EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0149

Решение на Съвета и на Комисията от 26 януари 1998 година за сключване на Споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Украйна, от друга страна

OJ L 49, 19.2.1998, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 028 P. 94 - 95
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 028 P. 94 - 95
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 028 P. 94 - 95
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 028 P. 94 - 95
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 028 P. 94 - 95
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 028 P. 94 - 95
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 028 P. 94 - 95
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 028 P. 94 - 95
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 028 P. 94 - 95
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 016 P. 183 - 184
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 016 P. 183 - 184
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 033 P. 73 - 74

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/149/oj

11/ 16

BG

Официален вестник на Европейския съюз

183


31998D0149


L 049/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА И НА КОМИСИЯТА

от 26 януари 1998 година

за сключване на Споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Украйна, от друга страна (1)

(98/149/ЕО, ЕОВС, Евратом)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 54, параграф 2, член 57, параграф 2, последно изречение, член 66, член 73в, параграф 2, член 75, член 84, параграф 2 и членове 99, 100, 113 и 235, във връзка с второто изречение на член 228, параграф 2 и параграф 3, втора алинея от него,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 101, параграф 2 от него,

като взеха предвид съгласието на Европейския парламент (2),

след като се консултираха с Консултативния комитет на ЕОВС и получиха съгласието на Съвета,

като взеха предвид одобрението, дадено от Съвета в съответствие с член 101 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

като имат предвид, че сключването на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, подписано на 14 юни 1994 г. в Люксембург, ще допринесе за постигането на целите на Европейските общности;

като имат предвид, че това споразумение цели да укрепи връзките, установени по-специално със Споразумението между Европейската икономическа общност и Европейската общност за атомна енергия и Съюза на съветските социалистически републики за търговия и търговско и икономическо сътрудничество, подписано на 18 декември 1989 г. и одобрено с Решение 90/116/ЕИО (3);

като имат предвид, че някои задължения, предвидени в Споразумението за партньорство и сътрудничество извън обхвата на търговската политика на Общността, засягат или могат да засегнат договореностите, установени с актовете на Общността, приети в областта на правото на установяване, транспорта и режима на предприятията;

като имат предвид, че посоченото споразумение вменява на Европейската общност някои задължения по отношение на движението на капитали и плащанията между Общността и Украйна;

като имат предвид, освен това, че доколкото посоченото споразумение засяга Директива 90/434/ЕИО на Съвета от 23 юли 1990 г. относно общата схема за данъчно облагане, приложима спрямо сливанията, разделянията, прехвърлянията на активи и замените на акции по отношение на дружества от различни държави-членки (4) и Директива 90/435/ЕИО на Съвета от 23 юли 1990 г. относно общата система за данъчно облагане на дружества-майки и дъщерни дружества от различни държави-членки (5), които се основават на член 100 от Договора за създаване на Европейската общност, този член следва да се използва като правна основа;

като имат предвид, че някои разпоредби на посоченото споразумение вменяват на Общността задължения в областта на предоставянето на услуги, които надхвърлят презграничната рамка;

като имат предвид, че по отношение на някои разпоредби на посоченото споразумение, предназначени да бъдат изпълнявани от Общността, Договорът за създаване на Европейската общност не предвижда специфични правомощия; като имат предвид, че поради тази причина е необходимо да се прибегне до член 235 от Договора,

РЕШИХА:

Член 1

Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, заедно с протокола, декларациите и размяната на писма, се одобряват от името на Европейската общност, Европейската общност за въглища и стомана и Европейската общност за атомна енергия.

Текстовете са приложени към настоящото решение.

Член 2

1.   Позицията, която Общността трябва да приеме в рамките на Съвета за сътрудничество и на Комитета за сътрудничество, се определя от Съвета, по предложение на Комисията или, при нужда, от Комисията, всеки път в съответствие с съответните разпоредби на Договорите за създаване на Европейската общност, Европейската общност за въглища и стомана и Европейската общност за атомна енергия.

2.   В съответствие с член 86 от Споразумението за партньорство и сътрудничество, председателят на Съвета председателства Съвета за сътрудничество и представя позицията на Общността. Представител на Комисията председателства Комитета за сътрудничество в съответствие с вътрешния правилник на същия, и представя позицията на Общността.

3.   Решението за публикуване на препоръките на Съвета за сътрудничество и на Комитета за сътрудничество в Официален вестник на Европейските общности се взема за всеки случай поотделно, съответно от Съвета и Комисията.

Член 3

Председателят на Съвета представя нотификацията, предвидена в член 108 от Споразумението, от името на Европейската общност (6). Председателят на Комисията представя такава нотификация от името на Европейската общност за въглища и стомана и на Европейската общност за атомна енергия.

Съставено в Брюксел на 26 януари 1998 година.

За Комисията

Председател

J. SANTER

За Съвета

Председател

R. COOK


(1)  Настоящото споразумение за партньорство и сътрудничество е подписано с Украйна на 14 юни 1994 година от Европейските общности и дванадесетте държави-членки по това време. След разширяването, на 10 април 1997 година с Украйна бе подписан допълнителен протокол, с което се даде възможност на Австрия, Финландия и Швеция да станат членки по Споразумението, наред с останалите дванадесет държави-членки, и да се придаде официален статут на шведския и финландския езикови варианти на Споразумението.

След изпълнението на необходимите процедури, Общностите и техните държави-членки решиха също така, по повод сключването на настоящото споразумение за партньорство, да прилагат посочения по-горе допълнителен протокол временно до влизането му в сила в съответствие с член 4 от него. Съответно, текстът на Споразумението за партньорство, който се съдържа във финландското и шведското издания на Официален вестник, е същият, на който е придаден официален статут с допълнителния протокол.

Споразумението за партньорство и сътрудничество, сключено с Украйна ще влезе в сила на 1 март 1998 година, като нотификациите за изпълнението на процедурите, предвидени в член 108, втори параграф от Споразумението, са направени от страните към 29 януари 1998 година.

(2)  ОВ С 339, 18.12.1995 г., стр. 42.

(3)  ОВ L 68, 15.3.1990 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 225, 20.8.1990 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 225, 20.8.1990 г., стр. 6.

(6)  Датата на влизане в сила на Временното споразумение ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейските общности от Генералния секретариат на Съвета.


Top