Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D2455

Решение № 2455/2001/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2001 година за определяне на списък на приоритетните вещества в областта на политиката за водите и за изменение на Директива 2000/60/ЕОТекст от значение за ЕИП.

OJ L 331, 15.12.2001, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 006 P. 358 - 362
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 006 P. 358 - 362
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 006 P. 358 - 362
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 006 P. 358 - 362
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 006 P. 358 - 362
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 006 P. 358 - 362
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 006 P. 358 - 362
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 006 P. 358 - 362
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 006 P. 358 - 362
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 007 P. 249 - 253
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 007 P. 249 - 253
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 006 P. 78 - 82

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/2455/oj

15/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

249


32001D2455


L 331/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ № 2455/2001/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 20 ноември 2001 година

за определяне на списък на приоритетните вещества в областта на политиката за водите и за изменение на Директива 2000/60/ЕО

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 175, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията (1),

като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет (2),

след като се консултираха с Комитета на регионите,

като действаха съгласно процедурата, предвидена в член 251 от Договора (3),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 76/464/ЕИО на Съвета от 4 май 1976 г. относно замърсяването на водната околна среда на Общността, причинено от определени опасни вещества (4), и директивите, приети в тази връзка, представляват понастоящем основния инструмент на Общността за борба срещу изхвърлянето на опасни вещества от локални и дифузни източници.

(2)

Контролът от страна на Общността, предвиден в Директива 76/464/ЕИО, бе заменен, хармонизиран и доразвит по силата на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. относно установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (5) изпускането

(3)

Директива 2000/60/ЕО предвижда приемането на специфични мерки на ниво на Общността срещу замърсяването на водите от някои замърсители или групи замърсители, представляващи значителен риск за или чрез водната среда, по-специално рискове, на които са изложени водите, използвани за каптиране на питейна вода. Тези мерки имат за цел постепенно да намалят, а за приоритетните опасни вещества, определени от член 2, точка 30, изречение второ от Директива 2000/60/ЕО, да преустановят или премахнат изливането, и загубата им в срок от 20 години от приемането на тези мерки на ниво на Общността, с крайна цел, както е определено в контекста на изпълнението на целите на съответните международни споразумения, да се постигнат концентрации в морската околна среда, близки до стойностите на фона — за веществата, присъстващи в природата, и близки до нулата — за синтетичните вещества, произвеждани от човека. За приемането на тези мерки е необходимо изготвянето на списък на приоритетните вещества, включително приоритетните опасни вещества, който ще представлява приложение Х към Директива 2000/60/ЕО. Списъкът бе подготвен, като се държи сметка за препоръките, съдържащи се в член 16, параграф 5 от Директива 2000/60/ЕО.

(4)

Пълното премахване на изпускането, изливането и загубата от страна на всякакви източници не е възможно що се отнася до веществата, присъстващи в природата или зараждащи се при естествени процеси, като кадмия, живака и полицикличните ароматни въглеводороди. Този факт трябва да се отчита адекватно в процеса на изготвяне на съответните специфични директиви, а мерките трябва да се насочат към премахване на изливането, изпускането и загубите във водна среда на приоритетните опасни вещества, произлизащи от човешката дейност.

(5)

Директива 2000/60/ЕО предвижда в член 16, параграф 2 научно основана методология, позволяваща да се изберат приоритетните вещества въз основа на съществения риск, който представляват за или чрез водната среда.

(6)

Описаната в Директива 2000/60/ЕО методология позволява изключително практичен способ за прилагане на опростена процедура за оценка според риска, която почива на научни принципи и държи по-специално сметка за:

данните, отнасящи се до присъщата за съответното вещество опасност, и по-специално до екологичната му токсичност във водна среда и за токсичността му за човека чрез водата,

данни от наблюдения, доказващи широко заразяване на околната среда, и

други изпитани фактори, показващи възможността от широко заразяване на околната среда, между които обема на производство или обема на използване на разглежданото вещество и начините на приложението му.

(7)

На тази основа Комисията разви комбинирана система за определяне на приоритетите, включваща наблюдение и моделиране (процедура COMMPS), в сътрудничество с експерти от заинтересованите страни, по-специално Научния комитет за токсичност, екотоксичност и околна среда, държавите-членки, страните-членки на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), Европейската агенция по околната среда, европейските бизнес асоциации, включително асоциациите, представителки на малките и средните предприятия, и европейските организации за опазване на околната среда.

