Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1673

Регламент (ЕО) № 1673/2000 на Съвета от 27 юли 2000 година относно общата организация на пазарите на лен и на коноп за влакно

OJ L 193, 29.7.2000, p. 16–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 030 P. 131 - 137
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 030 P. 131 - 137
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 030 P. 131 - 137
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 030 P. 131 - 137
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 030 P. 131 - 137
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 030 P. 131 - 137
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 030 P. 131 - 137
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 030 P. 131 - 137
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 030 P. 131 - 137
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 034 P. 66 - 72
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 034 P. 66 - 72

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; отменен от 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1673/oj

03/ 34

BG

Официален вестник на Европейския съюз

66


32000R1673


L 193/16

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1673/2000 НА СЪВЕТА

от 27 юли 2000 година

относно общата организация на пазарите на лен и на коноп за влакно

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 36 и 37 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (3),

като взе предвид становището на Комитета на регионите (4),

като има предвид, че:

(1)

Управлението и развитието на общия пазар на селскостопански продукти трябва да се съпровождат с установяването на Обща селскостопанска политика. Тази политика трябва да включва, по-специално, обща организация на селскостопанските пазари, която може да приема различни форми в зависимост от продуктите.

(2)

Целта на Общата селскостопанска политика е да бъдат постигнати целите, определени в Договора. В случая на лена и на конопа, отглеждани за производство на влакна, в допълнение към разпоредбите относно плащанията за единица площ, определени с Регламент (ЕО) № 1251/1999 на Съвера от 17 май 1999 г. относно установяване на режим на подпомагане на производителите на някои полски култури (5) е необходимо да бъдат предвидени мерки за управление на вътрешния пазар, включващи помощи за първичните преработватели на слама от лен и коноп или за земеделските производители, които преработват сламата за своя сметка.

(3)

С цел да се гарантира, че сламата от лен и коноп е действително преработена, отпускането на помощи следва да бъде подчинено на някои условия, по-специално, на издаване на разрешително на първичните преработватели и поставяне на изискване към тези преработватели да изкупуват сламата по договор. Също така, с цел да се предотвратят възможните злоупотреби, помощите за преработката се отпускат единствено въз основа на преработката на сламата или от използването на влакната на пазара, в случай че земеделският производител е възложил преработката на суровината за своя сметка.

(4)

С цел да бъде избегнато неправилното използване на общностните фондове е целесъобразно да се изключи от право на помощи всеки преработвател или всеки земеделски производител, по отношение на когото се установи, че изкуствено е създал изискваните условия с цел да получи помощ и по този начин да се ползва от едно преимущество, несъответстващо на целите на режима на подпомагане, предназначен за преработката на слама.

(5)

Като се отчитат специфичните особености, присъщи, от една страна, на пазара на дълги ленени влакна и, от друга страна, на пазара на къси ленени влакна и на конопените влакна, е целесъобразно да се разграничат помощите за всяка една от двете категории получени влакна. За да се гарантира пълна степен на подпомагане, което да създаде условия за запазване на традиционното производство на дълги ленени влакна при условия, близки до тези, установени в Регламент (ЕИО) № 1308/70 на Съвета от 4 юли 1970 г. относно общата организация на пазарите в сектор лен и коноп (6), следва да бъде увеличен прогресивно размерът на помощите, така че да бъде отчетено постепенното намаление на помощите на хектар, отпускани на производителите съгласно Регламент (ЕО) № 1251/1999 и за премахване, след определен период, на помощите за къси ленени влакна. По отношение на късите ленени влакна и конопените влакна е необходимо да се определи размер на помощта, който, за известен период, да позволи взаимното адаптиране на получените нови продукти и на разкриващите се потенциални пазари. С цел насърчаването единствено на производството на качествени къси ленени влакна и конопени влакна е необходимо установяване на пределен процент на примеси и на развлакнени отпадъци, както и на преходни разпоредби, които да позволят на преработвателната промишленост да се приспособи към това изискване.

