Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0465

Решение на Комисията от 12 юли 1994 година относно списъка на предприятия в Ботсуана, одобрени да внасят месни продукти в Общността (текст от значение за ЕИП)

OJ L 190, 26.7.1994, p. 25–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 059 P. 154 - 155
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 059 P. 154 - 155
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 016 P. 302 - 303
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 016 P. 302 - 303
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 016 P. 302 - 303
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 016 P. 302 - 303
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 016 P. 302 - 303
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 016 P. 302 - 303
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 016 P. 302 - 303
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 016 P. 302 - 303
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 016 P. 302 - 303
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 015 P. 149 - 150
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 015 P. 149 - 150
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 029 P. 100 - 100

No longer in force, Date of end of validity: 20/03/2014; отменен от 32014D0160

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/465/oj

03/ 15

BG

Официален вестник на Европейския съюз

149


31994D0465


L 190/25

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 12 юли 1994 година

относно списъка на предприятия в Ботсуана, одобрени да внасят месни продукти в Общността

(текст от значение за ЕИП)

(94/465/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 72/462/ЕИО на Съвета от 12 декември 1972 г. относно санитарните и ветеринарно-медицинските проблеми при внос на животни от рода на едрия рогат добитък, свине, овце и кози, както и на прясно месо или месни продукти от трети страни (1), последно изменена с Регламент (ЕИО) № 1601/92 (2), и по-специално член 4, параграф 1 от нея,

като има предвид, че предприятията в трети страни не могат да получат разрешение за износ на месни продукти в Общността, освен ако отговарят на общите и специалните условия по Директива 72/462/ЕИО;

като има предвид, че в съответствие с член 4, параграф 3 от Директива 72/462/ЕИО Ботсуана е изпратила данни за едно предприятие, одобрено да изнася в Общността;

като има предвид, че извършената инспекция на място от името на Общността е показала, че хигиенните стандарти в това предприятие са задоволителни и следователно то може да бъде вписано в първия списък на предприятията, на които се разрешава да изнасят месни продукти в Общността;

като има предвид, че вносът на месни продукти от предприятието от списъка в приложението по-долу продължава да е подчинен на приетите до този момент разпоредби, на общите разпоредби на Договора, и по-специално на останалите разпоредби на Общността във ветеринарната област, по-конкретно свързаните с ветеринарно-санитарния контрол;

като има предвид, че мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния ветеринарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   С настоящото решение предприятието в Ботсуана, посочено в списъка в приложението по-долу, се одобрява за внос на месни продукти в Общността.

2.   Вносът от това предприятие остава подчинен на разпоредбите на Общността във ветеринарната област, установени в други актове, и по-специално на онези от тях, които се отнасят до ветеринарно-санитарния контрол.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 12 юли 1994 година.

За Комисията

René STEICHEN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 302, 31.12.1972 г., стр. 28.

(2)  ОВ L 173, 27.6.1992 г., стр. 13.


ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСЪК НА ПРЕДПРИЯТИЯТА

Одобрение №

Предприятие

Адрес

1

BCM Canning Branch

Lobatse, Botswana


Top