Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0101

Решение на Съвета от 27 януари 1997 година относно въвеждане на взаимен обмен на информация и данни от мрежи и от пунктове за мониторинг, измерващи замърсяването на атмосферния въздух в рамките на държавите-членки

OJ L 35, 5.2.1997, p. 14–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 003 P. 116 - 124
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 003 P. 116 - 124
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 003 P. 116 - 124
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 003 P. 116 - 124
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 003 P. 116 - 124
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 003 P. 116 - 124
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 003 P. 116 - 124
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 003 P. 116 - 124
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 003 P. 116 - 124
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 003 P. 219 - 227
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 003 P. 219 - 227

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012; отменен от 32008L0050

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/101(1)/oj

15/ 03

BG

Официален вестник на Европейския съюз

219


31997D0101


L 035/14

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 27 януари 1997 година

относно въвеждане на взаимен обмен на информация и данни от мрежи и от пунктове за мониторинг, измерващи замърсяването на атмосферния въздух в рамките на държавите-членки

(97/101/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 130т, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1);

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (2),

в съответствие с процедурите, залегнали в член 189в от Договора (3),

(1)

като има предвид, че Петата програма на Европейската общност за действие в областта на околната среда (4) предвижда събиране на основни данни за околната среда и подобряване на тяхната съвместимост, съпоставимост и прозрачност;

(2)

като има предвид, че целите и задачите на Европейската агенция по околна среда са изложени в Регламент (ЕИО) № 1210/90 на Съвета от 7 май 1990 г. за създаването на Европейска агенция по околната среда и на Европейска мрежа за информация и наблюдение на околната среда (5);

(3)

като има предвид, че необходимостта от разработване на процедура за обмен на информация относно качеството на въздуха с цел да се съдейства на борбата срещу замърсяването и вредните действия, с оглед да се разработи качество на живота и на околната среда на цялата територия на Общността чрез мониторинг на дългосрочните тенденции и подобрения, произтичащи от въвеждането на национално и общностно законодателство за борба със замърсяването на въздуха;

(4)

като има предвид, че следва да се избегне дублирането при предаване на информация, по-конкретно по отношение на информацията, която трябва да бъде изпратена до Европейската агенция по околна среда и до Комисията;

(5)

като има предвид, че опитът, натрупан в резултат на обмена на информация съгласно Решение 75/441/ЕИО на Съвета от 24 юни 1975 г. относно въвеждане на обща процедура за обмен на информация между мрежите за наблюдение и мрежите за мониторинг въз основа на данни за замърсяването на атмосферата, причинявано от някои съединения и суспендирани частици (6) и Решение 82/459/ЕИО на Съвета от 24 юни 1982 г. относно въвеждане на взаимен обмен на информация и данни от мрежи и от отделни станции, измерващи замърсяването на въздуха в рамките на държавите-членки (7), позволява създаването на по-пълен и представителен обмен на информация чрез увеличаване на броя на отчитаните замърсители и чрез включване на мрежи и отделни станции, измерващи замърсяването на атмосферния въздух;

(6)

като има предвид, че следва да се прави разграничение между информацията, която трябва да се предава по всяко време, по-конкретно във връзка с Директива 96/62/ЕО на Съвета от 27 септември 1996 г. относно оценката и управлението на качеството на атмосферния въздух (8) (наричана по-долу „Директивата за качеството на въздуха“) и информацията, която трябва да се предава, когато е налична;

(7)

като има предвид, че събраната информация трябва да бъде достатъчно представителна, за да позволи картографиране на нивата на замърсяване на цялата територия на Общността;

(8)

като има предвид, че използването на общи критерии за валидиране и обработване на данните от измерванията ще повиши съвместимостта и съпоставимостта на предаваните данни,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Цели

1.   С настоящото решение се въвежда взаимен обмен на информация и данни от мрежи и от пунктове за мониторинг, измерващи замърсяването на атмосферния въздух, наричан по-нататък в текста „взаимен обмен“. Той се отнася за:

мрежи и пунктове, които обхващат подробна информация, описваща мрежите за мониторинг на замърсяването на въздуха и пунктовете, действащи в държавите-членки,

измервания на качеството на въздуха, получени от пунктовете: обменът обхваща данни, изчислени съгласно точки 3 и 4 от приложение I за измерване на замърсяването на въздуха от пунктове в държавите-членки.

