Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0085

Директива 2002/85/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 година за изменение на Директива 92/6/ЕИО на Съвета относно монтирането и използването в рамките на Общността на устройства за ограничаване на скоростта за някои категории моторни превозни средства

OJ L 327, 4.12.2002, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 011 P. 49 - 50
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 011 P. 49 - 50
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 49 - 50

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/85/oj

07/ 11

BG

Официален вестник на Европейския съюз

49


32002L0085


L 327/8

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2002/85/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 5 ноември 2002 година

за изменение на Директива 92/6/ЕИО на Съвета относно монтирането и използването в рамките на Общността на устройства за ограничаване на скоростта за някои категории моторни превозни средства

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 71 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията (1),

като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет (2),

след консултация с Комитета на регионите,

като се произнесоха съгласно процедурата, предвидена в член 251 от Договора (3),

като имат предвид, че:

(1)

Безопасността на транспорта и екологичните въпроси, свързани с него, са извънредно важни за осигуряване на устойчива мобилност.

(2)

Използването на устройства за ограничаване на скоростта при най-тежкотоварните моторни превозни средства оказа положителен ефект за подобряване на сигурността на пътя. То също така допринесе за опазването на околната среда.

(3)

Директива 92/6/ЕИО на Съвета (4) предвижда изискванията относно монтирането и използването на ограничители на скоростта да могат, в зависимост от техническите възможности и опита на държавите-членки, впоследствие да бъдат разширени и да обхванат и лекотоварните моторни превозни средства.

(4)

Разширяването на приложното поле на Директива 92/6/ЕИО, така че да обхване и превозните средства с маса по-голяма от 3,5 тона, предназначени за превоз на товари или пътници, беше една от мерките, предвидени от Съвета в неговата Резолюция от 26 юни 2000 г. относно повишаването на пътната безопасност (5), съгласно Съобщението на Комисията от 20 март 2000 г. за приоритетните мерки, свързани с пътната безопасност в Европейския съюз.

(5)

Би следвало полето на приложение на Директива 92/6/ЕИО да бъде разширено, така че да обхване моторните превозни средства от категория M2, превозните средства от категория M3 с максимално тегло над 5 тона, но по-малко или равно на 10 тона, и превозните средства от категория N2.

(6)

Като се има предвид, че целта на предложените действия, по-специално изменението на разпоредбите на Общността относно монтирането и използването на устройствата за ограничаване на скоростта на някои категории тежкотоварни превозни средства, не може да бъде реализирана по задоволителен начин от държавите-членки, и че тя може, като се има предвид значимостта и последиците от предвидените действия, да бъде осъществена по по-добър начин на общностно равнище, то Общността може да вземе мерки съгласно принципа на субсидиарност, който е установен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, така както е дефиниран в посочения член, действието на настоящата директива се ограничава само до необходимото за постигането на тези цели.

(7)

Като се има предвид гореизложеното, Директива 92/6/ЕИО следва да бъде изменена.

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 92/6/ЕИО се изменя, както следва:

1)

Членове от 1 до 5 се заместват със следния текст:

„Член 1

За целите на настоящата директива под „моторно превозно средство“ се разбира превозно средство, което има двигател за задвижване, принадлежи към категория M2, M3, N2 или N3, предназначено е да се движи по шосе, има най-малко четири колела и е така конструирано, че да достига максимална скорост, която надвишава 25 км/ч.

Категориите M2, M3, N2 и N3 разширяват своя обхват, както е определено в приложение II към Директива 70/156/ЕИО (*).

Член 2

Държавите-членки взимат необходимите мерки, така че моторните превозни средства от категориите M2 и M3, съгласно член 1, да могат да се движат по шосе, само ако са оборудвани с устройство за ограничаване на скоростта, което е регулирано така, че скоростта им да не може да надвишава 100 км/ч.

Превозните средства от категория M3 с максимална маса надвишаваща 10 тона, които са регистрирани преди 1 януари 2005 г., могат да продължат да бъдат оборудвани с устройства, които са регулирани така, че максималната скорост да бъде 100 км/ч.

Член 3

1.   Държавите-членки вземат необходимите мерки, така че моторните превозни средства от категориите N2 и N3 да могат да се движат по шосе, само ако са оборудвани с устройство за ограничаване на скоростта, което е регулирано така, че скоростта им да не може да надвишава 90 км/ч.

2.   Държавите-членки имат право да изискват устройството за ограничаване на скоростта на превозните средства, регистрирани на тяхна територия и използвани изключително за превоз на опасни товари, да бъде регулирано така, че тези превозни средства да не могат да надвишават определена от тези органи максимална скорост, която е по-ниска от 90 км/ч.

