граждански цели в случай на форсмажорни обстоятелства или природни бедствия не противоречи на разпоредбите за крайното потребление, определени в параграф 1.

Член 3

1.   Искането за пускане в свободно обращение на стоките, за които е поискано суспендиране на митото по силата на член 2, се съпровожда със сертификат, издаден от компетентния орган на държавата-членка, чиито въоръжени сили са получатели на стоките. Сертификатът с форма, посочена в приложение III, се представя на митническите органи на внасящата държава-членка заедно със стоките, за които се отнася. Той може да замести митническата декларация, предвидена в членове от 59 до 76 от Регламент (ЕИО) № 2913/92.

2.   По причини, свързани с военната тайна и без да се взема предвид параграф 1, издаването на сертификата и вносът на стоките могат да бъдат предоставени на други органи, определени за тази цел от внасящата държава-членка. В този случай компетентният орган, който издава сертификата, предоставя всяка година на митническите органи на своята държава-членка, преди 31 януари и 31 юли, обобщаващ доклад за този внос. Отчетът е за период от шест месеца, непосредствено предхождащи месеца, в който се представя докладът. Той посочва броя и датата на издаване на сертификатите, датата на вноса и общата му стойност, както и брутното тегло на стоките, внесени със сертификатите.

3.   Издаването и представянето на сертификата пред митническите органи или други органи, отговорни за митническото освобождаване, могат да се извършват по електронен път при спазването на разпоредбите на член 292, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. относно някои разпоредби за прилагането на Регламент (ЕИО) № 2913/92 (3).

4.   Настоящият член се прилага mutatis mutandis за внесените стоки, изброени в приложение II.

Член 4

Освен в случаите по член 2, параграф 4, всяка употреба на стоките, изброени в приложение I или описани в член 2, параграф 2 за цели, различни от предвидените по член 2, параграф 1 през периода на митническия надзор, се съобщава от компетентния орган на държавата-членка, който издава сертификата, или който употребява стоките на митническите органи на държавата-членка, в съответствие с членове 21 и 87 от Регламент (ЕИО) № 2913/92.

Член 5

1.   Всяка държава-членка съобщава на Комисията имената на органите, които са компетентни да издават сертификата по член 3, параграф 1, както и спесимен на печата, използван от тези органи. Всяка държава-членка съобщава на Комисията също така и името на органа, компетентен да освобождава внесените стоки в случаите по член 3, параграф 2. Комисията предоставя тази информация на митническите органи на другите държави-членки.

2.   Когато стоките се пускат в свободно обращение в държава-членка, различна от тази, която е издала сертификата, митническите органи на внасящата държава-членка представят копие от сертификата на митническата администрация на държавата-членка, чийто компетентен орган е издал сертификата.

Когато съгласно член 3, параграф 2 стоките се допускат от други органи в държава-членка различна от тази, в която е издаден сертификатът, тези органи предоставят копие от сертификата направо на органа, който го е издал.

3.   Органът на всяка държава-членка, компетентен да издава сертификата по член 3, параграф 1, запазва копие от издадените сертификати и от документите, които удостоверяват, че суспендирането е било коректно приложено, за период от три години след датата на приключване на митническия надзор на въпросните стоки.

Член 6

Комисията информира държавите-членки за постъпили предложения за изменения в таблиците от приложения I и II, постъпили от някоя държава-членка.

Член 7

1.   Всяка държава-членка информира Комисията за административното прилагане на настоящия регламент в срок от шест месеца, считано от влизането му в сила.

2.   Най-късно три месеца след приключването на всяка календарна година държавите-членки предоставят на Комисията информация за общия брой на издадените сертификати, тяхната обща стойност и брутното тегло на стоките, внесени по силата на настоящия регламент.

Член 8

Настоящият регламент влиза в сила в деня след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Той се прилага от 1 януари 2003 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 21 януари 2003 година.

За Съвета

Председател

N. CHRISTODOULAKIS


(1)  ОВ C 265, 12.10.1988 г., стр. 9.

(2)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2700/2000 (ОВ L 311, 12.12.2000 г., стр. 17).

(3)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 993/2001 (ОВ L 141, 28.5.2001 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ І

СПИСЪК НА ВЪОРЪЖЕНИЯТА И ВОЕННИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ, ЗА КОИТО ВНОСНИТЕ МИТА СЕ СУСПЕНДИРАТ (1)

 

2804

 

2825

 

3601

 

3602

 

3603

 

3604

 

3606

 

3701

 

3702

 

3703

 

3705

 

3707

 

3824

 

3926

 

4202

 

4911

 

5608

 

6116

 

6210

 

6211

 

6217

 

6305

 

6307

 

6506

 

7308

 

7311

 

7314

 

7326

 

7610

 

8413

 

8414

 

8415

 

8418

 

8419

 

8421

 

8424

 

8427

 

8472

 

8479

 

8502

 

8516

 

8518

 

8521

 

8525

 

8526

 

8527

 

8528

 

8531

 

8535

 

8536

 

8539

 

8543

 

8544

 

8701

 

8703

 

8704

 

8705

 

8709

 

8710

 

8711

 

8716

 

8801

 

8802

 

8804

 

8805

 

8901

 

8903

 

8906

 

8907

 

9004

 

9005

 

9006

 

9008

 

9013

 

9014

 

9015

 

9020

 

9022

 

9025

 

9027

 

9030

 

9031

 

9302

 

9303

 

9304

 

9306

 

9307

 

9404

 

9406


(1)  Кодове по КН, прилагани от 1 януари 2003 г., приети с Регламент (ЕО) № 1832/2002 на Комисията от 1 август 2002 г., който изменя приложение І към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 290, 28.10.2002 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ

СПИСЪК НА ВЪОРЪЖЕНИЯТА И ВОЕННИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ С НУЛЕВА МИТНИЧЕСКА СТАВКА, ЗА КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПРИЛАГАТ ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ВНОС ПО ЧЛЕН 3 (1)

 

4901

 

8426

 

8428

 

8429

 

8430

 

8470

 

8471

 

8517

 

8524

 

9018

 

9019

 

9021

 

9026

 

9301


(1)  Кодове по КН, прилагани от 1 януари 2003 г., приети с Регламент (ЕО) № 1832/2002 на Комисията от 1 август 2002 г., който изменя приложение І към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 290, 28.10.2002 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Image


Top