2.   Комисията и органите, посочени в член 6, отговарят за осъществяването на взаимния обмен. За да се извлече полза от опита, придобит от Европейската агенция по околна среда и в рамките на нейните компетенции, Комисията се обръща към Европейската агенция по околна среда, inter alia във връзка с работата и практическото прилагане на информационната система.

Член 2

Замърсители

1.   Взаимният обмен обхваща замърсителите на въздуха, посочени в приложение I към Директивата за качеството на въздуха.

2.   В рамките на взаимния обмен държавите-членки докладват и за замърсителите на въздуха, посочени в точка 2 на приложение I, дотолкова доколкото органите, посочени в член 6, притежават съответните данни, които са предмет на непрекъснати измервания от страна на държавите-членки.

Член 3

Пунктове за мониторинг

Взаимният обмен по смисъла на член 1 включва следните пунктове:

пунктовете, които се използват в рамките на изпълнението на директивите, приети в съответствие с член 4 от Директивата за качеството на въздуха,

пунктовете, които не са предмет на директивите, посочени в горното тире, ще се избират за тази цел от държавите-членки измежду съществуващите пунктове на национално равнище с цел да се направи преценка на местните нива на замърсителите, изброени в точка 2 от приложение I и на регионалните нива на замърсяване (наричани по-нататък „фон“) за всички замърсители, изброени в приложение I,

доколкото е възможно, пунктовете, които участват във взаимния обмен на информация, въведен с Директива 82/459/ЕИО, при условие че не са обхванати от второто тире.

Член 4

Необходима информация за мрежите и станциите

1.   Информацията, която трябва да се съобщава на Комисията, се отнася до характеристиките на пунктовете за мониторинг, измервателната апаратура и оперативните процедури в сила в тези пунктове, както и структурата и организацията на мрежата, към която принадлежат. Тази информация се предава, освен ако не е предоставена на Комисията, в рамките на действащото законодателство в областта на качеството на въздуха. Необходимата информация се уточнява на индикативна основа в приложение II. Съгласно процедурата, постановена в член 7, Комисията уточнява минималната информация, която следва да се предава от държавите-членки.

2.   Що се отнася до пунктовете за мониторинг, посочени в първото тире на член 3, взаимният обмен ще се прилага веднага след влизането в сила на законодателството, посочено в член 4 от Директивата за качеството на въздуха.

3.   Най-късно шест месеца след влизане в сила на настоящото решение Комисията ще предостави на държавите-членки съществуващата база данни, съдържаща информацията, събрана към дадения момент от нейните служби в съответната област, както и софтуер, с помощта на който тази информация може да се използва и актуализира. Държавите-членки коригират, изменят и/или допълват тази информация. Актуализираните компютърни файлове се изпращат на Комисията през втората година след влизането в сила на настоящото решение, но най-късно до 1 октомври.

Тази информация ще се предоставя за обществено ползване посредством информационна система, организирана от Европейската агенция по околна среда; тя може също да бъде доставена от агенцията или от държавите-членки при поискване.

4.   В съответствие с процедурата, постановена в член 7, Комисията уточнява техническите процедури относно прехвърлянето на информацията, като взема предвид разпоредбите на член 1, параграф 2.

5.   След първото изпращане на информация от държавите-членки Комисията включва предадената информация в своята база данни и всяка година подготвя технически доклад за събраната информация; тя предоставя на държавите-членки актуализираната база данни за мрежата от пунктове най-късно до 1 юли. Държавите-членки коригират, изменят и/или допълват тази информация. Актуализираните компютърни файлове се изпращат на Комисията най-късно до 1 октомври.

