EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0599

Решение на Комисията от 12 октомври 1998 година относно процедурата за удостоверяване на съответствието на строителни продукти съгласно член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета във връзка с комплекти хидроизолационни продукти в течно състояние за покривни конструкции (нотифицирано под номер С(1998) 2924)Текст от значение за ЕИП.

OB L 287, 24.10.1998, p. 30–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Този документ е публикуван в специално издание (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/08/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/599/oj

13/ 24

BG

Официален вестник на Европейския съюз

88


31998D0599


L 287/30

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 12 октомври 1998 година

относно процедурата за удостоверяване на съответствието на строителни продукти съгласно член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета във връзка с комплекти хидроизолационни продукти в течно състояние за покривни конструкции

(нотифицирано под номер С(1998) 2924)

(текст от значение за ЕИП)

(98/599/EО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 89/106/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. относно сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки по отношение на строителните продукти (1), изменена с Директива 93/68/ЕИО (2), и по-специално член 13, параграф 4 от нея,

като има предвид, че Комисията трябва да избере между двете процедури съгласно член 13, параграф 3 от Директива 89/106/ЕИО за удостоверяване на съответствието на даден продукт „най-малко обременителната процедура, съвместима с изискванията за безопасност“; като има предвид, че това означава, че е необходимо да се реши дали за даден продукт или група продукти съществуването на система за фабричен производствен контрол, осъществяван от производителя, е необходимо и достатъчно условие за удостоверяване на съответствие, или дали по причини, свързани с удовлетворяването на критериите, посочени в член 13, параграф 4, е необходима намесата на одобрен орган за сертифициране;

като има предвид, че член 13, параграф 4 изисква така определената процедура да бъде посочена в мандатите и в техническите спецификации; като има предвид, че следователно понятието продукти или група продукти е желателно да се дефинира така, както се употребява в мандатите и в техническите спецификации;

като има предвид, че двете процедури, предвидени в член 13, параграф 3, са описани в подробности в приложение III към Директива 89/106/ЕИО; като има предвид, че следователно е необходимо да се уточнят ясно методите, чрез които двете процедури трябва да се прилагат, съгласно приложение III, за всеки отделен продукт или група продукти, поради това, че приложение III дава предпочитание на определени системи;

като има предвид, че процедурата, посочена в член 13, параграф 3, буква а) отговаря на системите, посочени в първата възможност, без постоянен надзор, и втората и третата възможности от приложение III, раздел 2, ii), а процедурата посочена в член 13, параграф 3, буква б) отговаря на системите, посочени в приложение III, раздел 2, i), и в първата възможност, с постоянен надзор, от приложение III, раздел 2, ii);

като има предвид, че мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по строителство,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Съответствието на продуктите и групите продукти, посочени в приложение I, се удостоверява чрез процедура, при която единствено производителят носи отговорност за системата за фабричен производствен контрол, която гарантира, че продуктът е в съответствие със съответните технически спецификации.

Член 2

Съответствието на продуктите, посочени в приложение II, се удостоверява чрез процедура, при която освен система за фабричен производствен контрол, управлявана от производителя, в оценката и надзора на производствения контрол или на самия продукт се включва и одобрен орган за сертифициране.

Член 3

Процедурата за удостоверяване на съответствие съгласно приложение III се посочва в мандатите за насоки за Европейско техническо одобрение.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 12 октомври 1998 година.

За Комисията

Martin BANGEMANN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 40, 11.2.1989 г., стр. 12.

(2)  ОВ L 220, 30.8.1993 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Комплекти хидроизолационни продукти в течно състояние за покривни конструкции

За всички приложения, с изключение на тези, които са обект на разпоредби за огнеустойчивост за продукти, произведени от материали, попадащи в класове А (1), В (1), С (1).


(1)  Материали при които огнеустойчивостта е чувствителна на изменения по време на производството (по принцип тези, подложени на химическа модификация, например, забавители на пожара, или когато измененията в състава могат да доведат до изменения в огнеустойчивостта.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Комплекти хидроизолационни продукти в течно състояние за покривни конструкции

За всички приложения, които са обект на разпоредби за огнеустойчивост за продукти, произведени от материали, попадащи в класове А (1), В (1), С (1).


(1)  Материали при които огнеустойчивостта е чувствителна на изменения по време на производството (по принцип тези, подложени на химическа модификация, например, забавители на пожара, или когато измененията в състава могат да доведат до изменения в огнеустойчивостта.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Забележка: За комплекти с повече от едно предназначение, специфицирани в следните групи продукти, задачите на одобрения орган, произтичащи от съответните системи за удостоверяване на съответствие, са кумулативни.

ГРУПА ПРОДУКТИ

КОМПЛЕКТИ ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ В ТЕЧНО СЪСТОЯНИЕ ЗА ПОКРИВНИ КОНСТРУКЦИИ (1/3)

1.   Системи за удостоверяване на съответствие

За изброения/те по-долу продукт/и и неговото/тяхното предназначение от Европейската организация за техническо одобрение (ЕОТО) се изисква да уточни следните системи за удостоверяване на съответствие в съответната насока за Европейски технически одобрения:

Продукт/и

Предназначение/я

Ниво/а или клас/ове

Система за удостоверяване на съответствие

Комплекти хидроизолационни продукти в течно състояние за покривни конструкции

За всички приложения при хидроизолация на покриви

3

Система 3: Виж Директива за строителните продукти (ДСП), приложение III, раздел 2, ii), втора възможност.