(6)

За да бъде отчетен специалният статут на традиционното производство на лен в някои райони на Нидерландия, Белгия и Франция, е необходимо да се отпусне допълнителна преходна помощ за първичните преработватели на слама по отношение на засегнатите райони.

(7)

За да бъде избегнато всякакво недобросъвестно увеличаване на количествата, допустими до помощи, държавите-членки следва да определят пределни количества въз основа на площите, от които се получава слама, предмет на договори за преработка или на други задължения.

(8)

За да бъдат ограничени разходите, произтичащи от прилагането на настоящия регламент, е необходимо да се установи стабилизиращ механизъм за всеки вид получени влакна, т.е. дълги ленени влакна, къси ленени влакна и конопени влакна. С оглед гарантирането на разумно равнище на производство на съответните продукти във всяка една от държавите-членки е необходимо да се определят пределни гарантирани количества за двата вида влакна, които да бъдат разпределени между държавите-членки под форма на гарантирани национални количества. Въпреки това, гарантираните национални количества се определят за късите ленени влакна и за конопените влакна само за период, необходим за адаптирането на новите продукти към пазара. Национално гарантираните количества се прилагат за помощта за преработване и не засягат режима, установен с Регламент № (ЕО) 1251/1999. Гарантираните национални количества се определят преди всичко, като се отчитат по-специално последните измерени средни площи, засети с текстилен лен и коноп, евентуално адаптирани на базата на тяхната реално продуктивна стойност, както и към съответния среден добив на влакна. По отношение на държавите-членки, чието реално производство е слабо, следва да бъдат взети мерки за общо количество, което да се определя по време на всяка пазарна година, така че да се даде възможност на въпросните държави-членки да адаптират и развият тяхното производство.

(9)

За да се позволи на държавите-членки да направят корекции между получените по този начин количества, следва да се определят условия за прехвърляне между гарантираните национални количества, разпределени на всяка държава-членка. Това прехвърляне на количества се извършва на базата на коефициент, гарантиращ бюджетна еквивалентност.

(10)

Произвеждащите държави-членки трябва да предприемат необходимите действия, за да гарантират правилното функциониране на помощите. Освен това, поради времето, необходимо за преработка на цялото количество слама, събрано в една пазарна година, следва да се въведат разпоредби за авансови плащания като контролна мярка.

(11)

Взет в своята съвкупност, режимът, регулиращ търговията с трети страни, трябва да позволява освобождаване от всякакви количествени ограничения и от всякакви такси, налагани на външните граници на Общността. Въпреки това, този механизъм може при изключителни обстоятелства да се окаже неправилен. С цел в подобни случаи да не бъде оставен общоевропейският пазар без защита срещу смущенията, които могат да произтекат от това, следва да бъде разрешено на Общността да предприеме незабавно всички необходими мерки. Тези мерки трябва да съответстват на задълженията, произтичащи от споразуменията на Световната търговска организация в областта на селското стопанство (7).

(12)

За да се избегне нарушаването на общата организация на пазара на коноп, предназначен за производство на влакна, поради отглеждането на незаконни конопени култури, е необходимо да се предвиди контрол на вноса на коноп и конопено семе, така че да се гарантира, че въпросните продукти предоставят известни гаранции по отношение на съдържанието на тетрахидроканабинол. Освен това, вносът на конопено семе, различно от семената за посев, трябва да бъде подчинен на режим на контрол, предвиждащ система за лицензиране на съответните вносители.

(13)

С развитието на пазара на лен и коноп, предназначени за производство на влакна, държавите-членки и Комисията си съобщават взаимно необходимата информация по прилагането на настоящия регламент.

(14)

Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент, се приемат в съответствие с Решение № 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяването на процедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (8).

(15)

Разходите, поети от държавите-членки във връзка със задълженията, произтичащи от прилагането на настоящия регламент, трябва да бъдат финансирани от Общността съгласно Регламент (ЕО) № 1258/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (9).

