Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1159

Регламент (EО) № 1159/2000 на Комисията от 30 май 2000 година относно мерките за информация и публичност, които да се предприемат от държавите-членки относно помощта, предоставяна от структурните фондове

OJ L 130, 31.5.2000, p. 30–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 115 - 121
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 115 - 121
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 115 - 121
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 115 - 121
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 115 - 121
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 115 - 121
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 115 - 121
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 115 - 121
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 115 - 121
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 001 P. 22 - 28
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 001 P. 22 - 28

No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2007; отменен от 32006R1828

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1159/oj

14/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

22


32000R1159


L 130/30

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1159/2000 НА КОМИСИЯТА

от 30 май 2000 година

относно мерките за информация и публичност, които да се предприемат от държавите-членки относно помощта, предоставяна от структурните фондове

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (EО) № 1260/1999 на Съвета от 21 юни 1999 г. за определяне на общите разпоредби относно структурните фондове (1), и по-специално член 53, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 46 от Регламент (EО) № 1260/1999 изисква предприемане на мерки за информация и публичност относно помощта, предоставяна от структурните фондове.

(2)

Член 34, параграф 1, буква з) от Регламент (EО) № 1260/1999 постановява, че отговорността за спазване на изискванията за изготвяне и разпространяване на информация се носи от управляващия орган, натоварен с осъществяването на пакета структурна помощ.

(3)

Член 46, параграф 2 от Регламент (EО) № 1260/1999 определя, че управляващият орган носи отговорност за разпространяването на информация за пакета структурна помощ, и по-специално за това да информира потенциалните крайни бенефициери, търговски и професионални субекти, икономическите и социалните партньори, органите, които насърчават равнопоставеността между мъже и жени и неправителствените организации относно възможностите, които предлага съответната помощ, както и за това да информира обществеността за ролята на Общността при оказването на съответната помощ и за резултатите от нея.

(4)

Член 46, параграф 3 изисква от държавите-членки да се консултират с Комисията и ежегодно да я информират за инициативите, предприемани във връзка с мерките за информация и публичност.

(5)

Член 18, параграф 3 и член 19, параграф 4 от Регламент (EО) № 1260/1999 предвиждат комплектната програмна документация за всяка една програма за действие или единен документ за програмиране да включва мерките, предвидени за разпространяване на информация за помощта в съответствие с член 46.

(6)

Член 35, параграф 3, буква д) от Регламент (EО) № 1260/1999 задължава Комитетите за мониторинг да разглеждат и приемат годишните и окончателни доклади за помощта преди препращането им в Комисията, а член 37, параграф 2 на същия регламент изисква докладите да отразяват стъпките, предприети от управляващия орган и от Комитетите за мониторинг за гарантиране на качеството и ефективността на мерките, предприети за разпространяване на информация за помощта. Член 40, параграф 4 предвижда, по-специално възможността при поискване резултатите от оценката за постигнатото да се предоставят на обществеността, като по отношение на междинните оценки, подлежащи на извършване не по-късно от 31 декември 2003 г., като за това е необходимо съгласието на Комитета за мониторинг.

(7)

Решение 94/342/ EО на Комисията от 31 май 1994 г. относно мерките, които държавите-членки следва да предприемат за изготвяне и разпространяване на информация за помощта, оказвана чрез структурните фондове и Финансовия инструмент за ориентиране на рибарството (ФИОР) (2) продължава да е в сила по отношение на помощ, отпусната в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2052/88 на Съвета от 24 юни 1988 г. относно задачите на структурните фондове, тяхната ефективност, координиране на дейностите както помежду им, така и с операциите на Европейската инвестиционна банка и другите съществуващи финансови инструменти (3), според последните изменения и допълнения с Регламент (EО) № 3193/94 (4), както и в съответствие с регламентите, приети във връзка с прилагането на настоящия регламент.

(8)

Настоящият регламент е съгласуван с Комитета, посочен в член 147 от Договора, с Комитета по селскостопански структури и развитие на селските райони и с Комитета по структурите на рибното стопанство и аквакултурите. Мерките, предвидени в настоящия регламент, са съобразени със становището на Комитета за развитие и сближаване на регионите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Детайлните разпоредби относно изготвяне и разпространяване на информация за помощта, предоставяна чрез структурните фондове в съответствие с Регламент (EО) № 1260/1999, са изложени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 май 2000 година.

