Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0004

Директива 1999/4/EO на Европейския парламент и на Съвета от 22 февруари 1999 година относно екстрактите от кафе и екстрактите от цикория

OJ L 66, 13.3.1999, p. 26–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 023 P. 247 - 250
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 023 P. 247 - 250
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 023 P. 247 - 250
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 023 P. 247 - 250
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 023 P. 247 - 250
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 023 P. 247 - 250
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 023 P. 247 - 250
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 023 P. 247 - 250
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 023 P. 247 - 250
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 026 P. 66 - 69
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 026 P. 66 - 69
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 032 P. 73 - 76

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/4/oj

13/ 26

BG

Официален вестник на Европейския съюз

66


31999L0004


L 066/26

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 1999/4/EO НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 22 февруари 1999 година

относно екстрактите от кафе и екстрактите от цикория

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 100а от него,

като взеха предвид предложението на Комисията (1),

като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет (2),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 189б от Договора (3), в светлината на одобрения на 8 декември 1998 г. от Помирителната комисия съвместен текст,

като имат предвид, че трябва да се опростят някои вертикални директиви в областта на храните, за да се отчитат само съществените изисквания, на които трябва да отговарят продуктите, за които се отнасят съответните директиви с цел тези продукти да могат да се движат свободно в рамките на вътрешния пазар, в съответствие със заключенията на Европейския съвет в Единбург на 11 и 12 декември 1992 г., които бяха потвърдени от заключенията на Европейския съвет в Брюксел на 10 и 11 декември 1993 г.;

като имат предвид, че Директива 77/436/EИО на Съвета от 27 юни 1977 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно екстрактите от кафе и екстрактите от цикория (4) беше обоснована от факта, че различията между националните законодателства по отношение на екстрактите от кафе и екстрактите от цикория можеха да възпрепятстват свободното движение на тези продукти, което да доведе до пряко въздействие върху създаването и функционирането на общия пазар;

като имат предвид, че следователно горепосочената директива имаше за цел да определи екстрактите от кафе и екстрактите от цикория, да определи веществата, които могат да се добавят по време на тяхното производство, да установи общи правила за опаковането и етикетирането на тези екстракти, както и да определи условията, при които за някои от тези продукти могат да се използват особени обозначения, за да се гарантира свободното им движение в рамките на Общността;

като имат предвид, че Директива 77/436/EИО следва да се приведе в съответствие с общото законодателство на Общността за храните, и по-специално законодателството относно етикетирането и методите за анализ;

като имат предвид, че Комисията предвижда възможно най-скоро, но във всички случаи преди 1 юли 2000 г., да предложи включването в Директива 80/232/ЕИО (5) на диапазон от номинални тегла за определените в настоящата директива продукти;

като имат предвид, че при определени условия следва да се прилагат общите правила за етикетиране на храни, които са предвидени в Директива на Съвета 79/112/ЕИО от 18 декември 1978 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно етикетирането, представянето и рекламирането на храни, предназначени за продажба на крайния потребител (6);

като имат предвид, че съгласно принципа на пропорционалността, настоящата директива не се разпростира извън пределите на необходимото за постигане на преследваните цели, в съответствие с третия параграф на член 3б от Договора;

като имат предвид, че при бъдещото привеждане на настоящата директива в съответствие с общите разпоредби на Общността в областта на храните Комисията ще бъде подпомагана от създадения с Решение 69/414/ЕИО (7) Постоянен комитет по храните;

като имат предвид, че за да се избегне създаването на нови пречки за свободното движение, държавите-членки следва да се въздържат от приемане във връзка с въпросните продукти на национални разпоредби, които не са предвидени в настоящата директива,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Настоящата директива се отнася за определените в приложението екстракти от кафе и екстракти от цикория.

Настоящата директива не се прилага за „café torrefacto soluble“.

Член 2

Директива 79/112/ЕИО се прилага за определените в приложението продукти при следните условия:

а)

изброените в приложението наименования на продукти се прилагат единствено за посочените в него продукти и трябва да се използват в търговията за тяхното обозначаване. В зависимост от случая, тези наименования се допълват от думите:

„паста“ или „във вид на паста“, или

„течен“ или „в течен вид“.

