Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0436

Решение на Комисията от 30 юни 1993 година за определяне на специалните условия, регулиращи вноса на рибни продукти с произход от Чили

OJ L 202, 12.8.1993, p. 31–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 005 P. 100 - 110
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 005 P. 100 - 110
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 014 P. 377 - 387
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 014 P. 377 - 387
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 014 P. 377 - 387
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 014 P. 377 - 387
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 014 P. 377 - 387
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 014 P. 377 - 387
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 014 P. 377 - 387
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 014 P. 377 - 387
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 014 P. 377 - 387
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 013 P. 110 - 120
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 013 P. 110 - 120

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; отменен от 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/436/oj

03/ 13

BG

Официален вестник на Европейския съюз

110


31993D0436


L 202/31

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 30 юни 1993 година

за определяне на специалните условия, регулиращи вноса на рибни продукти с произход от Чили

(93/436/ЕИО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като взе предвид Директива 91/493/ЕИО на Съвета от 22 юли 1991 г. за определяне на здравните изисквания за производството и пускането на пазара на рибни продукти (1), и по-специално член 11 от нея,

като има предвид, че група експерти на Комисията са посетили Чили, за да проверят условията, при които рибните продукти се произвеждат, складират и експедират към Общността;

като има предвид, че разпоредбите на чилийското законодателство относно здравната инспекция и контрол на рибни продукти могат да бъдат считани за еквивалентни на тези, определени в Директива 91/493/ЕИО;

като има предвид, че Servicio Nacional de Pesca (Sernap), компетентният орган в Чили, и неговият отдел Sanidad Pesquera са в състояние да проверяват по ефикасен начин прилагането на действащото законодателство;

като има предвид, че процедурата за получаване на сертификата, посочен в член 11, параграф 4, буква а) от Директива 91/493/ЕИО, трябва също да обхване определението за образец на сертификат, минималните изисквания по отношение на езика/езиците, на който/които трябва да бъде изготвен и квалификацията на лицето, оправомощено да го подпише;

като има предвид, че съгласно член 11, параграф 4, буква б) от Директива 91/493/ЕИО следва да се постави маркировка върху пакетите с рибните продукти, която да съдържа името на третата страна и номера на предприятието по произход или на кораба-фабрика;

като има предвид, че в съответствие с член 11, параграф 4, буква в) от Директива 91/493/ЕИО е важно да се състави списък на одобрените предприятия и/или на корабите-фабрики; като има предвид, че този списък трябва да бъде съставен на базата на съобщение до Комисията от SERNAP; като има предвид, че следователно SERNAP следва да осигури спазването на разпоредбите, предвидени за тази цел в член 11, параграф 4 от Директива 91/493/ЕИО;

като има предвид, че SERNAP е предоставил официално уверения по отношение на спазването на правилата, определени в глава V от приложението към Директива 91/493/ЕИО и по отношение на изпълнението на изискванията, които са равностойни на тези, определени в посочената директива за одобрението на предприятията и на корабите-фабрики;

като има предвид, че мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния ветеринарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Sernap, отдел на Министерството на икономиката, труда и преустройството, е компетентният орган в Чили, който проверява и удостоверява съответствието на рибните продукти с изискванията на Директива 91/493/ЕИО.

Член 2

Рибните продукти с произход от Чили, с изключение на морските двучерупчести мекотели, бодлокожите, ципестите и коремоногите под каквато и да е форма, трябва да отговарят на следните условия:

1.

Всяка пратка трябва да бъде придружена от номериран оригинален здравен сертификат, надлежно попълнен, с дата и подпис, състоящ се от един лист, в съответствие с образеца, посочен в приложение А към настоящото решение;

2.

Продуктите трябва да произхождат от одобрените предприятия или от корабите-фабрики, изброени в списъка в приложение Б към настоящото решение;

3.

Върху всички опаковки, с изключение на замразените рибни продукти в насипно състояние и предназначени за производство на консервирани храни, трябва да бъде нанесена с неизтриваеми букви думата „Чили“ и номерът на одобрение на предприятието на произхода или на кораба-фабрика.

Член 3

1.   Сертификатът, посочен в член 2, параграф 1, трябва да бъде съставен на поне един от официалните езици на държавата-членка, където се извършва контролът.

2.   Сертификатът трябва да съдържа името, длъжността и подписа на представителя на Sernap, както и официалния печат на Sernap, всичко това с цвят, различен от този на другите обозначения в сертификата.