За Комисията

Michel BARNIER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 161, 26.6.1999 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 152, 18.6.1994 г., стр. 39.

(3)  ОВ L 185, 15.7.1988 г., стр. 9.

(4)  ОВ L 337, 24.12.1994 г., стр. 11.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРАВИЛА ЗА ИЗГОТВЯНЕ И РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОМОЩТА, ПРЕДОСТАВЯНА ЧРЕЗ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ

1.   Общи принципи и задачи

С изготвянето и разпространяването на информация за помощта, предоставяна чрез структурните фондове, се цели по-добра осведоменост на обществеността, по-голяма прозрачност около дейностите на Европейския съюз, както и изграждане на цялостна картина за въпросната помощ във всички държави-членки. Изготвя се и се разпространява информация за всички дейности, подпомагани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието, секция „Ориентиране“ или Финансовия инструмент за ориентиране на рибарството.

Описаните по-долу мерки за информация и публичност се отнасят до описаните в Регламент (EО) № 1260/1999 Рамкови програми за подкрепа от Общността (РППО), програми за действие, единни програмни документи (ЕПД) и програми за инициативи на Общността.

Управляващият орган, натоварен с усвояването на помощта, носи отговорност за разпространяването на информация за него на место. Разпространяването на информация се осъществява в сътрудничество с Европейската комисия, която следва да бъде информирана за мерките, предприемани в тази насока.

Компетентните национални и регионални власти предприемат всички необходими административни стъпки за подсигуряване на ефективното прилагане на съответните мерки и за осъществяване на сътрудничеството с Комисията.

2.   Цели при изготвянето и разпространяването на информация и целеви групи

Целта на мерките за информация и публичност е:

2.1.   да се информират потенциалните и крайни бенефициери, както и

регионалните и местни власти и другите компетентни обществени власти,

търговските организации и бизнес среди,

икономическите и социални партньори,

неправителствените организации, по-специално органите, ангажирани с насърчаване на равнопоставеността между мъже и жени и органите, работещи за опазване и подобряване на околната среда,

изпълнители и поддръжници на проектите,

относно възможностите, които предлага съвместното помощ на Европейския съюз и на държавите-членки с цел да се гарантира прозрачността на това помощ;

2.2.   да се информира обществеността за ролята, която играе Европейският съюз съвместно с държавите-членки при отпускането на помощта и за резултатите от нея.

3.   Осъществяване на мерки за информация и публичност

3.1.   Общи разпоредби

3.1.1.   Подготовка на мерките

Мерките за информация и публичност се представят под формата на комуникационен план за действие, съответно за всяка индивидуална програма за действие и всеки единен документ за програмиране (ЕДП). По целесъобразност, такива планове може да се представят и за РППО. Отговорност за изпълнение на плана носи управляващият орган.

Всеки комуникационен план за действие включва:

цели и целеви групи,

съдържание и стратегия на произтичащите от него мерки за информация и публичност, като се описват предлаганите мерки по всяка една от целите на отделните фондове,

индикативен бюджет,

административните отдели или органи, натоварени с изпълнението,

критерии, според които ще се оценяват предприетите мерки.

Комуникационният план за действие се прилага в комплектната програмна документация в съответствие с член 18, параграф 3, буква г) от Регламент (EО) № 1260/1999.

3.1.2.   Финансиране

Сумите, заделени за изготвяне и разпространяване на информация, се включват във финансовите разчети на Рамковите програми за подкрепа от Общността (РППО), на единните програмни документи и на програмите за действие по глава техническа помощ (суми, необходими за подготовка, мониторинг и оценка на помощта в съответствие с член 17, параграф 2, буква д), член 18, параграф 2, буква б) и член 19, параграф 3, буква б) от Регламент (EО) № 1260/1999).

3.1.3.   Определяне на отговорници

Всеки управляващ орган определя едно или повече лица за отговорници по изготвянето и разпространяването на информация. Управляващите органи информират Комисията за определените отговорници.

3.1.4.   Отчетност

Управляващият орган информира Комисията за изпълнението на настоящия регламент на годишното заседание, предвидено по член 34, параграф 2 от Регламент (EО) № 1260/1999.

3.2.   Съдържание и стратегия на мерките за информация и публичност

Набелязаните мерки следва да са предвидени така че да водят до изпълнение на дефинираните в точка 2 по-горе цели. Те са:

гарантиране на прозрачност за потенциалните и крайни бенефициери,

информиране на обществеността.

