Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0478

Решение на Комисията от 20 юни 2002 година относно невключването на фентиновия ацетат в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и оттеглянето на разрешенията за продуктите за растителна защита, съдържащи това активно вещество (нотифицирано под номер C(2002) 2199)текст от значение за ЕИП.

OJ L 164, 22.6.2002, p. 41–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 036 P. 110 - 111
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 036 P. 110 - 111
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 036 P. 110 - 111
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 036 P. 110 - 111
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 036 P. 110 - 111
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 036 P. 110 - 111
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 036 P. 110 - 111
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 036 P. 110 - 111
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 036 P. 110 - 111
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 042 P. 120 - 121
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 042 P. 120 - 121
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 129 - 130

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/478/oj

03/ 42

BG

Официален вестник на Европейския съюз

120


32002D0478


L 164/41

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 20 юни 2002 година

относно невключването на фентиновия ацетат в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и оттеглянето на разрешенията за продуктите за растителна защита, съдържащи това активно вещество

(нотифицирано под номер C(2002) 2199)

(текст от значение за ЕИП)

(2002/478/EО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1), последно изменена с Директива 2002/18/ЕО на Комисията (2), и по-специално член 8, параграф 2, четвърта алинея от нея,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 3600/92 на Комисията от 11 декември 1992 г. относно определяне на подробни правила за изпълнението на първия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (3), последно изменен с Регламент (ЕО) № 2266/2000 (4), и по-специално член 7, параграф 3а, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО Комисията изпълнява работна програма за проверка на активните вещества, използвани в продуктите за растителна защита, които на 15 юли 1993 г. вече бяха на пазара. Подробни правила за изпълнението на тази програма бяха определени в Регламент (ЕИО) № 3600/92 на Комисията.

(2)

Регламент (ЕО) № 933/94 на Комисията от 27 април 1994 г. относно съставяне на списъка с активните вещества в продуктите за растителна защита и за определяне на държавите-членки докладчици относно прилагането на Регламент (ЕИО) № 3600/92 на Комисията (5), последно изменен с Регламент (ЕО) № 2230/95 (6), определи активните вещества, които следва да бъдат оценени в рамките на Регламент (ЕИО) № 3600/92, определи държавата-членка докладчик за оценката на всяко вещество и идентифицира производителите на всяко активно вещество, представили нотификация в срок.

(3)

Фентиновият ацетат е едно от деветдесетте активни вещества, посочени в Регламент (ЕО) № 933/94.

(4)

В съответствие с член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕИО) № 3600/92 на 11 ноември 1996 г. Обединеното кралство, като определена докладваща държава-членка, представи на Комисията доклада си за оценка на предоставената от нотификаторите информация в съответствие с член 6, параграф 1 от посочения регламент.

(5)

След получаването на доклада от докладващата държава-членка Комисията предприе консултации с експертите на държавите-членки, както и с основния нотификатор (Agrevo, понастоящем Aventis) в съответствие с член 7, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 3600/92.

(6)

Изготвеният от Обединеното кралство доклад за оценка беше прегледан от държавите-членки и Комисията в рамките на Постоянния фитосанитарен комитет. Това преглеждане приключи на 7 декември 2001 г. под формата на доклад на Комисията за преглед на фентиновия ацетат в съответствие с член 7, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 3600/92.

(7)

Оценките, извършени въз основа на предоставената информация, показват, че не може да се очаква при предложените условия на използване продуктите за растителна защита, съдържащи фентинов ацетат, да удовлетворяват по принцип изискванията, определени в член 5, параграф 1, букви а) и б) от Директива 91/414/ЕИО относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, по-специално по отношение сигурността за операторите, потенциално изложени на фентиновия ацетат и по отношение възможното му въздействие върху нецелеви организми.

(8)

Фентиновият ацетат поради това не следва да бъде включен в приложение I към Директива 91/414/ЕИО.

(9)

Следва да бъдат взети мерки, гарантиращи, че съществуващите разрешения за продуктите за растителна защита, съдържащи фентинов ацетат, ще бъдат оттеглени в определен срок и няма да бъдат подновявани и никакви нови разрешения няма да бъдат издавани.

(10)

Всеки гратисен период за ликвидиране, складиране, пускане на пазара и използване на съществуващите стокови запаси от продукти за растителна защита, съдържащи фентинов ацетат, разрешен от държавата-членка в съответствие с разпоредбите на член 4, параграф 6 от Директива 91/414/ЕИО, следва да се ограничи до период не по-дълъг от 12 месеца, за да се позволи използването на съществуващите стокови запаси за не повече от още един растежен сезон.

(11)

Настоящото решение не засяга никое действие, което Комисията може да предприеме на по-късен етап по отношение на това активно вещество в рамките на Директива 79/117/ЕИО на Съвета от 21 декември 1978 г. относно забраната за пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита, съдържащи някои активни вещества (7), последно изменена с Акта за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция.

(12)

Мерките, предвидените в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния фитосанитарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНЕ:

Член 1

Фентиновият ацетат не се включва като активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО.

Член 2

Държавите-членки осигуряват:

1.

разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи фентинов ацетат, да бъдат оттеглени в срок от шест месеца, считано от датата на приемане на настоящото решение;

2.

от датата на приемане на настоящото решение никакво разрешение за продукти за растителна защита, съдържащи фентинов ацетат, да не бъде издадено или подновено по силата на дерогацията, предвидена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО;

Член 3

Всеки гратисен период, предоставен от държава-членка в съответствие с разпоредбите на член 4, параграф 6 от Директива 91/414/ЕИО, следва да бъде възможно най-кратък и да не надхвърля осемнадесет месеца, считано от датата на приемане на настоящото решение.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 20 юни 2002 година.

За Комисията

David BYRNE

Член на Комисията


(1)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 55, 26.2.2002 г., стр. 29.

(3)  ОВ L 366, 15.12.1992 г., стр. 10.

(4)  ОВ L 259, 13.10.2000 г., стр. 27.

(5)  ОВ L 107, 28.4.1994 г., стр. 8.

(6)  ОВ L 225, 22.9.1995 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 33, 8.2.1979 г., стр. 36.


Top