Въпреки това наименованията на продуктите могат да се допълват с термина „концентриран“:

за продукта, определен в точка 1, буква в) от приложението, при условие че тегловното съдържание на извлеченото от кафето сухо вещество е повече от 25 %,

за продукта, определен в точка 2, буква в) от приложението, при условие че тегловното съдържание на извлеченото от цикорията сухо вещество е повече от 45 %;

б)

при продуктите, определени в точка 1 от приложението, етикетирането трябва да включва термина „без кофеин“ при условие че тегловното съдържание на безводен кофеин не надвишава 0,3 % от извлечено от кафето сухо вещество. Тази информация трябва да е разположена в същото зрително поле, в което се намира търговското описание;

в)

за продуктите, определени в точка 1, буква в) и точка 2, буква в) от приложението, етикетът трябва да включва термините „с…“, „консервиран с…“, „с добавен…“ или „печено с…“, последвани от наименованието(ята) на използвания(те) вид(ове) захар(и).

Тази информация трябва да е разположена в същото зрително поле, в което се намира търговското описание;

г)

при продуктите, които са определени в точка 1, букви б) и в)от приложението, етикетирането трябва да посочва минималното съдържание на извлеченото от кафето сухо вещество, а при продуктите, които са определени в точка 2, букви б) и в) от приложението, минималното съдържание на извлеченото от цикорията сухо вещество. Тези съдържания се изразяват в проценти от теглото на готовия продукт.

Член 3

За определените в приложението продукти държавите-членки не приемат национални разпоредби, които не са предвидени в настоящата директива.

Член 4

Решението за привеждане на настоящата директива в съответствие с приложимите за храните общи разпоредби на Общността се взема в съответствие с процедурата, предвидена в член 5.

Член 5

1.   Комисията се подпомага от Постоянен комитет по храните, оттук нататък наричан „Комитетът“, който се състои от представители на държавите-членки и се председателства от представител на Комисията.

2.   Представителят на Комисията предлага на Комитета проект за мерките, които следва да се предприемат. Комитетът представя становището си по проекта в срок, който се определя от председателя в зависимост от спешността на въпроса. При решения, които Съветът трябва да взема по предложение на Комисията, становището се взима с мнозинството, предвидено в член 148, параграф 2 от Договора. Гласовете на заседаващите в рамките на Комитета представители на държавите-членки се претеглят по посочения в същия член начин. Председателят не участва в гласуването.

Комисията приема предвидените мерки, ако те са в съответствие със становището на Комитета.

Ако предвидените мерки не са в съответствие със становището на Комитета, или ако няма произнесено становище, Комисията незабавно представя на Съвета предложение за мерките, които следва да се предприемат. Съветът взема решение с квалифицирано мнозинство.

Ако след изтичане на три месеца от датата, на която въпросът е отнесен за разглеждане от Съвета, същият не вземе решение, предлаганите мерки се приемат от Комисията.

Член 6

Директива 77/436/ЕИО се отменя, считано от 13 септември 2000 г.

Препратките към отменената директива се тълкуват като препратки към настоящата директива.

Член 7

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от 13 септември 2000 г.. Те незабавно информират Комисията за това.

Законовите, подзаконовите и административните разпоредби се прилагат така, че:

считано от 13 септември 2000 г. да се разрешава предлагането за продажба на определените в приложението продукти, ако са съобразени с предвидените в настоящата директива определения и правила,

считано от 13 септември 2001 г. да се забранява предлагането за продажба на продукти, които не съответстват на разпоредбите на настоящата директива. Въпреки това, се разрешава предлагането на пазара на продукти, които не са съобразени с настоящата директива, но са етикетирани преди 13 септември 2001 г. в съответствие с Директива 77/436/ЕИО до изчерпване на запасите.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 8

Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейските общности.

Член 9

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 22 февруари 1999 година.

