Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1282

Регламент (ЕО) № 1282/2002 на Комисията от 15 юли 2002 година за изменение на приложенията към Директива 92/65/ЕИО на Съвета за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията и вноса в Общността на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, които не са предмет на ветеринарно-санитарните изисквания, определени в специалните правила на Общността, посочени в приложение А, раздел I към Директива 90/425/ЕИОТекст от значение за ЕИП.

OJ L 187, 16.7.2002, p. 3–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 036 P. 209 - 218
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 036 P. 209 - 218
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 036 P. 209 - 218
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 036 P. 209 - 218
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 036 P. 209 - 218
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 036 P. 209 - 218
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 036 P. 209 - 218
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 036 P. 209 - 218
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 036 P. 209 - 218
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 044 P. 3 - 12
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 044 P. 3 - 12
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 030 P. 101 - 110

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1282/oj

03/ 44

BG

Официален вестник на Европейския съюз

3


32002R1282


L 187/3

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1282/2002 НА КОМИСИЯТА

от 15 юли 2002 година

за изменение на приложенията към Директива 92/65/ЕИО на Съвета за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията и вноса в Общността на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, които не са предмет на ветеринарно-санитарните изисквания, определени в специалните правила на Общността, посочени в приложение А, раздел I към Директива 90/425/ЕИО

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 92/65/ЕИО на Съвета от 13 юли 1992 г. за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията и вноса в Общността на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, които не са предмет на ветеринарно-санитарните изисквания, определени в специалните правила на Общността, посочени в приложение А, раздел I към Директива 90/425/ЕИО (1), последно изменена с Решение 2001/298/ЕО на Комисията (2), и по-специалнo член 22 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Опитът на държавите-членки в прилагането на Директива 92/65/ЕИО относно търговията с животни, предвиден в членове 5, 13 и 23 от цитираната директива, показва необходимостта да се изяснят изискванията към органите, институтите и одобрените центрове и да се включат някои разпоредби по отношение на карантината.

(2)

Ето защо е необходимо да се извършат някои технически промени по отношение на условията, които оказват влияние за одобрението на органите, институтите и центровете с оглед да се въведе специфичен сертификат за търговията с животни и да се въведе яснота в списъка на болестите, които подлежат на деклариране.

(3)

Органите, институтите или центровете, които вече са одобрени от държавите-членки при предишните разпоредби, запазват тяхното одобрение и се привеждат в съответствие с новите изисквания в най-кратки срокове.

(4)

Следователно, приложенията А, В и Д към Директива 92/65/ЕИО следва да се изменят.

(5)

За да гарантира срок, адекватен за прилагането на тези разпоредби във всички държавите-членки, следва да се определи дата за влизане в сила на настоящия регламент.

(6)

Предвидените мерки в настоящия регламент са в съответствие със становището на Постоянния комитет за хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения А, В и Д към Директива 92/65/ЕИО се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 юли 2002 година.

За Комисията

David BYRNE

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 14.9.1992 г., стр. 54.

(2)  ОВ L 102, 12.4.2001 г., стр. 63.


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.

Приложение А към Директива 92/65/ЕИО се заменя със следния текст:

„ПРИЛОЖЕНИЕ А

БОЛЕСТИ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБЯВЯВАНЕ В РАМКАТА НА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА

Болест

Разред/семейство/главно засегнат вид

Нюкасълска болест, инфлуенца по птиците

Птици

Пситакоза

Папагали (Psittaciformes)

Американски гнилец по пчелите

Пчели (Apis)

Бруцелоза (Brucella abortus)

Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotаmidae и мишевидни елени (Tragulidae)

Бруцелоза (Brucella melitensis)

Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotаmidae и Tragulidae

Бруцелоза (Brucella ovis)

Camelidae, Tragulidae, Cervidae, Giraffidae, Bovidae и вирологи антилопи Antilocapridae

Бруцелоза (Brucella suis)

Cervidae, Зайци (Leporidae), мускусен бик (Ovibos moschatus), Suidae и пекари (Tayassuidae)

Туберкулоза (Mycobacterium bovis)

Mammalia, в частност Antilopridae, Bovidae, Camelidae, Giraffidae и Tragulidae

Шап

Чифтокопитни (Artiodactyla) и Elephas maximus

Класическа чума по свинете

Африканска чума по свинете

Свине (Suidae) и пекари (Tayassuidae)

Везикулозна болест по свинете

Свине (Suidae) и пекари (Tayassuidae)

Чума по говедата

Чифтокопитни (Artiodactyla)

Син език

Antilocapridae, Bovidae, Cervidae, Giraffidae и Rhinocerotidae

Заразна плевропневмония по говедата

Говеда (включително зебу, биволи, бизони и якове)