Член 4

Настоящото решение се прилага от 1 юли 1993 г.

Член 5

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 30 юни 1993 година.

За Комисията

René STEICHEN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 24.9.1991 г., стр. 15.


ПРИЛОЖЕНИЕ А

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ Б

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И КОРАБИ-ФАБРИКИ

I.   Предприятия

Номер

Име и адрес

Одобрението е валидно до (1)

01003

Procemar SA

Africa

30. 12. 1995

01007

Frigopesca SA

Africa

30. 8. 1995

01011

Agropesca SA

Africa

30. 4. 1995

01012

Novamar SA

Africa

30. 8. 1995

01013

Pesquera Marvesa SA

Africa

30. 8. 1995

01060

Pesquera Iquique-Guanayes SA

Iquique

30. 12. 1995

01064

Pesquera del Norte SA

Iquique

30. 12. 1995

01065

Pesquera Vamar Ltda

Iquique

30. 4. 1995

01068

Inversiones Santa Mónica Ltda

Iquique

30. 4. 1995

01069

Pesquera Centomar Ltda

Iquipe

30. 4. 1995

01070

Sarmenia Cultivos Marinos

Iquique

30. 4. 1995

02005

Helga Mánquez Monardes

Tocopilla

30. 4. 1995

02022

Pesquera Friomar Ltda

Antofagasta

30. 12. 1995

02023

Rodolfo Rojas y Cía Ltda

Antofagasta

30. 4. 1995

02024

Ricardo Devoto Riveros

Antofagasta

30. 4. 1995

02025

Pesquera Marazul Ltda

Antofagasta

30. 4. 1995

02029

Universidad de Antofagasta

Antofagasta

30. 12. 1995

02030

Sociedad Abaroa y Gómez Ltda

Antofagasta

30. 8. 1995

02035

Pesquera Arántzazus SA

Antofagasta

30. 8. 1995

02037

Norpesca Ltda

Antofagasta

30. 4. 1995

02043

Oriele Rojas Rojas

Antofagasta

30. 8. 1995

02046

Sociedad Pesquera Galeb Ltda

Antofagasta

30. 8. 1995

02050

Pesquera y Conservera Tamail Ltda

Taltal

30. 12. 1995

02055

Santana y Cía Ltda

Mejillones

30. 4. 1995

03061

Cía Pesquera Camanchaca SA

Caldera

30. 4. 1995

03062

Sociedad Pesquera Caldera SA

Caldera

30. 12. 1995

03067

Gilframar Ltda

Caldera

30. 12. 1995

03072

Pesquera Playa Blanca SA

Caldera

30. 12. 1995

03073

Cabo Negro SA

Caldera

30. 12. 1995

03074

Pesquera Skuna Ltda

Caldera

30. 12. 1995

03077

Pesquera Huillinco Ltda

Caldera

30. 4. 1995

03078

Sociedad Exportadora Mas-Mar Ltda

Caldera

30. 4. 1995

04002

Sarpesca SA

Coquimbo

30. 4. 1995

04005

Pesquera Humboldt SA

Coquimbo

30. 12. 1995

04007

Pesquera San José SA

Coquimbo

30. 12. 1995

04011

Pesquera Sabropesca Ltda

Coquimbo

30. 12. 1995

04013

Productora y Comercializadora del Mar Ltda (Procomar Ltda)

Coquimbo

30. 12. 1995

04017

Sociedad Agrícola Industrial y Comercial Pérez y Ramírez Ltda (Leymo)

