Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0053

Директива 2003/53/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2003 година относно двадесет и шесто изменение на Директива 76/769/ЕИО на Съвета относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (нонилфенол, нонилфенол етоксилат и цимент)Текст от значение за ЕИП.

OJ L 178, 17.7.2003, p. 24–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 031 P. 392 - 395
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 031 P. 392 - 395
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 031 P. 392 - 395
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 031 P. 392 - 395
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 031 P. 392 - 395
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 031 P. 392 - 395
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 031 P. 392 - 395
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 031 P. 392 - 395
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 031 P. 392 - 395
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 040 P. 93 - 96
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 040 P. 93 - 96

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/53/oj

13/ 40

BG

Официален вестник на Европейския съюз

93


32003L0053


L 178/24

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2003/53/ЕO НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 18 юни 2003 година

относно двадесет и шесто изменение на Директива 76/769/ЕИО на Съвета относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (нонилфенол, нонилфенол етоксилат и цимент)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската Общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията (1),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 на Договора (3),

като имат предвид, че

(1)

Рискът, който представляват за околната среда нонилфенолът (NP) и нонилфенол етоксилатът (NPE), е оценен в съответствие с Регламент(ЕИО) № 793/93 на Съвета от 23 март 1993 година относно оценката и контрола на рисковете на съществуващи вещества (4). Оценката идентифицира необходимостта да се намалят тези рискове и, в своето становище от 6 и 7 март 2001 г., Научният комитет по токсикология, екотоксикология и околна среда (НКТЕОС) потвърди това заключение.

(2)

NP е класифициран като „опасно вещество с приоритетно значение“ в Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г., за установяване на рамката за действие на Общността в областта на политиката по отношение на водите (5). В съответствие с член 16, параграф 6 на тази директива, Комисията е задължена да представи предложения за контрола на спирането или постепенното преустановяване на изпускането, емитирането и загубите на такива вещества.

(3)

Препоръката 2001/838/ЕО на Комисията от 7 ноември 2001 година относно резултатите от оценката на риска и стратегиите за намаляване на риска при веществата: акрилалдехид, диметил сулфат, нонилфенол, 4-нонилфенол, разклонен, терт-бутил метил етер (6), приета в рамките на Регламент (ЕИО) № 793/93, предлага стратегия за ограничаване на риска за NP и NPЕ, като препоръчва по-специално да бъдат поставени ограничения при тяхното пускане на пазара и при тяхната употреба.

(4)

За да се опази околната среда, Комисията е поканена да обмисли изменение на Директива 86/278/ЕИО на Съвета от 12 юни 1986 година относно опазването на околната среда, и по-специално на почвата, когато в земеделието се използват утайки, получени при пречистването на отпадни води (7), за да се установят граници на концентрация на NP и NPЕ в утайките, получени при пречистването на отпадни води, които са предназначени за обогатяване на почвата.

(5)

С оглед на по-нататъшната защита на околната среда, при пускането на пазара и използването на NP и NPЕ следва да бъдат ограничени техните специфични приложения, които довеждат до изпускане, емитиране и загуби в околната среда. Все пак, ограничението, отнасящо се до коформулантите в пестициди и биоциди, следва да бъде въведено, без да се нарушава валидността на съществуващите национални разрешения за пестицидни и биоцидни продукти, съдържащи NPЕ като коформулант, които са били издадени преди влизането в сила на настоящата директива, до изтичане на периода на валидност на разрешенията.

(6)

Научни изследвания показват, също така, че циментови препарати, съдържащи хром VI, могат да предизвикат алергични реакции при определени обстоятелства, ако са в непосредствен и продължителен контакт с човешка кожа. Всички употреби на цимент водят до риск от непосредствен и продължителен контакт с човешката кожа, с изключение на контролирани, затворени и изцяло автоматизирани процеси.

(7)

НКТЕОС потвърди вредните ефекти върху здравето на хром VI в цимента.

(8)

Индивидуалните защитни мерки са необходими, но не достатъчни, за да предотвратят контакта на кожата с цимента. Нещо повече, съгласно йерархията на разпоредбите за защита, съдържащи се в Директива 98/24/ЕО на Съвета от 7 април 1998 г. за опазване на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място (четиринадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (8), работодателят е длъжен да осигури като приоритет намаляване до възможния минимум на равнището на експозиция, когато заместването е невъзможно, и да приложи индивидуални защитни мерки само когато експозицията не може да бъде избегната с други мерки.

(9)

Следователно, за да се запази човешкото здраве е необходимо да се ограничи пускането на пазара и употребата на цимент. По-специално, пускането на пазара и употребата на цимент и циментови препарати, съдържащи повече от 2 ppm хром VI, следва да бъде ограничено при дейности, при които съществува възможност от контакт с кожата. При контролирани, затворени и изцяло автоматизирани процеси такава възможност не съществува и следователно в тези случаи ограниченията не следва да се прилагат. Следва да се използват редукционно действащи агенти на най-ранния възможен етап, т. е. при производството на цимента.

(10)

За да се защити човешкото здраве и на по-следващ етап, Комисията е поканена да обмисли изменение на приложение I на Директива 98/24/ЕО, така че да се установи задължителна гранична стойност на професионална експозиция на циментовия прах.

(11)

Използването на хром VI вече е забранено от Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 година относно края на живота на превозните средства (9) и от Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003 година относно ограничаването на употребата на някои опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (10). Други употреби на хром VI понастоящем са обект на изследване с оглед оценка на риска и Комисията е поканена колкото е възможно по-скоро да предложи адекватно законодателство, което да бъде насочено към идентифицираните рискове.

(12)

Директива 76/769/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (11) следва да бъде съответно изменена.