(8)

Комисията следва да включи в процедурата COMMPS страните, които са кандидатки за членство в Европейския съюз и особено онези от тях, чиято територия се пресича от река, пресичаща също територията на държава- членка или от приток на такава река.

(9)

Първоначален списък от 33 приоритетни вещества или групи вещества бе изготвен на базата на процедурата COMMPS след публичен и прозрачен дебат със заинтересованите страни.

(10)

Желателно е този списък да бъде приет без забавяне, с оглед да се позволи осъществяването в подходящо време и без прекъсване на контрола на Общността по отношение на опасните вещества съгласно стратегията, описана в член 16 от Директива 2000/60/ЕО, и по-специално предложените мерки за контрол, предвидени в член 16, параграф 6 и предложенията, отнасящи се до нормите за качество, предвидени в член 16, параграф 7 за постигане целите на директивата.

(11)

Списъкът от приоритетни вещества, приет съгласно настоящото решение, трябва да замести списъка вещества, фигуриращ в съобщението на Комисията до Съвета от 22 юни 1982 г. относно опасните вещества, които могат да бъдат включени в списък I от Директива 76/464/ЕИО на Съвета (6).

(12)

Съгласно член 16, параграф 3 от Директива 2000/60/ЕО, при идентифицирането на приоритетните опасни вещества се държи сметка за избора на вещества, посочени в съответните нормативни актове на Общността относно опасните вещества и в съответните международни споразумения. Опасните вещества са определени в тази директива като „вещества или групи вещества, които са токсични, устойчиви и акумулиращи се в живите организми и други вещества или групи вещества, които в еднаква степен се смятат за съмнителни“.

(13)

Съответните международни споразумения включват между другото Конвенцията Ospar за защита на морската среда на Североизточния Атлантик, Конвенцията Helcom за защита на морската среда в зоната на Балтийско море, Конвенцията от Барселона за защита на Средиземно море от замърсяване, конвенциите, приети в рамките на Международната морска организация, споразумението на ПОСООН за трайните органични замърсители и протокола за трайните органични замърсители на Конвенцията за трансграничното замърсяване на далечни разстояния на Икономическата комисия за Европа на ООН.

(14)

Подборът на приоритетните вещества и идентифицирането на приоритетните опасни вещества с цел определянето на мерки за борба срещу изливането, изпускането и загубите им ще допринесат за осъществяване целите на Общността и за спазване на ангажиментите ѝ по международните споразумения за защита на морските води, и по-специално за осъществяване на стратегията, отнасяща се до опасните вещества, приета по време на министерската среща Ospar през 1998 г. в рамките на Конвенцията за защита на морската среда на Североизточния Атлантик съгласно Решение 98/249/ЕО на Съвета (7).

(15)

При идентифицирането на приоритетните опасни вещества от списъка на приоритетните вещества следва особено да се държи сметка, inter alia, за опасните вещества, за които международните споразумения предвиждат постепенно преустановяване или прекратяване на изливането, изпускането или загубата им; по-специално опасните вещества, чието постепенно елиминиране е било признато в международните организации, между които Международната морска организация, ПОСООН или Икономическата комисия за Европа на ООН; опасните вещества, чието изливане, изпускане или загуба са предвидени в конвенцията Ospar, включително опасните вещества, идентифицирани от Dynamec селекция I (8) или III (9) на Ospar; опасните вещества, които се смятат за съмнителни, наравно с токсичните, трайните и биоакумулиращи се вещества; и тежките метали, включени в протокола за тежките метали на Споразумението за трансгранично замърсяване на атмосферата на далечно разстояние на Икономическата комисия за Европа на ООН и избраните за приоритетна дейност вещества в рамките на Ospar 1998 г. и 2000 г., които се смятат за съмнителни, наравно с токсичните, трайните и биоакумулиращи се вещества.

(16)

Ефикасността на мерките за очистване на водите налага Комисията да се стреми да синхронизира извършваните проучвания и достигнатите заключения в рамките на конвенцията Ospar и на процедурата COMMPS.

(17)

Процедурата COMMPS е замислена като динамичен инструмент за класиране на опасните вещества според приоритета, подлежащ на постоянно подобряване и развитие, с цел преразглеждане и адаптиране на първия списък приоритетни вещества най-късно до четири години след влизане в сила на Директива 2000/60/ЕО, а впоследствие поне на всеки четири години. За да се гарантира, че всички потенциално приоритетни вещества са взети предвид при следващия процес на подбор, необходимо е нито едно вещество да не бъде по принцип изключвано, да бъдат отчитани възможно най-пълните познания и в процеса на селекция да присъстват всички химически продукти и всички пестициди, предлагани на пазарите на ЕС, както и всички вещества, определени като „опасни“ от Ospar.