(16)

Общата организация на пазарите в сектор лен и коноп, определена в Регламент (ЕИО) № 1308/70, е била предмет на множество изменения, но вече не съответства на дълбоките промени, настъпили в сектора. При тези обстоятелства следва да бъдат отменени Регламент (ЕИО) № 1308/70 и Регламент (ЕИО) № 619/71 на Съвета от 22 март 1971 относно определяне на общи правила за отпускане на помощи за лен и коноп (10). Регламент (ЕИО) № 620/71 на Съвета от 22 март 1971 г. относно установяване на рамкови разпоредби за договорите, отнасящи се до продажбата на ленена и конопена слама (11), Регламент (ЕИО) № 1172/71 на Съвета от 3 юни 1971 г. относно установяване на общи разпоредби, отнасящи се до помощите за частно съхранение на ленени и конопени кълчища (12), Регламент (ЕИО) № 1430/82 на Съвета от 18 май 1982 г. относно въвеждане на ограничителни мерки за вноса на коноп и конопено семе и за изменение на Регламент (ЕИО) № 1308/70 по отношение на конопа (13), Регламент (ЕИО) № 2059/84 на Съвета от 16 юли 1984 г. относно определяне на общи правила за ограничителните мерки за вноса на коноп и конопено семе и за изменение на Регламент (ЕИО) № 619/71 по отношение на конопа (14), които се основават на Регламенти (ЕИО) № 1308/70 и (ЕИО) № 619/71, се отменят и заменят с новите разпоредби в настоящия регламент.

(17)

Преминаването от разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 1308/70 към разпоредбите, съдържащи се в настоящия регламент, има вероятност да създаде затруднения, които не са предвидени в настоящия регламент. За да може да се отговори на тази вероятност, е необходимо да се позволи на Комисията да вземе необходимите преходни мерки. Следва също да се разреши на Комисията да решава специфични практически проблеми.

(18)

Като се вземе предвид датата на влизане в сила на настоящия регламент, е необходимо да бъдат предвидени специални мерки за пазарната година 2000—2001 г. За тази цел действащият режим по време на пазарната година 1999—2000 г. следва да продължи да се прилага до 30 юни 2001 г. Въпреки това, размерите на помощта трябва да се определят от Комисията в зависимост от възможностите на бюджета, веднага след като съответните площи бъдат определени достоверно и бъде определен нулев размер за финансиране на мерките за насърчаване на използването на ленени кълчища.

(19)

С оглед оценката на резултатите от новите мерки Комисията ще представи на Европейския парламент и на Съвета доклади, отнасящи се, от една страна, през 2003 г. до националните гарантирани количества и максималния процент на примеси и развлакнени отпадъци по късите ленени влакна и конопените влакна и, от друга страна, през 2005 г. до отражението на помощите върху преработката и на допълнителните помощи върху производителите и пазарите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Общата организация на пазарите в сектора на лен и коноп, предназначени за производството на влакна, включва режим на вътрешен пазар и на търговия с трети страни. Общата организация се отнася до следните продукти:

Код по КН

Наименование на стоките

5301

Необработен или обработен лен, но непреден; дреб и отпадъци от лен (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)

5302

Коноп (Cannabis sativa L.), необработен или обработен, но непреден; дреб и отпадъци от коноп (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)

2.   По смисъла на настоящия регламент:

а)

„земеделски производител“ е земеделският производител, определен в член 10, буква а) от Регламент (ЕО) № 1259/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно установяване на общи правила за схемите за пряко подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика (15);

б)

„лицензиран първичен преработвател“ е физическо или юридическо лице или обединение на физически или юридически лица, независимо от техния правен статут съгласно националното законодателство или законодателството на техните членове, които са били лицензирани от компетентния орган на държавата-членка, на чиято територия са разположени съоръженията, предназначени за производство на ленени и конопени влакна.

3.   Настоящият регламент се прилага, без да се засягат разпоредбите, установени с Регламент (ЕО) № 1251/1999.

ДЯЛ I

Вътрешен пазар

Член 2

1.   Въвежда се помощ за преработка на слама от лен и коноп, предназначени за производството на влакна.

Помощта се отпуска за лицензиран първичен преработвател на базата на количеството влакна, действително получени от слама, за които е сключен договор за покупко-продажба със земеделски производител.

