Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0725

Решение на Комисията от 20 ноември 2000 година относно невключването на tecnazene в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и за оттеглянето на разрешенията за съдържащите това активно вещество продукти за растителна защита (нотифицирано под номер С(2000) 3354)Текст от значение за ЕИП.

OJ L 292, 21.11.2000, p. 30–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 031 P. 7 - 8
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 031 P. 7 - 8
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 031 P. 7 - 8
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 031 P. 7 - 8
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 031 P. 7 - 8
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 031 P. 7 - 8
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 031 P. 7 - 8
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 031 P. 7 - 8
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 031 P. 7 - 8
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 035 P. 135 - 136
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 035 P. 135 - 136
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 61 - 62

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/725/oj

03/ 35

BG

Официален вестник на Европейския съюз

135


32000D0725


L 292/30

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 20 ноември 2000 година

относно невключването на tecnazene в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и за оттеглянето на разрешенията за съдържащите това активно вещество продукти за растителна защита

(нотифицирано под номер С(2000) 3354)

(текст от значение за ЕИП)

(2000/725/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1), последно изменена с Директива 2000/10/ЕО на Комисията (2),

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 3600/92 на Комисията от 11 декември 1992 г. относно определяне на подробни правила за изпълнението на първия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (3), последно изменена с Регламент (ЕО) № 1972/1999 (4), и по-специално член 7, параграф 3а, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 933/94 на Комисията (5), последно изменен с Регламент (ЕО) № 2230/95 (6), установи списъка с активните вещества на продукти за растителна защита, посочени от докладващите държави-членки за прилагането на Регламент (ЕИО) № 3600/92 и определил нотификаторите за всяко активно вещество.

(2)

Tecnazene е едно от деветдесетте активни вещества, обхванати от първия етап на работната програма, предвидена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО.

(3)

В съответствие с разпоредбите на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕИО) № 3600/92 Обединеното кралство, определено като докладваща държава-членка, на 15 май 1996 г. предостави на Комисията доклада за своята оценка на информацията, подадена от единствения нотификатор в съответствие с разпоредбите на член 6, параграф 1 от посочения регламент

(4)

При приемането на доклада на докладващата държава-членка Комисията е провела консултации с експерти на държавите-членки, както и с единственият оставащ нотификатор (Hickson & Welch), съгласно разпоредбите на член 7, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 3600/92.

(5)

Представеният доклад е разгледан от държавите-членки и от Комисията в рамките на Постоянния фитосанитарен комитет. Този преглед е приключен на 12 април 2000 г. под формата на доклад рецензия на Комисията за tecnazene, в съответствие с разпоредбите на член 7, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 3600/92.

(6)

От направените оценки се установи, че представената информация не е доказала, че съдържащите съответното активно вещество продукти за растителна защита отговарят на изискванията, посочени в член 5, параграф 1, букви а) и б) и член 5, параграф 2, буква б) от Директива 91/414/ЕИО.

(7)

Единственият нотификатор е информирал Комисията и докладващата държава-членка, че повече не желае да участвува в работната програма за това активно вещество. Поради това няма да бъде предоставена допълнителна информация за пълно спазване на изискванията на Директива 91/414/ЕИО.

(8)

Следователно това активно вещесткво не е възможно да се включи в приложение I към Директива 91/414/ЕИО.

(9)

Трябва да се предвиди гратисен период за унищожаването, складирането, пускането на пазара и употребата на наличните запаси в съответствие с разпоредбите на член 4, параграф 6 от Директива 91/414/ЕИО.

(10)

Настоящото решение не засяга никое действие, което Комисията може да предприеме на по-късен етап по за това вещество в рамките на Директива 79/117/ЕИО на Съвета (7).

(11)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния фитосанитарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Tecnazene не се включва като активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО.

Член 2

Държавите-членки следят:

1.

разрешенията за съдържащи tecnazene продукти за растителна защита да бъдат отменени в рамките на шест месеца, считано от датата на приемане на настоящото решение;

2.

считано от датата на приемане на настоящото решение, по силата на дерогацията, предвидена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО, да не се дава или подновява никакво разрешение за съдържащи tecnazene продукти за растителна защита.

Член 3

Държавите-членки отпускат гратисен период за унищожаването, складирането, пускането на пазара и употребата на наличните запаси в съответствие с разпоредбите на член 4, параграф 6 от Директива 91/414/ЕИО, който да е възможно най-кратък и не по-дълъг от двадесет месеца, считано от датата на приемане на настоящото решение.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 20 ноември 2000 година.

За Комисията

David BYRNE

Член на Комисията


(1)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 57, 2.3.2000 г., стр. 28.

(3)  ОВ L 366, 15.12.1992 г., стр. 10.

(4)  ОВ L 244, 16.9.1999 г., стр. 41.

(5)  ОВ L 107, 28.4.1994 г., стр. 8.

(6)  ОВ L 225, 22.9.1995 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 33, 8.2.1979 г., стр. 36.


Top