(13)

Целта на настоящата директива е да въведе хармонизирани разпоредби по отношение на NP, NPЕ и цимента, за да предпази по този начин вътрешния пазар, като в същото време осигури високо равнище на опазване на здравето и на околната среда в съответствие с изискванията на член 95 на Договора.

(14)

Приемането на хармонизиран метод за изпитване е желателно за приемането на настоящата директива по отношение съдържанието на хром VI в цимента, но не следва да забави влизането в сила на настоящата директива. Следователно, Комисията, в съответствие с член 2а на Директива 76/769/ЕИО, следва да установи такъв метод. За предпочитане е методът за изпитване да бъде разработен на европейско ниво, по възможност от Европейския комитет за стандартизация (CEN).

(15)

Настоящата директива не засяга законодателството на Общността, установяващо минимални изисквания за защитата на работниците, като Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място (12) и базираните на нея специални директиви, и по-конкретно Директива 90/394/ЕИО на Съвета от 28 юни 1990 г. за защита на работниците от рискове, свързани с експозиция на канцерогени по време на работа (шеста специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (13) и Директива 98/24/ЕО,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

1.   Приложение I към Директива 76/769/ЕИО се изменя в съответствие с приложението към настоящата Директива.

2.   Валидността на съществуващите национални разрешения относно пестицидни и биоцидни продукти, съдържащи NPЕ като коформулант, които са били издадени преди влизането в сила на настоящата директива, не се засяга от настоящата директива до изтичане на периода на валидността им.

Член 2

Хармонизиран метод на изпитване за прилагане на точка 47, цимент, на приложение I към Директива 76/769/ЕИО следва да бъде приет от Комисията в съответствие с процедурата, установена в член 2а на тази директива.

Член 3

Преди 17 юли 2004 г. държавите-членки приемат и публикуват разпоредбите, необходими за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно информират Комисията за това.

Те прилагат тези разпоредби, считано от 17 януари 2005 година.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържат позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 4

Настоящата директива влиза в сила в деня на нейното публикуване в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 5

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Люксембург на 18 юни 2003 година.

За Европейския парламент

Председател

P. COX

За Съвета

Председател

G. DRYS


(1)  Предложение от 16 август 2002 година (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ С 133, 6.6.2003 г., стр. 13.

(3)  Становище на Европейския парламент от 27 март 2003 година (още непубликувано в Официалния вестник) и Решение на Съвета от 19 май 2003 година.

(4)  ОВ L 84, 5.4.1993 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1. Директива, изменена с Решение № 2455/2001/ЕО (ОВ L 331, 15.12 2001 г., стр. 1).

(6)  ОВ L 319, 4.12.2001 г., стр. 30.

(7)  ОВ L 181, 4.7.1986 г., стр. 6. Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 1994 г.

(8)  ОВ L 131, 5.5.1998 г., стр. 11.

(9)  ОВ L 269, 21.10.2000 г., стр. 34. Директива, изменена с Решение на Комисията 2002/525/ЕО (ОВ L 170, 29.6.2002 г., стр. 81).

(10)  ОВ L 37, 13.2.2003 г., стр. 19.

(11)  ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 201. Директива, последно изменена с Директива 2003/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 26).

(12)  ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1.

(13)  ОВ L 196, 26.7.1990 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 1999/38/ЕО (ОВ L 138, 1.6.1999 г., стр. 66).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Следните точки 46 и 47 се добавят към приложение I на Директива 76/769/ЕИО:

„46.

(1)

Нонилфенол C6H4(OH)C9H19

(2)

Нонилфенол етоксилат (C2H4O)nC15H24O

Не могат да бъдат пускани на пазара или употребявани като вещество или съставна част на препарати в концентрации, равни или по-големи от 0,1 % по маса за следните цели:

(1)

промишлени или институционални почистващи устройства с изключение на:

контролирани затворени системи за химическо чистене, в които почистващата течност се рециклира или изгаря,

почистващи системи за специална обработка, при които перящата течност се рециклира или изгаря;

(2)

домашно чистене;

(3)

обработка на текстил и кожа с изключение на:

обработка без изпускане на отпадни води,

системи за специална обработка, при които използваната вода се подлага на допълнителна обработка, с която органичната фракция се отстранява изцяло преди биологичната обработка на отпадните води (обезмасляване на овчи кожи);

(4)

емулсификатор в селскостопански разтвори за дезинфекциране на вимета,

(5)

обработка на метал с изключение на:

употреба в контролирани затворени системи, при които почистващата течност се рециклира или изгаря;

(6)

производство на целулоза и хартия;

(7)

козметични продукти;

(8)

други продукти за индивидуално използване с изключение на:

спермициди;

(9)

коформуланти в пестициди и биоциди.

47.

Цимент

(1)

Цимент и препарати, съдържащи цимент, не могат да бъдат употребявани или пускани на пазара, ако съдържат, когато са хидратирани, повече от 0,0002 % разтворим хром VI от общото сухо тегло на цимента.

(2)

Ако се използват редукционно действащи агенти, то, без да се засяга прилагането на други разпоредби на Общността относно класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни вещества и препарати, на опаковката на цимента и на препаратите, съдържащи цимент, трябва да бъде дадена четливо и неизличимо информация относно датата на опаковане, условията на съхранение и периода на съхранение, който осигурява поддържането на активността на редукционно действащия агент и задържането на съдържанието на разтворим хром VI под границата, указана в параграф 1.

(3)

Чрез дерогация, параграфи 1 и 2 няма да се прилагат при пускането на пазара с цел, и употребата в, контролирани затворени и изцяло автоматизирани процеси, при които с цимента и препаратите, съдържащи цимент, се борави само с машини и при които няма възможност за контакт с кожата.“


Top