Въпреки това:

а)

в случай че лицензираният първичен преработвател и земеделският производител са едно и също лице, договорът за покупко-продажба се заменя с поемане на задължение от заинтересованата страна да извършва самостоятелно съответната преработка;

б)

в случай че земеделският производител запазва собствеността върху сламата, която се преработва по договор от лицензиран първичен преработвател, и докаже, че е предложил получените влакна на пазара, помощта се отпуска на земеделския производител.

2.   Не се изплащат помощи на лицензирани първични преработватели или на земеделски производители, за които се установи, че изкуствено са създали условията за получаване на помощи, като по този начин са се възползвали от предимства, несъответстващи на целите на настоящия режим.

3.   Размерът на помощта за преработка на тон влакна се определя, както следва:

а)

по отношение на дългите ленени влакна:

100 EUR за пазарната година 2001—2002 г.,

160 EUR за пазарните години 2002—2003 г., 2003—2004 г., 2004—2005 г. и 2005—2006 г.,

200 EUR, считано от пазарната година 2006—2007 г.;

б)

по отношение на късите ленени влакна и конопените влакна, съдържащи не повече от 7,5 % примеси и развлакнени отпадъци: 90 EUR за пазарните години 2001—2002 г. до 2005—2006 г.;

Въпреки това, за пазарните години 2001—2002 г. до 2003—2004 г. държавата-членка може, въз основа на традиционните пазари, също да реши да отпусне помощи:

за късите ленени влакна, съдържащи между 7,5 % и 15 % примеси и развлакнени отпадъци,

за конопените влакна, съдържащи между 7,5 % и 25 % примеси и развлакнени отпадъци.

В тези случаи държавата-членка отпуска помощи по отношение на количество, което не може да надвишава произведеното количество въз основа на 7,5 % съдържание на примеси и развлакнени отпадъци.

4.   Количествата влакна, допустими до помощ, се ограничават в зависимост от площите, които са били предмет на един от договорите или на задълженията по параграф 1.

Посочените в първа алинея ограничения се определят от държавите-членки по такъв начин, че да бъдат спазени гарантираните национални количества съгласно член 3.

5.   По искане на лицензиран първичен преработвател се изплаща аванс от помощта на базата на количеството получени влакна.

Член 3

1.   Определя се максимално гарантирано количество от 75 250 тона на пазарна година за дълги ленени влакна, разпределено между държавите-членки, под формата на гарантирани национални количества. Количеството се разпределя, както следва:

13 800 тона за Белгия,

300 тона за Германия,

50 тона за Испания,

55 800 тона за Франция,

4 800 тона за Нидерландия,

150 тона за Австрия,

50 тона за Португалия,

200 тона за Финландия,

50 тона за Швеция,

50 тона за Обединеното кралство.

2.   Определя се максимално гарантирано количество от 135 900 тона за пазарна година за късите ленени влакна и за конопените влакна, по отношение на които могат да бъдат отпускани помощи. Количеството се разпределя, както следва:

а)

националните гарантирани количества за държавите-членки са следните:

10 350 тона за Белгия,

12 800 тона за Германия,

20 000 тона за Испания,

61 350 тона за Франция,

5 550 тона за Нидерландия,

2 500 тона за Австрия,

1 750 тона за Португалия,

2 250 тона за Финландия,

2 250 тона за Швеция,

12 100 тона за Обединеното кралство.

б)

5 000 тона се разпределят като гарантирани количества за всяка пазарна година между Дания, Гърция, Ирландия, Италия и Люксембург. Въпросното разпределение се определя в зависимост от площите, предмет на един от договорите или на задълженията съгласно член 2, параграф 1.

Националните гарантирани количества за къси ленени влакна и за конопени влакна, намалени, където е приложимо, в съответствие с параграф 5 от настоящия член, спират да се прилагат, считано от пазарната година 2006—2007 г.

3.   В случай че влакната, получени в една държава-членка, произхождат от слама, произведена в друга държава-членка, съответните количества влакна се приспадат от националните гарантирани количества на държавата-членка, в която е събрана реколтата слама. Помощта се изплаща от държавата-членка, в която приспадането на съответното национално гарантирано количество е било извършено.