Член 5

Информация, която трябва да бъде предоставяна във връзка с данните, получени от пунктовете за мониторинг

1.   На Комисията се предоставят следните резултати:

а)

данните, дефинирани в точки 3 и 4 от приложение I, за онези пунктове, които се споменават в първото тире от член 3 и са подбрани съгласно критериите, посочени в директивите, приети в съответствие с член 4 от Директивата за качеството на въздуха; при избора на тези пунктове се вземат под внимание различните състояния на качеството на въздуха във всяка държава-членка;

б)

най-малко годишни данни, така както са дефинирани в точка 4 от приложение I, за всички пунктове, посочени във второто тире на член 3;

в)

данните, дефинирани в точки 3 и 4 от приложение I, за всички пунктове, посочени в третото тире на член 3.

Тези данни се предават на Комисията, освен ако вече не са ѝ предоставени, съгласно действащото законодателство в областта на качеството на въздуха.

2.   Държавите-членки отговарят за валидиране на данните, които се предават или използват за изчисляване на стойностите, предавани в съответствие с общите правила, посочени в приложение III. Всяка съвкупност от данни и изчисляването на статистическите данни от дадена държава-членка следва да бъдат съобразени с критерии, които са най-малкото толкова строги, колкото и тези, посочени в приложение IV.

3.   Държавите-членки предават резултатите за календарната година най-късно до 1 октомври следващата година; първото предаване на данни обхваща календарната 1997 година.

4.   Доколкото е възможно, държавите-членки предават на Комисията информацията, събрана между 1 октомври 1989 година и датата на влизане в сила на настоящото решение от пунктовете, които са участвали във взаимния обмен на информация, въведен с Решение 82/459/ЕИО.

5.   В съответствие с процедурата, постановена в член 7, Комисията уточнява техническите процедури за предаване на резултатите, като взема под внимание разпоредбите на член 1, параграф 2.

6.   Комисията включва предадените данни в своята база данни и всяка година изготвя технически доклад за събраната информация, като предоставя на държавите-членки актуализираната база данни, включваща резултатите.

Тази информация ще бъде предоставена за обществено ползване посредством информационна система, организирана от Европейската агенция по околна среда; тя може също да бъде доставена от агенцията при поискване.

Независимо от това, дали информацията е достъпна, изпратена или включена в доклада, тя ще се основе единствено на валидирани данни.

7.   Комисията разработва общ доклад за обществото, в който резюмира събраните данни и изтъква най-важните тенденции по отношение на качеството на въздуха в Европейския съюз.

8.   Като съгласува това с държавите-членки, Комисията осигурява изпращане до международни органи на подбрани данни за нуждите на различни международни програми.

Член 6

Всяка държава-членка посочва един или повече органи, които отговарят за изпълнението и дейностите, свързани с взаимния обмен, като незабавно уведомява Комисията за това.

Член 7

В съответствие с процедурата, постановена в член 12 от Директивата за качеството на въздуха, Комисията определя където е необходимо:

разработването и актуализирането на процедурите, свързани с предаването на данни и информация,

връзката с дейностите, предприемани от Европейската агенция по околна среда, в областта на замърсяването на въздуха,

измененията на точки 2, 3 и 4 от приложение I, приложение II, приложение III и приложение IV,

как да се вземат под внимание новите концепции в измервателната техника при процедурите за взаимен обмен,

разширяването на обхвата на процедурата с оглед включване на данни и информация от трети страни.

Член 8

Не по-късно от края на петгодишен период след влизането в сила на настоящото решение, Комисията внася в Съвета доклад за изпълнение на решението. Този доклад се придружава от предложение, считано от Комисията за подходящо с оглед изменение на настоящото решение.

Член 9

Настоящото решение се прилага от 1 януари 1997 г.

