Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R3037

Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета от 9 октомври 1990 година относно статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност

OJ L 293, 24.10.1990, p. 1–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 007 P. 152 - 177
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 007 P. 152 - 177
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 177 - 180
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 177 - 180
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 177 - 180
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 177 - 180
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 177 - 180
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 177 - 180
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 177 - 180
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 177 - 180
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 177 - 180
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 216 - 219
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 216 - 219
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 007 P. 3 - 6

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3037/oj

02/ 04

BG

Официален вестник на Европейския съюз

216


31990R3037


L 293/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3037/90 НА СЪВЕТА

от 9 октомври 1990 година

относно статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 100а от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

в сътрудничество с Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (3),

като има предвид, че за да функционира, вътрешният пазар изисква статистически стандарти, приложими при събирането, предаването и публикуването на национална статистика и статистика на Общността, така че на предприятията, финансовите и правителствените институции и всички други участници в единния пазар да могат да бъдат предоставени надеждни и сравними статистически данни;

като има предвид, че такава информация е необходима, за да даде възможност на предприятията да преценят своята конкурентноспособност и полезна за институциите на Общността за предпазване от нарушаване на конкуренцията;

като има предвид, че само при използване от държавите-членки на класификациите по дейности, свързани с класификацията на Общността, ще бъде възможно да се предостави обобщена информация с надеждност, бързина и гъвкавост и степен на детайлност, необходими за управлението на вътрешния пазар;

като има предвид, че трябва да бъде изготвена разпоредба за държавите-членки, за да изпълнят националните изисквания, да запазват или включват в техните национални класификации подраздели на основата на статистическата класификация на икономически дейности в Европейската общност;

като има предвид, че международната съвместимост на икономическата статистика изисква държавите-членки и институциите на Общността да използват класификации на икономически дейности, които са пряко свързани с Международния стандарт за индустриална класификация на Обединените нации (ISIC);

като има предвид, че използването на класификацията на икономически дейности в Общността изисква Комисията да бъде подпомогната от Статистическия програмен комитет, учреден с Решение 89/382/ЕИО, Евратом (4) относно всяко издание, свързано с настоящия регламент, по-специално относно тълкуването на тази класификация, незначителните ѝ промени, съставянето и актуализирането на обяснителни бележки и разработването на указания за класификация на статистически отчетни единици в съответствие с гореупоменатата класификация;

като има предвид, че е жизнено важно съдържанието на различните категории на класификацията на дейности в Европейската общност да бъдат тълкувани еднакво във всички държави-членки;

като има предвид, че въвеждането на нова класификация изисква преходен период,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Целта на настоящия регламент е да установи обща статистическа класификация на икономическите дейности в рамките на Европейската общност, за да се осигури сравнимост между националните класификации и класификациите на Общността и оттук — между националната статистика и статистиката на Общността.

2.   Настоящият регламент се прилага само при използване на класификациите за статистически цели.

3.   Настоящият регламент сам по себе си не задължава държавите-членки да събират, публикуват или предоставят данни и не се счита задължителен относно степента на детайлност и вида на статистическите единици, които трябва да се използват при статистическите изследвания и анализи.

Член 2

1.   Обща база за статистическите класификации на икономическите дейности в рамките на Европейската общност, наричана по-долу „NACE Rev. 1“, е създадена и се състои от:

първо ниво, състоящо се от позиции, идентифицирани чрез буквен код (раздели),

междинно ниво, състоящо се от позиции, идентифицирани чрез двузначен буквен код (подраздели),

второ ниво, състоящо се от позиции, идентифицирани чрез двузначен цифров код (разделения),

трето ниво, състоящо се от позиции, идентифицирани чрез тризначен цифров код (групи),

четвърто ниво, състоящо се от позиции, идентифицирани чрез четиризначен цифров код (категории).

2.   NACE Rev. 1 е приложена към настоящия регламент.

Член 3

1.   NACE Rev. 1 се използва от Комисията за цялата статистика, класифицирана по икономически дейности.

2.   Статистиката на държавите-членки, класифицирана по икономически дейности, се събира, като се използва NACE Rev. 1 или национална класификация, произтичаща от нея, която е съобразена със следните правила:

а)

националните класификации съдържат нива, съответствуващи на тези от NACE Rev. 1, което означава, че всяко от нивата съдържа същите позиции като тези на съответните нива от NACE Rev. 1, или позиции, представляващи точната им разбивка;

б)

допълнителни нива могат да бъдат въведени;

в)

всяко от нивата, с изключение на най-високото, се включва точно в следващото по-високо ниво от NACE Rev. 1;

г)

кодирането може да бъде различно.

3.   Държавите-членки изпращат на Комисията, за нейното одобрение преди тяхното публикуване, проектите, определящи или видоизменящи техните национални класификации. Комисията проверява съответствието на тези проекти с параграф 2 от настоящия член. Националната класификация, одобрена от Комисията, се изпраща на другите държави-членки за информация. Публикациите на държавите-членки включват таблица на съответствие между националните класификации и NACE Rev. 1.

4.   Държавите-членки, желаещи да използват национална класификация, производна на NACE Rev. 1, приемат колкото е възможно по-скоро, но не по-късно от 31 декември 1992 г., мерките, необходими за създаване на национална класификация съгласно този член.

