Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0093

Директива 2003/93/ЕО на Съвета от 7 октомври 2003 година за изменение на Директива 77/799/ЕИО на Съвета относно взаимопомощта между компетентните органи на държавите-членки в областта на прякото и косвеното данъчно облагане

OJ L 264, 15.10.2003, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 403 - 404
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 403 - 404
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 403 - 404
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 403 - 404
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 403 - 404
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 403 - 404
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 403 - 404
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 403 - 404
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 403 - 404
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002 P. 96 - 97
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002 P. 96 - 97

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2013; заключение отменено от 32011L0016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/93/oj

09/ 02

BG

Официален вестник на Европейския съюз

96


32003L0093


L 264/23

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2003/93/ЕО НА СЪВЕТА

от 7 октомври 2003 година

за изменение на Директива 77/799/ЕИО на Съвета относно взаимопомощта между компетентните органи на държавите-членки в областта на прякото и косвеното данъчно облагане

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 93 и 94 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (3),

като има предвид, че:

(1)

С оглед борбата с избягване плащането на данък добавена стойност е необходимо укрепването на сътрудничеството между данъчните администрации в рамките на Общността, както и между последните и Комисията в съответствие с общоприетите принципи.

(2)

В тази връзка Регламент (ЕИО) № 218/92 на Съвета (4), който допълва по отношение на данък добавена стойност системата за сътрудничество, установена с Директива 77/799/ЕИО на Съвета от 19 декември 1977 г. относно взаимопомощта между компетентните органи на държавите-членки в областта на прякото и косвеното данъчно облагане (5), бе заменен с Регламент (ЕО) № 1798/2003 на Съвета от 7 октомври 2003 г. относно административното сътрудничество в областта на данък добавената стойност и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 218/92 (6). С последния регламент се определят всички разпоредби относно административното сътрудничество в областта на данък добавена стойност, с изключение на взаимното сътрудничество, предвидено в разпоредбите на Директива 76/308/ЕИО на Съвета от 15 март 1976 г. относно взаимопомощта при събиране на вземания за определени такси, мита, данъци и други мерки (7).

(3)

Необходимо е обхватът на взаимното сътрудничество, установен с Директива 77/799/ЕИО на Съвета, да се разшири, като включи и данъчното облагане на застрахователните премии, посочени в Директива 76/308/ЕИО на Съвета, с цел осигуряване на по-добра защита на финансовите интереси на държавите-членки и на неутралността на вътрешния пазар.

(4)

Директива 77/799/ЕИО на Съвета следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 77/799/ЕИО на Съвета се изменя, както следва:

1.

Заглавието се заменя със следното:

„Директива 77/799/ЕИО на Съвета от 19 декември 1977 г. относно взаимопомощта между компетентните органи на държавите-членки в областта на прякото данъчно облагане, определени акцизи и облагането на застрахователните премии“.

2.

В член 1, параграф 1 първото тире се заменя със следното:

„—

облагане на застрахователните премии, посочени в член 3, шесто тире от Директива 76/308/ЕИО на Съвета“.

2а.

В член 1, параграф 5 изразът под заглавието „в Обединеното кралство“ се заменя със следното:

„The Commissioners of Customs and Excise or an authorised representative for information required concerning taxes on insurance premiums and excise duty.

The Commissioners of Inland Revenue or an authorised representative for all other information.“

2б.

В член 1, параграф 5 изразът под заглавието „в Италия“ се заменя със следното:

„Il ministro dell'economia e delle finanze or an authorised representative“.

3.

Член 7, параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Всяка информация, станала известна на държава-членка съгласно настоящата директива, се счита за поверителна в тази държава-членка по същия начин, по който и информацията, получена съгласно националното ѝ законодателство. Във всички случаи тази информация:

може да се предоставя само на лица, пряко участващи в определяне на данъка или в осъществяването на административен контрол върху това определяне;

може да се разкрива само във връзка със съдебно производство или административно производство, което включва санкции, започнато с оглед на или във връзка с определянето или преразглеждането на данъка, и само на лица, които участват пряко в подобни производства; подобна информация може обаче да се разкрива по време на открити съдебни заседания или съдебни решения, ако компетентният орган на държавата-членка, предоставяща информацията, няма възражения срещу това;

при никакви обстоятелства не може да се използва за други цели освен за тези, свързани с данъчното облагане или със съдебни или административни производства, които включват санкции, започнати с оглед на или свързани с определянето или преразглеждането на данъка.

Освен това държавите-членки могат да предвидят информацията, посочена в първа алинея, да бъде използвана за определянето на други такси, мита и данъци, включени в член 2 от Директива 76/308/ЕИО (8).

Член 2

Позоваванията на Директива 77/799/ЕИО във връзка с данък добавена стойност се считат за позовавания на Регламент (ЕО) № 1798/2003.

Член 3

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 31 декември 2003 г. Те незабавно уведомяват Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Начинът на позоваване се определя от държавите-членки.

2.   Държавите-членки уведомяват Комисията за текстовете на разпоредбите от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 4

Настоящата директива влиза сила в деня на публикуването ѝ в Официалния вестник на Европейския съюз.

Член 5

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Люксембург на 7 октомври 2003 година.

За Съвета

Председател

G. TREMONTI


(1)  ОВ С 270 Е, 25.9.2001 г., стр. 96.

(2)  ОВ С 284 Е, 21.11.2002 г., стр. 121.

(3)  ОВ С 80, 3.4.2002 г., стр. 76.

(4)  ОВ L 24, 1.2.1992 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 792/2002 (ОВ L 128, 15.5.2002 г., стр. 1).

(5)  ОВ L 336, 27.1.1977 г., стр. 15. Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 1994 г.

(6)  ОВ L 264, 15.10.2003 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 73, 19.3.1976 г., стр. 18. Директива, последно изменена с Директива 2001/44/ЕО (ОВ L 175, 28.6.2001 г., стр. 17).

(8)  ОВ L 73, 19.3.1976 г., стр. 18.“


Top