EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0634

Решение на Комисията от 16 август 2001 година относно определяне на специални условия за внос на рибни продукти, които произхождат от Гвинея (нотифицирано под номер С(2001) 2525)Текст от значение за ЕИП.

OJ L 221, 17.8.2001, p. 50–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 039 P. 27 - 32
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 039 P. 27 - 32

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; отменен от 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/634/oj

03/ 39

BG

Официален вестник на Европейския съюз

27


32001D0634


L 221/50

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 16 август 2001 година

относно определяне на специални условия за внос на рибни продукти, които произхождат от Гвинея

(нотифицирано под номер С(2001) 2525)

(текст от значение за ЕИП)

(2001/634/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/493/ЕИО на Съвета от 22 юли 1991 г. относно определяне на ветеринарно-санитарните условия за производството и пускането на пазара на рибни продукти (1), последно изменена с Директива 97/79/ЕО (2), и по-специално член 11 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Експерт на Комисията направи посещение с цел инспекция в Гвинея, за да провери условията, при които рибните продукти се произвеждат, складират и изнасят за Общността.

(2)

Разпоредбите на законодателството на Гвинея относно ветеринарно-санитарната инспекция и контрола на рибните продукти може да се считат за еквивалентни на тези, определени в Директива 91/493/ЕИО.

(3)

По-специално „Direction nationale des pêches maritimes (DNPM) du Ministère de la pêche et de l'aquaculture“ може да извърши ефективна проверка на прилагането на действащото законодателство.

(4)

Въпреки това посещението с цел инспекция в Гвинея показа някои недостатъци на хигиените условия в предприятията, които преработват и подготвят рибните продукти. Бяха открити и пропуски в санитарния контрол на преработката и подготовката на рибните продукти. Поради това само рибни продукти, които не са преминали през операции, свързани с подготовка или преработка, освен охлаждане или замразяване, могат да бъдат разрешени за внос в Общността.

(5)

Редът и условията за получаване на здравен сертификат, посочени в член 11, параграф 4, буква а) от Директива 91/493/ЕИО, трябва да включват определянето на образец на сертификат, на минимални изисквания за езика/езиците, на които трябва да бъде съставен и статута на лицето, което е оправомощено да го подпише.

(6)

Съгласно член 11, параграф 4, буква б) от Директива 91/493/ЕИО върху опаковките на рибните продукти следва да се постави обозначение, посочващо името на страната, която не е държава-членка, и номера на одобрението/регистрационния номер на предприятието, кораба фабрика, хладилния склад или кораба с хладилни инсталации за замразяване по мястото на произход, с изключение на определени замразени продукти.

(7)

Съгласно член 11, параграф 4, буква в) от Директива 91/493/ЕИО трябва да се състави списък на одобрените предприятия, кораби фабрики или хладилни складове, както и списък на корабите с хладилни инсталации за замразяване, регистрирани в съответствие с точки 1—7 от приложение II към Директива 92/48/ЕИО на Съвета (3). Тези списъци трябва да се изготвят въз основа на съобщение на DNPM до Комисията. Следователно DNPM следва да осигури спазването на разпоредбите, определени за тази цел в член 11, параграф 4 от Директива 91/493/ЕИО.

(8)

DNPM предостави официални гаранции относно спазването на правилата, определени в глава V от приложението към Директива 91/493/ЕИО относно контрола на непреработени продукти и изпълнението на хигиенните изисквания, които са еквивалентни на тези, определени с настоящата директива.

(9)

Въпреки това посещението с цел инспекция показа някои недостатъци в процедурата, която се прилага от DNPM за одобрение/спиране на дейността на предприятия и кораби и поради това промяната на списъка с предприятията и корабите, от които се разрешава внос, ще изисква ново посещение с цел инспекция на място от експертите на Комисията.

(10)

Като се вземат предвид резултатите от посещението с цел инспекция, няма да се прилага по отношение на рибните продукти, внасяни от Гвинея, намаляването на честотата на физическите проверки, което се определя от Решение 94/360/ЕО на Комисията от 20 май 1994 г. относно намалената честота на физическите проверки, които трябва да се извършват на пратки с определени продукти при внос от трети страни съгласно Директива 90/675/ЕИО на Съвета (4).

(11)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния ветеринарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

„Direction nationale des pêches maritimes (DNPM) du Ministère de la pêche et de l'aquaculture“ e компетентният орган в Гвинея за проверка и удостоверяване съответствието на рибните продукти с изискванията на Директива 91/493/ЕИО.

Член 2

Рибни продукти с произход от Гвинея трябва да отговарят на следните условия:

1.

Те не трябва да са преминали през никаква процедура, свързана с подготовка или преработка, различна от охлаждане или замразяване.

2.

Всяка пратка трябва да се придружава от номериран оригинален здравен сертификат, който да е надлежно попълнен, подписан, с поставена дата и да се състои от един лист в съответствие с образеца в приложение А към настоящото решение.