2.   Условия, поставяни от ЕОТО относно спецификациите на системата за удостоверяване на съответствие

Спецификацията за системата трябва да бъде такава, че да може да се прилага, дори когато не е необходимо да се определят експлоатационните качества при дадена характеристика, тъй като най-малко в една от държавите-членки ще се окаже, че няма законово изискване за такава характеристика (виж член 2, параграф 1 от Директива за строителните продукти и където е приложимо, клауза 1.2.3 от Тълкувателните документи). В тези случаи от производителя не трябва да се изисква задължително да потвърди такава характеристика, ако той не желае да декларира експлоатационните качества на продукта в това отношение.

ГРУПА ПРОДУКТИ

КОМПЛЕКТИ ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ В ТЕЧНО СЪСТОЯНИЕ ЗА ПОКРИВНИ КОНСТРУКЦИИ (2/3)

1.   Системи за удостоверяване на съответствие

За изброения/те по-долу продукт/и и неговото/тяхното предназначение от Европейската организация за техническо одобрение (ЕОТО) се изисква да уточни следните системи за удостоверяване на съответствие в съответната насока за Европейски технически одобрения:

Продукт/и

Предназначение/я

Ниво/а или клас/ове

Система за удостоверяване на съответствие

Комплекти хидроизолационни продукти в течно състояние за покривни конструкции

За приложения, обект на разпоредби за външна огнеустойчивост

Продукти, изискващи изпитване

Продукти, „за които се смята, че удовлетворяват изискванията“ без изпитване (1)

3

4

Система 3: Виж ДСП, приложение III, раздел 2, ii), втора възможност.

Система 4: Виж ДСП, приложение III, раздел 2, ii), трета възможност.

2.   Условия, поставяни от ЕОТО относно спецификациите на системата за удостоверяване на съответствие

Спецификацията за системата трябва да бъде такава, че да може да се прилага, дори когато не е необходимо да се определят експлоатационните качества при дадена характеристика, тъй като най-малко в една от държавите-членки ще се окаже, че няма законово изискване за такава характеристика (виж член 2, параграф 1 от Директива за строителните продукти и където е приложимо, клауза 1.2.3 от Тълкувателните документи). В тези случаи от производителя не трябва да се изисква задължително да потвърди такава характеристика, ако той не желае да декларира експлоатационните качества на продукта в това отношение.

ГРУПА ПРОДУКТИ

КОМПЛЕКТИ ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ В ТЕЧНО СЪСТОЯНИЕ ЗА ПОКРИВНИ КОНСТРУКЦИИ (3/3)

1.   Системи за удостоверяване на съответствие

За изброения/те по-долу продукт/и и неговото/тяхното предназначение от Европейската организация за техническо одобрение (ЕОТО) се изисква да уточни следните системи за удостоверяване на съответствие в съответната насока за Европейски технически одобрения:

Продукт/и

Предназначение/я

Ниво/а или клас/ове

Система за удостоверяване на съответствие

Комплекти хидроизолационни продукти в течно състояние за покривни конструкции

За приложения, обект на разпоредби за огнеустойчивост

А (2), В (2), С (2)

А (3), В (3), С (3)

A (4), D, E, F

1

3

4

Система 1: Виж ДСП, приложение III, раздел 2, i), без контролно изпитване на проби.

Система 3: Виж ДСП, приложение III, раздел 2, ii), втора възможност.

Система 4: Виж ДСП, приложение III, раздел 2, ii), трета възможност.

2.   Условия, поставяни от ЕОТО относно спецификациите на системата за удостоверяване на съответствие

Спецификацията за системата трябва да бъде такава, че да може да се прилага, дори когато не е необходимо да се определят експлоатационните качества при дадена характеристика, тъй като най-малко в една от държавите-членки ще се окаже, че няма законово изискване за такава характеристика (виж член 2, параграф 1 от Директива за строителните продукти и където е приложимо, клауза 1.2.3 от Тълкувателните документи). В тези случаи от производителя не трябва да се изисква задължително да потвърди такава характеристика, ако той не желае да декларира експлоатационните качества на продукта в това отношение.


(1)  Следва да се потвърди в дискусии с Групата за противопожарни разпоредби.

Система 3: Виж ДСП, приложение III, раздел 2, ii), втора възможност.

Система 4: Виж ДСП, приложение III, раздел 2, ii), трета възможност.

(2)  Материали, при които огнеустойчивостта е чувствителна на изменения по време на производството (по принцип тези, подложени на химическа модификация, например забавители на пожара, или когато измененията в състава могат да доведат до изменения в огнеустойчивостта.

(3)  Материали, при които огнеустойчивостта не е чувствителна на изменения по време на производството.

(4)  Материали от клас А, които съгласно Решение 96/603/ЕО не изискват изпитване за огнеустойчивост.

Система 1: Виж ДСП, приложение III, раздел 2, i), без контролно изпитване на проби.

Система 3: Виж ДСП, приложение III, раздел 2, ii), втора възможност.

Система 4: Виж ДСП, приложение III, раздел 2, ii), трета възможност.


Top