Везикулозен стоматит

Artiodactyla и Equidae

Чума по дребните преживни

Кухороги (Bovidae) и свине (Suidae)

Нодуларен дерматит

Кухороги (Bovidae) и жирафи (Giraffidae)

Шарка по овцете и козите

Кухороги (Bovidae)

Африканска чума по конете

Еднокопитни (Equidae)

Треска от долината Рифт

Кухороги (Bovidae), камили (Camelus) и носорози (Rhinocerotidae)

Енцефаломиелит по свинете

Свине (Suidae)

Инфекциозна хематопоетична некроза по пъстървата

Пъстървови (Salmonidae)

Трансмисивни спонгиформни енцефалопатии

Кухороги (Bovidae), плътнороги (Cervidae), котки (Felidae) и норки (Mustelidae)

Антракс

Кухороги (Bovidae), камили (Camelidae), плътнороги (Cervidae), слонове (Elephantidae), еднокопитни (Equidae) и хипопотами (Hyppopotamidae)

Бяс

Хищници (Carnivora) и прилепи (Chiroptera)“

2.

Приложение В към Директива 92/65/ЕИО се заменя със следния текст:

„ПРИЛОЖЕНИЕ В

УСЛОВИЯ ЗА ОДОБРЕНИЕ ОТ ОРГАНИТЕ, ИНСТИТУТИТЕ ИЛИ ЦЕНТРОВЕТЕ

1.

За да бъде официално одобрен по член 13, параграф 2 от настоящата директива, орган, институт или център по смисъла на член 2, параграф 1, буква в), трябва:

а)

да бъде определено разграничен от заобикалящата го среда или животните, които подслонява, трябва да бъдат затворени или настанени така, че да не представляват никакъв санитарен риск за земеделските стопанства, чийто санитарен статут би могъл да бъде застрашен;

б)

да разполага с адекватни средства да улавя, затваря и да изолира животните; да притежава подходящо обзавеждане за карантина и да следи одобрените процедури за животните, които произхождат от неодобрени източници;

в)

да бъде незасегнат от болестите, изброени в приложение А, и от болестите, изброени в приложение Б, когато засегнатата страна разполага с програма в съответствие с член 14. За да може даден орган, институт или център да бъде обявен за незасегнат от тези болести, компетентният орган преценява регистрите за здравословното състояние на животните, запазени най-малко за последните три години, и резултатите от клиничните и лабораторни прегледи, извършени върху животните в орган, институт или център. При все това, в нарушение на това изискване, нови предприятия се одобряват, ако животните, които се настаняват в тях, произхождат от одобрени предприятия;

г)

да поддържа в изправност регистрите, които показват:

i)

броя и идентичността (възраст, пол, вид и по възможност индивидуалната идентификация) на животните от всеки вид, които се намират в предприятието;

ii)

броя на животните, които са пристигнали в предприятието или са го напуснали, и тяхната идентичност (възраст, пол, вид и по възможност индивидуалната идентификация) с указание за техния произход или за тяхното местоназначение, както и данни относно транспорта от предприятието, от което са изпратени или към това по местопоназначението, и за здравословното състояние на животните;

iii)

резултатите от кръвните изследвания или от всяка друга диагностична процедура;

iv)

случаите на заболяване и, в краен случай, приложените лечения;

v)

резултатите от следкланичните изследвания на всички животни, умрели в предприятието, включително мъртвородените животни;

vi)

направените констатации през всеки период на изолация или на карантина;

д)

или да натовари компетентна лаборатория да извършва следкланичните изследвания, или да разполага с едно или няколко помещения, където тези изследвания могат да се извършват от компетентно лице под ръководството на правоспособен ветеринарен специалист;

е)

или да разполага с подходяща система или с инсталации на място, които позволяват подходящо отстраняване на мъртвите животни вследствие на болест или на евтаназия;

ж)

да си осигури с договор или юридически документ услугите на правоспособен ветеринарен специалист, одобрен от компетентния орган и подложен на неговия контрол, който:

i)

спазва mutatis mutandis условията, предвидени в член 14, параграф 3, буква В от Директива 64/432/ЕИО;

ii)

да се грижи подходящите мерки за надзор и за борба срещу заболеваемостта, пригодени към епидемиологичната ситуация на съответната страна, да бъдат одобрени от компетентния орган и прилагани от органа, института или центъра. Тези мерки включват:

план за годишно наблюдение, включително борбата срещу заразните болести на животните,

клинични, лабораторни и следкланични тестове на животните, заподозрени да се засегнати от болести, предавани чрез инфекция,

ваксиниране на животните, податливи на инфекциозните болести, в краен случай, изключително в съответствие със законодателството на Общността;

iii)

да се грижи всяка подозрителна смърт или наличието на всеки симптом, който насочва да се предполага, че животните са прихванали една или няколко от болестите, предвидени в приложения А и Б да се декларират незабавно на компетентния орган, ако тази болест е подложена за деклариране в засегнатата държава-членка;

iv)

да се грижи приетите животни да бъдат изолирани, ако е необходимо, в съответствие с изискванията на настоящата директива и, в краен случай, в съответствие с инструкциите на компетентния орган;

v)

да бъде отговорен за ежедневното спазване на изискванията на санитарната полиция от настоящата директива и на законодателството на Общността относно благосъстоянието на животните през време на транспорта и при отстраняването на животинските отпадъци;

з)

да задържа животни, предназначени за лабораторни опити, в съответствие с разпоредбите на член 5 от Директива 86/609/ЕИО.