3.2.1.   Гарантиране на прозрачност за потенциалните и крайните бенефициери и за групите, изброени в точка 2.1.

3.2.1.1.   Управляващият орган по усвояването на всеки пакет помощ следва да гарантира, по-специално:

публикуване съдържанието на пакета помощ, включително на данните за дела на съответните структурни фондове, разпространяване на тези документи и предоставянето им при поискване,

създаване на подходяща система за отчитане на напредъка в усвояване на помощта в хода на програмния период,

осъществяването на информационни мерки, свързани с управлението, мониторинга и крайната оценка за резултатите от предоставената чрез структурните фондове помощ, финансирани по целесъобразност от предвидените за техническа помощ суми в рамките на въпросния пакет помощ.

Управляващите органи полагат усилия за гарантирането на еднакъв начин на представяне в информационните материали, в съответствие с правилата за средствата за изготвяне и разпространяване на информация, изложени в точка 6. В този контекст е желателно да се използват следните описания на задачите на всеки един от фондовете.


Европейски фонд за регионално развитие

„Подпомага намаляването на разликите в нивото на развитие и на жизнен стандарт между отделните региони и на степента на изостаналост на най-необлагодетелстваните региони.

Подпомага преодоляването на основните регионални диспропорции в Общността чрез политика на подпомагане на развитието и структурната реформа на региони, които изостават в своето развитие и политика на икономическо и социално сближаване на регионите.“

Европейски социален фонд

„Подпомага създаването на заетост чрез насърчаване на квалифицирането на работната сила, на предприемаческия дух, на еднаквите възможности и инвестирането в човешки ресурси.“

Европейски фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието

„Подпомага съхраняването на връзката между диверсифицираното земеделие и земята.

Подобрява и подкрепя конкурентоспособността на селското стопанство като клчова дейност в селските райони.

Подсигурява диверсификацията на икономиката в селските райони.

Подпомага поддържането на проспериращи общини в селските райони.

Съхранява и подобрява околната среда, природата и културното наследство в селските райони.“

Финансов инструмент за ориентиране на рибарството

„Подпомага постигането на устойчив баланс между морските ресурси и тяхното експлоатиране.

Модернизира риболовните структури с цел гарантиране на бъдещето на отрасъла.

Подпомага запазването на динамична и конкурентноспособна риболовна промишленост и вдъхването на нов живот на зависимите от рибарството райони.

Подобрява доставянето и експлоатирането на рибни продукти.“

3.2.1.2.   Управляващият орган, натоварен с усвояването на пакета помощ, отговаря за наличието на подходящи канали за разпространяване на информация с цел гарантиране на прозрачност за различните потенциални партньори и бенефициери, по-специално за малките и средни предприятия.

Информацията включва ясно представяне на административните процедури, които трябва да се следват, описание на системата за разглеждане на заявките за участие, информация за прилаганите в селекционните процедури критерии, за механизмите за оценка, имената на лица или институции за контакт на национално, регионално или местно ниво, които могат да дават разяснения за отпускането на пакета помощ и за критериите за участие.

В случаите на подкрепа за местен потенциал, обществена помощ за предприятия и глобална безвъзмездна помощ тази информация се разпространява по принцип чрез посредническите органи и организации, представители на съответните фирми.

3.2.1.3.   Управляващите органи подсигуряват подходящи канали за разпространяване на информация към лица, които биха могли да извлекат полза от схеми, включващи обучение, заетост или развитие на човешки ресурси. За тази цел те подсигурят сътрудничество с центрове за професионално обучение, органи, занимаващи се с проблеми на заетостта, предприятия и групи предприятия, центрове за обучение и неправителствени организации.

3.2.2.   Информиране на обществеността

3.2.2.1.   С цел обществеността да е по-добре осведомена за ролята, която Европейският съюз играе при съответните пакети помощ и постиганите благодарение на тях резултати, управляващият орган информира по най-подходящ начин за частично финансирания от Европейския съюз структурен проект. Информацията следва да съдържа балансирано представяне на участието на Европейския съюз, а посланията да представят целите на всеки един фонд, като в съответствие с 3.2.1.1. се излагат специфичните приоритети на пакета помощ.