3.

Продуктите трябва да идват от одобрени предприятия, кораби фабрики или хладилни складове или кораби с хладилни инсталации за замразяване, които са изброени в приложение Б към настоящото решение.

4.

С изключение на замразени рибни продукти в насипно състояние и предназначени за производството на консервирани храни, на всички опаковки трябва с незаличими букви да бъде отбелязана думата „ГВИНЕЯ“ и номерът на одобрението/регистрационния номер на предприятието, кораба фабрика, хладилния склад или кораба с хладилни инсталации за замразяване по мястото на произход.

Член 3

1.   Сертификатите, посочени в член 2, точка 1, трябва да бъдат съставени на поне един от официалните езици на държавата-членка, в която се извършват проверките.

2.   В сертификатите трябва да е посочено името, длъжността и подписа на представителя на НДМР, както и официалният ѝ печат, чийто цвят трябва да е различен от цвета на останалия текст.

Член 4

При внос на рибни продукти от Гвинея държавите-членки не прилагат по отношение на тези продукти намалена честота на физическите проверки, предвидени с Решение 94/360/ЕО.

Член 5

Приложение Б се изменя само съгласно резултатите от посещението с цел инспекция на място.

Член 6

Настоящото решение влиза в сила 60 дни след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Член 7

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 16 август 2001 година.

За Комисията

David BYRNE

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 24.9.1991 г., стр. 15.

(2)  ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 31.

(3)  ОВ L 187, 7.7.1992 г., стр. 41.

(4)  ОВ L 158, 25.6.1994 г., стр. 41.


ПРИЛОЖЕНИЕ А

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ Б

СПИСЪК НА ПРЕДПРИЯТИЯТА И КОРАБИТЕ

Номeр на одобрeниeто

Наименование

Град/регион

Одобрена граница

Категория

001/N/MPA/DNPM

Chaico 7 (Soguipi)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

КХИЗ

003/N/MPA/DNPM

Elini — S (Gregui-Peche)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

КХИЗ

004/N/MPA/DNPM

Thiangui 3 (Thiangui-Peche)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

КХИЗ

011/N/MPA/DNPM

Takamar 6 (Soguipi)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

КХИЗ

014/N/MPA/DNPM

Ettipesca 2 (Full Fish Trading Guinee)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

КХИЗ

015/N/MPA/DNPM

Ettipesca 3 (Full Fish Trading Guinee)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

КХИЗ

016/N/MPA/DNPM

Ettipesca 6 (Full Fish Trading Guinee)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

КХИЗ

017/N/MPA/DNPM

Albarka (Asti Peche)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

КХИЗ

018/N/MPA/DNPM

Figuereo 14 (Alamari)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

КХИЗ

020/N/MPA/DNPM

Espadeiro (Sopem-Guinee)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

КХИЗ

021/N/MPA/DNPM

Daniaa (Sipem-Guinee)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

КХИЗ

029/N/MPA/DNPM

Thiangui 1 (Thiangui-Peche)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

КХИЗ

030/N/MPA/DNPM

Thiangui 2 (Thiangui-Peche)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

КХИЗ

031/N/MPA/DNPM

Thiangui 5 (Thiangui-Peche)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

КХИЗ

032/N/MPA/DNPM

Sea Horse 1 (Thiangui-Peche)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

КХИЗ

033/N/MPA/DNPM

Sea Horse 2 (Thiangui-Peche)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

КХИЗ

034/N/MPA/DNPM

Snam 1 (Thiangui-Peche)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

КХИЗ

035/N/MPA/DNPM

Snam 2 (Thiangui-Peche)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

КХИЗ

036/N/MPA/DNPM

Inaara (Sipem-Guinee)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

КХИЗ

037/N/MPA/DNPM

Aroa (Sipem-Guinee)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

КХИЗ

041/N/MPA/DNPM

Mihalis (Guinee-Entreprise)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

КХИЗ

042/N/MPA/DNPM

Guetndar (Sip-Bourouma)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

КХИЗ

043/N/MPA/DNPM

Grecoland I (Grecoland Fishing Company)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

КХИЗ

050/N/MPA/DNPM

Gnalen (Josemar)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

КХИЗ

051/N/MPA/DNPM

Jeong IN No 15 (Ban-Ma Peche)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

КХИЗ

005/E/MPA/DNPM

Nicola Peche

KIPE

 

ПП

044/E/MPA/DNPM

Dauphin

ALMAMYA

 

ПП

045/E/MPA/DNPM

OK - Fishing

MADINA

 

ПП

046/E/MPA/DNPM

Progui

MADINA

 

ПП

047/E/MPA/DNPM

Jasmin - Trading House

YENGUEMA

 

ПП

048/E/MPA/DNPM

Sokaly - Peche

KAPORO

 

ПП

049/E/MPA/DNPM

Safri - Peche

BONFI

 

ПП


Top