Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R2701

Регламент (ЕО) № 2701/94 на Комисията от 7 ноември 1994 година за изменение на приложения I, II и III и IV към Регламент (EИО) № 2377/90 на Съвета относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход (текст от значение за ЕИП)

OJ L 287, 8.11.1994, p. 7–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 062 P. 179 - 189
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 062 P. 179 - 189
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 016 P. 476 - 486
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 016 P. 476 - 486
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 016 P. 476 - 486
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 016 P. 476 - 486
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 016 P. 476 - 486
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 016 P. 476 - 486
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 016 P. 476 - 486
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 016 P. 476 - 486
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 016 P. 476 - 486
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 016 P. 8 - 18
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 016 P. 8 - 18

No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; заключение отменено от 32009R0470

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2701/oj

03/ 16

BG

Официален вестник на Европейския съюз

8


31994R2701


L 287/7

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2701/94 НА КОМИСИЯТА

от 7 ноември 1994 година

за изменение на приложения I, II и III и IV към Регламент (EИО) № 2377/90 на Съвета относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (EИО) № 2377/90 на Съвета от 26 юни 1990 г. относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход (1), последно изменен с Регламент (EO) № 1430/94 на Комисията (2), и по-специално членове 6, 7 и 8 от него,

като има предвид, че след приемането на регламента, приложенията са изменяни многократно; като има предвид, че поради техния брой, сложност и разпръсването им в различни броеве на Официален вестник на Европейските общности, текстовете са трудни за ползване и им липсва яснотата, която следва да е същностна черта на цялото законодателство; като има предвид, че по тази причина те следва да бъдат консолидирани; като има предвид, че в тази връзка наименованието или химическото описание на някои химически съединения следва да бъде поправено или доуточнено и някои материални грешки следва да бъдат избегнати;

като има пред вид, че мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за адаптиране към техническия прогрес на директивите за отстраняване на техническите пречки пред търговията с ветеринарномедицински продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения I, II, III и IV към Регламент (ЕИО) № 2377/90 се изменят, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 60-ия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 7 ноември 1994 година.

За Комисията

Martin BANGEMANN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 156, 23.6.1994 г., стр. 6.


ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на фармакологично активните субстанции, за които са определени максимално допустими граници на остатъчни вещества (МДГОВ)

1.   Противоинфекциозни средства

1.1.   Хемотерапевтици

1.1.1.   Сулфонамиди

Фармакологично активно(и) вещество(а)

Остатъчен маркер

Животински вид

МДГОВ

Таргетни тъкани

Други разпоредби

Всички вещества от групата на сулфономидите

Изходно лекарствено средство

Всички видове, отглеждани за храна

100 μg/kg

Мускули, черен дроб, бъбреци, мастна тъкан

Общият сбор на остатъчните количества от всички вещества, принадлежащи към групата на сулфонамидите, не трябва да превишава 100 μg/kg

1.2.   Антибиотици

1.2.1.   Пеницилини

Фармакологично активно(и) вещество(а)

Остатъчен маркер

Животински вид

МДГОВ

Таргетни тъкани

Други разпоредби

1.2.1.1.

Бензилпеницилин (Benzylpenicillin)

Бензилпеницилин

Всички видове, отглеждани за храна

50 μg/kg

Мускули, черен дроб, бъбреци, мастна тъкан

 

4 μg/kg

Мляко

 

1.2.1.2.

Ампицилин (Ampicillin)

Ампицилин

Всички видове, отглеждани за храна

50 μg/kg

Мускули, черен дроб, бъбреци, мастна тъкан

 

4 μg/kg

Мляко

 

1.2.1.3.

Амоксицилин (Amoxicillin)

Амоксицилин

Всички видове, отглеждани за храна

50 μg/kg

Мускули, черен дроб, бъбреци, мастна тъкан

 

4 μg/kg

Мляко

 

1.2.1.4.

Оксацилин (Oxacillin)

Оксацилин

Всички видове, отглеждани за храна

300 μg/kg

Мускули, черен дроб, бъбреци, мастна тъкан

 

30 μg/kg

Мляко

 

1.2.1.5.

Клоксацилин (Cloxacillin)

Клоксацилин

Всички видове, отглеждани за храна

300 μg/kg

Мускули, черен дроб, бъбреци, мастна тъкан

 

30 μg/kg

Мляко

 

1.2.1.6.

Диклоксацилин (Dicloxacillin)

Диклоксацилин

Всички видове, отглеждани за храна

300 μg/kg

Мускули, черен дроб, бъбреци, мастна тъкан

 

30 μg/kg

Мляко

 

1.2.2.   Цефалоспорини

Фармакологично активно(и) вещество(а)

Остатъчен маркер

Животински вид

МДГОВ

Таргетни тъкани

Други разпоредби

1.2.2.1.