2.

Одобрението се поддържа, ако са удовлетворени следните изисквания:

а)

помещенията се поставят под контрола на официален ветеринарен лекар, одобрен от компетентния орган, който:

i)

посещава помещенията на органа, института или на центъра, най-малко един път годишно;

ii)

контролира дейността на одобрения ветеринарен специалист и прилагането на плана за годишно наблюдение на болестите;

iii)

грижи се за спазването на разпоредбите на настоящата директива;

б)

единствено животните, които произхождат от други одобрени органи, институти или центрове, се приемат в предприятието в съответствие с разпоредбите на настоящата директива;

в)

официалният ветеринарен специалист проверява, че:

разпоредбите на настоящата директива се спазват,

резултатите от клиничните, следкланичните и лабораторни тестове върху животните не са открили никакъв показател за болестите, предвидени в приложения А и Б;

г)

органът, институтът или центърът запазва регистрите, предвидени в точка 1, буква г), след одобрение, за период най-малко от десет години.

3.

Въпреки това, чрез дерогация от член 5, параграф 1 от настоящата директива и на точка 2, буква г) от настоящото приложение, животните, включително маймуните (Simiae и Prosimiae), които не произхождат от орган, институт или от одобрен център, могат да бъдат въведени в орган, институт или одобрен център, при условие да бъдат предварително подложени на карантина под официален контрол и в съответствие с инструкциите, дадени от компетентния орган.

Що се отнася до маймуните (Simiae и Prosimiae) изискванията за карантина, определени в зоосанитарния международен кодекс на OIЕ — Международното бюро по епизоотиите (глава 2.10.1 и допълнение 3.5.1) се спазват.

За другите животни, подложени на карантина за болестите изброени в приложение А, съгласно точка 2, буква б) от настоящото приложение, периодът за карантина трябва да бъде най-малко тридесет дни.

4.

Животните, настанени в орган, институт или одобрен център, могат да напускат тези предприятия, само за да се преместят в орган, институт или одобрен център, разположен в същата или в друга държава-членка; обаче, ако животните нямат направление за орган, институт или одобрен център, те могат да напуснат тези предприятия само ако спазват изискванията, установени от компетентния орган, за да се избегне всеки риск от евентуално разпространение на болестта.

5.

Когато държава-членка се ползва с допълнителни гаранции по силата на законодателството на Общността, тя може да иска съответстващи допълнителни изисквания и сертифициране за чувствителните видове да бъдат наложени на органа, института или на одобрения център.

6.

Одобряването се прекратява, оттегля или се възстановява, частично или изцяло, в следните случаи:

а)

когато компетентният орган прецени, че изискванията, предвидени в точка 2 не се спазват, или когато се отнася до различно употребяване, необхванато от член 2 от настоящата директива, одобрението се прекратява или оттегля;

б)

в случай на уведомяване за подозрение доколкото се отнася до наличието на една от болестите, предвидени в приложение А или в приложение Б, компетентният орган прекратява одобрението на органа, института или на центъра, докато подозрението официално се отстрани. В зависимост от подозираната болест и от риска за нейното разпространение, прекратяването може да се прилага към цялото предприятие или единствено към някои категории животни, чувствителни към въпросната болест. Компетентният орган се грижи необходимите мерки да потвърдят или да отстранят подозрението и, за да избегнат всякакво разпространение на болестта, да бъдат взети в съответствие със законодателството на Общността относно мерките за борба срещу въпросната болест и за обмена на животни;

в)

когато подозираната болест е потвърдена, органът, институтът или центърът възвръща своето одобрение, само ако след пълното ликвидиране на болестта и на инфекциозните огнища в инсталациите, включително дезинфекция и адекватно почистване, предвидените условия в точка 1 от настоящото приложение, с изключение на тези изброени в точка 1, буква в), са отново изпълнени;

г)

компетентният орган информира Комисията за прекратяването, оттеглянето или възстановяването на одобрението на орган, институт или център.“

3.

Приложение Д към Директива 92/65/ЕИО се заменя със следния текст:

„ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Част 1

Image

Image

Част 2

Image

Image

Част 3

Image

Image


Top