(18)

Ефикасността на процедурата COMMPS зависи до голяма степен от наличието на подходящи данни. Съществуващата нормативна база на Общността, отнасяща се до химическите вещества, се оказа твърде недостатъчна по отношение на данните. Целта на Директива 2000/60/ЕО може да бъде напълно осъществена само при условие, че преразглеждането на законодателството на Общността в областта на химическите вещества позволи да се получат изчерпателни данни.

(19)

Позоваването на процедурата COMMPS не изключва прибягването от страна на Комисията към методи за оценка на вредата от някои вещества, които вече са били изготвени или използвани за други мерки против замърсяването на околната среда.

(20)

Съгласно член 1, буква в) от Директива 2000/60/ЕО бъдещите преразглеждания на списъка на приоритетните вещества, посочени в член 16, параграф 4 от посочената директива, ще допринесат за прекратяване на изливането, изпускането и загубите на всички опасни вещества до 2020 г., като към този списък постепенно се добавят нови вещества.

(21)

Освен усъвършенстваната процедура COMMPS при преразглеждането и адаптирането на списъка на приоритетните вещества трябва по възможност да се взимат предвид резултатите от преразглежданията, предвидени в рамките на Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (10), Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета от 23 март 1993 г. за оценка и контрол на рисковете от съществуващите вещества (11) и Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пласирането на пазара на биоциди (12), както и евентуално други научни данни, получени при предвидените в съществуващите или нови директиви ревизии, по специално в рамките на законодателството по химическите продукти. С цел да се ограничат разходите следва да се избягва дублирането при тестване на веществата. При адаптиране на списъците трябва да се осигури възможност дадено вещество да преминава от по-горна към по-долна категория приоритет и обратно,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

С настоящото решение се приема списък на приоритетни вещества, включващ приоритетните опасни вещества, предвиден в член 16, параграфи 2 и 3 от Директива 2000/60/ЕО. Този списък, фигуриращ в приложение на настоящото решение, се добавя към Директива 2000/60/ЕО като приложение Х.

Член 2

Списъкът на приоритетните вещества, установен с настоящото решение, замества списъка на веществата, фигуриращ в Съобщението на Комисията от 22 юни 1982 г.

Член 3

За да се гарантира вземането предвид на всички потенциално приоритетни вещества, Комисията и държавите-членки следят за наличието на данните относно веществата и тяхното въздействие, изисквани за прилагане на процедурата COMMPS.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Член 5

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 20 ноември 2001 година.

За Европейския парламент

Председател

N. FONTAINE

За Съвета

Председател

A. NEYTS-UYTTEBROECK


(1)  ОВ C 177 Е, 27.6.2000 г., стр. 74 и

ОВ С 154 Е, 29.5.2001 г., стр. 117.

(2)  ОВ С 268, 19.9.2000 г., стр. 11.

(3)  Становище на Европейския парламент от 15 май 2001 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 8 октомври 2001 г.

(4)  ОВ L 129, 18.5.1976 г., стр. 23. Директива, последно изменена с Директива 2000/60/ЕО (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).

(5)  ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1.

(6)  ОВ С 176, 14.7.1982 г., стр. 3.

(7)  ОВ L 104, 3.4.1998 г., стр. 1.

(8)  Не неприсъщ биоразградим и log Kow (коефициент октанол-вода ≥5 или BCF (биоконцентрационен фактор) ≥5 000 и остра водна токсичност ≥0,1 mg/l или CMR, присъщ на бозайник (канцерогенност, мутагенност и токсичен за възпроизводство)

(9)  Не неприсъщ биоразградим и log Kow ≥4 или BCF≥500 и остра водна токсичност ≥1 mg/l или CMR, присъщ на бозайник.

(10)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2001/49/ЕО (ОВ L 176, 29.6.2001 г., стр. 61).

(11)  ОВ L 84, 5.4.1993 г., стр. 1.