Цефквином (Cefquinome)

Цефквином

Говеда

200 μg/kg

Бъбреци

 

100 μg/kg

Черен дроб

 

50 μg/kg

Мускули

 

50 μg/kg

Мастна тъкан

 

1.2.3.   Квинолони

Фармакологично активно(и) вещество(а)

Остатъчен маркер

Животински вид

МДГОВ

Таргетни тъкани

Други разпоредби

1.2.3.1.

Енрофлоксацин (Enrofloxacin)

Сбор от enrofloxacin и ciprofloxacin

Говеда, свине, птици

30 μg/kg

Черен дроб Мускули Бъбреци

 

1.2.4.   Макролиди

Фармакологично активно(и) вещество(а)

Остатъчен маркер

Животински вид

МДГОВ

Таргетни тъкани

Други разпоредби

1.2.4.1.

Тилмикозин (Tilmicosin)

Tilmicosin

Говеда

1 000 μg/kg

Черен дроб, бъбреци

 

50 μg/kg

Мускули, мастна тъкан

 

2.   Антипаразитни средства

2.1.   Средства срещу ендопаразити

2.1.1.   Авермектини (Avermectins)

Фармакологично активно(и) вещество(а)

Остатъчен маркер

Животински вид

МДГОВ

Таргетни тъкани

Други разпоредби

2.1.1.1.

Ивермектин (Ivermectin)

22,23- Dihydro-avermectin B1a

Говеда

100 μg/k

Черен дроб

 

40 μg/kg

Мастна тъкан

 

Свине Овце Коне

15 μg/kg

Черен дроб

 

20 μg/kg

Мастна тъкан

 

2.1.1.2.

Абамектин (Abamectin)

Avermectin B1a

Говеда

20μg/kg

Черен дроб

 

10 μg/kg

Мастна тъкан

 

2.1.1.3.

Дорамектин (Doramectin)

Doramectin

Говеда

15 μg/kg

Черен дроб

 

25 μg/kg

Мастна тъкан

 

2.1.2.   Салициланилиди

Фармакологично активно(и) вещество(а)

Остатъчен маркер

Животински вид

МДГОВ

Таргетни тъкани

Други разпоредби

2.1.2.1.

Клосантел (Closantel)

Клосантел

Говеда

1 000 μg/kg

Мускули, Черен дроб

 

3 000 μg/kg

Бъбреци, Мастна тъкан

 

Овце

1 500 μg/kg

Мускули, Черен дроб

 

5 000 μg/kg

Бъбреци,

 

2 000 μg/kg

Мастна тъкан

 

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на субстанциите, неподлежащи на максимално допустими граници на остатъчни вещества

1.   Неорганични химикали

Фармакологично активно(и) вещество(а)

Животински вид

Други разпоредби

1.1.

Водороден пероксид

Риба

 

1.2.

Сяра

Говеда

 

Свине

 

Овце

 

Кози

 

Коне

 

1.3.

Йод и неорганични йодни съединения, включващи:

Всички видове, отглеждани за храна

 

натриев и калиев йодид

натриев и калиев йодат

йодофори, включително поливинилпиролидон-йод

 

1.4.

Натриев хлорид

Говеда

Само за локална употреба

2.   Органични съединения

Фармакологично активно(и) вещества

Животински вид

Други разпоредби

2.1.

Етипростон трометамин (Etiproston tromethamine)

Говеда

Свине

 

2.2.

Кетансерин тартрат (Ketanserin tartrate)

Коне

 

2.3.

Фертирелин ацетат (Fertirelin acetate)

Говеда

 

2.4.

Човешки гонадотропин от урина на жени в менопауза

Говеда

 

2.5.

Млечна киселина

Всички видове, отглеждани за храна

 

2.6.

Мелатонин

Овце

Кози

 

2.7.

Йодни органични съединения

Всички видове, отглеждани за храна

 

йодоформ

 

 

2.8.

Ацетил цистеин (Acetyl cysteine)

Всички видове, отглеждани за храна

 

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Списък на фармакологично активните субстанции, използвани във ветеринарномедицински продукти, за които са определени временни максимално допустими граници на остатъчни вещества

1.   Противоинфекциозни средства

1.1.   Хемотерапевтични препарати

1.1.2.   Сулфонамиди

Фармакологично активно(и) вещество(а)

Остатъчен маркер

Животински вид

МДГОВ

Таргетни тъкани

Други разпоредби

Всички вещества, принадлежащи към групата на сулфонамидите

Изходно лекарствено средство

Говеда, овце, кози

100 μg/kg

Мляко

Временните МДГОВ са валидни до 1.1.1996 г.