Coquimbo

30. 12. 1995

04023

Empresa Pesquera y Conservera Proteus SA

Coquimbo

30. 4. 1995

04031

Pesquera Andacollo SA

Coquimbo

30. 4. 1995

04052

Pesquera Mares de Chile SA

Coquimbo

30. 4. 1995

05003

Pesquera Quintero SA

Quintero

30. 4. 1995

05011

Pesquera Santa Lucía SA

Quintero

30. 4. 1995

05050

Pesquera San Sebastián SA

San Antonio

30. 4. 1995

05054

Comercial Alesa SA

Valparaíso

30. 4. 1995

05057

Pesquera Francis Drake SA

Valparaíso

30. 4. 1995

05060

Conservera Trans Antartic Ltda

Valparaíso

30. 12. 1995

05067

La Ballenita Ltda

Valparaíso

30. 4. 1995

05071

Intercomercial Sama SA

Valparaíso

30. 4. 1995

05077

Mavicruz SA

Valparaíso

30. 4. 1995

05079

Pesquera Marli Mar SA

Valparaíso

30. 4. 1995

05205

Jaime Azocar Campusano

San Antonio

30. 4. 1995

05212

Pesquera Mamina SA

San Antonio

30. 4. 1995

05214

Pesquera Marazul Ltda

San Antonio

30. 4. 1995

07005

Pesquera Constitución Ltda

Constitución

30. 4. 1995

08003

Chile Algas

Talcahuano

30. 12. 1995

08090

Conservas Multiexport SA

Coronel

30. 12. 1995

08097

Arlavan Ltda

Talcahuano

30. 4. 1995

08098

Comercial Alesa SA

Talcahuano

30. 4. 1995

08100

Pesquera Santa María SA

Talcahuano

30. 4. 1995

08104

Prodemar Ltda

Talcahuano

30. 12. 1995

08107

Pesquera San Miguel Ltda

Talcahuano

30. 12. 1995

08113

Iquique-Guanaye

Talcahuano

30. 12. 1995

08116

Congelados del Pacífico Ltda

Talcahuano

30. 4. 1995

08120

Pesquera San José del Sur SA

Talcahuano

30. 12. 1995

08123

Pesquera del Golfo SA

Talcahuano

30. 4. 1995

08128

Pesquera Cantábrico SA

Talcahuano

30. 8. 1995

08133

Unifish SA

Talcahuano

30. 12. 1995

08136

Frioexport SA

Coronel

30. 4. 1995

08137

Heriberto Muñoz Concha

Talcahuano

30. 4. 1995

08138

Pesquera Grimar SA

Talcahuano

30. 4. 1995

08141

Frigorífico Talcahuano

Talcahuano

30. 4. 1995

08142

Sociedad Empacadora Austral SA

Talcahuano

30. 4. 1995

08143

Sociedad Pesquera Camanchaca SA

Talcahuano

30. 12. 1995

08146

Pesquera Larus Ltda

Talcahuano

30. 12. 1995

08148

Unifish Canning

Talcahuano

30. 12. 1995

08150

Industria Conservera Agromar Ltda

Talcahuano

30. 12. 1995

08152

La Fuente del Mar

Talcahuano

30. 12. 1995

08250

Cía Pesquera San Pedro SACI

Talcahuano

30. 12. 1995

08252

Fundación para la Capacitación Pescador Artesanal „Funcap“

Coronel

30. 12. 1995

08253

Sociedad Pesquera Viento Sur LT

Coronel

30. 4. 1995

08254

Independent Fisheries SA

Coronel

30. 4. 1995

08259

Comercial e Industrial Anchomar Ltda

Coronel

30. 8. 1995

10012

Fast-Service Ltda

Valdivia

30. 4. 1995

10014

Serviven SA

Valdivia

30. 12. 1995

10018

Piscícola Entrerríos SA

Valdivia

30. 4. 1995

10019

Pesquera Río Calle Calle SA

Valdivia

30. 4. 1995

10030

Isla Tenglo Ltda

Puerto Montt

30. 12. 1995

10032

Eicomar SA

Puerto Montt

30. 12. 1995

10034

Pesquera Trans Antantartic Ltda

Puerto Montt

30. 12. 1995

10036

Proaustral Ltda

Puerto Montt

30. 4. 1995

10037

Jaalmar Ltda

Puerto Montt

30. 4. 1995

10039

Pesquera Ralún Ltda

Puerto Montt

30. 12. 1995

10050

Pesquera Royale Ltda

Puerto Montt

30. 12. 1995

10053

Alimentos Multiexport SA

Puerto Montt

30. 12. 1995

10054

Infrimar Ltda

Puerto Montt

30. 4. 1995

10055

Pesquera Quehui Ltda

Puerto Montt

30. 4. 1995

10057

Pesquera Luis Ibarra Pozo Ltda

Puerto Montt

30. 4. 1995

10058

Asenav SA

Puerto Montt

30. 4. 1995

10060

Pesquera Luis Andrade Pinto

Puerto Montt

30. 4. 1995

10063

Tamai Ltda

Puerto Montt

30. 12. 1995

10064

Pesquera Mar Antártico SA

Puerto Montt

30. 4. 1995

10066

Aquasur Fischeries SA

Puerto Montt

30. 4. 1995

10067

Agroindustrial Santa Cruz SA

Puerto Montt

30. 12. 1995

10068

Dipromar SA

Puerto Montt

30. 12. 1995

10070

Nichiro Chile Ltda

Puerto Montt

30. 4. 1995

10072

Pesquera Aguamar SA

Puerto Montt

30. 4. 1995

10076

Pesquera Cormoran Ltda

Puerto Montt

30. 4. 1995

10080

Fiordo Blanco Ltda

Puerto Montt

30. 4. 1995

10081

Conservamar SA

Puerto Montt

30. 12. 1995

10082

Produal Ltda

Puerto Montt

30. 4. 1995

10083

Seabay Chile SA

Puerto Montt

30. 4. 1995

10084

Ventisqueros SA

Puerto Montt

30. 4. 1995

10085

Comercial Comtesa Ltda

Puerto Montt

30. 12. 1995

10092

Vartich Comercio Exterior

Puerto Montt

30. 12. 1995

10097

Pesquera Santa Marta Ltda

Puerto Montt

30. 4. 1995

10100

Luis Orlando Retamales Carden

Puerto Montt

30. 12. 1995

10103

Canales del Sur SA

Puerto Montt

30. 4. 1995

10150

Conservera San Rafael Ltda

Calbuco

30. 12. 1995

10154

Soto Lenize Hijos Ltda

Calbuco

30. 12. 1995

10156

Fitz-Roy SA

Calbuco

30. 12. 1995

10157

Pesquera Leymo Ltda (Pérez y Ramírez Ltda)