4.   Държавите-членки, които пожелаят това, могат да прехвърлят помежду си, еднократно преди 30 юни 2001 г., част от техните национални гарантирани количества, посочени в параграфи 1 или 2, коригирани при необходимост в съответствие с параграф 5. В този случай държавите-членки информират Комисията, която съответно уведомява останалите държави-членки.

5.   Всяка държава-членка може да прехвърли част от нейното гарантирано национално количество, посочено в параграф 1, към гарантираното национално количество, посочено в параграф 2, и обратно.

Прехвърлянията, посочени в първа алинея, се извършват в съотношение един тон дълги ленени влакна към 2,2 тона къси ленени влакна и конопени влакна.

Помощите за преработката се отпускат единствено по отношение на количествата, посочени съответно в параграфи 1 и 2, коригирани в съответствие с първите две алинеи на настоящия параграф и параграф 4.

Член 4

До пазарната година 2005—2006 г. допълнителна помощ се отпуска на лицензирани първични преработватели по отношение на площите, засети с лен в зони I и II, описани в приложението, и на производството на слама от тях, което е предмет на:

договор за покупко-продажба или задължения съгласно член 2, параграф 1 и

помощ за преработка в дълги влакна.

Размерът на допълнителната помощ е 120 EUR на хектар в зона I и 50 EUR на хектар в зона II.

ДЯЛ II

Търговия с трети страни

Член 5

1.   Разпоредбите на настоящия член се прилагат, без да се засягат по-ограничителните разпоредби, установени от държавите-членки в изпълнение на Договора и задълженията, произтичащи от споразуменията на Световната търговска организация относно земеделието.

2.   Целият внос на коноп от трети страни е подчинен на издаване на разрешително при следните условия:

необработеният коноп, попадащ под код по КН № 5302 10 00, трябва да отговаря на изискванията, установени в член 5а от Регламент (ЕО) № 1251/1999,

сортовите семена на конопа, предназначени за засяване, попадащи под код по КН № 1207 99 10, трябва да се придружават от доказателства, че съдържанието на тетрахидроканабинол в тях не превишава определеното в член 5а от Регламент (ЕО) № 1251/1999,

конопени семена, различни от семена за посев, попадащи под код по КН № 1207 99 91, могат да бъдат внасяни единствено от вносители, лицензирани от държавата-членка, за да се гарантира, че тези семена не са предназначени за посев.

Вносът в Общността на продуктите, посочени в първо и второ тире, подлежи на проверки, за да се установи дали условията на настоящия член са били спазени.

Член 6

Освен ако не е предвидено друго в настоящия регламент или в разпоредби, приети съгласно настоящия регламент, следните действия се забраняват в търговията с трети страни:

налагането на каквато и да било такса с равностоен ефект на мито,

прилагането на каквото и да било количествено ограничение или мерки с равностоен ефект.

Член 7

1.   Ако, по причина на вноса или износа, общностният пазар на един или няколко от продуктите, посочени в член 1, параграф 1, бъде засегнат или застрашен от сериозни смущения, които има вероятност да изложат на риск целите, установени в член 33 от Договора, могат да бъдат прилагани подходящи мерки в търговията с трети страни, докато бъдат отстранени смущенията или заплахата от такива смущения бъде прекратена.

Съветът, с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията, определя общите правила за прилагане на разпоредбите на настоящия параграф и определя обстоятелствата и границите, в които държавите-членки могат да приемат защитни мерки.

2.   В случай че ситуацията, посочена в параграф 1, възникне, Комисията, по искане на държава-членка или по собствена инициатива, взема решение относно необходимите мерки, които се съобщават на държавите-членки и се прилагат незабавно. Ако Комисията бъде сезирана с молба от дадена държава-членка, тя взема решение в срок от три работни дни от получаването на молбата.