Общата сума на остатъчното съдържание от всички вещества от сулфонамидната група не бива да надвишава 100 μg/kg

1.1.2.   Диамино-пиримидин производни

Фармакологично активно(и) вещество(а)

Остатъчен маркер

Животински вид

МДГОВ

Таргетни тъкани

Други разпоредби

1.1.2.1.

Триметоприм (Trimethoprim)

Триметоприм

Всички видове, отглеждани за храна

50 μg/kg

Мускули, черен дроб, бъбреци, мастна тъкан, мляко

Временните МДГОВ са валидни до 1.1.1996 г.

1.1.3.   Нитрофурани

Фармакологично активно(и) вещество(а)

Остатъчен маркер

Животински вид

МДГОВ

Таргетни тъкани

Други разпоредби

1.1.3.1.

Фуразолидон (Furazolidone)

Всяко остатъчно съдържание със запазена 5-нитро структура

Всички видове, отглеждани за храна

5 μg/kg

Мускули, черен дроб, бъбреци, мастна тъкан

Временните МДГОВ са валидни до 1.7.1995 г.

1.1.4.   Нитроимидазоли

Фармакологично активно(и) вещество(а)

Остатъчен маркер

Животински вид

МДГОВ

Таргетни тъкани

Други разпоредби

1.1.4.1.

Диметридазол (Dimetridazole)

Всяко остатъчно съдържание със запазена нитроимида- золова структура

Всички видове, отглеждани за храна

10 μg/kg

Мускули, черен дроб, бъбреци, мастна тъкан

Временните МДГОВ са валидни до 1.1.1995 г.

1.2.   Антибиотици

1.2.1.   Тетрациклини

Фармакологично активно(и) вещество(а)

Остатъчен маркер

Животински вид

МДГОВ

Таргетни тъкани

Други разпоредби

Всички вещества, принадлежащи към групата на тетрациклините

Изходно лекарствено средство

Всички видове,отглеждани за храна

600 μg/kg

бъбреци

Временните МДГОВ са валидни до 1.1.1996 г.

Общото остатъчно съдържание на всички вещества от тетрациклиновата група не бива да надвишава посочените граници.

300 μg/kg

черен дроб

200 μg/kg

яйца

100 μg/kg

мускули

100 μg/kg

мляко

1.2.2.   Макролиди

Фармакологично активно(и) вещество(а)

Остатъчен маркер

Животински вид

МДГОВ

Таргетни тъкани

Други разпоредби

1.2.2.1.

Спирамицин (Spiramycin)

Спирамицин

Говеда, свине

300μg/kg

черен дроб

Временните МДГОВ са валидни до 1.7.1995 г.

МДГОВ за черен дроб, бъбреци и мускули се отнасят както заговеда, така и за свине.

200μg/kg

бъбреци

50 μg/kg

мускули

Говеда

150μg/kg

мляко

1.2.2.2.

Тилозин

Тилозин (Tylosin)

Говеда

Свине

Птици

100μg/kg

мускули, черен дроб,бъбреци

Временните МДГОВ са валидни до 1.7.1995 г.

Говеда

50 μg/kg

мляко

1.2.3.   Тиамфеникол (Thiamphenicol) и неговите съединения

Фармакологично активно(и) вещество(а)

Остатъчен маркер

Животински вид

МДГОВ

Таргетни тъкани

Други разпоредби

1.2.3.1.

Тиамфеникол (Thiamphenicol)

Тиамфеникол

Говеда

Птици

40 μg/kg

мускули, черен дроб, бъбреци, мастна тъкан

Временните МДГОВ са валидни до 1.1.1996 г.

2.   Антипаразитни средства

2.1.   Средства, действащи срещу ендопаразити

2.1.1.   Бензимидазоли (Benzimidazoles) и пробензимидазоли (pro-benzimidazoles)

Фармакологично активно(и) вещество(а)

Остатъчен маркер

Животински вид

МДГОВ

Таргетни тъкани

Други разпоредби

2.1.1.1.

Фебантел (Febantel)

Комбинирани остатъчни количества оксфендазол, оксфендазол-сулфон и фенбендазол

Всички видове, отглежда-ни за храна

1 000 μg/kg

черен дроб

Временните МДГОВ са валидни до 1.7.1995 г.

МДГОВ покриват всички остатъчни количества на фебантел, фенбендазол и оксфендазол

10 μg/kg

мускули, бъбреци, мастна тъкан

10 μg/kg

мляко

2.1.1.2.

Фенбендазол (Fenbendazole)

Комбинирани остатъчни количества оксфендазол, оксфендазол-сулфон и фенбендазол

Всички видове, отглежда-ни за храна

1 000 μg/kg

черен дроб

Временните МДГОВ са валидни до 1.7.1995 г.

МДГОВ покриват всички остатъчни количества на фебантел, фенбендазол и оксфендазол

10 μg/kg

мускули, бъбреци, мастна тъкан

10 μg/kg

мляко

2.1.1.3.