Член 10

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 27 януари 1997 година.

За Съвета

Председател

G. ZALM


(1)  ОВ C 281, 7.10.1994 г., стр. 9.

(2)  ОВ C 110, 2.5.1995 г., стр. 3.

(3)  Становище на Европейския парламент от 16 юни 1995 г. (ОВ C 166, 3.7.1995 г., стр. 177), Обща позиция на Съвета от 26 февруари 1996 г. (ОВ C 219, 27.7.1996 г.) и Решение на Европейския парламент от 18 септември 1996 г. (ОВ C 320, 28.10.1996 г., стр. 74).

(4)  ОВ C 138, 17.5.1993 г., стр. 5.

(5)  ОВ L 120, 11.5.1990 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 194, 25.7.1975 г., стр. 32. Решение, отменено с Решение 82/459/ЕИО (ОВ L 210, 19.7.1982 г., стр. 1).

(7)  ОВ L 210, 19.7.1982 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 296, 21.11.1996 г., стр. 55.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК НА ЗАМЪРСИТЕЛИТЕ, СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ПАРАМЕТРИ И МЕРНИТЕ ЕДИНИЦИ

1.   Замърсители, посочени в приложение I към Директивата за качеството на въздуха

2.   Замърсители, които не са посочени в приложение I към Директивата за качеството на въздуха:

CS2

Серовъглерод

C6H5-CH3

Толуен

C6H5.CH = CH2

Стирен

CH2 = CH-CN

Акрилонитрил

HCHO

Формалдехид

C2HCl3

Трихлороетилен

C2Cl4

Тетрахлороетилен

CH2Cl2

Дихлорометан

BaP

Бензо(а)пирен

VC

Винилхлорид

VOCs (NM)

Летливи органични съединения (неметанови, общо)

VOCs (T)

Летливи органични съединения (общо)

PAN

Пероксиацетилнитрат

NOx

Азотни оксиди

N-dep.

Отлагане на азот във вода

S-dep.

Отлагане на сяра във вода

AD

Отлагане на киселини

CH2 = CH-CH = CH2

1,3 бутадиен

H2S

Сероводород

Cr

Хром

Mn

Манган

NH3

Амоняк

3.   Данни, мерни единици и период на осредняване:

Замърсител

Средно, над

Изразено във

1.

SO2

Серен двуоксид

24 h

 

2.

AD

Отлагане на киселини

1 месец

 

3.

SA

Висока киселинност

24 h

Еквивалент на SO2

4.

SPM

Разтворени частици (общо)

24 h

 

5.

PM10

Разтворени частици (< 10 μm)

24 h

 

6.

BS

Черен пушек

24 h

 

7.

O3

Озон

1 h

 

8.

NO2

Азотен двуоксид

1 h

 

9.

NOx

Азотни оксиди

1 h

Еквивалент на NO2

10.

CO

Въглероден монооксид

1 h

 

11.

H2S

Сероводород

24 h

 

12.

Pb

Олово

24 h

 

13.

Hg

Живак

24 h

 

14.

Cd

Кадмий

24 h

 

15.

Ni

Никел

24 h

 

16.

Cr

Хром

24 h

 

17.

Mn

Манган

24 h

 

18.

As

Арсен

24 h

 

19.

CS2

Серовъглерод

1 h

 

20.

C6H6

Бензен

24 h

 

21.

C6H5-CH3

Толуен

24 h

 

22.

C6H5.CH = CH2

Стирен

24 h

 

23.

CH2 = CH-CN

Акрилонитрил

24 h

 

24.

CH2 = CH-CH – CH2

1,3 бутадиен

24 h

 

25.

HCHO

Формалдехид

1 h

 

26.

C2HCl3

Трихлороетилен

24 h

 

27.

C2Cl4

Тетрахлороетилен

24 h

 

28.

CH2Cl2

Дихлорометан

24 h

 

29.