При започване на определен пакет помощ, след одобряването му от Комисията, и при осъществяване на важни етапи от него, се предприемат мерки за подходящо привличане на вниманието на националните и регионални медии (преса, радио и телевизия); мерките могат да включват съобщения за печата, публикуване на статии, подготвяне на приложения към най-подходящите вестници и организиране на посещения на место. Могат да се използват и други средства за информация и комуникация като страници в Интернет, публикации, представящи успешно реализирани проекти и организиране на състезания за идентифициране на най-добрите практики.

Когато се използват рекламни публикации, например съобщения или комюникета за пресата, участието на Европейския съюз следва да е ясно указано.

При тези дейности следва да се гарантира подходящата форма на сътрудничество с бюрото на Комисията в съответната страна.

3.2.2.2.   Мерките по изготвяне и разпространяване на информация за обществеността включват:

при финансиране на инвестиции в инфраструктурата, където общите разходи превишават 500 000 EUR при проекти, частично финансирани от ФИОР и 3 милиона EUR при останалите фондове:

поставяне на билбордове на изпълнителните площадки,

поставяне на постоянни възпоменателни плочи за тези инфраструктурни обекти, които са достъпни за обществеността в съответствие с правилата в точка 6,

при частично финансирано обучение и мерки по заетостта:

мерки, които осведомяват бенефициерите по схемите за обучение, че участват в начинание, частично финансирани от Европейския съюз,

мерки, които осведомяват обществеността за ролята на Европейския съюз във финансирането на начинания, свързани с професионалното обучение, заетостта и развитието на човешки ресурси,

при инвестиции в бизнеса, мерки за развитие на местния потенциал и всички останали мерки, частично финансирани от Общността:

информация за бенефициерите, че участват в начинание, частично финансирано от Европейския съюз, представена по някои от описаните в точка 6 начини.

4.   Работата на комитетите за мониторинг

4.1.   Комитетите за мониторинг гарантират предоставянето на адекватна информация за своята дейност. За тази цел те използват всяка възможност за редовно подаване на информация към средствата за осведомяване за хода на пакета помощ, който наблюдават. За контактите със средствата за осведомяване отговаря председателят на съответния комитет. Представителите на Комисията вземат участие при контактите със средствата за осведомяване.

Подходящи мероприятия се организират във връзка с важни събития, свързани със заседанията на Комитетите за мониторинг, като заседания на високо ниво и заседания по учредяването им. Комисията и бюрата ѝ в държавите-членки следва да бъдат информирани за такива мероприятия.

4.2.   Комитетите за мониторинг обсъждат предвидените по член 37 от Регламент (EО) № 1260/1999 годишни доклади за изпълнението, които в съответствие с член 35 от настоящия регламент, съдържат и раздел по изготвянето и разпространяването на информация. Управляващите органи предоставят на комитетите за мониторинг информация за качеството и ефективността на мерките по изготвяне и разпространяване на информация, както и подходящи онагледяващи материали като снимки.

В съответствие с член 46 от Регламент (EО) № 1260/1999 държавите-членки предоставят на Комисията цялата информация, необходима да бъде отчетена в годишните ѝ доклади според разпоредбите на член 45 на същия регламент.

Информацията трябва да е такава, че да позволява на Комисията да потвърди, че са спазени разпоредбите на този регламент.

5.   Сътрудничество и обмен на опит

Управляващите органи имат право да предприемат всякакви други мерки, включително такива, които допринасят за правилното осъществяване на следваната от структурните фондове политика.

Те информират Комисията за предприеманите от тях инициативи, така че тя да може да участва по подходящ начин в реализирането им.

С цел да създаде условия за прилагането на настоящия регламент, при необходимост, Комисията оказва техническа помощ. Тя предоставя експертиза и материали на въпросните органи в дух на сътрудничество и взаимен интерес. Тя подкрепя обмена на опит по прилагането на член 46 от Регламент (EО) № 1260/1999 и насърчава изграждането на неформални мрежи за контакт между отговорниците по предоставяне на информация. С оглед на това е желателно всяка държава-членка да определи свои национални координатори за отделните фондове.

6.   Правила за техническите средства за изготвяне и разпространяване на информация

С цел да се онагледяват мерките, частично финансирани от някой от структурните фондове, съответните управляващи органи носят отговорност за спазването на следните мерки за изготвяне и разпространяване на информация:

6.1.   Билбордове

При частично финансиране на инфраструктурни инвестиции, които надвишават размерите, посочени в 3.2.2.2., на изпълнителните площадки на проектите се поставят билбордове. Билбордовете трябва да имат специално обособено поле за отразяване приноса на Европейския съюз.