Оксфендазол (Oxfendazole)

Комбинирани остатъчни количества оксфендазол, оксфендазол-сулфон и фенбендазол

Всички видове, отглежда-ни за храна

1 000 μg/kg

черен дроб

Временните МДГОВ са валидни до 1.7.1995 г.

МДГОВ покриват всички остатъчни количества на фебантел, фенбендазол и оксфендазол

10 μg/kg

мускули, бъбреци, мастна тъкан

10 μg/kg

мляко

2.1.1.4.

Албендазол (Albendazole)

Сбор от албендазол и метаболити, които се измерват като 2-амино бензимидазол сулфон

Говеда

Овце

черен дроб

100 μg/kg

мускули, мастна тъкан мляко

Временните МДГОВ са валидни до 1.1.1996 г.

500 μg/kg

бъбреци

1 000 μg/kg

черен дроб

2.1.1.5.

Тиабендазол (Thiabendazole)

Сбор от тиабендазол и 5-хидрокси- тиабендазол

Говеда

Овце

Кози

100 μg/kg

мускули, черен дроб, бъбреци, мастна тъкан, мляко

Временните МДГОВ са валидни до 1.1.1996 г.

2.1.1.6.

Триклабендазол (Triclabendazole)

Сбор на остатъчни количества, които могат да се извлекат и оксидират до получаване на ketotriclabendazole

Говеда

Овце

150 μg/kg

мускули, черен дроб, бъбреци, мастна тъкан

Временните МДГОВ са валидни до 1.7.1995 г.

50 μg/kg

2.1.1.7.

Флубендазол (Flubendazol)

Флубендазол

Птици

–домашни и дивеч

500 μg/kg

Черен дроб

Временните МДГОВ са валидни до 1.1.1996 г.

200 μg/kg

Мускули

400 μg/kg

Яйца

Свине

10 μg/kg

Мускули, черен дроб, Бъбреци, мастна тъкан

2.1.1.8.

Оксибендазол (Oxibendazole)

Оксибендазол

Говеда

Овце

Мляко

100 μg/kg

Мускули, черен дроб, Бъбреци, мастна тъкан

Временните МДГОВ са валидни до 1.1.1996 г

50 μg/kg

Мляко

Свине

Коне

100 μg/kg

Мускули, черен дроб, Бъбреци, мастна тъкан

2.1.2.   Тетра-хидро-имидазоли (имидазолтиазоли) (imidazolthiazoles)

Фармакологично активно/и вещество/а

Остатъчен маркер

Животински вид

МДГОВ

Таргетна тъкан

Други разпоредби

2.1.2.1.

Левамизол (Levamisole)

Левамизол

Всички видове, отглеждани за храна

10 μg/kg

Мускули, черен дроб, бъбреци, мастна тъкан, мляко

Временните МДГОВ са валидни до 1.1.1995 г.

2.2.   Средства срещу ектопаразити

Фармакологично активно/и вещество/а

Остатъчен маркер

Животински вид

МДГОВ

Таргетна тъкан

Други разпоредби

2.2.1.

Амитраз (Amitraz)

Сбор от амитраз и метаболити, измервани като 2,4-диметиланилин (dimethylaniline)

Свине

50 μg/kg

Мускули

Временните МДГОВ са валидни до 1.7.1996 г.

200 μg/kg

Бъбреци, Черен дроб

3.   Средства, влияещи върху нервната система

3.1.   Средства, влияещи върху централната нервна система

3.1.1.   Бутирофенонови транквиланти

Фармакологично активно вещество

Остатъчен маркер

Животински вид

МДГОВ

Таргетна тъкан

Други разпоредби

3.1.1.1.

Азаперон

Азаперол

Всички видове, отглеждани за храна

100 μg/kg

Бъбреци

Временните МДГОВ са валидни до 1.1.1996 г.

50 μg/kg

Черен дроб, Мускули, мастна тъкан

3.2.   Средства, влияещи върху вегетативната нервна система

3.2.1.   Антиадренергетици

Фармакологично активно вещество

Остатъчен маркер

Животински вид

МДГОВ

Таргетна тъкан

Други разпоредби

3.2.1.1.

Каразолол

Каразолол

Всички видове, отглеждани за храна

30 μg/kg

Черен дроб

Временните МДГОВ са валидни до 1.7.1995 г.

5 μg/kg

Бъбреци, Мускули, мастна тъкан

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Списък на фармакологично активните субстанции, за които не могат да се определят максимално допустими граници на остатъчни вещества

1.

Нитрофурани, с изключение на фуразолидон (furazolidon) (виж ПРИЛОЖЕНИЕ III)

2.

Ронидазол (ronidazole)

3.

Дапсон (dapsone)

4.

Хлорамфеникол (chloramphenicole)


Top