Член 4

В допълнение на разпоредбите, установени в член 3, в случай на несъвместимост между някои позиции от NACE Rev. 1 и националната икономическа структура, Комисията може да разреши на дадена държава-членка да използва на дадено ниво съвкупност от позиции от NACE Rev. 1 в специфичен сектор.

За да получи такова разрешение, заинтересованата държава-членка предоставя на Комисията цялата необходима информация, за да се обсъди нейното искане.

Все пак, въпреки всички разпоредби на член 3, параграф 2, това разрешаване не дава право на заинтересованата държава-членка да подразделя общите позиции по начин, различен от NACE Rev. 1.

Комисията, заедно със заинтересованата държава-членка периодически преглежда прилагането на тези разпоредби, за да провери дали те все още са обосновани.

Член 5

Комисията взема всички необходими мерки, за да осигури прилагането и управлението на NACE Rev. 1.

Член 6

Комисията, по искане на държава-членка или по собствена инициатива и след консултиране с Комитета, предвиден в член 7, взема необходимите мерки, за да осигури еднаквото прилагане на NACE Rev. 1.

Член 7

Комисията се подпомага от Статистически програмен комитет, наричан по-долу „Комитетът“, съставен от представители на държавите-членки и ръководен от представител на Комисията.

Член 8

Комитетът може да проучва някои въпроси, свързани с NACE Rev. 1, поставени от неговия председател по негова инициатива или по искане на представител на държава-членка, които имат отношение към прилагането на настоящия регламент, по-специално относно:

а)

тълкуване на NACE Rev. 1;

б)

въвеждане на незначителни промени в NACE Rev. 1:

които имат за цел да се вземе под внимание технологичното и икономическо развитие,

които имат за цел да се приведат в съответствие и да изяснят текстовете,

резултат от направени изменения на други икономически клисификации, по-специално ISIC Rev. 3;

в)

подготовка и съгласуване на дейността относно ревизирането на NACE Rev. 1;

г)

съставяне и актуализиране на обяснителни бележки относно NACE Rev. 1;

д)

разработване на указания за класификация на статистическите единици в съответствие с NACE Rev. 1;

е)

разглеждане на проблеми, възникнали при прилагането на NACE Rev. 1 в класификациите на икономическите дейности на държавите-членки;

ж)

опит за изготвяне на съответна обща позиция относно работата на международните организации относно класификациите на икономическите дейности, по-специално ISIC и техните обяснителни бележки.

Мерките, които се приемат в изпълнение на букви от а) до ж), се приемат в съответствие с процедурата, установена в член 9.

Член 9

1.   Представителят на Комисията представя на Комитета проект на мерките, които се приемат. Комитетът изразява становището си относно проекта в рамките на определен срок, който председателят може да установи в съответствие със спешността на въпроса. Становището се формира с мнозинството, установено в член 148, параграф 2 от Договора, в случай на решения, които Съветът е необходимо да приеме по предложение на Комисията. Гласовете на представителите на държавите-членки в рамките на Комитета се претеглят по начина, установен във въпросния член. Председателят няма право на глас.

2.   Комисията приема мерките, които се прилагат незабавно. Все пак, ако тези мерки не са в съответствие със становището на Комитета, Комисията незабавно съобщава за това на Съвета. В този случай Комисията отлага прилагането на мерките, които е приела, за срок от три месеца, считано от датата на такова съобщение.

3.   Съветът може да вземе различно решение с квалифицирано мнозинство в рамките на срока, установен в параграф 2.

Член 10

1.   Статистика, събрана след 1 януари 1993 г. от държавите-членки, включваща класификация по икономически дейности, се разработва, като се използва NACE Rev. 1 или национална класификация, произтичаща от нея, съгласно член 3.

2.   Държавите-членки използват NACE Rev. 1 за предаване на Комисията на статистика, събрана след 1 януари 1993 г., класифицирана по икономически дейности.

Член 11

1.   Предвижда се преходен период, който започва от 1 януари 1993 г. и завършва на 31 декември 1994 г. По време на този период Комисията може, за някои данни, събрани след 1 януари 1993 г., да разреши на дадена държава-членка, на базата на съответно доказани технически или оперативни причини, да използва класификация, различна от тази, установена в член 3.

2.   Комисията може да удължи преходния период по искане на някоя държава-членка.

Член 12

1.   При предаване на данните на Комисията съгласно член 11 държавите-членки, по искане на Комисията, полагат усилия да ги предадат във вид, приспособен към NACE Rev. 1.

2.   Държавите-членки представят на Комисията (Евростат) необходимата информация относно таблиците на съответствие, използвани за тези данни. Комисията публикува тези таблици на съответствие.

Член 13

Комисията публикува таблицата на съответствие между настоящата NACE и NACE Rev. 1 в рамките на шест месеца след влизане в сила на настоящия регламент.

Член 14

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 9 октомври 1990 година.

За Съвета

Председател

P. ROMITA


(1)  ОВ C 58, 8.3.1990 г., стр. 25.

(2)  ОВ C 175, 16.7.1990 г., стр. 84. и Решение от 12 септември 1990 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ C 182, 23.7.1990 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 181, 28.6.1989 г., стр. 47.


ПРИЛОЖЕНИЕ

КЛАСИФИКАЦИЯ

NACE Rev. 1

Виж Регламент (ЕО) № 29/2002 на Комисията, ОВ L 6, 10.1.2002 г., стр. 3.


Top