Билбордовете трябва да са с размер, съответстващ на мащаба на проекта.

Полето, обособено за отразяване на участието на Европейския съюз, следва да отговаря на следните критерии:

да заема най-малко 25 % от общата площ на билборда,

да включва логото на Общността и следния текст, разположени както следва по-долу:Image

емблемата се представя в съответствие с настоящите спецификации,

използваните букви за означаване финансовия принос на Европейския съюз трябва да бъдат най-малко със същия размер като отразяващите националния като шрифта може да се различава,

да бъде споменат съответният фонд.

Когато компетентните власти не предвиждат поставяне на билборд, даващ информация за тяхното участие във финансирането на проекта, помощта на Европейския съюз трябва да бъде оповестена на специален за тази цел билборд. В такива случаи аналогично се прилагат горните разпоредби.

Билбордовете се отстраняват от изпълнителните площадки не по-късно от шест месеца след приключване на проекта и се заместват с възпоменателни плочи в съответствие с точка 6.2.

6.2.   Възпоменателни плочи

Постоянни възпоменателни плочи се поставят на достъпни за обществеността обекти (конгресни центрове, летища, гари и др.), които са осъществени като частично финансирани от структурните фондове проекти. Освен логото на Общността, такива плочи трябва да посочват дела на Общността във финансирането, а може да указват и конкретния фонд.

При физически инвестиции в търговски предприятия възпоменателни плочи се поставят за срок от една година.

Ако компетентен орган или краен бенефициер реши да постави билборд или възпоменателна плоча, да издаде публикации или да предприеме други информационни дейности във връзка с проекти, чиято обща стойност е по-малка от 500 000 EUR за частично финансиране по ФИОР проекти и от 3 милиона EUR при частично финансираните по другите фондове проекти, трябва да се оповести и участието на Общността.

6.3.   Плакати

С цел информиране на бенефициерите и на обществеността за ролята на Европейския съюз при развитието на човешките ресурси, професионалното обучение и мерките по заетостта, инвестирането във фирми и развитие на селските райони, управляващите органи може да окачат в офисите на институциите, прилагащи или ползващи се от финансирани от структурните фондове мерки (агенции по заетостта, центрове за професионално обучение, търговски и промишлени палати, селскостопански камари, агенции за регионално развитие и др.), плакати, които оповестяват участието на Европейския съюз и евентуално съответния фонд.

6.4.   Уведомяване на бенефициерите

Изпращаните от компетентните власти нотификации до бенефициерите за отпусната финансова помощ задължително посочват обстоятелството за частично финансиране на помощта от Европейския съюз, като евентуално упоменават конкретната сума или процентния дял на частичното финансиране от съответния инструмент на Общността.

6.5.   Информационни и разяснителни материали

6.5.1.   Публикации (като брошури, диплянки и бюлетини) за регионална помощ, частично финансирана от структурните фондове, задължително съдържат на заглавната страница указание за участието на Европейския съюз, а по целесъобразност и за конкретния фонд, както и логото на Общността, в случай, че е използвана национална или регионална емблема.

Публикациите съдържат също така препратка към органа, който носи отговорност за съдържанието на материала и към управляващия орган, натоварен с усвояването на осигурения пакет помощ.

6.5.2.   Изложените по-горе принципи важат аналогично и при разпространяване на информация посредством електронни носители (страници в Интернет, бази данни за потенциални бенефициери) или аудиовизуални материали. При съставянето на комуникационните планове за действие се отчитат подобаващо новите технологии, които позволяват бързото и ефективно разпространяване на информация и създават условия за диалог с обществеността.

Страници в Интернет, които са свързани със структурните фондове:

споменават участието на Европейския съюз и по целесъобразност, и на конкретния фонд, най-малкото на уводната страница,

включват препратка към другите свързани със структурните фондове страници на Комисията.

6.6.   Информационни събития

Организаторите на информационни събития като конференции, семинари, панаири и изложби във връзка с осъществяването на частично финансирани от структурните фондове начинания онагледят участието на Общността в пакета помощ за събитието, като поставят в съответната зала европейското знаме и като отпечатат логото на Общността върху съответните документи.

Бюрата на Комисията в държавите-членки оказват според необходимостта от това помощ при подготовката и провеждането на такива събития.


Top