(12)  ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ Х

СПИСЪК НА ПРИОРИТЕТНИТЕ ВЕЩЕСТВА В ОБЛАСТТА НА ВОДИТЕ (1)

 

CAS № (6)

EU № (7)

Име на приоритетното вещество

Идентифицирано като приоритетно опасно вещество

(1)

15972-60-8

240-110-8

Alachlor

 

(2)

120-12-7

204-371-1

Anthracene

(Х) (3)

(3)

1912-24-9

217-617-8

Atrazine

(Х) (3)

(4)

71-43-2

200-753-7

Benzenе

 

(5)

Няма

Няма

Вrom Difenyloeter (2)

Х (4)

(6)

7440-43-9

231-152-8

Cadmium и съединения на кадмия

Х

(7)

85535-84-8

287-476-5

C10-13-chloroalkanes (2)

Х

(8)

470-90-6

207-432-0

Chlorfenvinphos

 

(9)

2921-88-2

220-864-4

Chlorpyrifos

(Х) (3)

(10)

107-06-2

203-458-1

1,2- Dichloroetan

 

(11)

75-09-2

200-838-9

Dichlorometan

 

(12)

117-81-7

204-211-0

Di(2-etyloheksyl)phthalate (DEHP)

(Х) (3)

(13)

330-54-1

206-354-4

Diuron

(Х) (3)

(14)

115-29-7

204-079-4

Endosulfan

(Х) (3)

 

959-98-8

Няма

(alfa-endosulfan)

 

(15)

206-44-0

205-912-4

Fluoranthene (5)

 

(16)

118-74-1

204-273-9

Hexachlorobenzene

Х

(17)

87-68-3

201-765-5

Hexachlorobutadiene

Х

(18)

608-73-1

210-158-9

Hexachlorocyclohexane

Х

 

58-89-9

200-401-2

(gamma-isomer, Lindane)

 

(19)

34123-59-6

251-835-4

Isoproturon

(Х) (3)

(20)

7439-92-1

231-100-4

Lead и неговите съединения

(Х) (3)

(21)

7439-97-6

231-106-7

Mercury и неговите съединения

Х

(22)

91-20-3

202-049-5

Naphtalene

(Х) (3)

(23)

7440-02-0

231-111-4

Nickel и неговите съединения

 

(24)

25154-52-3

246-672-0

Nonylphenols

Х

 

104-40-5

203-199-4

(4-(para)-nonylophenol)

 

(25)

1806-26-4

217-302-5

Octylphenols

(Х) (3)

 

140-66-9

Няма

(para-tert-octylphenol)

 

(26)

608-93-5

210-172-5

Pentachlorobenzene

Х

(27)

87-86-5

201-778-6

Pentachlorophenol

(Х) (3)

(28)

Няма

Няма

Polyaromatic hydrocarbons

Х

 

50-32-8

200-028-5

((Benzo(a)pyrene)

 

 

205-99-2

205-911-9

(Benzo(b)fluoranthene)

 

 

191-24-2

205-883-8

(Benzo(g,h,i)perylene)

 

 

207-08-9

205-916-6

(Benzo(k)fluoranthene)

 

 

193-39-5

205-893-2

(Indeno(1,2,3-cd)pyrene)

 

(29)

122-34-9

204-535-2

Simazine

(Х) (3)

(30)

688-73-3

211-704-4

Tributyltin compounds

Х

 

36643-28-4

Няма

(Tributyltin-cation)

 

(31)

12002-48-1

234-413-4

Trichlorobenzenes

(Х) (3)

 

120-82-1

204-428-0

(1,2,4-Trichlorobenzene)

 

(32)

67-66-3

200-663-8

Trichloromethane (Chloroform)

 

(33)

1582-09-8

216-428-8

Trifluralin

(Х) (3)


(1)  Когато се включи група вещества, типични представители на същата група са отбелязани примерно (в скоби и без номер). Контролът ще се съсредоточи върху тези типични вещества, без да се изключва възможността за добавяне при нужда на други представители.

(2)  Тези групи вещества включват обикновено твърде голям брой съединения. В момента е невъзможно да се укажат подходящи примерни параметри.

(3)  Това приоритетно вещество е подложено на преразглеждане с оглед възможна идентификация като „приоритетно опасно вещество“. Комисията изпраща до Европейския парламент и Съвета предложение за окончателно класифициране на това вещество най-късно до 12 месеца след приемането на настоящия списък. Това преразглеждане засяга графика, предвиден в член 16 от Директива 2000/60/EO за предложенията на Комисията относно контрола.

(4)  Само Pentabromobiphenylether (CAS № 32534-81-9).

(5)  Fluoranthene фигурира в списъка само като индикатор на други, по-опасни полициклични ароматни въглеводороди.

(6)  Chemical Abstract Services.

(7)  EU №: Европейски инвентаризационен списък на съществуващите търговски химични вещества (EINECS) или Европейски списък на нотифицираните нови вещества (ELINCS).“


Top