3.   Решението на Комисията може да бъде отнесено до Съвета от всяка държава-членка в срок до три работни дни от датата, на която решението ѝ е било съобщено. Съветът се събира на заседание незабавно. Съветът може да измени или отмени с квалифицирано мнозинство въпросната мярка в срок от един месец, считано от датата, на която въпросът е бил отнесен до Съвета.

4.   Разпоредбите на настоящия член се прилагат предвид задълженията, които произтичат от споразуменията, сключени в съответствие с член 300, параграф 2 от Договора.

ДЯЛ III

Общи разпоредби

Член 8

Освен ако не е предвидено друго в настоящия регламент, членове 87, 88 и 89 от Договора се прилагат за производството и търговията с продуктите, изброени в член 1, параграф 1 от настоящия регламент.

Член 9

Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент, отнасящи се до условията, цитирани по-долу, се приемат в съответствие с процедурата на управление, посочена в член 10, параграф 2. Тези мерки включват по-специално:

условията за лицензиране на първични преработватели,

условията, които трябва да бъдат спазени от лицензираните преработватели по отношение на договорите за покупко-продажба и задълженията по член 2, параграф 1,

условията, които трябва да бъдат спазени от земеделските производители в случаите съгласно член 2, параграф 1, буква б),

критериите, които трябва да бъдат спазени, от една страна, за дългите ленени влакна и, от друга страна, за късите ленени влакна и конопените влакна,

методите за изчисляване на количествата, за които се прилагат помощите в случаите съгласно член 2, параграф 3, буква б), втора алинея,

условията за отпускане на помощи и аванси, и по-специално по отношение на доказателствата за преработка на слама,

условията, които трябва да бъдат спазени, при определяне на ограниченията съгласно член 2, параграф 4,

разпределението на количеството от 5 000 тона съгласно член 3, параграф 2, буква б),

условията за прехвърляне между националните гарантирани количества съгласно член 3, параграф 5,

условията за отпускане на допълнителна помощ съгласно член 4.

Освен това мерките могат да се отнасят до всякакви мерки за инспекция, необходими за защита на финансовите интереси на Общността, срещу измами и другите нередности.

Член 10

1.   Комисията се подпомага от Управителния комитет за естествените влакна (оттук нататък наричан „Комитетът“).

2.   В случай на позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО.

Периодът, предвиден в член 4, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на един месец.

3.   Комитетът може да разгледа всеки въпрос, поставен от неговия председател, както по негова инициатива, така и по искане на представител на държава-членка.

4.   Комитетът приема свой процедурен правилник.

Член 11

Регламент (ЕО) № 1258/1999 и разпоредбите, приети за неговото прилагане, се прилагат за продуктите, посочени в член 1, параграф 1 от настоящия регламент.

ДЯЛ IV

Преходни и заключителни разпоредби

Член 12

1.   За пазарната година 2000—2001 г. размерът на помощите, отпускани за лен и коноп, произведени в Общността, се определя най-късно до 31 октомври 2000 г. в съответствие с процедурата, установена в член 10, параграф 2.

Този размер се определя като към размера, който е сила за пазарната година 1999—2000, се прилага коефициент, равен на съотношението между:

средния разход на хектар, съответстващ на 88 милиона EUR общо за всички площи, определени в декларациите за културите, и

средния разход от 721 EUR на хектар, определен за пазарната година 1999—2000.

Въпреки това размерът на помощта за пазарната година 2000—2001 г. не може да надвишават размера на помощта, определена за пазарната година 1999—2000 г.

2.   За пазарната година 2000—2001 г. сумата, която се удържа от помощта за лена, предназначена за финансирането на мерките в подкрепа на използването на ленени кълчища, се определя на 0 евро на хектар.

3.   Пазарната година 2000—2001 г. завършва на 30 юни 2001 г.

Член 13

Регламенти (ЕИО) № 1308/70, (ЕИО) № 619/71, (ЕИО) № 620/71, (ЕИО) № 1172/71, (ЕИО) № 1430/82 и (ЕИО) № 2059/84 се отменят, считано от 1 юли 2001 г.

