Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0542

Решение на Комисията от 4 септември 1998 година относно общ технически регламент за изисквания за приложение на телефония за обществени паневропейски клетъчни земни мобилни комуникации, фаза II (издание 2) (нотифицирано под номер С(1998) 2561)Текст от значение за ЕИП.

OJ L 254, 16.9.1998, p. 28–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 021 P. 46 - 49
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 021 P. 46 - 49
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 021 P. 46 - 49
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 021 P. 46 - 49
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 021 P. 46 - 49
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 021 P. 46 - 49
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 021 P. 46 - 49
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 021 P. 46 - 49
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 021 P. 46 - 49
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 047 P. 20 - 23

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/542/oj

13/ 24

BG

Официален вестник на Европейския съюз

32


31998D0542


L 254/28

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 4 септември 1998 година

относно общ технически регламент за изисквания за приложение на телефония за обществени паневропейски клетъчни земни мобилни комуникации, фаза II (издание 2)

(нотифицирано под номер С(1998) 2561)

(текст от значение за ЕИП)

(98/542/EО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 98/13/EО на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 1998 г. относно крайните далекосъобщителни устройства и спътниковите земни станции, включително и взаимното признаване на тяхното съответствие (1), и по-специално член 7, параграф 2, второ тире от нея,

като има предвид, че Комисията е приела мерки, които определят вида крайни устройства, за които се изисква общ технически регламент, а също и свързаното с това заявление за обхват в съответствие с член 7, параграф 2, първо тире;

като има предвид, че следва да бъдат приети съответните хармонизирани стандарти или части от тях, прилагащи съществените изисквания, които трябва да бъдат трансформирани в общ технически регламент;

като има предвид, че, за да се гарантира непрекъснат достъп до пазарите за производителите, е необходимо да бъдат въведени преходни разпоредби относно системите, одобрени в съответствие с Решение 96/629/ЕО на Комисията (2);

като има предвид, че Решение 96/629/ЕО следва да бъде отменено в края на преходния период;

като има предвид, че Решение 97/527/ЕО (3) следва да бъде отменено на 24 октомври 1998 г.;

като има предвид, че предложението е предадено на Комитета (АСТЕ) в съответствие с член 29, параграф 2;

като има предвид, че общият технически регламент, който ще бъде приет с това решение, е в съответствие със становището на Комитета за одобрение на крайните устройства (АСТЕ),

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Настоящото решение се прилага по отношение на крайните устройства, предназначени да бъдат свързани към обществена далекосъобщителна мрежа и попадащи в обхвата на хармонизирания стандарт, посочен в член 2, параграф 1.

2.   Настоящото решение установява общ технически регламент относно изискванията за приложение на телефония за крайни устройства за паневропейска клетъчна цифрова земна мобилна далекосъобщителна мрежа, съдържаща модулация с постоянна обвивка и работеща в обхват 900 MHz, с разделение на каналите от 200 kHz и пренасяща трафични канали в съответствие с принципите на Колективния достъп с деление на времето (TDMA).

Член 2

1.   Общият технически регламент включва хармонизирания стандарт, изготвен от съответния орган по стандартизация, като прилага, доколкото е възможно, съществените изисквания, посочени в член 5, буква ж) от Директива 98/13/EО. Позоваване на стандарта е изложено в приложение I. Приложимите части се съдържат в приложение II.

2.   Крайните устройства, предмет на настоящото решение, отговарят на общия технически регламент, посочен в параграф 1, на съществените изисквания, посочени в член 5, букви а) и б) от Директива 98/13/ЕО и на изискванията на всички други приложими директиви, и по-специално Директиви 73/23/ЕИО (4) и 89/336/ЕИО (5) на Съвета.

Член 3

По отношение на крайните устройства, предмет на член 1, параграф 1 от настоящото решение, нотифицираните органи, определени за осъществяването на процедурите, посочени в член 10 от Директива 98/13/ЕО, използват или осигуряват използването на приложимите части от хармонизирания стандарт, посочен в член 2, параграф 1 след влизането в сила на настоящото решение.

Член 4

1.   Решение 96/629/ЕО се отменя считано от 4 декември 1998 г.

2.   Крайните устройства, одобрени по силата на Решение 96/629/ЕО, могат да продължават да бъдат пускани на пазара и пускани в действие.

3.   Решение 97/527/ЕО се отменя считано от 24 октомври 1998 г.

Член 5

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 4 септември 1998 година.

За Комисията

Martin BANGEMANN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 74, 12.3.1998 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 282, 1.11.1996 г., стр. 75.

(3)  ОВ L 215, 7.8.1997 г., стр. 57.

(4)  ОВ L 77, 26.3.1973 г., стр. 29.

(5)  ОВ L 139, 23.5.1989 г., стр. 19.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Позоваване на приложимия хармонизиран стандарт

Хармонизираният стандарт, посочен в член 2 от решението, е:

European digital cellular telecommunications systems (phase 2); Attachment requirements for global system for mobile communications (GSM) mobile stations; Telephony

(Европейски цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (фаза 2); изисквания за свързване за мобилни станции на глобалната система за мобилни комуникации (GSM); телефония)

ETSI

Европейски институт за стандарти в далекосъобщенията

Секретариат на ETSI

TBR 20 издание 3 — февруари 1998 г.

(с изключение на предговора)

Допълнителна информация

Европейският институт за стандарти в далекосъобщенията е признат в съответствие с Директива 83/189/EИО на Съвета (1).

Посоченият по-горе хармонизиран стандарт е създаден в съответствие с мандат, предоставен в рамките на релевантните процедури, предвидени в Директива 83/189/EИО на Съвета.

Пълният текст на хармонизирания стандарт, посочен по-горе, може да бъде получен от:


Европейски институт за стандарти в далекосъобщенията

650, route des Lucioles

F-06921 Sophia Antipolis Cedex

Европейска комисия

DG XIII/A/2 — (BU 31, 1/7)

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Brussels

или от всяка друга организация, която е натоварена със задачата да прави достъпни ETSI стандартите, списък от които може да бъде намерен в Интернет на адрес www.ispo.cec.be.


(1)  ОВ L 109, 26.4.1983 г., стр. 8.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложими части от TBR 20

Изисквания на TBR 20

14.4.3

30.1

30.2

30.3

30.4

30.5.1

30.6.2

30.7.1

32.2

32.3

32.4

32.7

32.8

32.9

 

 

 

 


Top