Член 4

1.   По отношение на моторни превозни средства от категория M3 с максимална маса, надвишаваща 10 тона и моторни превозни средства от категория N3, членове 2 и 3 се прилагат за:

а)

превозните средства, регистрирани след 1 януари 1994 г., от 1 януари 1994 г.;

б)

превозните средства, регистрирани от 1 януари 1988 г. до 1 януари 1994 г.:

i)

от 1 януари 1995 г., ако това са превозни средства, които извършват както национални, така и международни превози;

ii)

от 1 януари 1996 г., ако това са превозни средства, които извършват изключително национални превози.

2.   За моторните превозни средства от категория M2, превозните средства от категория M3 с максимална маса, надвишаваща 5 тона, но която е по-малка или равна на 10 тона, и превозните средства от категория N2, членове 2 и 3 се прилагат най-късно от следните дати за:

а)

превозните средства, регистрирани след 1 януари 2005 г., от 1 януари 2005 г.

б)

превозните средства, които отговарят на пределните стойности, постановени в Директива 88/77/ЕИО (**), и са регистрирани между 1 октомври 2001 г. и 1 януари 2005 г.:

i)

от 1 януари 2006 г., ако това са превозни средства, които извършват както национални, така и международни превози,

ii)

от 1 януари 2007 г., ако това са превозни средства, които извършват изключително национални превози.

3.   Всяка държава-членка може да освободи от изискването за прилагане на членове 2 и 3 за период от максимум три години, считано от 1 януари 2005 г., превозните средства от категория M2 и категория N2 с максимална маса, надвишаваща 3,5 тона, но която е по-малка или равна на 7,5 тона, които са регистрирани в нейния национален регистър и не се движат на територията на друга държава-членка.

Член 5

1.   Посочените в членове 2 и 3 устройства за ограничаване на скоростта трябва да отговарят на техническите предписания, определени в приложението към Директива 92/24/EИО (***). Въпреки това всички превозни средства, които влизат в полето на действие на настоящата директива и които са регистрирани преди 1 януари 2005 г., могат да продължат да бъдат оборудвани с устройства за ограничаване на скоростта, които отговарят на техническите предписания, определени от компетентните национални органи.

2.   Устройствата за ограничаване на скоростта се монтират от работилници или организации, одобрени от държавите-членки.

(*)  Директива 70/156/ЕИО на Съвета от 6 февруари 1970 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки в областта на одобрение на тип на моторните превозни средства и техните ремаркета (ОВ L 42, 23.2.1970 г., стр. 1). Директива, последно изменена с Директива 2001/116/ЕО на Комисията (ОВ L 18, 21.1.2002 г., стр. 1)."

(**)  Директива 88/77/ЕИО на Съвета от 3 декември 1987 г. относно сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерките, които е необходимо да се предприемат срещу емисията на газообразни замърсители от дизеловите двигатели, предназначени за употреба в превозните средства (ОВ L 36, 9.2.1988 г., стр. 33). Директива, последно изменена с Директива 2001/27/ЕО на Комисията (ОВ L 107, 18.4.2001 г., стр. 10)."

(***)  Директива 92/24/ЕИО на Съвета от 31 март 1992 г. относно устройствата за ограничаване на скоростта или подобни бордови системи за ограничаване на скоростта на някои категории моторни превозни средства (ОВ L 129, 14.5.1992 г., стр. 154).“"

2)

Добавя се следният член:

„Член 6а

В рамките на програмата за действие с цел повишаване пътната безопасност в периода 2002—2010 г., Комисията оценява влиянието върху пътното движение и безопасност, което оказва регулирането на скоростта, предвидено от настоящата директива за устройствата за ограничаване на скоростта, използвани от превозните средства от категория M2 и превозните средства от категория N2 с максимално тегло по-малко или равно на 7,5 тона.

При необходимост Комисията представя подходящи предложения.“

Член 2

Държавите-членки въвеждат в действие необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива преди 1 януари 2005 г. Те незабавно уведомяват Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването й в Официален вестник на Европейските общности.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 5 ноември 2002 година.

За Европейския парламент

Председател

P. COX

За Съвета

Председател

T. PEDERSEN


(1)  ОВ С 270 Е, 25.9.2001 г., стр. 77.

(2)  ОВ C 48, 21.2.2002 г., стр. 47.

(3)  Становище на Европейския парламент от 7 февруари 2002 г. (все още непубликувано в Официален вестник), Обща позиция на Съвета от 25 юни 2002 г. (ОВ С 228 Е, 25.9.2002 г., стр. 14), Решение на Европейския парламент от 24 септември 2002 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(4)  ОВ L 57 от 2.3.1992 г., стр. 27.

(5)  ОВ C 218 от 31.7.2000 г., стр. 1.


Top