BaP

Бензо(а)пирен

24 h

 

30.

PAH

Полиароматни въглеводороди

24 h

 

31.

VC

Винилхлорид

24 h

 

32.

VOC (NM)

Летливи органични съединения (неметанови, общо)

24 h

 

33.

VOC (T)

Летливи органични съединения (общо)

24 h

 

34.

PAN

Пероксиацетил нитрат

1 h

 

35.

NH3

Амоняк

24 h

 

36.

N-dep.

Отлагане на азот във вода

1 месец

Еквивалент на N

37.

S-dep.

Отлагане на сяра във вода

1 месец

Еквивалент на S

4.   Данни, изчислени за календарната година, които се предават на Комисията:

за замърсители от 1 до 35:

изчисляването на медианата (50-ия перцентил), 98-ия (и 99.9-ия перцентил въз основа на стойностите, регистрирани през годината, следва да се извършва, както следва: — по отношение на замърсители, чието средно аритметично е изчислено за повече от 1 час) и максимумът, изчислен на базата на сурови данни, които съответстват на препоръчваните средни периоди, дадени в таблицата по-горе; за замърсител 7 (озон) статистическите параметри също се изчисляват от средните стойности над 8 часа,

за замърсители 2, 36 и 37:

средното аритметично, изчислено на базата на сурови данни, които отговарят на препоръчваните средни периоди, дадени в таблицата по-горе.

Х-тият перцентил се изчислява на базата на действително измерените стойности. Всички стойности се посочват във възходящ ред:

X1 < = X2 < = X3 < = … < = Xk < = … X N-1 < = XN

Х-тият перцентил е стойността k, изчислена, както следва:

k = (q * N)

където q е равно на x/100, а N е броят на действително измерените стойности. Стойността (q * N) се закръгля до най-близкото цяло число.

Всички резултати се изразяват в μg/m3 (при следните температурни условия и налягане: 293 °К и 101,3 kPa) с изключение на замърсители 2, 36 и 37, където резултатите трябва да бъдат дадени в g/m2/годишно.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МРЕЖИТЕ, ПУНКТОВЕТЕ ЗА МОНИТОРИНГ И ИЗМЕРВАТЕЛНАТА ТЕХНИКА

Доколкото е възможно, следва да се предава колкото може повече информация за следните индикативни показатели:

I.   ИНФОРМАЦИЯ ЗА МРЕЖИТЕ:

Наименование,

Съкращение,

Географски обхват (местна промишленост, град, градски район/конгломерат от градски райони, околия, окръг, цялата страна),

Орган, който отговаря за управлението на мрежата:

наименование,

име на отговорното лице,

адрес,

телефонни и факс: номера,

Времева зона (GMT, местно време).

II.   ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУНКТОВЕТЕ:

1.   Обща информация

Наименование,

Референтен номер или код,

Наименование на техническия орган, отговарящ за станцията (ако е различен от органа, който отговаря за мрежата),

Тип пункт:

пътен трафик,

промишленост,

фон.

Цел на пункта (местен, национален, под ръководството на ЕС, ГСМОС, ОИСР, ЕМЕП, …),

Географски координати,

Надморска височина,

III ниво на NUTS,

Измервани замърсители,

Измервани метеорологични параметри

Друга значима информация: доминираща посока на вятъра, съотношение между разстоянието до най-близките препятствия и тяхната височина, …

2.   Местна среда/Морфология на ландшафта

Тип на зоната:

градска,

предградие,

селска,

Характеристика на зоната:

жилищна,

търговска,

промишлена,

селскостопанска,

природна.

Брой на жителите в зоната.

3.   Основни източници на емисии:

обществено електроснабдяване, производство на електроенергия и топлофикация,

търговско, институционално и жилищно горене,

промишлено горене,

производствени процеси,

добив и разпространение на изкопаеми горива,

употреба на разтворители,

пътен транспорт,

други мобилни източници и машини (указват се),

обработка и изхвърляне на отпадъците,

земеделие,

природа.