За Европейския парламент

Председател

J. M. GIL-ROBLES

За Съвета

Председател

K.-H. FUNKE


(1)  ОВ С 231, 9.8.1996 г., стр. 24.

(2)  ОВ С 56, 24.2.1997 г., стр. 20.

(3)  Становище на Европейския парламент от 23 октомври 1997 г. (ОВ С 339, 10.11.1997 г., стр. 129), Обща позиция на Съвета от 30 април 1998 г. (ОВ С 204, 30.6.1998 г., стр. 25) и Решение на Европейския парламент от 16 септември 1998 г. (ОВ С 313, 12.10.1998 г., стр. 90). Решение на Съвета от 25 януари 1999 г. Решение на Европейския парламент от 11 февруари 1999 г.

(4)  ОВ L 172, 12.7.1977 г., стр. 20. Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 1985 г.

(5)  ОВ L 51, 25.2.1980 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 87/356/ЕИО (ОВ L 192, 11.7.1987 г., стр. 48).

(6)  ОВ L 33, 8.2.1979 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 97/4/ЕО на Европейския парламент и Съвета (ОВ L 43, 14.2.1997 г., стр. 21).

(7)  ОВ L 291, 19.11.1969 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ОПИСАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТИТЕ

1.

„Екстракт от кафе“, „екстракт от разтворимо кафе“, „разтворимо кафе“ или „бързо разтворимо кафе“

Това означава концентрирания продукт, който се получава чрез екстракция от изпечено кафе на зърна единствено с помощта на вода като средство за екстракция и с изключване на всякакъв процес на хидролиза, в който участва добавяне на киселина или основа. Освен неразтворимите вещества, които е технически невъзможно да бъдат отстранени и извлечените от кафето неразтворими масла, екстрактът от кафе трябва да съдържа само разтворимите и ароматни компоненти на кафето. Държавите-членки гарантират, че използваните методи за определяне на съдържанието на свободни въглехидрати и общото съдържание на въглехидрати в разтворимите кафета съответстват на разпоредбите на параграфи 1 и 2 от приложението към Директива 85/591/ЕИО на Съвета от 20 декември 1985 г. за въвеждане на методи на Общността за вземане на проби и анализ за наблюдение и контрол на храните, които са предназначени за консумация от човека (1), както и че същите вече са или в най-скоро време ще бъдат утвърдени и стандартизирани.

Съдържание на извлеченото от кафето сухо вещество трябва да бъде:

а)

за изсушен екстракт от кафе, не по-малко от 95 % тегловни;

б)

за пастообразен ектракт от кафе, от 70 % до 85 % тегловни;

в)

за течен екстракт от кафе, от 15 % до 55 % тегловни.

Екстрактът от кафе в твърда или пастообразна форма не трябва да съдържа други вещества, освен извлечените при екстракцията на кафето. Течният екстракт от кафе може да съдържа ядливи захари, независимо дали печени или не, в съотношение, което не надвишава 12 % тегловни.

2.

„Екстракт от цикория“, „разтворима цикория“ или „бързо разтворима цикория“

Това означава концентрирания продукт, който се получава чрез екстракция от изпечена цикория единствено с помощта на вода като средство за екстракция и с изключване на всякакъв процес на хидролиза, в който участва добавяне на киселина или основа.

„Цикория“ означава подходящо почистени за сушене и печене корени на Сichorium intybus L., които не се използват за производството на цикория за бланширане, която обикновено се използва за приготвянето на напитки.

Съдържанието на извлеченото от цикория сухо вещество трябва да бъде:

а)

за изсушен екстракт от цикория, не по-малко от 95 % тегловни;

б)

за пастообразен ектракт от цикория, от 70 % до 85 % тегловни;

в)

за течен ектракт от цикория, от 25 % до 55 % тегловни.

Екстрактът от цикория в твърда или пастообразна форма не може да съдържа повече от 1 % тегловен от вещества, които не са извлечени от цикория.

Течният екстракт от цикория може да съдържа ядливи захари, независимо дали печени или не, в съотношение, което не надвишава 35 % тегловни.


(1)  ОВ L 372, 31.12.1985 г., стр. 50.


Top