Член 14

Комисията приема съгласно процедурата, установена в член 10, параграф 2:

мерките, необходими за улесняване на прехода от разпоредбите от Регламенти (ЕИО) № 1308/70 и (ЕИО) № 619/71 към тези в настоящия регламент,

мерките, необходими за решаване на специфични практически проблеми. Тези мерки, ако са надлежно обосновани, могат да предвиждат дерогации от някои от разпоредбите на настоящия регламент.

Член 15

1.   Най-късно до 31 декември 2003 г. Комисията представя пред Европейския парламент и Съвета доклад, при необходимост придружен с предложения относно тенденциите в производството в различните държави-членки и относно отражението на реформата в общата организация на пазара върху новите пазари и икономическата функционалност на сектора. В доклада се разглежда и максималният процент на примеси и развлакнени отпадъци, приложими за късите ленени влакна и за конопените влакна.

Докладът служи при необходимост като основа на ново разпределение и възможно увеличение на гарантираните национални количества. Комисията взема предвид и равнището на производство, капацитета на преработка и появата на нови пазари.

2.   През 2005 г. Комисията представя пред Европейския парламент и пред Съвета доклад относно помощите за преработка, при необходимост придружен с предложения.

Докладът съдържа оценка за отражението на помощта върху преработката по-специално относно:

положението на производителите по отношение на отглежданите площи и цените, които получават от тях,

тенденциите на пазарите на текстилни влакна и развитието на нови продукти,

преработвателната промишленост.

Докладът посочва, с оглед алтернативната продукция, дали промишлеността е в състояние да функционира съгласно определената ориентация. Докладът разглежда и възможността за въвеждане на постоянна помощ, след пазарната година 2005—2006 г., за преработката на тон къси ленени влакна и конопени влакна, и допълнителна помощ на хектар за лен, посочена в член 4.

Член 16

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Членове 1—11 се прилагат от началото на пазарната 2001—2002 г.

Регламенти (ЕИО) № 1308/70 и (ЕИО) № 619/71 остават в сила за пазарните години 1998—1999 г., 1999—2000 г. и 2000—2001 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 юли 2000 година.

За Съвета

Председател

H. VÉDRINE


(1)  ОВ С 56 Е, 29.2.2000 г., стр. 19.

(2)  Становище от 6 юли 2000 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ С 140, 18.5.2000 г., стр. 3.

(4)  Становище от 14 юни 2000 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(5)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1672/2000 (ОВ L 193, 29.7.2000 г., стр. 13).

(6)  ОВ L 146, 4.7.1970 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2702/1999 (ОВ L 327, 14.12.1999 г., стр. 7).

(7)  ОВ L 336, 23.12.1994 г., стр. 22.

(8)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(9)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 103.

(10)  ОВ L 72, 26.3.1971 г., стр. 2. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1420/98 (ОВ L 19, 4.7.1998 г., стр. 7).

(11)  ОВ L 72, 26.3.1971 г., стр. 4. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 713/95 (ОВ L 73, 1.4.1995 г., стр. 16).

(12)  ОВ L 123, 5.6.1971 г., стр. 7.

(13)  ОВ L 162, 12.6.1982 г., стр. 27. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 3290/94 (ОВ L 349, 13.12.1994 г., стр. 105).

(14)  ОВ L 191, 19.7.1984 г., стр. 6. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 3290/94.

(15)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 113.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗОНИ, ДОПУСКАНИ ДО ПОМОЩТА, ПОСОЧЕНА В ЧЛЕН 4

ЗОНА I

1.

Територията на Нидерландия.

2.

Следните белгийски общини: Assenede, Beveren-Waas, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De Panne, Diksmuide (без Vladslo и Woumen), Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oudenburg, Sint-Gillis-Waas (само Meerdonk), Sint-Laureins, Veurne и Zuienkerke.

ЗОНА II

1.

Белгийските общини, различни от посочените в зона I.

2.

Следните френски общини:

департамент Nord,

общините Béthune, Lens, Calais, Saint-Omer и кантон Marquise в департамент Pas-de-Calais,

общините Saint-Quentin и Vervins в департамент Aisne,

общините Charleville-Mézières в департамент Ardennes.


Top