4.   Характеристики на трафика

Широка улица със:

голям обем на пътния трафик (повече от 10 000 МПС дневно),

среден обем на пътния трафик (между 2 000 и 10 000 МПС дневно),

нисък обем на пътния трафик (по-малко от 2 000 МПС дневно).

Тясна улица със:

голям обем на пътния трафик (повече от 10 000 МПС дневно),

среден обем на пътния трафик (между 2 000 и 10 000 МПС дневно),

нисък обем на пътния трафик (по-малко от 2 000 МПС дневно).

Улица тип „каньон“:

с голям обем на пътния трафик (повече от 10 000 МПС дневно),

със среден обем на пътния трафик (между 2 000 и 10 000 МПС дневно),

с нисък обем на пътния трафик (по-малко от 2 000 МПС дневно).

Магистрала:

голям обем на пътния трафик (повече от 10 000 МПС дневно),

среден обем на пътния трафик (между 2 000 и 10 000 МПС дневно),

нисък обем на пътния трафик (по-малко от 2 000 МПС дневно).

Други: кръстовище, семафор, паркинг, автобусна спирка, стоянка на таксиметрови автомобили …

III.   ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗМЕРВАТЕЛНАТА ТЕХНИКА

Апаратура:

наименование,

аналитичен принцип.

Характеристики на вземане на пробите:

разположение на мястото, където се вземат пробите (фасада на сграда, пътна настилка, бордюр, двор),

височина на мястото, от което се вземат пробите,

дължина на пробовземната линия,

време, необходимо за определяне на средната стойност на резултата,

време на пробовземането.

Калибриране:

тип: автоматично, ръчно, автоматично и ръчно,

метод,

честота.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ПРОЦЕДУРИ ПО ВАЛИДИРАНЕ НА ДАННИТЕ И КОДОВЕ ЗА КАЧЕСТВО

1.   Процедура по валидиране

Процедурата по валидиране следва:

да взема под внимание например смущения, дължащи се на поддръжка, калибровка или технически проблеми, несъразмерни измервания и данни, сочещи бързи вариации, например резки спадове или покачвания.

Данните следва също така да се ревизират на базата на критерии, основаващи се на познания за климатичните и метеорологични влияния, характерни за дадения обект, по време на измерванията; и

да дава възможност за откриване на погрешни измервания с помощта на различни способи например чрез сравнение с предишни месеци и с други замърсители, както и стандартен анализ на отклоненията.

Списъкът на валидиране, изготвен по време на отбелязването на данните, следва също да се преглежда и удостоверява.

2.   Кодове за качество

Всички предадени данни се считат за валидни с изключение на случаите, когато данните се свързват с код Т или N съгласно определението, дадено по-долу:

:

Код Т

:

отговаря на данни, които не са (или още не са) подложени на процедура за валидиране, както това е отбелязано в точка 1.

:

Код N

:

отговаря на данни, които са посочени като погрешни или съмнителни по време на процедурата по валидиране, посочена в точка 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

КРИТЕРИИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАННИТЕ И ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ПАРАМЕТРИ

а)   Събиране на данните

Критериите за изчисляване на едночасови и 24-часови стойности от данните с по-малко средно изчислено време са:

за едночасови стойности:

най малко 75 % от валидните данни,

за 24 часови стойности:

над 50 % от едночасовите валидни данни, но не повече от 25 % от последователните стойности на данните, които не са приети (код N).

б)   Изчисляване на статистическите параметри

за средното аритметично и медианата:

над 50 % от приетите данни,

за 98-и, 99,9-и перцентил и за максимума:

над 75 % от приетите данни.

Съотношението между броя на валидните данни за два сезона от отчетената година не може да бъде по-голямо от 2, като двата сезона са зима (от януари до март включително и от октомври до декември) и лято (от април до септември включително).


Top