Calbuco

30. 12. 1995

10158

Pesquera Puluqui Ltda

Calbuco

30. 12. 1995

10159

Pesquera y Conservera El Ancla Ltda

Calbuco

30. 12. 1995

10160

Aguas Claras SA

Calbuco

30. 12. 1995

10163

South Pacific Fishing Co. SA

Calbuco

30. 12. 1995

10166

Conservera Sacramento SA

Calbuco

30. 12. 1995

10180

Pesquera American Seafood Ltd

Ancud

30. 12. 1995

10182

Infrimar Ltda

Ancud

30. 4. 1995

10183

Sociedad Comercial Gran América Ltda

Ancud

30. 4. 1995

10189

Pesquera Messamar SA

Ancud

30. 12. 1995

10190

Sociedad Pesquera Pacífico Austral Ltd

Ancud

30. 12. 1995

10195

Cultivos Marinos Chile SA

Ancud

30. 4. 1995

10210

Sociedad Comercial Industrial Agromar Ltda

Castro

30. 12. 1995

10212

Promex Ltda

Castro

30. 12. 1995

10216

Pesquera Andina SA

Castro

30. 4. 1995

10217

Salmones Aucar Ltda

Castro

30. 8. 1995

10220

Pesquera Unichile SA

Castro

30. 12. 1995

10221

Salmones Antártica SA

Castro

30. 4. 1995

10223

Conservas Dalcahue SA

Castro

30. 12. 1995

10225

Comercial Gop Ltda

Castro

30. 6. 1995

10226

Skiring Salmón Ltda

Castro

30. 4. 1995

10227

Pesquera Unimarc SA

Castro

30. 4. 1995

10228

Frigorífico Dalcahue SA

Castro

30. 4. 1995

10229

Sociedad Comercial Industrial Agromar Ltda

Castro

30. 12. 1995

10231

Antarfrío SA

Castro

30. 4. 1995

10232

Maintec SA

Castro

30. 12. 1995

10235

Proces Adora Avalón SA

Castro

30. 8. 1995

10236

Asesoría Acuícola Ltda

Castro

30. 4. 1995

10237

Cultivos Achao SA

Castro

30. 10. 1994

10239

René Díaz Miranda

Castro

30. 6. 1995

10255

Salazar y Cerna Ltda

Quellón

30. 12. 1995

10256

Pesquera Palacios SA

Quellón

30. 12. 1995

10258

Salmones Quellón Ltda

Quellón

30. 12. 1995

10259

Pacific Star SA

Quellón

30. 12. 1995

10260

Pesquera Yadrán SA

Quellón

30. 6. 1995

10267

Sociedad Comercial Madrinos Principadox

Quellón

30. 6. 1995

11004

Pesquera Friosur SA

Puerto Aysén

30. 4. 1995

11006

Sociedad Comercial GOP Ltda

Puerto Aysén

30. 4. 1995

11007

Darwin Ltda

Puerto Aysén

30. 12. 1995

11010

Pesquera Salmar Ltda

Puerto Aysén

30. 4. 1995

11012

Pesca Chile SA

Puerto Aysén

30. 4. 1995

11014

Pesca Austral SA

Puerto Aysén

30. 12. 1995

11018

Salmones Antártica

Puerto Aysén

28. 8. 1995

11025

Comercial Comtesa Ltda

Puerto Aysén

30. 12. 1995

12006

Pesquera Morelia Reyes y Cía Ltd

Punta Arenas

30. 12. 1995

12007

Pesquera Héctor Ujevic Pivcevic

Punta Arenas

30. 12. 1995

12015

Pesquera Galindo y Vergara Ltd

Punta Arenas

30. 12. 1995

12016

Comercial Comtesa SA

Punta Arenas

