Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0103

Директива 1999/103/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 24 януари 2000 година за изменение на Директива 80/181/ЕИО за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерните единици

OJ L 34, 9.2.2000, p. 17–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 024 P. 266 - 268
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 024 P. 266 - 268
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 024 P. 266 - 268
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 024 P. 266 - 268
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 024 P. 266 - 268
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 024 P. 266 - 268
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 024 P. 266 - 268
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 024 P. 266 - 268
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 024 P. 266 - 268
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 028 P. 147 - 149
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 028 P. 147 - 149
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 057 P. 155 - 157

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/103/oj

13/ 28

BG

Официален вестник на Европейския съюз

147


31999L0103


L 034/17

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 1999/103/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 24 януари 2000 година

за изменение на Директива 80/181/ЕИО за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерните единици

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид становището на Комисията (1),

като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет (2),

в съответствие с процедурата по член 251 от Договора (3),

като имат предвид, че:

(1)

Деветнадесетата генерална конференция по мерки и теглилки (1991) разшири списъка на префикси SI на международни ниво, които се използват за множители и делители на единици SI.

(2)

Международната организация по стандартизация (ISO) е преразгледала принципите и правилата относно количества и единици, както е установено в международния стандарт ISO 31; правилата за практическото използване на системата SI са предоставени от международния стандарт ISO 1000.

(3)

Текстът на Директива 80/181/ЕИО на Съвета (4) следва да бъде приведен в съответствие с тези международни договорености и стандарти.

(4)

Някои трети страни не приемат на пазара си продукти, които са маркирани единствено с легално определените единици, установени от Директива 80/181/ЕИО; предприятия, които изнасят своите продукти в тези страни, ще бъдат ощетени, ако допълнителните маркировки бъдат забранени след 31 декември 1999 г.; следователно допълнителни маркировки с единици, които не са легално определени, следва да бъдат разрешени за последващ период.

(5)

Прилагането на Директива 80/181/ЕИО следва да бъде преразгледано и да бъдат взети подходящи мерки с оглед на използването на глобална система; когато е необходимо, трябва да бъде прилагана процедурата по член 18 от Директива 71/316/ЕИО на Съвета (5).

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 80/181/ЕИО се изменя както следва:

1.

В член 3, параграф 2 „31 декември 1999 г.“ се заменя с „31 декември 2009 г.“

2.

Добавя се следният член:

„Член 6а

Въпросите, свързани с прилагането на настоящата директива и по-специално въпроса за допълнителните маркировки, трябва да бъдат допълнително проучени и ако е необходимо, да бъдат приети подходящи мерки в съответствие с процедурата по член 18 от Директива 71/316/ЕИО на Съвета (6).

3.

Приложението се изменя както следва:

а)

В глава I текстът под таблицата в точка 1.1.1 се заменя със следното:

„Температурата по Целзий t се определя като разликата t = TT 0 между две термодинамични температури Т и T 0, където T 0 = 273,15 К. Интервалът или разликата на температурата може да бъдат изразени или в келвини или в градуси Целзий. Единицата „градус Целзий“ е равна на единицата „келвин““.

б)

Дефинициите на допълнителните единици SI, които са дадени след таблицата в точка 1.2.1 се заменят със следното:

Единица за равнинен ъгъл

Радиан е ъгълът между два радиуса на окръжност, които отрязват от обиколката дъга, равна на дължината на радиуса.

(Международен стандарт ISO 31 — 1: 1992 г.)

Единица за пространствен ъгъл

Стеридиан е пространственият ъгъл на конус, чиито връх е в средата на сфера и отрязва на повърхността на сферата площ, равна на площта на квадрат, дължината на страната, на който е равна на радиуса на сферата.

(Международен стандарт ISO 31 — 1: 1992 г.)“

в)

Таблицата в точка 1.3 се заменя със следния текст:

Коефициент

Префикс

Символ

Коефициент

Префикс

Символ

„1024

Йота

Y

10-1

деци

d

1021

Зета

Z

10-2

санти

c

1018

Екза

E

10-3

мили

m

1015

Пета

P

10-6

микро

μ

1012

Тера

T

10-9

нано

n

109

Гига

G

10-12

пикo

p

106

Мега

M

10-15

фемто

f

103

Кило

k

10-18

ато

a

102

Хекто

h

10-21

зепто

z

101

Дека

da

10-24

йокто

y“

г)

Точка 3 се заменя със следния текст:

„3.

ЕДИНИЦИ, ИЗПОЛЗВАНИ СЪС СИСТЕМАТА SI, ЧИИТО СТОЙНОСТИ В SI СА ПОЛУЧЕНИ ПО ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ПЪТ

Количество

Единица

Наименование

Символ

Дефиниция

Енергия

Електронволт

eV

Електронволт е кинетичната енергия, която е придобита от електрон при преминаването му през потенциална разлика от 1 волт във вакуум

Маса

Унифицирана единица на атомна масa

u

Унифицираната единица на атомната маса е равна на 1/12 от масата на атом в нуклид 12С.

Забележка: Префиксите и символите им, посочени в точка 1.3 могат да се използват заедно с тези две единици и с техните символи.“

Член 2

Държавите-членки въвеждат в сила необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива преди 9 февруари 2001 г. Те незабавно уведомяват Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 3

Без да се засяга Директива 80/181/ЕИО, държавите-членки разрешават или продължават да разрешават използването на допълнителните маркировки по член 3 от посочената директива след 31 декември 1999 г.

Член 4

Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейските общности.

Съставено в Брюксел на 24 януари 2000 година.

За Европейския парламент

Председател

N. FONTAINE

За Съвета

Председател

J. GAMA


(1)  ОВ C 89, 30.3.1999 г., стр. 8.

(2)  ОВ C 169, 16.6.1999 г., стр. 1.

(3)  Становище, дадено на 15 декември 1999 г. (все още непубликувано в Официален вестник). Решение на Съвета от 16 декември 1999 г.

(4)  ОВ L 39, 15.2.1980 г., стр. 40. Директива, последно изменена с Директива 89/617/ЕИО (ОВ L 357, 7.12.1989 г., стр. 28).

(5)  ОВ L 202, 6.9.1971 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 202, 6.9.1971 г., стр. 1.“


Top