EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0047

Директива 2003/47/ЕО на Комисията от 4 юни 2003 година за изменение на приложения II, IV и V към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността

OJ L 138, 5.6.2003, p. 47–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 047 P. 161 - 162
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 047 P. 161 - 162
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 181 - 182

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/47/oj

03/ 47

BG

Официален вестник на Европейския съюз

161


32003L0047


L 138/47

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2003/47/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 4 юни 2003 година

за изменение на приложения II, IV и V към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (1), последно изменена с Директива 2003/22/ЕО (2), и по-специално буква в) от втори параграф от член 14 от нея,

като взе предвид съгласието на съответните държави-членки,

като има предвид, че:

(1)

От информацията, предоставена от Португалия и основана на актуални данни от наблюдения, става ясно, че е необходимо защитената зона по отношение на Gonipterus scutellatus Gyll. трябва да бъде променена, като бъде ограничена само за района на Азорските острови.

(2)

Поради чиновническа грешка при изготвянето на Директива 2002/36/ЕО на Комисията (3) за изменение на определени приложения към Директива 2002/29/ЕО, неоправдано бяха приети някои нови разпоредби, относно почвата и средата на развитие, която се допира или по някакъв начин е свързана с тях, и които произхождат от Кипър и Малта.

(3)

Поради чиновническа грешка при изготвянето на Директива 2002/36/ЕО, текстът в точка 2 на заглавие I, част Б, приложение V към Директива 2002/29/ЕО е заменен, без да бъдат упоменати съответните растителни продукти.

(4)

Поради това е необходимо да бъдат направени съответните изменения в съответните приложения към Директива 2000/29/ЕО.

(5)

Предвидените в настоящата директива мерки са съобразени със становището на Постоянния фитосанитарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложения II, IV и V към Директива 2000/29/ЕО се изменят съобразно приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите-членки приемат и публикуват не по късно от 15 юни 2003 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно информират Комисията за това.

Те прилагат тези разпоредби считано от 16 юни 2003 година.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определя от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават незабавно Комисията текста на основните разпоредби от националното си законодателство в областта, уредена с настоящата директива. Комисията информира останалите държави-членки за тези разпоредби.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на третия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 4 юни 2003 година.

За Комисията

David BYRNE

Член на Комисията


(1)  ОВ L 169, 10.7.2000, стр. 1.

(2)  ОВ L 78, 25.3.2003, стр. 10.

(3)  ОВ L 116, 3.5.2002, стр. 16.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложенията към Директива 2000/29/ЕО се внасят следните изменения:

1.

В част Б, приложение II, заглавие а), точка 5, текстът в дясната колона се заменя със следния:

„EL, P (Азорските острови)“;

2.

в приложение IV:

а)

в раздел I на част А, точка 34, в лявата колона думите „Кипър, Малта“ се заличават;

б)

в част Б, точка 19, текстът в дясната колона се заменя със следния:

„EL, P(Азорските острови)“;

3.

в част Б на приложение V, заглавие I:

а)

текстът в точка 2 се заменя със следното:

„Части от растения, с изключение на плодове и семена на:

Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. и рязан цвят на Orchidaceae,

иглолистни (Coniferales),

Acer saccharum Marsh.с произход от североамериканските страни,

Prunus L., с произход от неевропейски страни,

Рязан цвят на Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. и Trachelium L., с произход от неевропейски страни,

Листни зеленчуци от вида Apium graveolens L. и Ocimum L.“;

б)

в точка 7, буква б) думите „Кипър, Малта“ се заличават.


Top