30. 12. 1995

12028

Pesquera Royale Ltda

Punta Arenas

30. 12. 1995

12030

Pesquera Torres del Paine SA

Punta Arenas

30. 12. 1995

12033

Cidepes Ltda

Punta Arenas

30. 12. 1995

12036

Pesquera Edén Ltda

Punta Arenas

30. 12. 1995

12038

Copra Ltda

Punta Arenas

30. 4. 1995

12039

Pesca Chile SA

Punta Arenas

30. 4. 1995

12042

Frigorífico Tres Puentes de Magallanes Ltda

Punta Arenas

30. 4. 1995

12048

Pesca Suribérica SA

Punta Arenas

30. 4. 1995

13024

Sociedad Agrícola Aguas Claras

Santiago

30. 8. 1995

13027

Sociedad Comercial e Industrial Nanaimo Ltd

Santiago

30. 8. 1995

13030

Sociedad Agrícola Aguas Blancas

Santiago

30. 4. 1995

13031

Comercial Magna Ltda

Santiago

30. 4. 1995

13032

Finamar SA

Santiago

30. 8. 1995

13035

Comercial e Industrial Alichile LT

Santiago

30. 8. 1995

13043

Chile Seafoods SA

Santiago

30. 12. 1995

13044

Frigorífico Seminario Ltda

Santiago

30. 4. 1995

13051

Sociedad Comercial Santa Bárbara SA

Santiago

30. 4. 1995

II.   Кораби-фабрики

Номер

Име

Име и адрес на корабопритежателя

Одобрението е валидно до (2)

2001

San Rafael

Pesquera Iquique

Guanaye

30. 4. 1995

2007

Ying-Yang

Daering Fishering

Co Ltda Chi.

30. 4. 1995

2009

Kirishima Maru

Endepes SA

30. 4. 1995

2011

Puerto Ballena

Pesca Chile SA

30. 4. 1995

2012

Mino

Pesquera Suraustral SA

30. 4. 1995

2013

Betanzos

Pesca Chile SA

30. 4. 1995

2014

Pedrosa

Pesca Chile SA

30. 4. 1995

2016

Chomapi Maru

Pesca Chile SA

30. 4. 1995

2018

Elqui

Pesquera de Los Andes SA

30. 4. 1995

2019

Unzen

Endepes SA

30. 4. 1995

2020

Mar del Sur I

Pesquera Mar del Sur SA

30. 4. 1995

2021

Mar del Sur II

Pesquera Mar del Sur SA

30. 4. 1995

2022

Ercilla

Pesquera de Los Andes SA

30. 4. 1995

2023

Cisne Blanco

Pesca Cisnes SA

30. 4. 1995

2024

Cisne Verde

Pesca Cisnes SA

30. 4. 1995

2025

Mar del Sur III

Pesquera Mar del Sur SA

30. 4. 1995

2026

Isla Isabel

Pesca Suribérica SA

30. 4. 1995

2030

Antonio Lorenzo

Concar SA

30. 4. 1995

2031

Isla Sofía

Pesca Suribérica SA

30. 4. 1995

2032

Isla Camila

Pesca Suribérica SA

30. 4. 1995

2034

Chamiza

Pesquera Punta Arenas SA

30. 4. 1995

2035

Chacabuco

Pesquera Punta Arenas SA

30. 4. 1995

2036

Charrúa

Pesquera Punta Arenas SA

30. 4. 1995

2037

Chaval

Pesquera Punta Arenas SA

30. 4. 1995

2038

María Tamara

Concar SA

30. 4. 1995

1472

Iber I

Iber Chile Ltda

30. 4. 1995


(1)  Дата на изтичане на срока на одобрението или безсрочно.

(2)  Дата на изтичане на срока на одобрението или безсрочно.


Top